Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 15 af 15. april 1991 om socialrådgiveruddannelsens fag.

I medfør af § 29 i landstingsforordning nr. l af 16. maj 1989 om uddannelse af lærere til folkeskolen og om de sociale uddannelser fastsættes:

 

Indhold

§ 1. Undervisning på socialrådgiveruddannelsen samt afholdelse af eksamen foregår efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse samt efter de almindelige bestemmelser i hjemmestyrets bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen.

 

Teorier og metoder

§ 2. Formålet er, at de studerende opnår viden om og forståelse for metodisk socialt arbejde, således at de ud fra et helhedssyn:
1) Kan analysere sociale problemers årsager, fremtrædelsesformer og konsekvenser for individ, grupper og samfund og
2) opnår færdighed i at anvende metodisk socialt arbejde på det opsøgende forebyggende og behandlende plan.
Stk. 2. Indholdet består af følgende:
1) Fælleselementer i socialt arbejde.
a) Helhedsforståelse af sammenhængen mellem de sociale problemers årsag og fremtrædelsesformer samt konsekvenser i en samfundsmæssig sammenhæng såvel på individ-, gruppe- og samfundsplan.
b) Systematisk sagsarbejde, ud fra arbejdsmodeller, der indeholder faserne beskrivelse/information, analyse/vurdering, planlægning og handling/opfølgning i forhold til sociale problemer på individ-, gruppe-, og samfundsplan.
c) Teorier om menneskets kommunikationsformer, etablering og brug af kontaktforhold, samtaleteknik i konkret socialt arbejde og forholdet til egne holdninger. Formidling, medie og drama som kommunikationsredskaber.
d) Socialrådgiverens erhvervsfunktion, i forhold til andre faggrupper.
e) Analyse og vurdering af fagets etik, muligheder og begrænsninger i forhold til de mål og grupper af mennesker, som socialt arbejde tjener.
2) Metoder i socialt arbejde.
a) Individuelt klientarbejde.
b) Familiearbejde.
c) Praktisk koordineret familiebehandling.
d) Tværfagligt samabejde.
e) Kriseintervention.
f) Socialt gruppearbejde.
g) Forebyggende, opsøgende miljøarbejde.
h) Supervision.
i) Forskning i socialt arbejde.
Stk. 3. Der afholdes to prøver i faget. Den ene prøve er mundtlig og individuel. Den anden prøve kan være skriftlig og mundtlig, kan afholdes i grupper, og kan være en integreret prøve, jf. hjemmestyrets bekendtgørelse om uddannelse af socialrådgivere, § 17. Prøverne vægtes ligeligt, og der gives én eksamenskarakter.

 

Psykologi

§ 3. Formålet er
1) at de studerende opnår viden om og forståelse for menneskets og gruppers udviklingsmuligheder, begrænsninger og interaktion i forhold til kultur og samfund og
2) bliver i stand til at integrere psykologiske teorier og metoder i konkret socialt arbejde.
Stk. 2. Indholdet består af følgende:
1) Livslang udvikling og socialisering: Menneskets udviklingsmuligheder og begrænsninger emotionelt, socialt, kognitivt i forhold til familie, netværk, institutioner og samfund.
2) Kriser, herunder krisebegrebet i almindelighed, som det knytter sig til de forskellige livsfaser. Psykiske problemer ved alvorlig sygdom og død. Sorgreaktioner. Selvmord.
3) Afvigere: Definering af afvigerbegrebet i forhold til forskellige normsæt samt beskrivelse af stigmatiseringsprocesser. Forskellige former for afvigelse samt kendskab til forskellige behandlingstiltag.
4) Arbejdspsykologi: Beskrivelse af arbejde og identitet. Beskrivelse af arbejdsroller. Samarbejdsformer. Stress i forhold til arbejdet. Arbejdsløshed i forhold til individet og samfundet.
5) Socialpsykologi: Grupper og gruppedefinitioner. Roller og normer i forhold til samfundet. Gruppeprocesser, holdninger og holdningsdannelser. Konflikter, perception og kommunikation.
Stk. 3. Eksamen kan være skriftlig og mundtlig, kan afholdes i grupper og kan være en integreret prøve, jf. hjemmestyrets bekendtgørelse om uddannelse af socialrådgivere, § 17. Der gives én eksamenskarakter, som bygger på en samlet vurdering, hvis eksamen er både skriftlig og mundtlig.

 

Sociologi

§ 4. Formålet er
1) at de studerende opnår viden om og forståelse for sociale problemers og sociale situationers/vilkårs årsagssammenhænge, ud fra sociologiske begreber og teorier samt overvejelser på individ-, gruppe- og samfundsplan, og
2) bliver i stand til at anvende sociologiske metoder i socialt arbejde.
Stk. 2. Indholdet består af følgende:
1) Teorier om samfundsstrukturer og -udvikling, historisk og globalt, samt menneskesynet i disse teorier.
2) Familieinstitutionens indhold, form og skiftende funktion. Begreber som roller, normer, relationer og socialiseringsformer set i forhold til familien.
3) Netværksteorier, netværkets betydning for omsorgsfunktioners varetagelse i familien og det offentlige.
4) Sociale uligheder og modsætninger (klasse-, livsforms-, socialgruppe-, samt elitebegreber) og deres rolle i samfundets opbygning og udvikling.
5) Definitioner og analyser af begreber om normalitet og afvigelser.
6) Organisationssociologi. Forskellige organisationsteorier samt overvejelser om magt, beslutningsprocesser og ledelsesformer indenfor den offentlige såvel som den private sektor.
7) Sociologiske metoder til analyse og forskning i socialt arbejde. Herunder øvelser med såvel kvantitative og kvalitative metoder til dataindsamling og databearbejdning, samt diskussioner af metodernes svagheder og styrker.
Stk. 3. Eksamen er skriftlig og mundtlig, jf. hjemmestyrets bekendtgørelse om uddannelse af socialrådgivere, § 17. Der gives én eksamenskarakter. Karakteren bygger på en samlet vurdering.

 

Økonomi

Samfundsbeskrivelse, social og økonomisk planlægning

§ 5. Formålet er, at de studerende opnår viden om og forståelse for
1) det grønlandske samfunds sociale og økonomiske udvikling og opbygning og
2) forskellige former for planlægning og prioritering indenfor den offentlige sektor og anvendelse af disse metoder i socialt arbejde.
Stk. 2. Indholdet omfatter følgende:
1) Individer og gruppers materielle og økonomiske levevilkår, samt de faktorer og offentlige reguleringer, der bestemmer dem.
2) Det grønlandske samfunds økonomiske udvikling og nuværende situation, samt betydningen heraf for den sociale sektor.
3) Arbejdsmarkedsforhold, herunder erhvervsstrukturen, arbejdsløshed, aftaler og overenskomster på arbejdsmarkedet samt arbejdsmarkedspolitikken.
4) Udviklingen af den sociale sektor samt socialpolitikkens funktion og udformning, herunder forskellige syn på dette.
5) Social, økonomisk planlægning, herunder forskellige planlægningsopgaver indenfor kommune og hjemmestyre, forskellige planlægningsmetoder og evalueringsformer, samt praktiske øvelser i forskellige planlægningsområder inden for det sociale område.
Stk. 3. Eksamen kan være skriftlig og mundtlig, kan afholdes i grupper og kan være en integreret prøve, jf. hjemmestyrets bekendtgørelse om uddannelse af socialrådgivere, § 17. Der gives én eksamenskarakter. Er eksamen både skriftlig og mundtlig, bygger karakteren på en samlet vurdering.

 

Socialret

§ 6. Formålet er, at de studerende opnår
1) viden om og forståelse for den sociale lovgivning og de socialpolitiske principper der er udgangspunkt herfor og fortrolighed med almindelige fortolkningsprincipper og
2) færdighed i at anvende de sociale regelsæt i løsning af såvel konkrete som generelle problemstillinger i socialt arbejde.
Stk. 2. Indholdet består af følgende:
1) Retsreglernes tilblivelse, retskildelæren, lovfortolkning og lovanalyse, herunder sondring mellem love, forordninger, bekendtgørelser, cirkulærer, meddelelser og vejledninger.
2) Den sociale sektors opbygning og organisation, herunder klagemuligheder, opholds- og hjemkommune problemstillinger, tværfagligt samarbejde i sociale sager.
3) Det sociale hjælpesystems opbygning, herunder sondringen mellem skønsmæssige ydelser og sikringsydelser.
4) Hjælp til enkeltpersoner, familier, børn og unge, handicappede og ældre:
a) Hjælp fra det offentlige.
b) Hjælp til børn og unge.
c) Takstmæssig hjælp fra det offentlige.
d) Hjælp til personer med vidtgående fysiske og/- eller psykiske handicap.
e) Sociale pensioner: Erhvervsudygtighedsrente, aldersrente, førtidig aldersrente.
5) Andre sikringsydelser:
a) Børnetilskud.
b) Boligsikring og anden boligstøtte.
c) Tilskud til hjemmeboende skoleelever, uddannelsesstøtte.
d) Arbejdsskadeforsikring.
e) Lønmodtagernes Garantifond.
6) Øvrige bestemmelser.
a) Landstingsforordning om leje af boliger, landstingsforordning om andelsboligbyggeri.
b) Arbejdsmiljøloven.
c) Bestemmelser vedr. sociale institutioner.
Stk. 3. Eksamen er skriftlig. Der gives én eksamenskarakter.

 

Familieret

§ 7. Formålet er, at de studerende opnår viden om og forståelse for de retsregler, der regulerer den enkelte borgers rettigheder og forpligtelser indenfor det familieretlige område.
Stk. 2. Indholdet består af følgende:
1) Ægteskabets indgåelse og opløsning.
2) Papirløse samlivsforhold.
3) Ægteskabets retsvirkninger.
4) Børns retsstilling.
5) Myndighed.
6) Adoption.
7) Arv og skifte.
8) Abort og sterilisation.
Stk. 3. Eksamen er mundtlig eller skriftlig. Der gives én karakter.

 

Forvaltningskundskab

§ 8. Formålet er, at de studerende opnår viden om og forståelse for
1) den offentlige forvaltnings organisation, herunder kommunernes og hjemmestyrets struktur og styrelse,
2) beslutningsprocesser inden for den offentlige forvaltning, herunder de almindelige sagsbehandlingsregler og regler om kontrol med forvaltningen, og
3) de administrative rutiner i en socialrådgivers arbejde.
Stk. 2. Indholdet består af følgende:
1) Retskildelæren. Skrevne og uskrevne retsregler, legalitetsprincip og fortolkning. De demokratiske rettigheder.
2) Den offentlige forvaltnings opbygning og organisation. Karakteristik af det danske statsstyre, opgavefordelingen mellem stat, hjemmestyre og kommune.
3) Socialvæsenets styrelse og oganisation.
4) Den kommunale struktur og lovgivning om kommunernes styrelse.
5) Informations- og beslutningsprocesser i offentlig forvaltning.
6) Almene sagsbehandlingsregler og forvaltningsretlige principper, herunder reglerne om offentlighed i forvaltningen og reglerne om tavshedspligt.
7) Kontrol med forvaltningen. Ankesystemet, rekurs mv.
8) De forvaltningsmæssige og retlige problemer, der er forbundet med brug af EDB.
Stk. 3. Eksamen er mundtlig eller skriftlig. Der gives én eksamenskarakter.

 

Socialmedicin

§ 9. Formålet er, at de studerende opnår
1) viden om og forståelse for sammenhængen mellem miljø, sygdom og sundhed samt
2) en viden, der bringer dem i stand til at indgå i tværfagligt samarbejde med andre personalegrupper indenfor social- og sundhedssektoren.
Stk. 2. Indholdet består af følgende emneområder:
1) Sundhedsvæsenets opbygning, ressourcer og ydelsesmuligheder.
2) Videnskabsteori, sygdoms- og sundhedsmodeller samt begreber.
3) Epidemiologi. Kendskab til sygdommes omfang og fordeling i befolkning og befolkningsgrupper, relateret til folks levevilkår. Medicinal statistik.
4) Socialpædiatri, børns opvækstvilkår og disse vilkårs betydning for sygdomsopståen.
5) Arbejdsmedicin, sammenhæng mellem arbejdsmiljø og sygdomsopståen.
6) Socialmedicinsk behandling. Forebyggende og behandlende arbejde i forhold til risikogrupper, herunder misbrugere og handicappede.
7) Tværfagligt samarbejde i socialmedicinske sager.
Stk. 3. Der afholdes ikke prøve i faget.

 

Psykiatri

§ 10. Formålet er, at de studerende får kendskab til psykiatriske sygdomme og behandlingsformer således at de får indsigt i socialrådgiveres rolle i forebyggende og behandlende arbejde med psykisk syge.
Stk. 2. Indholdet består af følgende:
1) Psykiatriens historie.
2) Psykiatriens arbejdsområder, herunder det psykiatriske sygdomsbegreb og grundbegreber.
3) Psykiatriske sygdomme, psykoser, neuroser og personlighedsforstyrrelser, demens, oligophreni, misbrug.
4) Eksisterende og alternative behandlingsmetoder, psykofarmaca, psykoterapi.
5) Retspsykiatri, herunder sindssygeloven.
6) Socialpsykiatri, herunder socialrådgiverens opgaver ved forebyggende og behandlende arbejde med psykisk syge.
Stk. 3. Der afholdes ikke prøve i faget.

 

Kriminalret

§ 11. Formålet er, at de studerende får kendskab til og forståelse for de centrale retsregler, der regulerer borgernes rettigheder og pligter indenfor kriminalretten og kriminalretsplejen.
Stk. 2. Indholdet består af følgende:
1) Det grønlandske retsvæsens opbygning og organisering.
2) Grundprincipper i kriminalloven.
3) Politiets/anklagemyndighedens funktion.
4) Den sigtedes rettigheder.
5) Kriminalforsorgens opbygning og organisation.
6) Kriminalpræventive foranstaltninger.
Stk. 3. Der afholdes ikke prøve i faget.

 

Civilret

§ 12. Formålet er, at de studerende får kendskab til de retsregler, der regulerer borgernes rettigheder og pligter indenfor det civilretlige område.
Stk. 2. Indholdet er:
1) Erstatning og forsikring.
2) Formuerettigheder.
3) Aftaleregler. Kontrakters indgåelse og opfyldelse.
4) Gæld, tinglysning, pant, kaution, forældelsesregler.
5) Incasso - herunder specielt kommunernes inddrivelse af fordringer.
Stk. 3. Der afholdes ikke prøve i faget.

 

Skatteret

§ 13. Formålet er at give de studerende et indblik i skattelovgivningen, således at de vil være i stand til at vejlede klienter samt henvise til relevante instanser.
Stk. 2. Indholdet omfatter følgende:
1) Skatternes historie, herunder kommune- og landsskat.
2) Skattepolitik.
3) Definition af skatter og deres formål.
4) Indkomstskattearter.
5) Skattevæsenets organisation.
6) Klageinstanser.
7) Subjektiv og objektiv skattepligt.
Stk. 3. Der afholdes ikke prøve i faget.

 

Praktik

§ 14. Formålet er, at de studerende
1) får et praktisk kendskab til socialt arbejde og sociale institutioner,
2) trænes i at anvende teoretiske kundskaber i praktisk helhedsorienteret socialt arbejde og i at kunne omsætte de praktiske erfaringer teoretisk,
3) får praktiske erfaringer med hensyn til vurdering af socialt arbejdes muligheder og begrænsninger ved løsning og afhjælpning af konkrete sociale problemer,
4) trænes i bevidst valg og anvendelse af teorier og metoder i forbindelse med behandlingen af sociale problemer, herunder vurdering af egne faglige ressourcer i socialt arbejde og
5) bliver bevidst om etiske aspekter i socialt arbejde.
Stk. 2. Praktikvilkår:
1) Praktikken skal foregå på et af Ilinniarfissuaq godkendt praktiksted.
2) Praktikanten har pligt til at deltage i arbejdet i praktikinstitutionen og har tavshedspligt og andre pligter i overensstemmelse med praktikaftalen.
3) Ilinniarfissuaq tildeler praktikanten en ansvarlig vejleder (praktiklærer) på praktikinstitutionen.
Stk. 3. Praktikken midtvejsevalueres. Ved afslutningen af praktikperioden helhedsvurderes praktikken og bedømmes som "godkendt" eller "ikke godkendt".
Stk. 4. Vurderingen omfatter den studerendes faglige og arbejdsmæssige kvalifikationer, jf. formålet i stk. l, herunder
1) den studerendes opnåede indsigt i
a) praktikstedets formål, love og andet retsgrundlag, organisation og personalesammensætning,
b) den problem- og personkreds, som er stedets målgruppe, samt socialrådgiverens forskellige funktioner.
c) sagsgange, visitationssystem, sagssstyring og beslutningsprocesser på praktikstedet,
d) praktikstedets samarbejdspartnere, såvel internt som eksternt og betydningen heraf samt
2) den studerendes opnåede færdighed i
a) anvendelse af den teoretiske viden i det praktiske sociale arbejde ved behandling af konkrete sager,
b) tilrettelæggelse af og udførelse af sagsbehandling, udfærdigelse af journaler, ansøgninger og indstillinger mv.,
c) at kunne forholde sig professionelt til faglige spørgsmål og egne holdninger i socialt arbejde og
d) inddragelse af andre faggrupper i løsning af sociale problemer.
Stk. 5. Vurderingen foretages af Ilinniarfissuaq i samarbejde med praktikinstitutionen.
Stk. 6. Er der enighed om vurderingen, er praktikken uden videre godkendt eller ikke godkendt. Er der ikke enighed, beskikkes en censor og vurderingen foretages efter reglerne om mundtlige prøver, jf. §§ 18, stk. l, i hjemmestyrets bekendtgørelse om uddannelse af socialrådgivere.

 

Ikrafttræden mv.

§ 15. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Arbejdsmarked kan fastsætte regler om undervisningen og eksamen i fagene.

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1991.

§ 17. Bekendtgørelsen gælder for studerende, der er optaget i studieåret 1990/91 eller senere.
Stk. 2. Studerende, der er optaget tidligere, færdiggør uddannelsen efter de hidtil gældende bestemmelser.
Grønlands Hjemmestyre, den 15. april 1991
Marianne Jensen

/

Kaj Kleist