Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 23 af 8. juli 1991 om videreuddannelse ved Ilinniarfissuaq mv.

I medfør af § 38 i landstingsforordning nr. l af 16. maj 1989 om uddannelse af lærere til folkeskolen og om de sociale uddannelser fastsættes:

 

Kapitel 1.
Videreuddannelse ved Ilinniarfissuag

§ 1. Ilinniarfissuaq har til opgave at videreuddanne lærere, socialrådgivere og socialpædagoger.
Stk. 2. Ilinniarfissuaq kan endvidere tilbyde kurser for:
1) Timelærere,
2) andet socialpædagogisk personale i folkeskolen
3) undervisere i fritidsundervisningen,
4) klubpersonale,
5) socialhjælpere,
6) socialformidlere
7) socialmedhjælpere,
8) barnehjælpere,
9) erhvervsuddannelsens lærere og
10) andet tilsvarende personale ved offentlige eller private institutioner og forvaltninger.

§ 2. Ilinniarfissuaq's videreuddannelsesopgaver, jf. § l, stk. l, omfatter uddannelsesforløb og kurser, der er en udbygning, uddybning eller ajourføring af grunduddannelserne.
Stk.2. Videreuddannelse, jf. stk. l, kan omfatte almendidaktiske, fagdidaktiske og faglige emner og områder.

§ 3. Ilinniarfissuaqs videreuddannelsesopgaver, jf. § l, stk. 2, omfatter emner, der sikrer fortsatte kvalifikationer for de nævnte personalegrupper.

§ 4. Undervisningen, jf. § 2, stk. l og 2, har form af kurser, herunder fjernkurser eller studiekredse.
Stk. 2. Kurserne kan tilrettelægges som årskurser, semesterkurser, 3-måneders-kurser og kurser af kortere varighed.
Stk. 3. Kurserne, jf. stk. l og 2 kan tilrettelægges som heltidskurser eller deltidskurser.

§ 5. Kurser, jf. § 3, har form af kortere kurser, herunder fjernkurser eller studiekredse.
Stk. 2. Kurserne kan endvidere tilbydes i form af ledige pladser på undervisning, der tilbydes i medfør af § 2, stk. l og 2.

§ 6. Ilinniarfissuaq udsender en årlig plan over mulige videreuddannelseskurser. Planen skal udsendes senest den 1. oktober i året forud for læseåret.
Stk. 2. Der skal ved udarbejdelsen heraf sikres videreuddannelse, der henvender sig til grønlandsksprogede lærere, socialrådgivere og socialpædagoger.
Stk. 3. Planen skal før udsendelsen forelægges Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Arbejdsmarked til godkendelse.

 

Kapitel 2.
Videreuddannelse ved andre institutioner

§ 7. Videreuddannelse af folkeskolens lærere kan finde sted ved alle af undervisningsministeriet i henhold til danske bestemmelser godkendte videreuddannelsesinstitutioner, herunder kandidatstudier ved Danmarks Lærerhøjskole.
Stk. 2. Videreuddannelse af socialrådgivere kan finde sted ved de sociale højskoler.
Stk. 3. Videreuddannelse af socialpædagoger kan finde sted ved Socialpædagogisk Højskole, og Danmarks Lærerhøj skole.
Stk. 4. Videreuddannelse af lærere, socialrådgivere og socialpædagoger kan desuden ske ved Ilisimatusarfik eller andre lignende institutioner.

§ 8. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Arbejdsmarked kan fastsætte regler om administration af bekendtgørelsens bestemmelser.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1991.
Stk. 2. Samtidig ophæves Kultur- og undervisningsdirektionens cirkulære nr. 12/80 af 27. marts 1980 om videreuddannelse af folkeskolens lærere, dog ikke kapitel III, §§ 6-8.
Grønlands Hjemmestyre, den 8. juli 1991
Emil Abelsen

/

Kaj Kleist