Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 15. april 1991 om normering af tjenestemandsstillinger m. v. i folkeskolen.

I medfør af § 28 stk. 3, og § 29, stk. 2, i landstingsforordning nr. 10 af 25. oktober 1990 om folkeskolen fastsættes:

 

Kapitel 1.
Normering, pointtal

§ 1. Normering af stillinger betegner i denne bekendtgørelse fastsættelse af antal stillinger af en angiven kategori (= stillingsbetegnelser).
Stk. 2. Normeringen sker på grundlag af pointtal for skolerne, jf. § 4.

§ 2. Beregning af antallet af stillinger foretages forud for hvert skoleår og meddeles Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Arbejdsmarked, der udsender retningslinier herom. I tilfælde hvor stillinger normeres på grundlag af befolkningstallet, er det pr. 1. januar samme år officielle opgjorte tal gældende.

§ 3. Normeringsplan fer hjemmestyrets skoler og for Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Arbejdsmarked optages på landstingets årlige finanslov.

 

Pointtal for skolerne

§ 4. For hver skole beregnes et pointtal efter antallet af skolens klasser efter følgende skala:
1) 1. - 9. årgang: l point pr. klasse.
2) 10. - 12. årgang: l eller 1,5 point pr. klasse.
3) Specialklasser: 2,5 point pr. klasse.
Stk. 2. Beregning af de i stk. l nævnte klasser sker således:
1) 1. - 9. klasser med flere end 11 elever betragtes som egentlige klasser.
2) 10. - 12. klasser betragtes som egentlige klasser uanset elevtal, dog således at:
a) Klasser under 12 elever beregnes med l point pr. klasse.
b) Klasser med 12 elever eller mere beregnes med 1,5 point pr. klasse.
3) Kun specialklasser med mindst 3 elever betragtes som egentlige specialklasser. Specialklasser med mindre end 3 elever betragtes som almindelige klasser uanset elevtal.
Stk. 3. Klasser og elever, der ikke er medregnet efter stk. 2, indgår i opgørelsen efter følgende skala:
0 - 12 elever = l point
13 - 25 elever = 2 point
26 - 39 elever = 3 point
40 - 53 elever = 4 point
54 - 67 elever = 5 point
68 - 81 elever = 6 point
82 - 95 elever = 7 point

Hvert point efter denne skala medregnes ved opgørelse af en skoles klassetal, som en klasse.

 

Kapitel 2.
Tjenestemænd


Forskolelærere

§ 5. Stillinger som forskolelærere ved de kommunale skoler med henblik på undervisningen i forskolen normeres på grundlag af 100 % af det samlede ugentlige lærerskematimetal i forskolen samt 20 % af det samlede ugentlige lærerskematimetal for 2. og 3. klasse.
Stk. 2. Antallet af forskolelærere fastsættes til én for hver 27 af det således beregnede timetal. Antallet af stillinger kan begrænses til det antal, som kan tillægges 27 skematimer ved samme skole.
Stk. 3. Timer i 2. og 3. klasser, beregnet efter stk. l, der ikke kan læses af forskolelærere, indgår i beregningsgrundlaget for ansættelse af lærere/overlærere.

 

Lærere/overlærere

§ 6. Stillinger som lærere/overlærere ved de kommunale skoler normeres på grundlag af følgende timetal:
1) Det samlede ugentlige lærerskematimetal for 4. - 12. klasse, herunder specialundervisning samt undervisningstimer i fritidsundervisning efter landstingsforordning om folkeskolen, § 4, som tillægges lærere inden for det pligtige timetal.
2) 80 % af det samlede lærerskematimetal for 2. og 3. klasse.
3) Timetillæg i henhold til gældende regler, bortset fra timetillæg for pædagogisk/administrativt arbejde for viceskoleinspektører, skoleinspektører og ledende skoleinspektører samt fritidsinspektører.
4) Nedsat tjenestetid, der er bevilget lærere i folkeskolen for hele skoleåret samt timer, som er fremkommet ved timenedsættelse som følge af virksomhed ved andre skoleformer eller institutioner i henhold til særlige aftaler, der er indgået eller godkendt af Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Arbejdsmarked.
5) Timer i 2. og 3. klasse, som det ikke er muligt at tillægge forskolelærere, jf. § 5.

Følgende timetal fradrages beregningsgrundlaget:

6) Det antal undervisningstimer, der er tillagt de under nr. 3 nævnte stillinger inden for det pligtige timetal.
7) Det antal overtimer, der er givet tilsagn om.
8) 15 % af det under nr. l og nr. 2 anførte lærerskematimetal.
Stk. 2. Antallet af stillinger som lærer/overlærer fastsættes til én for hver 27 af det således beregnede timetal.
Stk. 3. I kommuner med mindst 30 besatte tjenestemandstillinger som lærere/overlærere kan der normeres l stilling som lærer/overlærer uden fast skema (fast vikar) for hver 30 besatte tjenestemandsstillinger. Timerne kan for hver stilling fordeles på op til 5 lærere og læses i så fald som skemalagte vikartimer.
Stk. 4. Det timetal, som, jf. stk. l, nr. 8, ikke kan danne grundlag for normering af faste stillinger, varetages dels gennem faste overtimer og dels ved ansættelse af årsvikarer og timelærere.

 

Viceskoleinspektører

§ 7. Ved skoler med mindst 17 point, 300 elever eller hvor skoleinspektøren tillige er ledende skoleinspektør, normeres l stilling som viceskoleinspektør.
Stk. 2. Ved skoler, hvor skoleinspektøren tillige er ledende skoleinspektør, normeres yderligere l stilling som viceskoleinspektør, såfremt skolen har mindst 35 point eller 600 elever.
Stk. 3. Ved skoler, hvortil der er knyttet et kollegium med 48 elever eller derover, normeres ud over de i stk. l - 2 nævnte stillinger, l viceskoleinspektørstilling.

 

Skoleinspektører

§ 8. Ved skoler med mindst 8 point eller 120 elever normeres l stilling som skoleinspektør.
Stk. 2. Ved nyoprettelse af skoler kan stillingen som skoleinspektør normeres fra et tidspunkt, før skolen tages i brug, med et rimeligt antal klasser, dog højest 6 måneder forud.

 

Ledende skoleinspektører

§ 9. I kommuner med mere end l selvstændig skole, og hvor der ikke er normeret en stilling som skoledirektør, ansættes skoleinspektøren ved centralskolen som ledende skoleinspektør.

 

Skoledirektører

§ 10. I kommuner med mindst 5.000 indbyggere eller 1000 elever normeres l stilling som skoledirektør.

 

Fritidsinspektører

§ 11. I kommuner med mindst 1500 indbyggere normeres en stilling som fritidsinspektør.
Stk. 2. Fritidsinspektøren forestår med ansvar overfor den ledende skoleinspektør/skoledirektøren kommunens samlede foranstaltninger, der kan afholdes i medfør af § 4 i landstingsforordning om folkeskolen, landstingsforordning om fritidsvirksomhed og landstingsforordning om kultur- og folkeoplysning.
Stk. 3. Fritidsinspektøren forestår endvidere den direkte tilrettelæggelse af og tilsynet med foranstaltninger, der afholdes i medfør af landstingsforordning om folkeskolen, § 4, i vedkommende by.
Stk. 4. I byer med mindst 600 børn og unge i alderen 6 - 19 år beskikkes en lærer ved skolen som pædagogisk medhjælp for fritidsinspektøren ved varetagelsen af de 1 stk. 3 nævnte foranstaltninger. I Nuuk kan beskikkes 2 lærere som pædagogisk medhjælp. Beskikkelsen sker for et skoleår ad gangen.

 

Kapitel 3.
Særlige opgaver til visse tjenestemænd


Skoleledere

§ 12. Ved skoler med mindre end 8 point og mindre end 120 elever beskikkes en af de ved skolen ansatte lærere/overlærere som skoleleder.

 

Fritidsledere

§ 13. I kommuner med mindre end 1.500 indbyggere beskikkes en af centralskolens lærere som ledende fritidsleder.
Stk. 2. Den ledende fritidsleder forestår de i § 11, stk. 2 og 3, nævnte foranstaltninger.
Stk. 3. I bygder med mindst 60 børn og unge i alderen 6 - 19 år, kan en af skolens lærere beskikkes som fritidsleder.
Stk. 4. Fritidslederen forestår de i § 11, stk. 3, nævnte foranstaltninger i samarbejde med fritidsinspektøren/den ledende fritidsleder. I bygder, hvor der ikke beskikkes en fritidsleder, jf. stk. 3, forestås arbejdet af skolelederen.

 

Rådgivningslærere/fagvejledere

§ 14. Ved centralskoler og ved skoler med mere end 120 elever beskikkes:
1) en rådgivningslærer for skolestart og specialundervisning og
2) en rådgivningslærer for 7. - 12. klasse.
Stk. 2. Udover de i stk. l nævnte rådgivningslærere beskikkes til vejledning indenfor bestemte fag eller fagområder et antal fagvejledere.
Stk. 3. En rådgivningslærer for 7. - 12. klasse beskikkes tillige ved skoler med mindre end 120 elever og mere end 12 elever på 10. - 12. klassetrin.
Stk. 4. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Arbejdsmarked fastsætter en instruks for rådgivningslærere og fagvejledere.
Stk. 5. Rådgivningslærere og fagvejledere beskikkes for l skoleår ad gangen.

 

Skolebibliotekarer og ledende skolebibliotekarer

§ 15. Ved skoler med mindst 6 point beskikkes en af skolens lærere som skolebibliotekar.
Stk. 2. Ved skoler med 20 point eller derover kan endvidere beskikkes assisterende skolebibliotekarer.
Stk. 3. Skolebibliotekaren ved centralskolen beskikkes som ledende skolebibliotekar.
Stk. 4. Beskikkelse af de i stk. l - 3 nævnte skolebibliotekarer sker for l skoleår ad gangen.

 

Kapitel 4.
Ansættelse af timelærere oy andet ikke tjenestemandsansat personale


Timelærere, årsvikarer og vikarer

§ 16. Til varetagelse af undervisningen i det antal timer, der fremkommer jf. § 5, stk. 3, og § 6, stk. l, nr. 8, kan der ansættes timelærere.
Stk. 2. Til varetagelse af timer i stillinger som lærer/overlærer, som det ikke er muligt at besætte, kan der tillige ansættes timelærere eller årsvikarer.
Stk. 3. Såfremt lærere bevilges tjenestefrihed for et helt skoleår, kan der til varetagelse af undervisningen ansættes årsvikarer eller timelærere.
Stk. 4. Til varetagelse af undervisningen under læreres midlertidige fravær kan der ansættes vikarer.

 

Socialpædagoger og pædagogisk medhjælp

§ 17. Socialpædagoger og pædagogisk medhjælp kan ansættes:
1) Til varetagelse af bistandsopgaver over for handicappede elever,
2) til tilsynsopgaver på kollegier og elevhjem og
3) som medarbejdere i fritidshjem, der varetager tilsyn med og beskæftigelse af eleverne, som afløsning for vikarordninger, eller i mellemtimer og lignende.

 

Kapitel 5.
Ikrafttræden mv.

§ 18. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Arbejdsmarked fastsætter nærmere bestemmelser om indholdet af de i bekendtgørelsen normerede stillinger.

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1991. Samtidig ophæves Kultur- og undervisningsdirektoratets cirkulære nr. 1/88 af 12. januar 1988 om normering af tjenestemandsstillinger m. v. i folkeskolen.
Grønlands Hjemmestyre, den 15. april 1991
Marianne Jensen

/

Kaj Kleist