Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 34 af 21. december 1989 om lejerens adgang til at foretage vedligeholdelse.

I henhold til § 5 i Landstingsforordning nr. 3 af 20. juni 1989 om leje af boliger fastsættes følgende regler:

 

§ 1. Formålet med bekendtgørelsen er at opnå en bedre indvendig vedligeholdelse af hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme ved lejerens egen medvirken.

§ 2. Lejeren ydes ikke vederlag for sin medvirken, men får materialer stillet vederlagsfrit til rådighed.

§ 3. Lejeren må ikke være i restance med betaling af husleje eller a'conto varmebidrag.
Stk. 2. Udlejer skal godkende omfanget af den påtænkte vedligeholdelse.
Stk. 3. Materialer kan udleveres, såfremt seneste totale malervedligeholdelse af boligen er foretaget for mere end 4 år siden, dersom boligen har haft samme lejer i perioden, medmindre lejeren er indflyttet i boligen, uden at der af udlejer er foretaget hel eller delvis malervedligeholdelse.
Stk. 4. Udlejeren har ret til at besigtige boligen efter arbejdet er udført, jfr. lejeforordningens § 20.

§ 4. I flerfamiliehuse kan lejer foretage indvendig maling af vægge og lofter samt lakering af gulve.
Stk. 2. I enfamilie- og dobbelthuse kan lejer foretage indvendig, og i særlige tilfælde også udvendig maling.
Stk. 3. Såfremt det findes forsvarligt, jfr. § 7, stk. l, kan lejer få materialer til maling af træværk herunder døre, indfatninger, paneler og fast inventar.

§ 5. På vægge der fremstår tapetserede, kan lejer vælge at male eller tapetsere, i andre tilfælde vedligeholdes vægge ved maling.
Stk. 2. Ved lakering af gulve skal der anvendes samme laktype, som det senest er blevet vedligeholdt med.

§ 6. Udlejer leverer de nødvendige materialer til lejer, eller oplyser hvor de kan hentes.
Stk. 2. Ved maling af vægge og lofter bør tilstræbes harmoni i farvesammensætningen. Stærke eller specielle farver vil ikke blive godkendt. Ved maling af træværk, døre, paneler og inventar skal normalt anvendes de oprindelige farver.

§ 7. Arbejdet skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt.
Stk. 2. Arbejdet skal udføres uden ugrundet ophold, efter at lejer har fået materialer stillet til rådighed.

§ 8. Lejer skal give udlejer meddelelse, når vedligeholdelsesarbejdet er udført.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1990.
Grønlands Hjemmestyre, den 21. december 1989
Moses Olsen

/

Dorthe Johannsen