Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 28. juni 1991 om formålet med folkeskolens fag.

I medfør af § 9, stk. 2, i Landstingsforordning nr. 10 af 25. oktober 1990 om folkeskolen fastsættes:

 

Udviklingsfremmende aktiviteter i forskolen

§ 1. Formålet med undervisningen er at støtte eleverne i en alsidig begrebsdannende, personlig udvikling og at gøre dem fortrolige med det daglige liv i skolen.
Stk. 2. Der skal lægges vægt på at udvikle elevernes ansvar for sig selv og give dem kendskab til egne muligheder.
Stk. 3. Gennem samarbejdssituationer skal ansvar, omsorg og respekt for andre og deres arbejdsydelse fremmes.
Stk. 4. Gennem undervisningen skal eleverne støttes i en positiv og aktiv indstilling til de opgaver, der pålægges dem i hjemmet, skolen og samfundet.
Stk. 5. Det skal tilstræbes at fremme elevernes forståelse for de kulturelle værdier og skabe interesse og respekt for naturgivne og menneskeskabte værdier.

 

Grønlandsk

§ 2. Formålet med undervisningen er, at eleverne styrker deres muligheder for at indgå i et alsidigt sprogligt fællesskab.
Stk. 2. Undervisningen skal fremme elevernes mulighed for at vurdere, tage stilling og handle. Den skal sigte imod, at de får et middel til erkendelse af deres egen og andre menneskers situation, at de får et middel til at erhverve viden, at de får en støtte for begrebsdannelsen, og at de får et redskab for kontakt og kommunikation.
Stk. 3. Eleverne skal opnå en sådan færdighed i at lytte til, tale, læse og skrive sproget, at de bliver i stand til at opfatte og udtrykke sig sikkert og varieret.

 

Regning/matematik

§ 3. Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig grundlæggende matematiske begreber og indsigt i udvalgte områder inden for faget.
Stk. 2. Undervisningen skal sigte imod, at eleverne erkender fagets rolle som beskrivelsesmiddel og den særlige stilling, som ræsonnementer har i faget. Eleverne skal opnå fortrolighed med, hvordan fagets begrebsområder opbygges.
Stk. 3. Det skal tilstræbes, at eleverne tilegner sig arbejdsmetoder, der kan sætte dem i stand til såvel på egen hånd som i samarbejde dels at erkende, formulere og løse problemer, dels at skaffe sig viden.
Stk. 4. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne opnår færdighed i at bruge faget som beskrivelsesmiddel og øvelse i at løse praktiske problemer.

 

Kristendomskundskab/religion

§ 4. Formålet med kristendomsundervisningen er i samarbejde med elevens hjem og i øvrigt i samarbejde med den grønlandske kirke, at gøre eleverne bekendt med værdien i et evangelisk-luthersk livssyn, jf. § 9, stk. l, i landstingsforordning om folkeskolen.
Stk. 2. I undervisningen skal orientering om fremmede religioner og andre livsanskuelser indgå, alt afpasset efter elevernes klassetrin.
Stk. 3. Undervisningen skal sigte mod, at eleverne udvikles til at kunne forstå og tage stilling til grundlæggende religiøse og etiske værdier.
Stk. 4. Det skal tilstræbes, at eleverne udvikles til ud fra deres egne forudsætninger at kunne fungere i familie og samfund på en måde, som bevidst udtrykker deres religiøse, moralske og sociale holdninger.

 

Idræt

§ 5. Formålet med undervisningen er, at eleverne lærer grundformerne for bevægelser at kende og tilegner sig hensigtsmæssige bevægelsesmønstre.
Stk. 2. Undervisningen skal give alle eleverne mulighed for at tilfredsstille deres bevægelsesbehov samt for at opleve bevægelsesglæde, afslapning og fællesskab.
Stk. 3. Undervisningen skal således medvirke til elevernes fysiske, psykiske og sociale udvikling og sigte mod at skabe forståelse og varig interesse for regelmæssig legemlig udfoldelse til fremme af helbredstilstand og velbefindende.

 

Dansk

§ 6. Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig færdighed i at forstå talt og skrevet dansk samt i at udtrykke sig på sproget i tale og skrift.
Stk. 2. Undervisningen skal øge elevernes muligheder for selvstændigt at orientere sig om levevilkår og kulturforhold i Danmark og den øvrige verden og for at udnytte sproget i uddannelsesøjemed.
Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne bevarer lysten til at bruge sproget, og at de får interesse for at dygtiggøre sig yderligere heri.

 

Historie

§ 7. Formålet med undervisningen er, at eleverne erhverver viden om tidligere tiders levevilkår, tankesæt og samfundsforhold, og at de får en oplevelse af sammenhængen mellem fortid og nutid og af de forandringer, der har fundet sted i menneskenes udfoldelsesmuligheder.
Stk. 2. Det skal tilstræbes, at eleverne bliver fortrolige med den tradition, det grønlandske samfunds- og kulturliv bygger på som forudsætning både forandring og for videreførelse.
Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne opøves i at lytte til og læse sammenhængende historiske skildringer og vurdere dem som forklaring på fænomener, de ikke umiddelbart kender fra deres egen erfaringskreds.

 

Biologi

§ 8. Formålet med undervisningen er, at eleverne erhverver viden om vekselvirkningen mellem organismer og disses fysiske miljø og mellem organismer indbyrdes.
Stk. 2. Det skal tilstræbes, at eleverne lærer at iagttage og beskrive planter og dyr og deres vigtigste livsytringer, samt at de indstiller sig på at erkende og formulere biologiske problemer.
Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne opnår forståelse for menneskets vilkår og muligheder og dermed får et grundlag for at tage stilling til lokale og globale miljøproblemer.

 

Geografi

§ 9. Formålet med undervisningen er, at eleverne erhverver viden om geografiske begreber og modeller, som kan skabe mulighed for oversigt og for at drage almene slutninger.
Stk. 2. Det skal tilstræbes, at eleverne får interesse for og tilegner sig nogen færdighed i at arbejde med geografiske begreber, modeller og metoder, herunder at opsøge, udvælge, analysere og vurdere tilgængelige oplysninger.
Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne opnår forståelse for naturgivne og menneskeskabte forholds betydning, så de kan arbejde i deres eget og andre samfund.

 

Formning

§ 10. Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler deres evne for og lyst til at give billedmæssigt udtryk for oplevelser og forestillinger.
Stk. 2. Det skal tilstræbes, at eleverne tilegner sig færdigheder inden for faget, der kan være af værdi for dem også i deres fritid.
Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvider deres forståelse af billedmæssige udtryksformer og dermed deres mulighed for selvstændigt at vurdere dem. Herunder lægges særlig vægt på kendskab til og forståelse af andre folkeslags billedsprog og øvrige udtryksmidler.

 

Sang/musik

§ 11. Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler deres evner og bevarer deres lyst til at beskæftige sig med sang og musik.
Stk. 2. Det skal tilstræbes, at eleverne får lejlighed til både som lyttende og udøvende at indgå i et aktivt forhold til musik i forskellige udtryksformer, og at de får mulighed for gennem musik at samarbejde med andre og at nå til en forståelse af fremmede miljøer og kulturer.
Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne bliver fortrolige med salmer og sange, som indgår i den grønlandske tradition.

 

Sløjd

§ 12. Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig håndværksmæssige arbejdsmetoder og teknikker, der kan give dem erfaringer med fagets materialer og redskaber.
Stk. 2. Det skal tilstræbes, at eleverne udvikler deres skabende evner, deres initiativ og deres glæde ved manuelt arbejde.
Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler en vurderende holdning, der kan være af betydning for dem som forbrugere.

 

Håndarbejde

§ 13. Formålet med undervisningen er, at eleverne erhverver et grundlæggende kendskab til fremgangsmåder, som kan anvendes ved arbejde med tekstiler, perler og skind, samt en viden om redskaber og materialer, som anvendes i faget.
Stk. 2. Det skal tilstræbes, at eleverne gennem arbejdet med former, farver og teknikker udvikler deres skabende evner, initiativ og selvstændige smag.
Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler en vurderende holdning, der kan være af betydning for dem som forbrugere, og at de orienterer sig i de træk ved tekstilers udformning, som har tilknytning til forskellig kultur og levevis.

 

Engelsk

§ 14. Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig færdighed i at forstå det talte engelske sprog, tale sproget, opfatte indholdet af en engelsk tekst og skriftligt benytte sig af sproget.
Stk. 2. Undervisningen skal øge elevernes muligheder for at orientere sig om levevilkårene og kulturen i de lande, hvor sproget tales, således at de opnår et bedre grundlag for mellemfolkelig forståelse.
Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne bevarer lysten til at bruge sproget, og at de får interesse for at dygtiggøre sig yderligere heri.

 

Husgerning

§ 15. Formålet med undervisningen er, at eleverne erhverver viden og gør erfaringer inden for områder, der kan være af betydning for dem som forbrugere og ved planlægning og varetagelse af arbejdet i hjemmet.
Stk. 2. Det skal tilstræbes, at eleverne opnår færdighed i teknikker og arbejdsprocesser, som kan rationalisere arbejdet i hjemmet, og at de får færdighed i både enkeltvis og sammen med andre at tilrettelægge og udføre dette arbejde.
Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne får forståelse for betydningen af rigtig kostsammensætning, og at de udvikler en æstetisk holdning med hensyn til hygiejne og til indretning og vedligeholdelse af hjemmet.
Stk. 4. Undervisningen skal bibringe eleverne et førstehåndskendskab til så vidt muligt alle grønlandske fødevareprodukter og sætte dem i stand til at udnytte disse bedst muligt.

 

Fysik/kemi

§ 16. Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig nogle grundlæggende fysiske og kemiske begreber og indsigt i udvalgte områder inden for fagene.
Stk. 2. Undervisningen skal sigte imod, at eleverne får forståelse af fagenes betydning ved beskrivelsen af vort univers, og at eleverne opnår fortrolighed med, hvordan fagenes begrebssystemer skabes, efterprøves og udvikles gennem en vekselvirkning mellem teori og eksperiment.
Stk. 3. Det skal tilstræbes, at eleverne opnår indblik i den naturvidenskabelige arbejdsmetode og inspireres til såvel på egen hånd som i samarbejde at skaffe sig viden og at erkende, formulere og løse praktiske problemer.
Stk. 4. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne får forståelse af naturvidenskabernes betydning for samfundsudviklingen på det humanistiske og teknologiske område.

 

Seksualoplysning

§ 17. Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig en sådan viden om seksuallivet og en sådan grundholdning til emnet, at de på dette område kan tage vare på sig selv og vise fornødent hensyn og respekt over for andre.
Stk. 2. Gennem undervisningen sikres, at eleverne  ikke på et senere tidspunkt kan bringe sig selv ellerandre i vanskeligheder på grund af manglende viden.

 

Sundhedslære, oplysning om nydelses- og rusmidler

§ 18. Formålet med undervisningen er, at eleverne erhverver viden om de grundlæggende forudsætninger for menneskets sundhed og almene trivsel og et særligt kendskab til udbredte nydelses- og rusmidler og disses skadelige virkninger.
Stk. 2. Det skal tilstræbes, at eleverne bliver fortrolige med deres egne muligheder for at forebygge sygdomme og for at undgå brug eller misbrug af nydelses- og rusmidler, og at de bliver bekendt med samfundets muligheder for at bidrage hertil.
Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne får forståelse for betydningen af fysisk og psykisk sundhed, herunder de problemer, der er knyttet til misbrug af nydelses- og rusmidler.

 

Familiekundskab

§ 19. Formålet med undervisningen er, at eleverne erhverver viden om, at deres egen og andre menneskers tilværelse i samfundet former sig i tilhørsforhold til forskelligartede grupper.
Stk. 2. Gennem arbejdet skal eleverne opnå indsigt
1) grundlæggende værdier, der er knyttet til samværet i et familiefællesskab,
2) familie-, bolig-, miljømæssige og økonomiske rammer for menneskelige udfoldelsesmuligheder og
3) det offentliges indflydelse på udfoldelsesmulighederne gennem støttende, supplerende og regulerende foranstaltninger.
Stk. 3. Det skal tilstræbes, at eleverne bliver opmærksomme på muligheder for i fællesskab med andre at tage del i udformningen af rammerne for dagliglivet.

 

Færdselslære

§ 20. Formålet med undervisningen er, at eleverne opnår kendskab til og forståelse for de farer og vanskeligheder, som de stilles over for i trafikken til lands, til søs og under færden i naturen, og at de bliver bekendte med regler og anvisninger, som er af betydning i denne forbindelse.
Stk. 2. Det skal tilstræbes, at eleverne opnår sikkerhed i at bedømme færdselssituationer og i at færdes uden risiko for sig selv og andre.
Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne bliver opmærksomme og hensynsfulde trafikanter.

 

Jagt/våbenlære

§ 21. Formålet med undervisningen er, at eleverne får kendskab til skrevne og uskrevne jagtregler, herunder jagtområdernes betydning og sårbarhed, samt opnå viden om de almindeligt forekommende jagtvåben og deres funktion, så de lærer at omgås disse.
Stk. 2. Gennem undervisningen skal eleverne opøves i sikkerhedsforanstaltninger under jagt samt opnå færdigheder i forbindelse med forsvarlig transport, anvendelse og vedligeholdelse af våbnene.
Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til at bekæmpe misbrug og misrøgt af våbnene og at bibringe eleverne forståelse for risikomomenter og ansvar over for egen og andres person i forbindelse med besiddelse og brug af disse våben. Endvidere skal undervisningen medvirke til at bibringe eleverne viden om anvendelse og behandling af jagtdyr i Grønland.

 

Naturfredning

§ 22. Formålet med undervisningen er at indføre eleverne i de etiske, økologiske og økonomiske principper, der ligger til grund for fredning globalt og for hensynet til det grønlandske dyre- og planteliv lokalt.
Stk. 2. Eleverne skal erhverve sig viden om de grønlandske fugle, fisk og hav- og landpattedyr, hvorom der er truffet fredningsbestemmelser eller indført fangst- eller jagtrestriktioner og lære hovedretningslinierne i disse bestemmelser at kende.
Stk. 3. Eleverne skal lære at værne om såvel det sårbare planteliv som dyrelivet generelt.
Stk. 4. Eleverne skal opnå forståelse for formålet med de samfundsskabte regler, der er gældende om bevarelse af naturen, så de lærer at respektere disse.

 

Fredning af områder, fortidsminder og bygninger

§ 23. Formålet med undervisningen er at indføre eleverne i de etiske og æstetiske principper, der ligger til grund for ideerne om bevarelse af fortidens spor.
Stk. 2. Eleverne skal erhverve viden om områder, fortidsminder og bygninger, der er underkastet fredningsbestemmelser på lokalplan og om de vigtigste fredninger på landsplan.
Stk. 3. Eleverne skal opnå forståelse for formålet med de samfundsskabte regler, der er gældende om bevarelse af forbindelsen mellem fortid og nutid, så de lærer at respektere disse.

 

Miljø

§ 24. Formålet med undervisningen er at indføre eleverne i de etiske, økologiske og økonomiske principper, der ligger til grund for forståelse af miljøets betydning såvel samfundsmæssigt som almenmenneskeligt og for hensynet til den arktiske naturs sårbarhed.
Stk. 2. Eleverne skal erhverve sig viden om miljøbeskyttelsesmetoder og skal opøves i at kunne beskytte miljøet på såvel lokalt plan som på områder, hvor de kommer til i jagtsæsonen eller lignende.
Stk. 3. Eleven skal opnå forståelse for formålet med de samfundsskabte regler, der gælder på miljøområdet.

 

Uddannelses- og erhvervsorientering

§ 25. Formålet med undervisningen er, at eleverne opnår kendskab til mulighederne for fortsat uddannelse og beskæftigelse, og til de forhold og vilkår, der er knyttet hertil.
Stk. 2. Det skal tilstræbes, at eleverne klargør sig deres egne forudsætninger og forventninger med hensyn til fremtidig uddannelse og beskæftigelse, herunder også de muligheder for at udvide den enkeltes forudsætninger og interesser, som afhænger af yderligere indsigt og personlig udvikling.
Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne får et bedre grundlag for at forberede deres uddannelses- og erhvervsvalg, og til, at de betragter valg af uddannelse, erhverv og arbejdsplads som en række beslutninger, der må træffes under skiftende sociale og økonomiske vilkår.

 

Samtidsorientering, herunder uddannelsesog erhvervsorientering med arbejdskendskab.

§ 26. Formålet med undervisningen er at øge elevernes mulighed for at se hverdagslivet i en større sammenhæng ved at give dem indsigt i nogle væsentlige lokale, nationale og globale samtidsproblemer. I undervisningen skal indgå uddannelses- og erhvervsorientering, jf. § 25.
Stk. 2. Undervisningen i arbejdskendskab skal medvirke til, at eleverne erhverver viden og gør erfaringer, som øger deres kendskab til arbejds- og samfundslivet, herunder til de uddannelsesmuligheder, der kan føre til erhvervsvalg.
Stk. 3. Det skal tilstræbes, at eleverne tilegner sig nogen færdighed i at vurdere politiske, økonomiske og ideologiske udsagn og bliver i stand til at bedømme de forhold, som betinger vilkårene på arbejdspladserne, og de interesser, som varetages af arbejdsmarkedets parter og af offentlige myndigheder.
Stk. 4. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler interesse for politiske forhold, at de klargør sig historiske forudsætninger og det værdigrundlag, der ligger bag egne og andres udsagn og handlinger.
Stk. 5. Undervisningen skal tillige medvirke til, at eleverne får kendskab til nogle af de faktorer, der danner baggrund for det nutidige samfunds konflikter, til hvordan de søges løst, og til hvorledes det enkelte menneske alene eller i samarbejde med andre kan få indflydelse på beslutninger i samfundet.

 

Sløjd/metalsløjd

§ 27. Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig håndværksmæssige arbejdsmetoder og teknikker i såvel træarbejder som metalarbejder, der kan give dem erfaringer med fagets materialer og redskaber.
Stk. 2. Det skal tilstræbes, at eleverne får kendskab til redskabernes rette brug og vedligeholdelse, at de udvikler deres skabende evner, initiativ og glæde ved manuelt arbejde.
Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler en vurderende holdning, der kan være af betydning for dem som forbrugere.

 

Tysk

§ 28. Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig færdighed i at forstå det talte tyske sprog, tale sproget, opfatte indholdet af en tysk tekst og skriftligt benytte sig af sproget.
Stk. 2. Undervisningen skal øge elevernes muligheder for at orientere sig om levevilkårene og kulturen i de lande, hvor sproget tales, således at de opnår et bedre grundlag for mellemfolkelig forståelse.
Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne bevarer lysten til at bruge sproget, og at de får interesse for at dygtiggøre sig yderligere heri.

 

Maskinskrivning

§ 29. Formålet med undervisningen er, at eleverne bliver fortrolige med skrivemaskinens brug og tilegner sig en sådan færdighed i blindskrift, at de bliver i stand til at anvende skrivemaskinen på en rationel måde som et praktisk hjælpemiddel.

 

Motorlære

§ 30. Formålet med undervisningen er, at eleverne opnår et praktisk og teoretisk kendskab til forskellige motorers opbygning og virkemåde og et særligt kendskab til motorfartøjers og -køretøjers konstruktion og hensigtsmæssige behandling.
Stk. 2. Det skal tilstræbes, at eleverne opnår nogen færdighed i at justere og vedligeholde motorer og motorfartøjer og -køretøjer.
Stk. 3. Der skal lægges vægt på at give eleverne forståelse for de risikomomenter, der kan være forbundet med arbejdet med motorer.
Stk. 4. Gennem arbejdsforløbet tilsigtes, at eleven udvikler sit håndelag og sin tekniske forståelse såvel selvstændigt som i samarbejde med andre.

 

Fangst/fiskeri

§ 31. Formålet med undervisningen er, at eleverne erhverver viden om de naturgivne forudsætninger for fangst/fiskeri, de forskellige typer fangst- og fiskefartøjer, disses tekniske udstyr og forskellige fangst- og fiskeredskaber og disses anvendelse. Endvidere skal eleverne erhverve sig viden om fangstdyrenes og fiskenes behandling umiddelbart efter fangsten og under transport til land, oparbejdning, markedsføring og afsætningsforhold.
Stk. 2. Der sigtes tillige imod, at eleverne tilegner sig færdigheder, som har betydning i disse forbindelser, således at undervisningen gives som interessebefordrende demonstrationer i videst muligt omfang kombineret med praktiske opgaver inden for alle grene af erhvervet, dog uden egentligt erhvervsmæssigt sigte.
Stk. 3. Eleverne bør opnå forståelse for fanger- og fiskerierhvervets centrale betydning for det grønlandske erhvervsliv og landets økonomi, samt for betydningen af en sund økologisk balance i kyst- og havområder såvel omkring Grønland som globalt.

 

Regnskabsføring

§ 32. Formålet med undervisningen er at give eleverne kendskab til regnskaber, som de vil møde og få brug for privat og som samfundsborgere.
Stk. 2. Eleverne skal lære at beherske enkle former for regnskabsføring, som enhver kan bruge i sit dagligliv.
Stk. 3. Eleverne skal opnå forståelse for værdien af overblik over og orden i egne pengesager.

 

Skindbehandling og skindsyning

§ 33. Formålet med undervisningen er, at eleverne opnår grundlæggende kendskab til fremgangsmåder, som kan anvendes ved arbejde med skind og pelsværk inden for de grønlandske håndarbejdsområder.
Stk. 2. Eleverne skal indføres i de færdigheder og teknikker, der er forbundet med behandling af skind og pelse, herunder lære fagets redskaber og materialer at kende.
Stk. 3. Eleverne skal gennem arbejdet opnå færdighed i at sætte farver sammen og opøves i selv at udvikle nye modeller.
Stk. 4. Gennem undervisningen skal elevernes personlige holdninger til faget søges fremmet, så de kan medvirke til at videreføre den kulturarv, som faget bærer.

 

Datalære

§ 34. Formålet med undervisningen er, at eleverne erhverver sig indsigt i elektronisk databehandling og dennes anvendelsesområder.
Stk. 2. Undervisningen skal give eleverne mulighed for oplevelse af og erfaring med problemløsning gennem brug af datamater.
Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne får baggrund for at kunne vurdere og tage stilling til de muligheder, påvirkninger og konsekvenser, der følger af brug af datamater.

 

Ikrafttræden m.v.

§ 35. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1991.
Stk. 2. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 30. april 1985 om formålet med folkeskolens fag.
Stk. 3. Elever, der i skoleåret 1991/92 går i 11. eller 12. klasse, fortsætter efter de bestemmelser, der er fastsat i den bekendtgørelse, der er nævnt i stk. 2.
Grønlands Hjemmestyre, den 28. juni 1991
Lars Emil Johansen

/

Kaj Kleist