Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 27. maj 1991 om styrelsen af erhvervsuddannelsesområdet.

I medfør af §§ l og 6 i landstingsforordning nr. l af 4. maj 1990 om erhvervsuddannelse, uddannelsesstøtte og erhvervsvejledning fastsættes:

 

Kapitel 1.
Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Arbejdsmarked

§ 1. Direktoratet varetager de centrale økonomiske, juridiske, administrative og planlæggende funktioner i forhold til institutioner og elever inden for hele erhvervsuddannelsen, herunder vedr. uddannelsesstøtte, uddannelseslån samt uddannelses- og erhvervsvejledning.

§ 2. Landsstyremedlemmet fastsætter efter indstilling fra brancheudvalg og lokale erhvervsuddannelsesudvalg:
1) hvor mange elever, der kan optages på en uddannelse eller en del af en uddannelse, og
2) mindste holdstørrelser inden for enkelte uddannelser og uddannelsesretninger.

§ 3. Direktoratet iværksætter hvert år den nødvendige information om ansøgningsfrister og fremgangsmåder ved ansøgning om optagelse på en uddannelse.

§ 4. Hvor der ikke er oprettet en lokal erhvervsskole eller et lokalt erhvervsuddannelsesudvalg, varetager direktoratet eller den institution eller person, direktoratet bemyndiger til det, de opgaver, som påhviler de lokale erhvervsskoler og erhvervsuddannelsesudvalg.

§ 5. Direktoratet er sekretariat for Rådet for Uddannelsesstøtte og Ankenævnet for Uddannelsesstøtte.

 

Kapitel 2.
Brancheudvalg

§ 6. For hvert hovederhvervsområde nedsættes et brancheudvalg. Brancheudvalg påser, at uddannelsernes faglige niveau holdes, og sikrer, at uddannelsen inden  for de decentrale grundlæggende erhvervsuddannelser  (S.T.I.) er ensartet over hele landet.
Stk. 2. Brancheudvalg afgiver indstilling til direktoratet om:
1) uddannelsernes mål og indhold,
2) retningslinier for undervisning på skoler,
3) retningslinier for uddannelsen på praktikstederne,
4) retningslinier for godkendelse af praktiksteder,
5) iværksættelse af nye uddannelser inden for deres område,
6) iværksættelse af efter- og videreuddannelse samt omskoling inden for deres område.
Stk. 3. Branceudvalg udfører desuden en række konkrete opgaver i henhold til andre bekendtgørelser.
Stk. 4. Brancheudvalgets medlemmer har endeligt til opgave at orientere den udpegende instans om udvalgets arbejde. Kommunalbestyrelsens repræsentant orienterer   også De grønlandske kommuners Landsforening om udvalgets arbejde.

§ 7. Et brancheudvalg består af:
1) 2-3 medlemmer udpeget af arbejdsgiverorganisationer eller betydelige enkelte arbejdsgivere inden for området,
2) 2-3 medlemmer udpeget af lønmodtagerorganisationer inden for området,
3) l medlem udpeget af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor brancheskolen ligger,
4) l medlem udpeget af landsstyremedlemmet,
5) l medlem udpeget af brancheskolens lærerråd og
6) l medlem udpeget af og blandt eleverne på brancheskolen.
Stk. 2. Der kan udpeges suppleanter for medlemmerne.
Stk. 3. Medlemmerne nyudpeges efter hvert valg til Landstinget. Genudpegning kan finde sted.
Stk. 4. Landsstyremedlemmet fastsætter hvilke organisationer eller enkelte arbejdsgivere inden for hvert område, der udpeger medlemmer til brancheudvalget. Antallet af medlemmer efter stk. l, nr. l og 2 kan være forskelligt.
Stk. 5. De af organisationerne udpegede medlemmer skal have kendskab til branchen og bør være bosiddende i den kommune, hvori brancheskolen ligger. Er et medlem ikke bosiddende i samme kommune, skal suppleanten være det. Landsstyremedlemmet kan nægte at godkende udpegelse af medlemmer, der ikke opfylder disse betingelser.

§ 8. Landsstyremedlemmet kan udpege faste tilforordnede til et brancheudvalg, ligesom et udvalg kan supplere sig med tilforordnede efter behov.

§ 9. Brancheudvalget konstituerer sig selv med formand og næstformand, der bør være bosiddende i den kommune, hvori brancheskolen ligger. Landsstyremedlemmet kan godkende en anden bopæl.
Stk. 2. Landsstyremedlemmet fastsætter en forretningsorden for brancheudvalget, herunder bestemmelser om forretningsudvalg. Der kan i forretningsordenen ske en vejledning om indholdet af de i § 6 nævnte opgaver.

§ 10. Der ydes mødediæter efter reglerne i den kommunale styrelseslov til de medlemmer, der er udpeget af organisationerne. Kommuner afholder diæter til medlemmer, de har udpeget. Elevrepræsentanter kan kun opnå diæter efter de samme regler, hvis de er i lønnet praktik, og hvis de trækkes i løn for mødetiden.

 

Kapitel 3.
Brancheskoler

§ 11. En brancheskole varetager inden for generelt udstukne rammer for et hovederhvervsområde:
1) udarbejdelse af forslag til nye uddannelser og revision af eksisterende uddannelser,
2) tilrettelæggelse af indholdet af uddannelserne, herunder udarbejdelse af læreplaner, undervisningsvejledninger og undervisningsmaterialer for hele uddannelsesforløbet,
3) udførelse af den centraliserede del af undervisningen inden for de decentrale grundlæggende erhvervsuddannelser (S.T.I.),
4) andre grundlæggende erhvervsuddannelser,
5) videregående uddannelser,
6) videre- og efteruddannelseskurser,
7) konsulentfunktionen over for lokale erhvervsskoler, herunder over for praktikvejledere på de lokale erhvervsskoler,
8) studievejledning til elever på brancheskolens uddannelser, herunder til STI-elever på brancheskoleophold, og
9) øvrige relevante opgaver vedr. uddannelserne efter direktoratets nærmere anvisninger.

§ 12. En brancheskole er sekretariat for det eller de brancheudvalg, der findes inden for skolens hovederhvervsområdeområde, samt evt. andre relevante brancheudvalg, jf. §§ 22 og 23.

§ 13. En brancheskole ledes af en forstander, der udnævnes af Landsstyret.
Stk. 2. En forstander har det pædagogiske, administrative og økonomiske ansvar for institutionen.

§ 14. En inspektør eller en områdeleder fungerer som forstanderens stedfortræder.
Stk. 2. En afdelingsleder, en fører af et skoleskib eller lignende har det pædagogiske, administrative og økonomiske ansvar for deres institution e.lign., men kan være underlagt forstanderen ved en af brancheskolerne efter direktoratets nærmere bestemmelse.

 

Kapitel 4.
Lokale erhvervsuddannelsesudvalg

§ 15. I kommuner med lokal erhvervsuddannelse nedsættes et lokalt erhvervsuddannelsesudvalg. Det lokale erhvervsuddannelsesudvalg skal påse, at de uddannelser, der tilknyttes den lokale erhvervsskole, gennemføres i overensstemmelse med gældende bestemmelser herfor, herunder at det faglige niveau holdes.
Stk. 2. Lokale erhvervsuddannelsesudvalg virker for en samordning af arbejdsmarkeds- og uddannelsesplanlægning og uddannelsernes integration i de lokale samfund, herunder:
1) fremskaffelse af de nødvendige lokaler og ressourcer i øvrigt i samarbejde med kommunerne,
2) fremskaffelse af det fornødne antal praktikpladser i samarbejde med arbejdsgiverne og
3) information om uddannelserne.
Stk. 3. Udvalgene udfører desuden en række konkrete opgaver i henhold til andre bekendtgørelser.

§ 16. Det lokale erhvervsuddannelsesudvalg består af:
1) l medlem af kommunalbestyrelsen,
2) l medlem udpeget af den lokale lønmodtagerorganisation,
3) l medlem udpeget af de organiserede private lokale arbejdsgivere i fællesskab,
4) l medlem udpeget af de lokale offentlige arbejdsgivere i fællesskab,
5) l medlem udpeget af den lokale fisker- og fangerforening,
6) ledende skoleinspektør eller en af denne udpeget,
7) ledende arbejdsmarkedskonsulent eller en af denne udpeget,
8) erhvervskonsulenten eller en anden med tilsvarende funktioner udpeget af kommunalbestyrelsen og
9) l medlem udpeget af og blandt eleverne på alle uddannelser tilknyttet den lokale erhvervsskole.
Stk. 2. Der kan udpeges suppleanter for de medlemmer, der er udpeget efter stk. l, nr. l til 5 og nr. 9.
Stk. 3. Medlemmerne nyudpeges efter hvert valg til kommunalbestyrelsen. Genudpegning kan finde sted.

§ 17. Det lokale erhvervsuddannelsesudvalg konstituerer sig selv med formand og næstformand.
Stk. 2. Landsstyremedlemmet fastsætter en forretningsorden for lokale erhvervsuddannelsesudvalg, herunder bestemmelser om forretningsudvalg. Der kan i forretningsordenen ske en vejledning om indholdet af de i § 15 nævnte opgaver.

§ 18. Der ydes mødediæter efter reglerne i den kommunale styrelseslov til de medlemmer, der er udpeget af organisationerne. Kommunen afholder diæter til kommunalbestyrelsesmedlemmet. Elevrepræsentanter kan kun opnå diæter efter de samme regler, hvis de er i lønnet praktik, og de trækkes i løn for mødetiden.

 

Kapitel 5.
Lokale erhvervsskoler

§ 19. En lokal erhvervsskole varetager inden for et af direktoratet fastsat geografisk område:
1) den første, decentraliserede del af undervisningen inden for de decentrale grundlæggende erhvervsuddannelser (S.T.I.) inden for et eller flere hovederhvervsområder,
2) praktik- og studievejledning for alle STI-elever, jf. dog § 11, nr. 8,
3) administration af elev- og praktikforhold for alle STI-elever,
4) kursusaktivitet og
5) øvrige relevante opgaver inden for det geografiske område efter direktoratets nærmere anvisninger.
Stk. 2. Skolernes geografiske område kan variere mellem de enkelte hovederhvervsområder.
Stk. 3. Direktoratet kan godkende:
1) at dele af brancheskolers undervisning henlægges til en eller flere lokale erhvervsskoler, eller
2) at dele af den decentrale undervisning henlægges til en anden lokalskole eller en brancheskole.

§ 20. Den lokale erhvervsskole er sekretariat for det lokale erhvervsuddannelsesudvalg.

§ 21. En lokal erhvervsskole ledes af en lokal erhvervsuddannelsesleder.
Stk. 2. Erhvervsuddannelseslederen har det pædagogiske, administrative og økonomiske ansvar for skolen. Landsstyret og De grønlandske kommuners Landsforening (KANUKOKA) aftaler, hvilke opgaver erhvervsuddannelseslederen er ansvarlig for over for direktoratet, og hvilke denne er ansvarlig for over for den enkelte kommune.
Stk. 3. Erhvervsuddannelseslederen indgår i den kommunale organisation efter den enkelte kommunes bestemmelse, jf. gældende aftale mellem KANUKOKA og Grønlands Hjemmestyre.

 

Kapitel 6.
Andre erhvervsskoler og - uddannelser

§ 22. Ved andre erhvervsskoler end de ovennævnte fastlægger landsstyremedlemmet i hvert enkelt tilfælde styrelsesforholdene.

§ 23. Rummer en brancheskole uddannelser inden for andre hovederhvervsområder end sit primære virke, fastlægges styrelsesforholdene i hvert enkelt tilfælde af landsstyremedlemmet.

 

Kapitel 7.
Lærerråd

§ 24. Ved hver brancheskole eller lokal erhvervsskole med mindst 4 fast ansatte lærere med mere end halv tid nedsættes et lærerråd. Lærerrådet består af leder, inspektør, faglig-pædagogisk konsulent, områdeledere, souschef samt alle fast ansatte lærere, herunder kombinationsansatte.
Stk. 2. Ved mindre skoler end de i stk. l nævnte træder lærerkollegiet sammen med lederen i lærerrådets sted.
Stk. 3. Andre lærere og andet fast ansat personale har ret til at overvære lærerrådets møder. Dette gælder også timelærere i de uger, hvor de underviser. Overværelse af lærerrådets møder giver ikke timelærere ret til ekstra honorering.
Stk. 4. Ved skoler med et elevråd har en repræsentant for dette ret til at overvære lærerrådets møder. Elevrådets repræsentant må dog ikke overvære behandlingen af personspørgsmål vedr. ansatte eller elever; men repræsentanten kan fungere som bisidder for en elev, jf. § 31, stk. 1.

§ 25. Lærerråd efter § 24, stk. l vælger selv deres formand blandt de fast ansatte lærere. Valget finder sted årligt inden udgangen af september måned og gælder for undervisningsåret. Fratræder formanden, vælges en ny for resten af undervisningsåret.
Stk. 2. Træder lærerkollegiet i lærerrådets sted, jf. § 24, stk. 2, vælges ikke en lærerrådsformand.

§ 26. Lærerrådet fastsætter selv sine vedtægter, herunder bestemmelser om en bestyrelse. Direktoratet godkender vedtægterne.

§ 27. Medlemmer af lærerrådet har mødepligt til lærerrådets møder. Det samme gælder medlemmer af et lærerkollegium nedsat i henhold til § 24, stk. 2, når kollegiet skal behandle spørgsmål efter § 28.

§ 28. Lærerrådets skal udtale sig i alle sager, som bliver forelagt af skolens ledelse, brancheudvalg eller lokale erhvervsuddannelsesudvalg.
Stk. 2. Lærerrådet skal udtale sig i alle væsentlige pædagogiske, administrative og økonomiske spørgsmål vedr. skolen, lærerne eller eleverne før spørgsmålene afgøres af skolens ledelse. Rådet skal tilsvarende have lejlighed til at udtale sig vedr. disciplinære foranstaltninger over for elever.
Stk. 3. Direktoratet kan pålægge lærerråd andre opgaver.

§ 29. Udgifter i forbindelse med lærerrådets arbejde afholdes af de enkelte skoler.

 

Kapitel 8.
Elevråd

§ 30. Ved hver enkelt skole under erhvervsuddannelsen nedsættes et elevråd.
Stk. 2. Elevrådet vælges for et undervisningsår. Elevrådet består af en repræsentant for hver af skolens klasser, hold, årgange, brancher, branchelinier eller anden passende opdeling. Elevrådet konstituerer sig selv med formand og næstformand.
Stk. 3. Direktoratet kan fastsætte regler for valg af elevråd.

§ 31. Elevråd skal repræsentere eleverne over for skolens ledelse og lærere i generelle spørgsmål og skal hjælpe elever i konkrete sager i den udstrækning, disse ønsker det.
Stk. 2. Elevrådet fastsætter selv en forretningsorden. Forstanderen eller den lokale erhvervsuddannelsesleder godkender forretningsordenen. Elevrådet kan indbringe afgørelsen for brancheudvalget eller det lokale erhvervsuddannelsesudvalg.

 

Kapitel 9.
Ikrafttræden

§ 32. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. juli 1991.
Stk. 2. Samtidig ophæves:
1) §§ 3 og 4 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 1.juni 1983 om fåreholderuddannelsen,
2) §§ 3 og 5 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 30. juni 1983 om den erhvervsfaglige videreuddannelse for handels- og kontorområdet,
3) §§ 3 og 4 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 27. marts 1984 om søfarts- og fiskeriområdet,
4) Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. l af 19. januar 1988 om det lokale erhvervsuddannelsesudvalg,
5) §§ 6 til 8, 16 og 17, 27 samt 33 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 19. januar 1988 om de decentrale grundlæggende erhvervsuddannelser,
6) §§ 3 og 4 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 17 af 17. juni 1988 om navigatøruddannelser i Grønland
7) Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 19. januar 1989 om brancheudvalg samt
8) Uddannelsesinspektoratets cirkulærer:
a) 4/83 om vedtægter for lærerråd ved brancheskolerne Jern & Metal samt Bygge & Anlæg og
b) 12/84 om vedtægter for lærerråd ved Skipperskolen og Søfarts- & Fiskeriskolen.
Grønlands Hjemmestyre, den 27. maj 1991
Marianne Jensen

/

Kaj Kleist