Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 15. april 1991 om fremme af god orden i folkeskolen.

I medfør af § 38 i landstingsforordning nr. 10 af 25. oktober 1990 om folkeskolen fastsættes:

 

§ 1. Der må i skolen være arbejdsro og god orden, for at skolen kan være i stand til at opfylde sit formål. Skolen må stadig tilstræbe sådanne rammer for elevernes tilværelse i skolen, at deres holdning til skolearbejdet og til samværet med lærere og kammerater kan være præget af tryghed og tillid.

§ 2. Lærerne bør hver for sig og i indbyrdes samarbejde bestræbe sig på at skabe et godt arbejdsklima såvel i skolen som helhed som i de enkelte klasser. Elevernes forståelse for ordensreglerne og deres betydning må søges fremmet gennem drøftelser og på anden måde.
Stk. 2. Lærerne bør i øvrigt ved samtaler med de enkelte elever og med disses forældre søge indblik i baggrunden for de vanskeligheder ved at tilpasse sig skolens miljø og arbejdsformer, der måtte opstå blandt eleverne.

§ 3. Eleverne skal efter bedste evne udføre det arbejde, lærerne pålægger dem som led i undervisningen. De skal i øvrigt følge de anvisninger, der gives dem, og i alle forhold vise god opførsel.

§ 4. Skolenævnet udarbejder ordensregler for skolen efter indhentet erklæring fra lærerrådet og elevrådet, hvor et sådant findes.
Stk. 2. I udformningen af ordensregler bør tilstræbes en række påbud fremfor en række forbud. Ordensreglerne bør ikke indeholde punkter, som ikke kan overholdes, eller som ikke bliver forlangt overholdt.

§ 5. Tilsidesætter en elev sin pligt til god orden og opførsel, og viser samtaler, irettesættelser eller advarsler sig virkningsløse, kan eleven for enkelte timer eller en dag anbringes i en anden klasse efter forudgående aftale med den modtagende lærer, eller anbringes på anden måde under tilsyn.
Stk. 2. Hvis hensynet til undervisningen af resten af klassen eller holdet gør det nødvendigt, kan læreren med skolelederens samtykke foranledige, at eleven omgående overføres til anden undervisning på skolen for enkelte timer eller resten af dagen. Viser det sig, at forseelsen er af en sådan karakter, at der yderligere må tages alvorligere skridt, foranlediger skoleinspektøren kontakt med barnets forældre eller den, der har forældremyndigheden, og indleder samtale med dem om det passerede.

§ 6. Overfor grovere forseelser, herunder gentagne tilsidesættelser af hensynet til skolens orden samt utilbørlig og hensynsløs optræden, kan følgende foranstaltninger iværksættes, når de i § 5 nævnte forholdsregler skønnes utilstrækkelige:
1) Eleven overflyttes varigt til en parallelklasse ved samme skole. Overflytning kan dog ikke ske før udløbet af 3.klasse.
2) Eleven udelukkes fra den almindelige undervisning i indtil en uge. Udelukkelse kan kun finde sted én gang, i særlige tilfælde dog to gange, inden for samme skoleår og er i øvrigt betinget af, at eleven i udelukkelsestiden kan være under fornødent tilsyn. Der skal endvidere gives eleven særskilt undervisning i tilfælde, hvor skolen anser det for nødvendigt, for at udelukkelsen ikke skal komme eleven væsentligt til skade i undervisningsmæssig henseende. Udelukkelse kan ikke ske i forskolen, 2. og 3.klasse.
3) Eleven overflyttes, såfremt der er flere skoler i byen, til en tilsvarende klasse ved en anden skole. Overflytning kan dog ikke ske før udløbet af 3. klasse.
Stk. 2. Beslutning om overflytning til en parallelklasse og om midlertidig udelukkelse fra undervisningen træffes af skolens leder efter samråd med lærerrådet og skolenævnet. Skolens leder underretter samtidig skriftligt forældrene og indbyder dem til en drøftelse af elevens forhold i skolen.
Stk. 3. Beslutning om overflytning til en anden  skole træffes af kultur- og undervisningsudvalget efter indstilling fra de pågældende skoleledere. Skolernes ledere afgiver deres indstilling efter samråd med de respektive lærerråd og skolenævn. Forinden der træffes beslutning i sagen, skal elevens forældre have haft lejlighed til at udtale sig.

§ 7. De i §§ 5 og 6 nævnte forholdsregler kan ikke uden forældrenes samtykke anvendes overfor undervisningspligtige elever, hvis forseelse alene består i, at de uden lovlig grund udebliver fra skolen.
Stk. 2. Nægtes samtykke, kan skolens leder henstille til skolenævnet, at bestemmelserne i landstingsforordningens § 37, stk. 4, bringes i anvendelse.

§ 8. Legemlig straf må ikke anvendes.
Stk. 2. For at afværge, at elever øver vold mod andre eller ødelægger eller beskadiger ting, kan der anvendes magt i nødvendigt omfang.
Stk. 3. I den i stk. 2 omhandlede situation vil eleven omgående kunne udelukkes fra klassen, hvorefter skolelederen træffer beslutning om de nødvendige foranstaltninger.
Stk. 4. For erstatningspligt ved ødelæggelse eller beskadigelse af ting, gælder almindelige erstatningsretlige regler.

§ 9. Er der grund til at antage, at en elevs uhensigtsmæssige opførsel skyldes væsentlige adfærdsproblemer eller psykiske lidelser, bør skolen undlade at iværksætte de i § 6 nævnte foranstaltninger og i stedet søge elevens situation og udvikling støttet ved henvendelse til Siunnersuisarfik/Pædagogisk-psykologisk rådgivning eller det tværfaglige kontaktudvalg med henblik på specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Efterfølgende kan de sociale myndigheder inddrages.
Stk. 2. Henvendelse til de sociale myndigheder bør som regel ikke ske, før skolen forgæves har opfordret forældrene til selv at rette henvendelse hertil. Forældrene skal i alle tilfælde underrettes om enhver henvendelse til de sociale myndigheder. Henvendelse til de sociale myndigheder bør som regel kun ske i forståelse med forældrene.
Stk. 3. Henvendelse til de sociale myndigheder foretages af skolens leder normalt efter samråd med Siunnersuisarfik/Pædagogisk-psykologisk rådgivning eller det tværfaglige kontaktudvalg, eventuelt gennem dette.

§ 10. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Arbejdsmarked kan udarbejde vejledende ordensregler.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1991.
Stk. 2. Samtidig ophæves Kultur- og undervisningsdirektionens cirkulære nr. 9/80 af 24. marts 1980 om vejledende ordensregler samt Kultur- og undervisningsdirektionens cirkulære nr. 10/80 af 24. marts 1980 om disciplinære foranstaltninger.
Grønlands Hjemmestyre, den 15. april 1991
Marianne Jensen

/

Kaj Kleist