Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 15. april 1991 om undervisning af ikke-grønlandsksprogede elever.

I medfør af § 12, stk. 3, i landstingsforordning nr. 6 af 16. oktober 1979 om folkeskolen fastsættes :

 

§ l. Ved ikke-grønlandsksprogede elever forstås i denne bekendtgørelse elever, der ikke behersker grønlandsk i en sådan grad, at de kan følge en grønlandsksproget undervisning.
Stk. 2. I tilfælde, hvor der måtte være begrundet tvivl om, hvorvidt en elev i denne forbindelse må betegnes som ikke-grønlandsksproget, skal forældrenes ønske om undervisning efter denne bekendtgørelse imødekommes, når det udtrykkes skriftligt over for skolens leder på grundlag af en udførlig vejledning fra denne.
Stk. 3. I det omfang, det er pædagogisk forsvarligt, skal undervisningen af ikke-grønlandsksprogede elever dog gives sammen med grønlandsksprogede elever med henblik på udbygning af det sociale fællesskab mellem de to elevgrupper.
Stk. 4. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Arbejdsmarked kan udsende regler til støtte for gennemførelsen af de i stk. 3 nævnte foranstaltninger.

§ 2. Til en ikke-grønlandsksproget, årgangsdelt klasse med 16 elever eller derover skal anvendes vedlagte timefordelingsplan l og 2.
Stk. 2. Udover de i stk. l anførte timetal anvendes deletimer for klasser med 18 elever eller derover, dog maksimalt med følgende ekstra lærerskematimer:

2., 3. og 4. klassetrin, dansk (plan I) : 2
2., 3. og 4. klassetrin, grønlandsk (plan I)   :  l
7. klassetrin, engelsk (plan I) :  l
6. klassetrin, engelsk (plan II) :  l

§ 3. For elever, der hverken behersker grønlandsk eller dansk, kan der efter omstændighederne tilrettelægges modersmålsundervisning.

§ 4. I øvrigt gælder bestemmelserne i hjemmestyrets bekendtgørelse om normalundervisningsplaner m.v.

§ 5. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Arbejdsmarked kan i særlige tilfælde dispensere fra bekendtgørelsens bestemmelser.
Stk. 2. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Arbejdsmarked kan fastsætte regler om gennemførelse af bekendtgørelsens bestemmelser.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1991.
Stk. 2. Samtidig ophæves hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 11. maj 1988 om undervisning af ikke-grønlandsksprogede elever.
Stk. 3. For elever, der i skoleåret 1991/92 går i 11. eller 12. klasse, gælder de i § 12, stk. 3, i hjemmestyrets bekendtgørelse om normalundervisningsplaner m.v. fastsatte bestemmelser samt § l, stk. 3 og 4, i denne bekendtgørelse.
Grønlands Hjemmestyre, den 15. april 1991
Marianne Jensen

/

Kaj Kleist


Bilag  (pdf-format)