Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 20. februar 1991 om dækning af rejse- og opholdsudgifter, kompensation for tabt arbejdsfortjeneste og ydelse af mødediæter til medlemmer af kirkelige udvalg og repræsentationer m.v.

1 henhold til § l, stk. l, i landstingsforordning nr. 2 af 30. marts 1982 fastsætter Kirkenævnet følgende:

 

Kapitel 1.
Om tilrettelæggelse og afholdelse af kirkelige møder.

§ 1. Møder i menighedsrepræsentationer afholdes i den bygd eller by, hvor medlemmerne er bosiddende, og så vidt muligt uden for normal arbejdstid.
Stk. 2. Møder i præstegældsrådene skal normalt holdes i byen, og så vidt muligt uden for normal arbejdstid.
Stk. 3. Andre kirkelige møder, der helt eller delvis skal være omfattet af bestemmelserne i denne bekendtgørelse, afholdes efter særskilt beslutning i Kirkenævnet i hvert enkelt tilfælde.

 

Kapitel 2.
Rejsegodtgørelse m.v.

§ 2. Under rejser i forbindelse med deltagelse i møder i kirkelige råd eller udvalg kan der ydes godtgørelse for merudgifter (dagpenge og nattillæg) efter de for tjenestemænd i Grønland til enhver tid gældende bestemmelser.
Stk. 2. Der ydes endvidere fri rejse med billigste offentlige transportmiddel. I tilfælde, hvor sådant ikke kan benyttes, ydes betaling for leje hos tredjemand af kajak, hundeslæde eller fartøjer til rejsebrug efter gældende overenskomster mellem Det Offentlige Aftalenævn og KNAPK. Leje af speedbåde og hurtiggående både (hvorved forståes både med marchhastighed over 20 knob), som ikke er omfattet af overenskomsten mellem Det Offentlige Aftalenævn og KNAPK, kan finde sted efter billigst opnåelige aftale med ejeren under forudsætning af, at bådene er forsynet med det nødvendige sikkerhedsudstyr og redningsmateriel og af ejeren er forsikret mod personskade og ulykker.
Stk. 3. Ved benyttelse af egen båd, som er omfattet af overenskomsten mellem Aftalenævnet og KNAPK, kan der kun ydes betaling for den faktiske sejltid, således at overenskomstens regler om betaling for ventetid, minimumslejetid på 6 timer og 50% lejeforhøjelse for de første 8 timer ikke finder anvendelse. Ved benyttelse af egen speedbåd eller hurtiggående båd, som ikke er omfattet af overenskomsten mellem Aftalenævnet og KNAPK, fastsættes betalingen til udgifterne til det faktiske brændstofforbrug + 50% opgjort på grundlag af dokumenterede oplysninger om motorstørrelse og sejltid eller distance.
Stk. 4. Ved benyttelse af egen hundeslæde eller kajak ydes der betaling i henhold til gældende overenskomst mellem Det Offentlige Aftalenævn og KNAPK dog således, at overenskomstens bestemmelser om ydelse af dagpenge og timeløn til kajakførere og slædekuske ikke finder anvendelse. Ved benyttelse af egen snescooter fastsættes betalingen til udgifterne til det faktiske brændstofforbrug + 50% opgjort på grundlag af dokumenterede oplysninger.

 

Kapitel 3.
Mødediæter, faste vederlag og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste m.v.

§ 3. For deltagelse i møder i menighedsrepræsentationen eller i præstegældsradet ydes der til medlemmer for møder af over 4 timers varighed mødediæter på kr. 166,00 i grundbeløb. For møder af under 4 timers varighed ydes halvdelen af diætbeløbet. Der kan dog i hvert kalenderår højst ydes mødediæter for enten indtil 2 møder af over 4 timers varighed eller indtil 4 møder af under 4 timers varighed i hver enkelt menighedsrepræsentation og præstegældsråd.
Stk. 2. I forbindelse med afholdelse af møder i kirkelige råd og udvalg udover de i stk. l omtalte ydes ligeledes mødediæter, når Kirkenævnets forudgående godkendelse af mødernes afholdelse foreligger.

§ 4. Til det af menighedsrepræsentationerne valgte medlem af Kirkenævnet ydes der et fast månedligt honorar på kr. 800,00 i grundbeløb.

§ 5. For deltagelse i møder, som er diætgivende i henhold til § 3, samt under rejser i forbindelse med disse møder ydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.
Stk. 2. For lønmodtageres vedkommende beregnes kompensationen på grundlag af en opgørelse fra arbejdsgiveren over den faktisk mistede arbejdsfortjeneste ved fraværet inklusive feriepenge.
Stk. 3. Til frierhververe og andre selverhververe kan der pr. møde af under 4 timers varighed på hjemstedet inden for den pågældendes normale arbejdstid ydes et honorar på kr. 190,00 i grundbeløb. I andre tilfælde kan der pr. møde- eller rejsedag ydes et honorar på kr. 380,00 i grundbeløb.
Stk. 4. Ægtefæller eller samlevere, som er medhjælpende i selvstændig frierhverver- eller næringsvirksomhed, kan oppebære honorar som nævnt i stk. 3.
Stk. 5. Medlemmer, der ikke er berettiget til ydelser efter stk. 2-4, kan oppebære dokumenterede merudgifter til børnepasning i forbindelse med mødedeltagelse.

 

Kapitel 4.
Dyrtidsregulering, ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§ 6. Grundbeløbene nævnt i §§ 3,4 og 5 reguleres pr. 1. april og 1. oktober efter det senest offentliggjorte reguleringspristal for Grønland (januar 1984 = 100) afrundet til nærmeste hele pointtal.

§ 7. Udbetalingsanvisninger vedrørende forannævnte ydelser attesteres af mødelederen.

§ 8. Kirkens tjenestemænd og øvrige heltidsansatte funktionærer, der deltager i møder som forannævnt som led i udførelsen af deres tjeneste, er ikke omfattet af denne bekendtgørelses bestemmelser.

§ 9. Kirkenævnet fastsætter i øvrigt ved cirkulære eller lignende sådanne generelle bestemmelser vedrørende de i denne bekendtgørelse omhandlede forhold, som der måtte vise sig behov for.

§ 10. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. april 1991.
Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 2 af 10. januar 1985.
Grønlands Hjemmestyre, den 20. februar 1991
Jonathan Motzfeldt

/

Kristian Mørch