Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 37 af 21. december 1989 om beboerrepræsentation.

I henhold til § 15, stk. 7 i landstingsforordning nr. 3 af 20. juni 1989 om leje af boliger fastsættes følgende regler:

 

§ 1. Formålet med regler om beboerrepræsentation er at fremme lejeres og beboeres interesse for driften og vedligeholdelsen af deres boliger og dertil knyttede fællesfaciliteter. Derfor gives valgte repræsentanter for beboerne ret til at drøfte alle spørgsmål af betydning for ejendommens drift med udlejeren og til i samarbejde med denne at påtage sig visse opgaver.

§ 2. Beboerne kan kun oprette beboerrepræsentationer i boligkvarterer eller ejendomme, der består af mindst 6 boliger, der ejes af samme ejer, og som har visse fælles faciliteter såsom opvarmning, vaskeri, selskabslokaler, beboerhus, legepladser m.v.

§ 3. Enhver beboer kan indkalde til beboermøde for at få valgt beboerrepræsentanter.
Stk. 2. Indkaldelse skal ske med mindst 7 dages varsel ved opslag på passende sted, annoncering eller brev til samtlige lejere i ejendommen eller ejendommene. Samtidig skal udlejeren indkaldes skriftligt.
Stk. 3. Adgang til beboermødet har beboerne i ejendommen, fuldmægtige for lejerne og repræsentanter for udlejeren. En lejer kan give møde ved fuldmagt, når lejerens fravær skyldes sygdom, bortrejse eller arbejdsmæssige forhold.
Stk. 4. Beboermødet vælger selv sin dirigent.
Stk. 5. Beboermødet er beslutningsdygtigt vedrørende valg af beboerrepræsentanter, når mindst en fjerdedel af lejemålene er repræsenteret.

§ 4. På beboermødet træffer lejerne afgørelse om, hvorvidt beboerrepræsentation skal oprettes samt i bekræftende fald om antallet af beboerrepræsentanter og suppleanter for disse.
Stk. 2. Antallet af beboerrepræsentanter skal være mindst 3 og højst 5. Afgørelse træffes ved stemmeflertal blandt de tilstedeværende lejere. Hvert lejemål har l stemme.
Stk. 3. Valgbar som beboerrepræsentant er enhver myndig person, der bor i en bolig i de ejendomme, hvis lejere ønsker repræsentation overfor udlejeren, uanset om vedkommende er optaget på lejekontrakten. Valgperioden er l år. Genvalg kan finde sted.

§ 5. Når beboerrepræsentanterne er valgt, skal de meddele udlejeren resultatet af valget med angivelse af, til hvem udlejeren kan henvende sig vedrørende spørgsmål, der ønskes drøftet med beboerrepræsentanterne.

§ 6. Det påhviler beboerrepræsentanterne at varetage beboernes interesse overfor udlejeren ved at fremføre deres synspunkter og forslag vedrørende ejendommen.
Stk. 2. Beboerrepræsentanterne har ret til at blive gjort bekendt med de foreliggende bevillinger til vedligeholdelse, renholdelse m.v., således at de kan rådgive med hensyn til anvendelse af de afsatte midler.
Stk. 3. I privat boligudlejning har beboerrepræsentanterne ret til at få udleveret driftsregnskaber og til at foreslå forbedringer, når der samtidig anvises mulighed for finansiering og dækning af de driftsudgifter, der følger af gennemførelsen af forbedringen.
Stk. 4. I Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme kan Hjemmestyret henholdsvis kommunalbestyrelsen efter indstilling fra det lokale boligudvalg godkende, at der stilles midler til rådighed til bestemte opgaver i ejendommen og tilhørende fællesfacaliteter. Beboerrepræsentationen kan få til opgave at stå for opgavens udførelse.

§ 7. Beboerrepræsentanterne kan på beboermøde stille forslag til en husorden, der skal være gældende, hvis den vedtages, medmindre udlejeren har vægtige grunde til at modsætte sig denne.
Stk. 2. Til vedtagelse af forslag til husorden kræves, at et flertal af samtlige lejere, stemmer for forslaget på et beboermøde.
Stk. 3. Såfremt forslaget, uden at være vedtaget efter reglen i stk. 2, har fået tilslutning fra mindst halvdelen af de fremmødte lejere, afholdes nyt beboermøde inden l måned. På dette møde kan forslaget vedtages med halvdelen af de afgivne stemmer, uanset antallet af de fremmødte.

§ 8. Beboerrepræsentanterne skal i hvert kalenderår foranledige afholdt ordinært beboermøde inden den 1. maj.
Stk. 2. Dagsordenen for mødet skal mindst omfatte følgende punkter:
1) Aflæggelse af beretning for det forløbne år.
2) Valg af beboerrepræsentanter.
Stk. 3. Bestemmelserne i § 3 finder tilsvarende an vendelse. Beboermødet er beslutningsdygtigt, selv om en fjerdedel af lejerne ikke er repræsenteret, jfr. dog § 7, stk. 2 og 3 og § 11.
Stk. 4. Beboermødets beslutninger træffes på grundlag af almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende lejere. Hvert lejemål har l stemme. Stemmeretten kan udøves af et husstandsmedlem eller ved fuldmagt.

§ 9. Ekstraordinært beboermøde afholdes, når beboerrepræsentanterne finder anledning dertil, når mindst en fjerdedel af lejerne begærer det, eller når der på et tidligere beboermøde er truffet beslutning derom.
Stk. 2. Bestemmelserne i § 8, stk. 3 finder tilsvarende anvendelse.

§ 10. En lejer kan ikke opsiges, sålænge pågældende er beboerrepræsentant, hvorimod udlejer fortsat har ret til at hæve lejeaftalen, såfremt lejeren overtræder bestemmelserne i lejeforordningens §§ 16-20 og § 30, stk. 3.

§ 11. Er der på et beboermøde ikke den deltagelse, der er nævnt i § 3, stk. 5, bortfalder beboerrepræsentationen, såfremt udlejeren eller dennes repræsentant på mødet kræver det, og der ikke senest l måned efter er afholdt beboermøde med deltagelse af mindst en fjerdedel af lejemålene.

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1990.
Grønlands Hjemmestyre, den 21. december 1989
Moses Olsen

/

Dorthe Johannsen