Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 8. april 1991 om licens til fiskeri efter rejer med fartøjer på 75 BRT/120 BT eller derover.

I medfør af §§ 8 og 9, § 11, § 12, stk. 2, § 18 og § 28 i landstingslov nr. 17 af 22. oktober 1990 om erhvervsmæssigt fisken fastsættes:

 

Kapitel 1.
Bekendtgørelsens område

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på erhvervsmæssigt fiskeri efter rejer som drives på Grønlands fiskeriterritorium af  personer eller selskaber med grønlandsk fartøj, jf. fiskerilovens § 5, på 75 BRT/120 BT eller derover (efter fartøjets målebrev).
Stk. 2. Fartøjsstørrelser er i bekendtgørelsen angivet dels efter de målemetoder, som er fastsat i medfør af folketingslov nr. 203 af 18. maj 1977 om skibsmåling, dels efter de tidligere gældende regler.

 

Kapitel 2.
Kvoteområder

§ 2. Ved "Vestgrønland" (V), "Nordvestgrønland" (NV) og "Østgrønland" (Ø) forstås i denne bekendtgørelse fiskeriområder i grønlandske farvande, for hvilke der hver for sig er fastsat en samlet grønlandsk kvote.

 

Kapitel 3.
Licens, kvoteandele og årskvoter

§ 3. Rejefiskeri må kun drives fra fartøjer, hvis ejere har licens. Licensen skal angive størrelsen af rederiets kvoteandel i hvert kvoteområde. Licensen er ikke tidsbegrænset.

§ 4. Licensen udstedes til en bestemt ejer, og skal angive de fartøjer, som fiskeriet må drives med.

§ 5. Der må kun anvendes fartøjer, jf. § 4, som er godkendt af landsstyret.
Stk. 2. Landsstyret kan kun godkende fartøjer
1) hvis ejerforhold er i overensstemmelse med fiskerilovens regler og
2) hvis fiskerikapacitet efter landsstyrets vurdering er tilpasset de givne fiskerimuligheder.
Stk. 3. Ansøgning om godkendelse indgives skriftligt til landsstyret.

§ 6. Overdragelse af kvoteandele, jf. fiskerilovens § 13, forudsætter, at der ved overdragelsen sker en tilpasning af rejefiskerikapaciteten til de givne fiskerimuligheder. Dette gælder dog ikke ved arv eller tvangsoverdragelse.

§ 7. Landsstyret fastsætter hvert år størrelsen af de højst tilladte fangstmængder ("TAC") i kvoteområderne og giver herefter rederierne meddelelse om størrelsen af årskvoterne.
Stk 2. Årskvoten for et rederi beregnes ved at multiplicere rederiets kvoteandel med den samlede grønlandske kvote. Den beregnes for hvert af områderne NV, V og Ø.

§ 8. Landsstyret kan i løbet af året ændre størrelsen af den højst tilladte fangstmængde, jf. § 7, stk. 1. Landsstyret kan endvidere begrænse adgangen til fiskeri inden for kvoteområderne.
Stk. 2. Ændringer og begrænsninger efter stk. l kan kun ske under hensyn til ressourcens bevarelse, og de kan først sættes i værk efter konsultation af de involverede organisationer.

§ 9. Licensen eller en kopi af den skal opbevares ombord.

 

Kapitel 4.
Andre fiskeriregler

§ 10. Mindst 60% af officererne og samtlige øvrige besætningsmedlemmer ombord på ethvert fartøj skal være personer, der
1) har fast tilknytning til det grønlandske samfund,
2) har folkeregisteradresse i Grønland og har haft folkeregisteradresse i Grønland i hele de forudgående to år, og
3) er fuldt skattepligtige til Grønland, og har været fuldt skattepligtige til Grønland i hele de to forudgående kalenderår.
Stk. 2. Ved "officerer" forstås i denne sammenhæng besætningsmedlemmer af følgende kategorier:
1) Skipper,
2) styrmænd,
3) kok/hovmester,
4) trawlbas og
5) fabriksleder og -formand.
Stk. 3. Maskinchef og maskinmestre er ikke omfattet af reglerne i stk. 1
Stk. 4. Reglerne i stk. l, nr. 2) og 3) finder dog ikke anvendelse, når vedkommende midlertidigt indenfor de nævnte perioder har opholdt sig udenfor Grønland med henblik på uddannelse indenfor fiskerisektoren.
Stk. 5. Landsstyret kan under særlige omstændigheder - herunder hensynet til at sikre forsyningen til landanlæg - meddele dispensation fra reglerne i stk. 1.

§ 11. Fiskeriet skal ophøre
1) når de fangstmængder der er fastsat efter § 7 er opfisket,
2) når dette følger af ændringer eller af begrænsninger, der er fastsat efter § 8, eller
3) når den samlede grønlandske kvote er opfisket.
Stk. 2. Fiskeriet skal dog senest ophøre, når landsstyret giver meddelelse herom i radio eller presse.

§ 12. Overtrædelse af fiskerireglerne eller af betingelserne i licensen kan medføre begrænsninger i retten til at udnytte denne, samt under skærpende omstændigheder eller i gentagelsestilfælde inddragelse af retten. Beslutning herom træffes af landsstyret, og kan inden 15 dage fra kundgørelsen indbringes for Grønlands Landsret.

 

Kapitel 5.
Foranstaltninger og overgangsregler

§ 13. Overtrædelse af § 3, § 5, stk. l, §§ 9, 10 og 11 samt tilsidesættelse af vilkår for licens kan medføre bøde. Sager herom behandles iøvrigt efter reglerne i landstingslov om erhvervsmæssigt fiskeri.
Stk. 2. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller et partrederi kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. maj 1991.
Stk. 2. Samtidigt ophæves hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 27. december 1988 om licens til fiskeri efter rejer, torsk og rødfisk for såvidt angår bestemmelserne, som vedrører fiskeri efter rejer med fartøjer på 75 BRT/120 BT eller derover.
Grønlands hjemmestyre, den 8. april 1991
Kaj Egede

/

Jørn Graversen