Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 24. januar 1991 om vedtægt for Kalaallit Nunaata Radioa.

I medfør af § 11, stk. 4, i landstingsforordning nr. 3 af 17. maj 1990 om radio- og fjernsynsvirksomhed i Grønland fastsættes:

 

Kapitel 1.
Navn, hjemsted og formål

§ 1. Kalaallit Nunaata Radioa (KNR) er en selvstændig offentlig institution, hvis vedtægt fastsættes af landsstyret.
Stk. 2. KNR's hjemsted er Nuuk kommune.

§ 2. KNR er forpligtet til at udsende radiofoni- og fjernsynsprogrammer omfattende nyhedsformidling, oplysning, underholdning og kunst.
Stk. 2. Der skal ved programlægningen lægges afgørende vægt på hensynet til informations- og ytringsfriheden. Der skal i programudbuddet tilstræbes kvalitet, alsidighed og mangfoldighed. Ved informationsformidlingen skal der lægges vægt på saglighed og upartiskhed.
Stk. 3. KNR kan udøve anden programvirksomhed, herunder ved udsendelse til Danmark og udlandet og ved fremstilling af programmer til distribution på anden måde end gennem udsendelser.
Stk. 4. KNR kan udøve anden virksomhed i tilknytning til programvirksomheden eller med henblik på udnyttelse af institutionens særlige sagkundskab m.v.
Stk. 5. Reklamer og sponsorering kan indgå i programvirksomheden efter reglerne i landstingsforordning om radio- og fjernsynsvirksomhed, kapitel 4, samt hjemmestyrets bekendtgørelse om reklamer og sponsorering i radio og fjernsyn.
Stk. 6. Efter regler fastsat af landsstyret er KNR forpligtet til at udsende meddelelser af beredskabsmæssig betydning til befolkningen.

 

Kapitel 2.
Kalaallit Nunaata Radioa's bestyrelse

§ 3. KNR ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, l medlem (formanden) udpeges af landsstyret, og 4 medlemmer udpeges af landstinget, l medlem udpeges af de fastansatte medarbejdere ved KNR, efter regler, der fastsættes af bestyrelsen, jf. § 12, stk. l, nr. 5.
Stk. 2. Medlemmerne udpeges for en periode af 4 år, første gang for perioden 1. januar 1991 - 31. december 1994.
Stk. 3. For hvert af de af landstinget udpegede medlemmer udpeges en suppleant, der indtræder i bestyrelsen, såfremt det valgte medlem udtræder.
Stk. 4. Medlemmer af landstinget kan ikke være medlem af bestyrelsen.
Stk. 5. Bestyrelsen udpeger af sin midte en næstformand.
Stk. 6. Bestyrelsen tegnes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden.

§ 4. Bestyrelsen er KNR's øverste ledelse og har det overordnede ansvar for, at bestemmelserne for KNR's virksomhed overholdes.
Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter de almindelige retningslinier for KNR's virksomhed.
Stk. 3. Bestyrelsen ansætter og afskediger en direktør og de øvrige medlemmer af KNR's daglige ledelse.

§ 5. Bestyrelsens medlemmer modtager honorar efter reglerne i landstingslov om vederlag til medlemmer af Grønlands Landsstyre, Grønlands Landsting m.v.
Stk. 2. Udgifter, herunder bl.a. til rejser, fortæring og ophold, i KNR's tjeneste godtgøres bestyrelsens medlemmer efter de for hjemmestyrets tjenestemænd i Grønland til enhver tid gældende regler.

§ 6. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Bestyrelsesmøder kan afholdes som telefonmøder.
Stk. 2. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden med mindst 8 dages varsel.
Stk. 3. I mødeindkaldelsen skal angives tid og sted for mødets afholdelse samt dagsorden for mødet.

§ 7. Bestyrelsesmøderne ledes af formanden eller ved dennes fravær af næstformanden.
Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne deltager. Der kan dog træffes afgørelse af færre medlemmer i sager, hvis afgørelse ikke kan afventes uden væsentlig ulempe. Formanden underretter i så fald om sagens afgørelse på næstkommende møde.
Stk. 3. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 8. Bestyrelsesmøderne er lukkede.
Stk. 2. Direktøren overværer bestyrelsens møder og har ret til at deltage i forhandlingerne. Andre medarbejdere i KNR kan kun deltage efter aftale mellem bestyrelsesformanden og direktøren.
Stk. 3. Formanden afgør, om en sag efter sin karakter er omfattet af reglerne om tavshedspligt.
Stk. 4. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af sager, der vedrører spørgsmål om aftaler mellem KNR og ham selv eller søgsmål mod ham selv eller om aftaler mellem KNR og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis han deri har en interesse, der kan være stridende mod KNR's. Bestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at han er udelukket fra at deltage i sagens behandling.
Stk. 5. Der udarbejdes referat af bestyrelsens møder, der fremsendes til landsstyret.

§ 9. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden .

 

Kapitel 3.
Direktøren

§ 10. Direktøren har det daglige programansvar og varetager den daglige administrative og økonomiske ledelse af KNR. Direktøren skal sikre, at virksomheden ledes efter de herom gældende regler og de af bestyrelsen fastsatte retningslinier.
Stk. 2. Direktøren fastsætter de nærmere retningslinier for KNR's daglige drift.

§ 11. Direktøren ansætter og afskediger KNR's medarbejdere, bortset fra medlemmerne af den daglige ledelse, jf. § 4, stk. 3.

§ 12. Direktøren fremsætter forslag til bestyrelsen om:
1) fastsættelse af de almindelige retningslinier for KNR's virksomhed, jf. § 4, stk. 2,
2) budgetforslag, jf. § 17, stk. l, foreløbigt budget for den følgende 3-års periode, jf. § 17, stk. 3, budget, jf. § 19, og årsregnskab, jf. § 20.
3) regnskabsinstruks for KNR, herunder regler for anbringelse af KNR's midler, jf. § 20, stk. 1.
4) ansættelse og afskedigelse af de øvrige medlemmer af den daglige ledelse, jf. § 4, stk. 3,
5) regler for medarbejdernes valg af medlem af bestyrelsen, jf. § 3, stk. l,
6) forslag om vedtægtsændringer, jf. § 22,
7) sager, som direktøren anser for så væsentlige, at de bør afgøres af bestyrelsen.
Stk. 2. Direktøren kan afgive forslag til bestyrelsen i alle sager, der behandles af denne, undtagen i sager, der vedrører ansættelse og afskedigelse af direktøren.

§ 13. Direktøren forelægger til orientering i bestyrelsen sager, som direktøren anser som så væsentlige, at bestyrelsen bør orienteres.

 

Kapitel 4.
Klager over programmer

§ 14. Skriftlige klager over bestemte programmer eller programserier, der er udsendt af KNR, som er blevet indsendt direkte til KNR inden 4 uger efter, at programmet eller programserien er udsendt, skal straks videresendes til Radio- og TV-klagenævnet. Samtidig tager KNR klagen under behandling. Direktøren er ansvarlig for, at klager behandles så hurtigt som muligt efter deres modtagelse. KNR sender kopi af sin besvarelse af klagen til nævnet. I besvarelsen skal indgå, at klageren skal rette henvendelse til nævnet inden 4 uger efter, at klageren har modtaget KNR's besvarelse af klagen, såfremt klagen ønskes behandlet af Radio- og TV-klagenævnet.

§ 15. Det påhviler direktøren at sikre, at alle udsendelser optages på bånd, og at disse opbevares i 3 måneder, jf. stk. 2.
Stk. 2. Bånd, der er opbevaret efter stk. 1, må ikke destrueres, så længe en klagesag vedrørende udsendelsen verserer, jf. § 14.

 

Kapitel 5.
Finansiering, ansættelse mv.

§ 16. KNR's virksomhed finansieres gennem tilskud fra landskassen, ved reklame- og sponsorindtægter, indtægtsgivende spil og konkurrencer, og ved salg af ydelser m.v.
Stk. 2. Landskassens tilskud til KNR fastsættes på de årlige finanslove, j f. landstingsforordning om radio- og fjernsynsvirksomhed, § 9, stk. 2.

§ 17. Bestyrelsen afgiver hvert år, inden udløbet af en af landsstyret fastsat frist, til landsstyret forslag til budget for det følgende finansår indeholdende overslag over forventede indtægter, driftsudgifter og anlægsudgifter samt størrelsen af aktiver og passiver
ved årsskiftet. Bestyrelsen afgiver samtidig forslag til størrelsen af landskassens tilskud for det nævnte finansår.
Stk. 2. Forslaget til budget udarbejdes i henhold til hjemmestyrets til enhver tid gældende budgetvejledning. Der redegøres særskilt for forventede egne indtægter og de hermed forbundne udgifter.
Stk. 3. Forslaget til budget skal indeholde en redegørelse for ændringer i forhold til det seneste budget og i forhold til det tidligere budgetoverslag. Forslaget suppleres med budgetoverslag for de tre følgende år. Budgetforslag og budgetoverslag skal indeholde en redegørelse for følgende budgetteringsforudsætninger: For så vidt angår anlægsudgifter skal der gives oplysning om, hvorledes udgifterne indgår i KNR's investeringsprogram i den samlede budgetperiode. For så vidt angår driftsudgifter, skal der for hele budgetperioden, sammenholdt med det seneste regnskabsår, gives oplysning om hovedlinjerne i den påtænkte programaktivitet opdelt på hovedområder. Endelig skal der i budgetoverslaget gives en særskilt vurdering af den forventede udvikling i egne indtægter.

§ 18. Regnskabsmæssige overskud eller underskud i forhold til bevillingen kan efter landsstyrets godkendelse henlægges til forbrug i det følgende finansår.

§ 19. Under iagttagelse af det af landstinget godkendte tilskud udarbejder bestyrelsen et budget for finansåret. Budgettet sendes til landsstyret og landstinget til orientering inden finansårets start.

§ 20. KNR's regnskabsår er finansåret. Den til enhver tid gældende budgetvejledning og de til enhver tid gældende retningslinjer for regnskabsføring og regnskabsaflæggelse er gældende for KNR. Bestyrelsen fastsætter en regnskabsinstruks for KNR, jf. § 12, stk. l, nr. 3.
Stk. 2. Årsregnskabet revideres af Grønlands Hjemmestyres revision.
Stk. 3. Bestyrelsen forelægger, inden den af landsstyret fastsatte frist, det reviderede årsregnskab bilagt revisionens bemærkninger for landsstyret til godkendelse. Efter godkendelse sendes årsregnskabet til landstinget til orientering.

§ 21. Med hensyn til vilkår mv. for ansættelser og afskedigelser mv. er KNR forpligtet til at følge de bestemmelser, der til enhver tid gælder for ansatte under Grønlands Hjemmestyre.

 

Kapitel 6.
Ændring af vedtægten

§ 22. Bestyrelsen kan stille forslag om ændring af denne vedtægt over for landsstyret.

§ 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 1991.
Grønlands Hjemmestyre, den 24. januar 1991
Jens Lyberth

/

Kaj Kleist