Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 21. december 1989 om varmeregnskaber.

I henhold til § 10, stk. 9 i Landstingsforordning nr. 3 af 20. juni 1989 om leje af boliger fastsættes følgende regler:

 

§ 1. Det er varmeregnskabets formål at anskueliggøre over for lejer, hvorledes den endelige, årlige varmeudgift fremkommer i ejendomme, der indeholder flere boliger med fælles varmeforsyning.
Stk. 2. Udlejer kan over lejebetalingen opkræve et a'conto varmebidrag til dækning af udgifterne til opvarmning. Det skal af den indgåede lejeaftale mellem udlejer og lejer fremgå, hvorledes a'conto varmebidraget opkræves.
Stk. 3. Af regnskabet skal det tydeligt fremgå, hvorvidt eventuelle betalte a*conto varmebidrag er større eller mindre end det beløb, som endeligt skal betales.

§ 2. Udgiftssiden skal specificeres. Det skal tydeligt fremgå, hvor stor en del af den samlede udgift der er anvendt til olieindkøb og olietransport eller varmeleverancer fra varmeværk.
Stk. 2. Andre udgifter, der er relateret til varmeforbruget, kan tillige medtages (eksempelvis løn til varmemester/vicevært, el til cirkulationspumper og opvarmning af olien). Disse kan ansættes efter normtal, der udarbejdes af Boligdirektoratet.

§ 3. Varmeudgiften fordeles forholdsmæssigt mellem lejerne på grundlag af boligarealet, jfr. bekendtgørelse nr. 35 af 21. december 1989 om beregning af boligareal.
Stk. 2. Såfremt der er installeret individuelle varmeenergimålere for den enkelte bolig, kan udlejer vælge at afregne varmeudgiften i henhold til NUNA-TEKs takstcirkulære herfor.

§ 4. Udlejer skal drage omsorg for, at varmeregnskabet fremlægges offentligt på en sådan måde, at lejeren sikres mulighed for at gøre sig bekendt med indholdet i varmeregnskabet.

§ 5. Viser varmeregnskabsreguleringen, at den enkelte lejer har et beløb tilgode, skal dette udbetales til lejeren uden ugrundet ophold. Udlejer kan dog vælge at modregne tilbagebetalingen i førstkommende huslejeopkrævning, efter at lejer har modtaget meddelelse om tilbagebetaling, jfr. lejeforordningens § 10, stk. 6.
Stk. 2. Viser varmeregnskabsreguleringen, at udlejer har et beløb tilgode, skal lejeren indbetale dette beløbet uden ugrundet ophold efter, at lejer har modtaget meddelelse om ekstrabetaling, jfr. lejeforordningens § 10, stk. 6.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1990.
Grønlands Hjemmestyre, den 21. december 1989
Moses Olsen

/

Dorthe Johannsen