Landstingslov nr. 6 af 20. oktober 1989 om ændring af landstingslov om stempelafgift.

 

§ 1.

I landstingslov nr. 8 af 31. oktober 1987 om stempelafgift foretages følgende ændringer:

 

1. I § 2 indsættes som nyt stk. 3:
"Stk. 3. Såfremt et grønlandsk indregistreret skib, som nævnt i stk. 2, registreres med hjemsted uden for Grønland, sidestilles hjemstedsændringen med overdragelse af skibet."

2. I § 3 indsættes som nyt stk. 3:
"Stk. 3. De i stk. l og 2 nævnte aktivers værdi i handel og vandel omfatter tillige den positive værdi af immaterielle aktiver, som knytter sig til skibet eller ejendommen."

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

 

§ 2.

Landstingsloven træder i kraft straks.
Grønlands Hjemmestyre, den 20. oktober 1989
Jonathan Motzfeldt

/

Emil Abelsen