Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 38 af 21. december 1989 om depositum.

I henhold til § 30, stk. 5 i Landstingsforordning nr. 3 af 20. juni 1989 om leje af boliger fastsættes følgende regler:

 

§ 1. Inden lejemålet indgås, skal lejere i hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger indbetale et depositum på en spærret konto i et grønlandsk pengeinstitut svarende til 3 måneders leje, til sikkerhed for udlejers krav mod lejeren i tilfælde af skader, som kan tilskrives lejeren eller huslejerestancer ved fraflytning.
Stk. 2. Depositum beregnes på grundlag af lejens størrelse på indflytningstidspunktet, eksklusive varmebidrag og eventuelle boligbørnetilskud.

§ 2. For alle lejere, der efter 1. januar 1990 får tildelt en bolig i hjemmestyrets eller kommunernes udlejningsejendomme, skal der inden indflytning fremlægges dokumentation for betaling af depositum.
Stk. 2. Såfremt lejeren ikke er i stand til at indbetale depositum kontant, kan der aftales en afdragsordning på indtil 9 måneder.
Stk. 3. Det skal til enhver tid fremgå af lejekontrakten, hvorledes depositum betales.
Stk. 4. Overholdes en eventuel afdragsordning ikke, er det en misligholdelse af lejekontrakten, hvorefter lejemålet kan ophæves.

§ 3. Såfremt lejeren modtager løbende hjælp fra det offentlige til hel eller delvis betaling af leje og varme, kan der ske udsættelse med indbetaling af depositum, mod at socialforvaltningen afgiver en erklæring derom over for udlejer.
Stk. 2. Socialforvaltningen skal meddele udlejer, når hjælpen bortfalder, hvorefter lejer skal indbetale depositum, jfr. § 2.

§ 4. Depositum indsættes på en spærret konto i et  grønlandsk pengeinstitut efter lejerens eget valg.
Stk. 2. Etablering af spærret konto sker på en af Grønlands Hjemmestyre godkendt blanket.
Stk. 3. Depositumskontoen kan ikke gøres til genstand for pantsætning og retsforfølgning.

§ 5. Frigivelse af depositum til lejer kan kun ske ved lejemålets ophør og med udlejers accept, såfremt der ikke er sket skader, der kan lægges lejer til last, og lejer ikke er i restance med husleje.
Stk. 2. Udlejer kan i lejeperioden hæve på depositumskontoen til dækning af skader/reparationer, som er en følge af hærværk, misrøgt eller lignende, der kan lægges lejer til last.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1990.
Grønlands Hjemmestyre, den 21. december 1989
Moses Olsen

/

Dorthe Johannsen