Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 23. november 1989 om emballage til øl og kulsyreholdige læskedrikke.

I henhold til § l, stk. 2, i lov nr. 293 af 9. juni 1971 om beholdere til øl og læskedrikke fastsættes:

 

§ 1. Øl og kulsyreholdige læskedrikke må kun markedsføres i Grønland i returemballage, der overholder de i bilag til bekendtgørelsen angivne specifikationer.
Stk. 2. Ved returemballage forstås i denne bekendtgørelse emballage, som indgår i et retursystem, hvor en væsentlig del af emballagen efter tømning hos forbrugeren returneres til fornyet påfyldning.

§ 2. Enhver, der markedsfører øl og kulsyreholdige læskedrikke af enhver art, skal på landsstyrets begæring afgive oplysninger om de anvendte emballager, retursystemets funktion, herunder returneringsprocenter og pantstørrelser, samt afgive prøver af de anvendte emballager.
Stk. 2. Såfremt de i medfør af stk. l afgivne oplysninger m.v. viser, at hensynet til at undgå forurening af omgivelserne samt hensynet til at undgå ulemper for renovationsvæsenet ikke tilgodeses i tilstrækkeligt omfang, kan landsstyret fastsætte særlige forskrifter om vilkår, eksempelvis pantstørrelse og retursystem.

§ 3. Såfremt det ikke er muligt på en teknisk og økonomisk hensigtsmæssig måde at indpasse dele af eller hele Øst- og Nordgrønland i retursystemet, kan landsstyret tillade, at øl og kulsyreholdige læskedrikke i dele af eller hele Øst- og Nordgrønland markedsføres i engangsemballage.
Stk. 2. Tilladelse efter stk. l kan gives for højstl år ad gangen.

§ 4. Såfremt der opstår forsyningsmæssige vanskeligheder, eller andre særlige forhold gør sig gældende, kan landsstyret tillade, at øl og kulsyreholdige læskedrikke markedsføres i engangsemballage.

§ 5. Bekendtgørelsen gælder ikke i de i henhold til traktat af 27. april 1951 om forsvaret af Grønland oprettede dansk-amerikanske forsvarsområder.

§ 6. For overtrædelse af bestemmelserne i § l, stk. l, § 2, stk. l, og vilkår fastsat i medfør af § 2, stk. 2, kan idømmes bøder.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1990 og samtidig ophæves Statsministeriets bekendtgørelse nr. 901 af 29. december 1987.
Grønlands Hjemmestyre, den 23. november 1989
Jonathan Motzfeldt

/

Aqigssiaq Møller


Bilag - specifikationer

Bilag - skitse