Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 15. april 1991 om socialpædagoguddannelsens fag.

I medfør af § 29 i landstingsforordning nr. l af 16. maj 1989 om uddannelse af lærere til folkeskolen og om de sociale uddannelser fastsættes:

 

Kapitel 1.
Indhold

§ 1. Undervisning på socialpædagoguddannelsen samt afholdelse af eksamen foregår efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse samt efter de almindelige bestemmelser i hjemmestyrets bekendtgørelse om uddannelse af socialpædagoger.

 

Kapitel 2.
Det pædagogiske fagområde


Pædagogik

§ 2. Formålet er, at de studerende erhverver sig
1) indsigt i pædagogisk virksomheds sammenhæng med de enkelte børns, unges og voksnes udvikling og trivsel og med de samfundsmæsige forhold,
2) indsigt i pædagogiske teorier, og deres forhold til en pædagogisk praksis, og
3) forudsætninger for at kunne analysere, vurdere og redegøre for pædagogiske og etiske spørgsmål.
Stk. 2. Indhold:
1) forskellige pædagogiske teorier, deres menneske- og samfundssyn,
2) forskellige tiders og samfundstypers opfattelse af opdragelse/dannelse, normalitet/afvigelse, trivsel/livskvalitet,
3) disse teoriers og opfattelsers betydning for mål og indhold i det pædagogiske arbejde med børn, unge og voksne,
4) socialisering, med hovedvægt på børn og unge,
5) socialiseringsprocesser i familien, institutioner og grupper og
6) pædagogens personlige og faglige selvforståelse.

 

Socialpædagogik

§ 3. Formålet er, at de studerende erhverver sig
1) viden om socialpædagogiske arbejdsopgaver, arbejdsformer og arbejdsområder og
2) færdighed i at opstille begrundede socialpædagogiske handlingsforslag, herunder forslag til fornyelse af socialpædagogisk arbejde.
Stk. 2. Indhold:
1) socialpædagogisk fagetik,
2) forskellige pædagogiske/psykologiske teoriers betydning for den socialpædagogiske praksis,
3) socialpædagogiske arbejdsfunktioner inden for alle kendte socialpædagogiske arbejdsområder,
4) opdyrkning af nye socialpædagogiske arbejdsområder,
5) planlægning, tilrettelægning og vurdering af det socialpædagogiske arbejde indenfor forskellige typer institutioner og arbejdsområder,
6) iagttagelse, indsamling og bearbejdning af informationer som baggrund for fremsættelse af kvalificerede behandlingsforslag,
7) institutioners ledelse og drift,
8) tilrettelæggelse af internt og eksternt samarbejde, herunder forældresamarbejde og samarbejde med skole, sundheds- og socialvæsen,
9) kommunikation/samtale
10) socialpædagogens ansvar og opgaver i forhold til det omgivende samfund.

 

Psykologi

§ 4. Formålet er, at de studerende erhverver sig indsigt i psykologiske forhold, der vedrører menneskers væremåde, virkelighedsopfattelse, selvforståelse og handlemuligheder under forskellige samfundsmæssige og kulturelle livsvilkår med henblik på vurdering, planlægning og udførelse af pædagogisk arbejde.
Stk. 2. Indhold:
1) menneske- og samfundssyn i psykologiske teorier,
2) udviklingsbegrebet og forskellige udviklingssyn,
3) psykologiske opfattelser af menneskers udvikling og socialisering med hovedvægten på børn og unge,
4) sammenhængen mellem fysisk og psykisk udvikling,
5) socialiseringsprocesser i familien/institutioner/grupper,
6) levevilkårenes indflydelse på menneskets udvikling,
7) kriser, herunder krisebegrebet i almindelighed, som det knytter sig til de forskellige livsfaser, psykiske problemer ved alvorlig sygdom og død, sorgreaktioner, selvmord,
8) psykologiske iagttagelser og beskrivelser,
9) psykologien som redskab i pædagogisk arbejde,
10) normalitet/afvigelse og afvigelsers opståen (levevilkår-handicaps), og
11) psykologiske forhold vedrørende individet i sociale sammenhænge, herunder konfliktløsning og konfliktløsningsmodeller.

§ 5. Der afholdes to prøver i det pædagogiske fagområde. Den ene prøve er mundtlig og individuel. Den anden prøve kan være skriftlig og mundtlig, kan afholdes i grupper, og kan være en integreret prøve, jf. iøvrigt hjemmestyrets bekendtgørelse om uddannelse af socialpædagoger, § 17, stk. 2. Prøverne vægtes ligeligt, og der gives én eksamenskarakter.

 

Kapitel 3.
Det sociale fagområde


Socialfag

§ 6. Formålet er, at de studerende erhverver sig et grundlæggende kendskab til samspillet mellem den enkelte, familien og samfundet med henblik på at kunne anvende et helhedssyn i analyse og klarlægning af sociale situationer og sociale problemer. De studerende skal i tilknytning hertil kunne komme med begrundede forslag til løsning af sociale problemer i forbindelse med socialpædagogisk arbejde.
Stk. 2. Indhold:
1) individers, familiers og gruppers livsvilkår, herunder forskelle i livsvilkår, historiske ændringer samt livsvilkårenes betydning for menneskers sociale udvikling og for sociale problemers opståen,
2) sociale uligheder og modsætninger belyst ud fra forskellige teorier og indfaldsvinkler, samt forskellige menneske- og samfundssyn,
3) opbygningen af den sociale sektor samt socialpolitikken, dens funktion og udformning belyst fra flere sider,
4) socialvæsenets styrelse og organisation herunder byrde- og opgavefordelingen mellem stat, hjemmestyre, kommune og bygderåd,
5) bistands- og sikringsmuligheder til børnefamilien og til børn, unge og voksne med fysisk, psykisk og socialt handicap,
6) børns og unges retstilling,
7) handicappedes retstilling og
8) tværfagligt samarbejde.
Stk. 3. Eksamen er skriftlig og mundtlig. Der gives én eksamenskarakter, som bygger på en samlet vurdering, jf. iøvrigt hjemmestyrets bekendtgørelse om uddannelse af socialpædagoger, § 17.

 

Kapitel 4.
Det kulturelle og kreative fagområde


Værkstedsfag, drama og musik

§ 7. Formålet er, at de studerende
1) erhverver sig sans for og viden om de skabende fags grundlæggende begreber, arbejdsområder og metoder samt baggrund for at bruge den i det pædagogiske arbejde,
2) oplever og erkender legen og de kreative aktiviteters betydning for egen og børns og unges åndelige, legemlige og sociale udvikling,
3) bliver i stand til at vurdere og argumentere for den kreative virksomheds betydning i en historisk, kulturel og samfundsmæssig sammenhæng og for omgivelsernes betydning for børns, unges og voksnes udvikling, og
4) selvstændigt og i samarbejde med andre erhverver sig teoretisk og praktisk baggrund for at kunne udvælge, tilrettelægge og udføre skabende, eksperimenterende og andre færdighedsudviklende aktiviteter i overensstemmelse med børns og unges behov og interesser,
5) trænes i at udnytte almindelige daglige handlinger i aktiviteterne, således at disse indgår i en målrettet helhed.
Stk. 2. Indholdet er:
1) Værkstedsaktiviteter med papir og farver, ler, tekstiler, naturmaterialer og træ m.m.
2) Bevægelsesaktiviteter og musiske aktiviteter:
a) drama,
b) bevægelse, idræt og leg og
c) sang, musik

 

Mediefag

§ 8. Formålet er, at de studerende
1) erhverver sig medieforståelse og dermed lærer at forholde sig til massemediernes udtryk, anvendelse og betydning for børn og unge og
2) kan arbejde praktisk med forskellige medier som kommunikationsmidler og som redskaber i pædagogisk arbejde.
Stk. 2. Indhold:
1) skriftlig og mundtlig fremstilling,
2) kommunikationsteori,
3) massemediernes placering i samfundet, herunder den socialiserende og normdannende effekt,
4) massemediernes udtryksformer og påvirkningseffekt,
5) udbuddet af medieprodukter til børn og unge,
6) vurdering af medieprodukter til børn og unge,
7) brug af massemedier i forskellige aldre og grupperinger,
8) pædagogens handlemuligheder i forhold til medieudbuddet,
9) metoder til enkel medieproduktion,
10) brug af medier til observation, formidling og kommunikation med forældre og samarbejdspartnere,
11) medieproduktion med børn og unge.

§ 9. I det kulturelle og kreative fagområde (mediefag, værkstedsfag og drama/musik) afsluttes uddannelsen med en vurdering af de studerendes arbejder. Vurderingen "godkendt" eller "ikke godkendt" afgives af fagenes lærer(e) og censor. I tilfælde af uenighed er censors vurdering afgørende.

 

Kapitel 5.
Praktik

§ 10. Formålet er, at de studerende individuelt og i samarbejde med andre deltager i forskellige former for socialpædagogisk arbejde og derigennem erhverver sig forudsætninger for at yde fagligt og personligt begrundede bidrag til løsning af pædagogiske opgaver.
Stk. 2. Indhold:
1) praktisk pædagogisk arbejde på baggrund af indhøstet teoretisk viden,
2) pædagogiske foranstaltningers opbygning, administrationsforhold og placering i den sociale sektor,
3) planlægning, gennemførelse og vurdering af praktiske pædagogiske opgaver alene og sammen med andre,
4) analyse og vurdering af fremgangsmåder og metoder, som anvendes i pædagogisk arbejde,
5) samarbejde på praktikstedet og mellem praktikstedet og pårørende samt personer og instanser uden for dette og
6) iagttagelse og beskrivelse af børns, unges og voksnes psykiske og fysiske tilstand.
Stk. 3. Praktikvilkår:
1) Praktikken skal foregå på et af Ilinniarfissuaq godkendt praktiksted.
2) Praktikanten har pligt til at deltage i arbejdet i praktikinstitutionen og har tavshedspligt og andre pligter i overensstemmelse med praktikaftalen.
3) Ilinniarfissuaq tildeler praktikanten en ansvarlig vejleder (praktiklærer) på praktikinstitutionen.
Stk. 4. Praktikken midtvejsevalueres. Ved afslutningen af praktikperioden helhedsvurderes praktikken og bedømmes som "godkendt" eller "ikke godkendt".
Stk. 5. Vurderingen omfatter den studerendes faglige og arbejdsmæssige kvalifikationer, jf. formålet i stk. l, herunder
1) den studerendes opnåede indsigt i
a) praktikstedets formål, love og andet retsgrundlag, organisation og personalesammensætning,
b) den problem- og personkreds, som er stedets målgruppe, herunder typiske socialpædagogfunktioner,
c) sagsgange, visitationssystem, sagssstyring og beslutningsprocesser på praktikstedet,
d) praktikstedets samarbejdspartnere, såvel internt som eksternt og betydningen heraf samt
2) den studerendes opnåede færdighed i
a) anvendelse af den teoretiske viden i det praktiske socialpædagogiske arbejde ved behandling af konkrete sager,
b) tilrettelæggelse af og udførelse af sagsbehandling, udfærdigelse af journaler, ansøgninger og indstillinger mv.,
c) at kunne vise indsigt og forholde sig professionelt til vurderinger og egne holdninger i arbejdet som socialpædagog,
d) inddragelse af andre faggrupper i løsning af sociale problemer.
Stk. 6. Vurderingen foretages af Ilinniarfissuaq i samarbejde med praktikinstitutionen.
Stk. 7. Er der enighed om vurderingen, er praktikken uden videre godkendt eller ikke godkendt. Er der ikke enighed, beskikkes en censor og vurderingen foretages efter reglerne om mundtlige prøver, jf. § 18, stk. l, i hjemmestyrets bekendtgørelse om uddannelse af socialpædagoger.

 

Kapitel 6.
Supplerende Kurser


Psykiatri

§ 11. Formålet er, at de studerende får kendskab til psykiatri, herunder de forskellige psykiske lidelser og menneskets reaktioner i livets forskellige forhold, således at de kan bruge det, når de i deres arbejde får med psykisk syge og psykisk afvigende mennesker at gøre, og således at de kan være med til at fremme en positiv holdning til psykiske lidelser, herunder samarbejde med pårørende og professionelle.
Stk. 2. Indhold:
1) Psykiske lidelser i almindelighed og opfattelsen af dem i historisk perspektiv, med særligt henblik på Grønland.
2) Psykiatriske sygdomme, psykoser, neuroser og personlighedsforstyrrelser, demens, oligophreni, misbrug.
3) Eksisterende og alternative behandlingsmetoder, psykofarmaka, psykoterapi. Psykiatrisk behandling i Grønland. Samarbejdsformer.
Stk. 3. Der afholdes ikke prøve i faget.

 

Socialmedicin

§ 12. Formålet er, at de studerende erhverver sig viden om og indsigt i sammenhænge mellem levevilkår og sundhed/sygdom og i faktorer af betydning for såvel børns og unges som egen sundhed og sygdom samt får kendskab til sundhedssektorens opbygning og funktion, således at de studerende kan udføre et generelt sundhedsfremmende og forebyggende arbejde blandt børn, unge og voksne, herunder også mennesker med særlige behov, og deltage i et samarbejde med andre faggrupper.
Stk. 2. Indhold:
1) samfundsudviklingen og sundhed/sygdom,
2) forskellige opfattelser af sundhed/sygdom,
3) Udvikling og opvækst,
4) Børns og unges sygdomme,
5) Sundhedspædagogik,
6) Sundhedssektoren.
Stk 3. Der afholdes ikke prøve i faget.

 

Andre kurser

§ 13. Der tilrettelægges i øvrigt supplerende undervisning/tilvalg i kursusform, som peger mod særlige områder i en socialpædagogs virksomhed. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Arbejdsmarked godkender formål, indhold og varighed for de enkelte kurser.

 

Kapitel 7.
Ikrafttræden mv.

§ 14. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Arbejdsmarked kan fastsætte regler om undervisningen og eksamen i fagene.

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1991.

§ 16. Bekendtgørelsen gælder for studerende, der er optaget i studieåret 1990/91 eller senere.
Stk. 2. Studerende, der er optaget tidligere, færdiggør uddannelsen efter de hidtil gældende bestemmelser.
Grønlands Hjemmestyre, den 15. april 1991
Marianne Jensen

/

Kaj Kleist