Landstingslov nr. l af 6. maj 1989 om indførsel af varer og om indførselsafgifter.

 

Kapitel 1.
Afgiftsområdet

§ 1. Afgiftsområdet omfatter det grønlandske landområde, det grønlandske søterritorium samt luftrummet over de nævnte områder.
Stk. 2. Afgiftsområdet omfatter ikke områder, der i henhold til traktat af 27. april 1951 om forsvaret af Grønland er forsvarsområder.
Stk. 3. Landsstyret kan træffe bestemmelse om, at dele af de i stk. l nævnte områder skal holdes uden for afgiftsområdet og om oprettelse af frilagre.

 

Kapitel 2.
Afgiftspligtigt vareområde og satser

§ 2. Ved indførsel til afgiftsområdet, jfr. § l svares følgende afgifter, som tilfalder landskassen:

Nr. 1.
Sukker af enhver art, herunder sirup og glukose pr. kg. 5 kr. 31 øre.

Nr. 2.
Chokolade og chokoladevarer af enhver art (ikke kakao), lakrids og lakridsvarer af enhver art, marcipan og marcipanvarer af enhver art, karameller, bonboner, bolsjer o. lign., såvel sukkerholdigt som sukkerfrit pr. kg. 22 kr. 50 øre.

Nr. 3.
Øl,
a) der indeholder l vægtprocent alkohol og derunder pr. enhed a 33 cl. 0 kr. 29 øre.
b) der indeholder over l og højst l 3/4 vægtprocent alkohol pr. enhed a 33 cl. 0 kr. 58 øre.
c) der indeholder over l 3/4 og under 4 vægtprocent alkohol pr. enhed a 33 cl. 4 kr. 62 øre.
d) der indeholder 4 vægtprocent alkohol og derover pr. enhed a 33 cl. 5 kr. 50 øre.

Nr. 4.
Spirituosa og sprit undtagen fuldstændig denatureret sprit, og sprit, der indføres til brug for sundhedsvæsenet i Grønland,
a) med et alkoholindhold af ikke over 60 rumprocent pr. liter 194 kr. 45 øre.
b) andet pr. liter 260 kr. 65 øre.

Nr. 5.
Alkoholholdig vin, herunder såvel druevin som rosinvin, cider og anden frugtvin samt mjød,
a) med et alkoholindhold af ikke over 14 rumprocent pr. liter 23 kr. 00 øre.
b) andet pr. liter 37 kr. 00 øre.

Nr. 6.
Mineralvand, sodavand, limonader og andre kulsyreholdige, ikke alkoholholdige læskedrikke pr. liter 4 kr. 00 øre.

Nr. 7.
Læskedrikkoncentrat til brug for fremstilling af kulsyreholdige drikke gennem læskedrikautomater eller lignende apparater pr. liter koncentrat 28 kr. 80 øre

Nr. 8.
Al emballage til drikkevarer, herunder koncentrater og frugtsafter, undtagen emballage til drikkevarer fremstillet på basis af mælk samt emballage, der kan genanvendes i en grønlandsk returflaskeordning pr. enhed l kr. 00 øre.

Nr. 9.
Cigarer, cerutter og cigarillos,
a) 3 gr. pr. stk. og derunder pr. stk. 0 kr. 56,3 øre.
b) over 3 gr pr. stk. 0 kr. 67,3 øre.

Nr. 10.
Cigaretter pr. stk. 0 kr. 90,7 øre.

Nr. 11.
Røgtobak,
a) pladetobak, cut plug, granuleret o. lign. tobak samt anden røgtobak med en snitbredde på mindst 1,5 mm. pr. kg. 176 kr. 64 øre.
b) andet pr. kg. 276 kr. 00 øre.

Nr. 12.
Cigaretpapir, incl. hylstre pr. stk. 0 kr. 12 øre.

Nr. 13.
Kaffe, pulverkaffe og kaffekoncentrater pr. kg. 6 kr. 00 øre.

Nr. 14.
Te, pulverte, og tekoncentrater pr. kg. 6 kr. 60 øre.

Nr. 15.
Lamme- og fårekød og produkter heraf. Fersk, kølet, frosset, saltet, i saltlage, tørret eller røget, henhørende under brugstariffens varekode 0204.10.00.0 til og med 0204.43.00.0 samt varerne under varekoderne 0206.80.99.0, 0206.90.99.0 og 0210.90.11.0, 0210.90.19.0, og 0210.90.60.0. pr. kg. 25 kr. 00 øre.

Nr. 16.
Kød af hornkvæg og produkter heraf,
a) fersk eller kølet, henhørende under brugstariffens kapitel 02.01. pr. kg. 10 kr. 00 øre.
b) frosset, henhørende under brugstariffens kapitel 02.02 samt varerne under varekode 0210.20.10.0 og 0210.20.90.0. pr. kg. 6 kr. 75 øre.

Nr. 17.
Svinekød og produkter heraf,
a) fersk, kølet eller frosset, henhørende under brugstariffens kapitel 02.03. pr. kg. 2 kr. 25 øre.
b) saltet, i saltlage, tørret eller røget henhørende under brugstariffens varekode 0210.11.11.0 til og med 0210.19.90.0 samt varerne under varekoderne 0210.90.31.0 til og med 0210.90.39.9. pr. kg. 3 kr. 25 øre.

Nr. 18.
Slagtet fjerkræ, fersk, kølet eller frosset, henhørende under brugstariffens kapitel 02.07., herfra dog undtaget lever under varekoderne 0207.31.00.0, 0207.39.90.0, 0207.50.10.0 og 0207.50.90.0. pr. kg. 3 kr. 50 øre.

Nr. 19.
Andre varer af nr. 15-18, tilberedte eller konserverede,
a) varer af lamme- og fårekød, henhørende under brugstariffens varekode 1602.10.00.0, 1602.90.71.0.10 og 1602.90.79.0.10. pr. kg. 25 kr. 00 øre.
b) varer af hornkvæg, henhørende under brugstariffens varekode 1602.10.00.0 samt 1602.50.10.1 til og med 1602.50.90.9 og 1602.90.61.0 samt 1602.90.69.0. pr. kg. 4 kr. 00 øre.
c) varer af svinekød, henhørende under brugstariffens varekode 1602.10.00.0 samt 1602.41.10.1 til og med 1602.49.90.0 og 1602.90.51.0. pr. kg. 2 kr. 00 øre.
d) pølser af enhver art, herunder lever og blodpølser henhørende under brugstariffens kapitel 16.01. pr. kg. 3 kr. 00 øre.
e) varer af lever, henhørende under brugstariffens varekode 1602.20.10.0 og 1602.20.90.0. pr. kg. 2 kr. 50 øre.
f) varer af fjerkræ, henhørende under brugstariffens varekode 1602.10.00.0 samt 1602.31.11.0 til og med 1602.39.90.0. pr. kg. 3 kr. 50 øre.

Nr. 20.
Parfumer, kosmetik og toiletmidler, undtagen sæbe, tandplejemidler, shampoo, deodoranter, badesalt, pudder og babyplejemidler af fakturaværdi 38 %.

Nr. 21.
Knallerter, bortset fra invalideknallerter rekvireret gennem socialvæsenet i Grønland pr. stk. 2.530 kr. 00 øre.

Nr. 22.
Snescootere med oprindelse uden for EF, EFTA og andre lande, med hvilke Grønland har indgået en frihandelsaftale af fakturaværdi 5 %

Nr. 23.
Personbiler:
Benzindrevne af fakturaværdi 50 %, dog mindst 50.000 kr.
Dieseldrevne af fakturaværdi 35 %, dog mindst 35.000 kr.
Andre automobiler:
Benzindrevne pr. stk. 50.000 kr.
Dieseldrevne pr. stk. 35.000 kr.
Herudover svares der af personbiler med oprindelse uden for EF, EFTA og andre lande, med hvilke Grønland har indgået en frihandelsaftale af fakturaværdi 5 %.

Nr. 24.
Udstyr til optagelse og/eller gengivelse af video af fakturaværdi 30 %.

Nr. 25.
Fjernsynsapparater af enhver art af fakturaværdi 30 %.

Nr. 26.
Radiomodtagere af enhver art af fakturaværdi 30 %.

Nr. 27.
Lydoptagere og/eller lydgengivere af enhver art af fakturaværdi 30 %.

Nr. 28.
Forstærkere, equalizere, højttalere, fjernbetjeningsenheder, hovedtelefoner, øretelefoner, mikrofoner af enhver art, herunder rack, stativer og lignende af fakturaværdi 30 %.

Nr. 29.
Grammofonplader, ind- og uindspillede: kassettebånd, videobånd, video- og cd-plader af enhver art af fakturaværdi 30 %.

Nr. 30.
Fotografiapparater samt tilbehør af enhver art af fakturaværdi 30 %.

Nr. 31.
Videospil og andre færdighedsspil, til anvendelse i forbindelse med fjernsynsmodtager, dataskærm eller monitor, samt udskifteligt programudstyr af enhver art af fakturaværdi 30 %.

Nr. 32.
Spilleautomater og lignende med møntindkast af de arter, der anvendes i forlystelsesparker, cafeer, pølsevogne m.v., herunder såvel apparater, der giver gevinst efter indkast af en mønt eller en spillejeton, som apparater, der ikke giver gevinster, f.eks. elektriske billarder, elektriske målskydningsapparater m.v. af fakturaværdi 50 %.

§ 3. Skibsproviant, som efter sejlads fra Danmark, Færøerne eller udland medbringes til Grønland af skibe, der er indregistreret i Grønland, er afgiftspligtigt efter § 2.
Stk. 2. Flyproviant, som medbringes til Grønland af fly, der ikke indgår i international rutetrafik, er afgiftspligtigt efter § 2.

 

Kapitel 3.
Afgiftsfritagelse

§ 4. Fritaget for afgift er:
1) Køretøjer, jfr. § 2, stk. l, nr. 23,
a) der specielt er indrettet og udelukkende anvendes ved udrykning til brandsluknings- og redningsopgaver,
b) der specielt er indrettet og udelukkende anvendes til ambulance- og rustvognskørsel,
c) der er specielle arbejdskøretøjer, som ikke i konstruktionen hovedsagelig har til formål at transportere gods eller passagerer på offentlig vej,
d) der er mindre selvkørende arbejdsredskaber og traktorer,
e) der tilhører fremmede magters diplomatiske eller udsendte konsulære repræsentationer.
2) Varer,
a) der leveres til benyttelse for og forbruges i danske orlogsskibe, som opholder sig i Grønland mindre end 8 måneder årligt,
b) der leveres til benyttelse for og forbruges af fremmede magters diplomatiske eller udsendte konsulære repræsentationer,
c) der forbliver ombord i udenlandske statsskibe.
3) Proviant og andre fornødenheder, der medbringes af skibe og fly ved ankomst fra steder uden for afgiftsområdet, og som er bestemt til benyttelse og forbrug ombord under skibets eller flyets rejse til eller fra afgiftsområdet og under dets ophold her, i det omfang kontrolmyndigheden finder passende under hensyn til skibets eller flyets art, antallet af besætningsmedlemmer og passagerer og opholdets varighed. Afgiftsfriheden omfatter ikke de i § 3 nævnte skibe og fly.
4) Vareprøver, når afsenderen har indhentet tilladelse til forsendelse hos Afgifts- og Samhandelskontrollen.
5) Flytte- og rejsegods af den i § 2, nr. 24-31 nævnte art, der indføres i ikke-erhvervsmæssigt øjemed og som har været ejet og benyttet af ejeren i mindst 6 måneder på det tidligere opholdssted uden for Grønland.

 

Kapitel 4.
Andre bestemmelser

§ 5. Glukose samt de i § 2, nr. 2, 3 c og d samt nr. 4-5 og 9-12 nævnte varer må, medmindre indførsel kan ske afgiftsfrit i medfør af § 4 eller § 9, kun indføres til afgiftsområdet af Kalaallit Niuerfiat.

§ 6. Til forsvarsområderne må de i § 2, nr. 3 c og d samt nr. 4-5 og 9-12 nævnte varer kun leveres af Kalaallit Niuerfiat og Amerikas forenede Staters væbnede styrker samt efter særlig tilladelse fra landsstyret.

§ 7. For erhvervsmæssig fremstilling i Grønland af de i § 2 nævnte varer kan landsstyret fastsætte afgifter som for indførte varer.

§ 8. Landsstyret kan godtgøre erlagt afgift efter § 2 eller § 7 for varer, der i Grønland anvendes til erhvervsmæssig fremstilling af andre afgiftspligtige varer.

§ 9. Landsstyret kan fastsætte bestemmelser om afgiftsfri indførsel af varer ved indrejse i Grønland.

§ 10. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler om indførsel af de i § 2 nævnte varer og om opkrævning af afgifter.

§ 11. Landsstyret kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, fritage for betaling af afgifter.

§ 12. Transportøren eller dennes repræsentant hæfter for de på varerne hvilende afgiftsbeløb, indtil varerne er behørigt angivet for kontrolmyndigheden til godsregistrering.
Stk. 2. Varemodtageren hæfter for afgiftsbeløb, der påhviler varer, som er godsregistrerede for ham, og for eventuelt ekspeditionsgebyr.
Stk. 3. Ekspeditøren hæfter for afgiftsbeløb, der påhviler varer, som vedkommende har angivet til godsregistrering, når vedkommende ikke har eller ikke har kunnet angive varemodtageren korrekt, eller har angivet en som varemodtager uden adkomst hertil, eller når varemodtageren er bosiddende uden for afgiftsområdet.
Stk. 4. Hæftelsen efter stk. 2 og 3 ophører, når varerne er genudført efter de herom gældende regler.

§ 13. Overtrædelse eller forsøg på overtrædelse af bestemmelserne i denne lov eller af forskrifter, der udstedes i henhold til loven, kan medføre bøde. Varen eller et beløb, der svarer til dens værdi, kan konfiskeres.
Stk. 2. For overtrædelse eller forsøg på overtrædelse, der begås af selskaber, foreninger eller lignende, kan der pålægges selskabet eller foreningen ansvar i henhold til stk. 1.
Stk. 3. For overtrædelse eller forsøg på overtrædelse, der begås af en kommune eller et kommunalt fællesskab, kan der pålægges kommunen eller det kommunale fællesskab ansvar i henhold til stk. 1.

 

Kapitel 5.
Ikrafttrædelsesbestemmelse

§ 14. Denne landstingslov træder i kraft straks.
Stk. 2. Fra landstingslovens ikrafttræden ophæves landstingslov nr. 15. af 29. oktober 1985 om indførsel af varer og om indførselsafgifter med senere ændringer.
Stk. 3. Regler, der er fastsat med hjemmel i den i stk. 2 nævnte hidtil gældende landstingslov, forbliver i kraft indtil de afløses af eller ophæves ved regler fastsat med hjemmel i denne eller andre landstingslove.
Grønlands Hjemmestyre, den 6. maj 1989
Jonathan Motzfeldt

/

Emil Abelsen