Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 35 af 21. december 1989 om beregning af boligareal.

I henhold til § 7, stk. 6 i Landstingsforordning nr. 3 af 20. juni 1989 om leje af boliger fastsættes følgende regler:

 

§ 1. For alle boliger, der anvendes til udleje, skal der foretages en beregning af det areal, benævnt boligarealet, hvorefter leje og lejeforhøjelse fordeles mellem de enkelte boliger.

§ 2. Boligarealet i flerfamiliehuse er arealet omfattende samtlige rum i boligen. Depotrum/udhuse beliggende adskilt fra boligen medregnes ikke.

§ 3. Boligarealet i enfamilie-/dobbelthuse opgøres efter følgende principper: husets areal inden for klimaskærmens yderside (vægge og tag), excl. vinterhave. Kælder og udhuse medregnes med 1/4 af arealet ved opgørelsen af boligarealet.
Stk. 2. Tagetagen medregnes i det omfang, der er foretaget indretning til beboelse.

§ 4. Beregning af boligarealet i flerfamiliehuse foretages ved måling i den enkelte bolig fra yderside af ydervægge eller ydersiden af tag, jfr. § 5, stk. 3, og fra midten af lejlighedsskel. Gavle i flerfamiliehuse indgår i beregningen som et halvt lejlighedsskel.
Stk. 2. Trapper i boligen medregnes i hver af de etager, som trappen betjener.

§ 5. Beregning af boligarealet i enfamiliehuse/dobbelthuse sker efter følgende regler:
Stk. 2. Normaletage: boligarealet opgøres som husets længde x bredde målt fra den udvendige side af den udvendige beklædning. Ved l på 2 bræddebeklædning måles der fra ydersiden af underbrædtet.
Stk. 3. Tagetage: boligarealet opgøres som længde x bredde. Længden måles som normaletage, mens bredden måles som afstanden mellem de udvendige tagflader i en højde af 1,5 meter over tagetagens gulv. Udbygninger f.eks. kviste måles til ydersiden af de rumbegrænsede vægge.
Stk. 4. Kælderetage: boligarealet opgøres som længde x bredde målt fra ydersiden af kælderens ydervægge. Hvis der ikke er fuld kælder, opgøres boligarealet fra midten af de indvendige vægge, som begrænser de medregnede rum. Rum uden fuld cement/betonbelægning medregnes ikke.
Stk. 5. Trappe: medregnes i hver af de etager, som trappen betjener.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1990.
Stk. 2. For boliger, der er omfattet af nærværende bekendtgørelse, skal der ske en regulering af boligarealet inden 1. oktober 1990.
Grønlands Hjemmestyre, den 21. december 1989
Moses Olsen

/

Dorthe Johannsen