Landstingsforordning nr. 2 af 18. maj 1989 om ændring af landstingsforordning nr. 10 af 22. december 1986 med senere ændringer om støtte til boligbyggeri i Grønland.

I henhold til Lov for Grønland nr. 944 af 23. december 1986 om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger m.v. fastsættes følgende:

 

§ 1.

I bekendtgørelse nr. 53 af 28. februar 1959 om støtte til boligbyggeri i Grønland som senest ændret ved landstingsforordning nr. 10 af 22. december 1986 og landstingsforordning nr. 2 af 15. december 1987 foretages følgende ændringer:

 

1. § 7 ophæves.

2. § 21 affattes således:
"§ 21. Af lån, ydet i henhold til nærværende kapitel, erlægger låntageren kun 60% af den i § 6 nævnte ydelse, således at såvel renten som afdrag kun opkræves med 60% af det i henhold til § 6, stk. l og 2 fremkomne beløb.
Stk. 2. Reglerne i stk. l finder tilsvarende anvendelse på lån, der er ydet i henhold til bekendtgørelse af 29. juni 1953 om støtte til boligbyggeri i Grønland."

 

§ 2.

Forordningen træder i kraft den 1. juni 1989.
Grønlands Hjemmestyre, den 18. maj 1989
Jonathan Motzfeldt

/

Dorthe Johannsen