Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 8 af 15. april 1991 om normalundervisningsplaner m.v.

I medfør af § 9 stk. 2, § 16 stk. 3, § 17, stk. 6, og § 19, stk. 2 og 4, i landstingsforordning nr. 10 af 25. oktober 1990 om folkeskolen fastsættes:

 

§ 1. Normaltimefordelingsplanen omfatter obligatoriske fag, tilvalgsfag samt dertil knyttede ugentlige timetal og den daglige undervisningstid baseret på et 40 ugers skoleår (bilag 1).
Stk. 2. For skoler, der, jf. § 16, stk. 2, i landstingsforordning om folkeskolen, gennemfører undervisningen på mindre end 40 uger, foreligger timefordelingsplan for skoleår på 36 uger med tilhørende ugentlige timetal for såvel de obligatoriske fag som tilvalgsfag (bilag 2).
Stk. 3. Skoler, der gennemfører undervisningen på henholdsvis 39, 38 og 37 uger, indsender forslag til timefordelingsplan til direktoratet for Kultur, Uddannelse og Arbejdsmarked til godkendelse.
Stk. 4. Elevernes maksimale daglige undervisningstid følger de i landstingsforordning om folkeskolen, § 17, stk. 5, fastsatte bestemmelser. Det bør sikres, at det ugentlige timetal fordeles jævnt på ugedagene.

 

To-lærerordninger

§ 2. På l. klassetrin skal anvendes to-lærerordninger ved klassestørrelser på 12 elever og derover.

 

Afledte timeplaner

§ 3. Afledte timeplaner anvendes i tilfælde, hvor elevtallet på en årgang nødvendiggør, at der dannes klasser med mindre end 16 elever.
Stk. 2. Når elevtallet i en klasse ved skoleårets begyndelse er under 16, skal de ugentlige lektionstal i henhold til timefordelingsplanen på 1.-9. klassetrin nedsættes således:

14 - 15 elever:
Klasse : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Timenedsættelse: 1 1 1 1 2 2 2 2 2
12 - 13 elever:
Klasse : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Timenedsættelse 2 2 2 3 3 3 3 3 3
8-11 elever:
Klasse : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Timenedsættelse 3 3 3 4 4 4 4 4 4

Stk. 3. Når elevtallet i en klasse ved skoleårets begyndelse er under 8, nedsættes det ugentlige timetal yderligere.
Stk. 4. Der skal ved udfærdigelse af afledte timeplaner anlægges en pædagogisk vurdering, som både omfatter det enkelte fags muligheder og forholdet mellem timefordeling og læseplaner.

 

Deletimeordninger

§ 4. I årgangsdelte klasser med 18 elever eller derover skal anvendes deletimer, dog maksimalt med følgende ekstra lærerskematimer:

2. og 3. klassetrin, grønlandsk : 4
2. og 3. klassetrin, regning/matematik : 2
2. og 3. klassetrin, dansk : 1
4. klassetrin, grønlandsk : 3
4. klassetrin, regning/matematik : 2
4. klassetrin, dansk : 1
7. klassetrin, engelsk : 1

 

Særlige bestemmelser for ikke-årgangsdelte klasser

§ 5. Ved etableringen af ikke-årgangsdelte klasser skal der i forbindelse med timernes fordeling på de enkelte fag sikres, at denne i videst mulig omfang følger principperne i timefordelingsplanen og afledte timeplaner, jf. § l og § 3. Ved tilrettelæggelse af undervisningen skal der tages pædagogiske hensyn i relation til antallet af elever, deres forudsætninger og aldersmæssige forhold.
Stk. 2. Klasser med 12 elever eller derover kan efter omstændighederne tildeles et forhøjet ugentligt timetal til deletimer i fagene grønlandsk, regning/matematik, dansk og engelsk.
Stk. 3. For klasser under 12 elever nedsættes det ugentlige timetal, jf. stk. 2. For klasser med 1-3 elever anvendes dog mindst 5 lærertimer pr. elev.

 

Lærerskematimeforbruget

§ 6. Til den almindelige specialundervisning anvendes et lærerskematimetal på 0,2 pr. elev på 2.- 9. klassetrin.
Stk. 2. Hold i fag, der tilbydes i medfør af § 7, stk. 7, og § 8, stk. 2, i landstingforordning om folkeskolen, oprettes, såfrem t der tilmelder sig mindst 8 elever til den pågældende undervisning.
Stk. 3. Hold i tilvalgsfag i medfør af § 6, stk. 3 og 4, og § 7, stk. 6, i laridstingforordning om folkeskolen oprettes, såfremt der tilmelder sig mindst 5 elever til den pågældende undervisning.
Stk. 4. Hold i tilvalgsfag i medfør af § 7, stk. 4, i landstingsforordning om folkeskolen oprettes, såfremt der tilmelder sig mindst l elev til den pågældende undervisning.
Stk. 5. Hold i tilvalgsfag i medfør af § 8, stk. l, i landstingsforordning om folkeskolen oprettes, såfremt der tilmelder sig mindst: l elev til den pågældende undervisning.
Stk. 6. Holddannelsen i tilvalgsfag efter stk. 2, 3 og 5 skal tilstræbes gennemført inden for hver årgang og  kan efter omstændighederne omfatte flere årgange. Hold skal deles ved elevtal over 24, men kan dog deles ved et lavere elevtal, når hensynet til lokaleforhold gør det nødvendigt.
Stk. 7. På mindre skolesteder, hvor elevtallet på  årgangene vanskeliggør oprettelse af hold, kan kommunalbestyrelsen fravige de i stk. 2 og 3 anførte bestemmelser om elevtal.
Stk. 8. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Arbejdsmarked kan, efter høring af De Grønlandske Kommuners Landsforening fastsætte bestemmelser, der regulerer kommunernes forbrug af lærertimer.

 

Obligatoriske emner

§ 7. Ud over de fag, der er opført med faste ugentlige timetal i timefordelingsplanen gives undervisning i følgende emner:
For 4. - 9. klassetrin: seksualoplysning, sundhedslære, familiekundskab, oplysning om nydelses- og rusmidler, færdselslære, jagt/våbenlære, fredning og miljø samt uddannelses- og erhvervsorientering. For 10. - 11. klassetrin: seksualoplysning, sundhedslære, familiekundskab, oplysning om nydelses- og rusmidler, færdselslære, jagt/våbenlære, fredning og miljø.
Stk. 2. De obligatoriske emners placering på fag og  klassetrin fastsættes af kultur- og undervisningsudvalget og indgår i kommunens undervisningsplan.

 

Læseplaner

§ 8. Hjemmestyrets bekendtgørelse om formålet med de enkelte fag og emner skal lægges til grund ved udarbejdelse af læseplaner.
Stk. 2. I de fag, hvor undervisningen skal afsluttes med prøve, skal undervisningens indhold fastlægges således, at prøvekravene i de enkelte fag opfyldes, jf. vejledende læseplaner samt: hjemmestyrets bekendtgørelse om folkeskolens afsluttende prøver.

 

Specialundervisning, supplerende undervisning mv.

§ 9. Specialundervisning, supplerende undervisning, skolebiblioteker, undervisning af syge samt fritidsvirksomhed tilrettelægges efter bestemmelser fastsat i henhold til landstingsforordning om folkeskolen.

 

Ferieplan

§ 10. Skoleåret begyndeir 1. august og omfatter 200 - 240 skoledage fordelt på ugens fem første hverdage eller på alle ugens seks hverdage. Undervisningen gennemføres normalt på 40 uger. Undervisningen kan gennemføres på færre uger, dog mindst 36 uger. Såfremt undervisningen gennemføres på færre uger end 40, skal skoledagene fordeles på alle ugens seks hverdage.
Stk. 2. Elevernes sommerferie er på mindst 7 uger i sammenhæng og skal afholdes inden for perioden 1. juni - 31. august.
Stk. 3. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Arbejdsmarked kan fastsætte sommerferiens begyndelsestidspunkt.
Stk. 4. Udover samtlige søndage er følgende dage obligatoriske fridage:
Juleaftensdag.
1. juledag.
2. juledag.
Nytårsaftensdag.
Nytårsdag.
Skærtorsdag.
Langfredag.
2. påskedag.
Dronningens fødselsdag.
Bededag.
Kristi Himmelfartsdag.
2. pinsedag.
Grundlovsdag.
Grønlands Nationaldag.
Stk. 5. Hellig 3 Konger, den 6. januar, kan skolerne lukke kl. 12, og dagen regnes som skoledag.
Stk. 6. Hensynet til lokale forhold bør efter behov indgå i overvejelserne omkring placering af ferie og disponible fridage.
Stk. 7. Ved udarbejdelse af de lokale ferieplaner skal der tages hensyn til afholdelse af afgangsprøver.
Stk. 8. Den for hver skole årligt udarbejdede ferieplan fremsendes til Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Arbejdsmarked.

 

Dispensation m.v.

§ 11. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Arbejdsmarked kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse.
Stk. 2. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Arbejdsmarked kan fastsætte regler om gennemførelse af bekendtgørelsens bestemmelser.

 

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1991.
Stk. 2. Samtidig ophæves hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 11. maj 1988 om vejledende timefordelingsplaner, hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 11. maj 1988 om afledte timeplaner i årgangsdelte klasser i folkeskolen, Kultur- og undervisningsdirektoratets cirkulære 5/86 om vejledende ferieplan og Kultur- og undervisningsdirektoratets cirkulære 6/86 om vejledende time fordelingsplan - ikke årgangsdelte skoler, j f. dog § 12, stk. 3.
Stk. 3. Elever, der i skoleåret 1991/92 går i 11. eller 12. klasse, fortsætter efter de bestemmelser, der er fastsat i medfør af landstingsforordning nr. 6 af 16. oktober 1979 om folkeskolen. For disse elever gælder dog bestemmelserne om oprettelse af hold m.v. anført i § 6, stk. 2 - 8, i denne bekendtgørelse.
Grønlands Hjemmestyre, den 15. april 1991
Marianne Jensen

/

Kaj Kleist


Bilag 1 og 2 (pdf-format)