Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 29 af 19. september 1989 om fredning af fugle i Grønland.

I henhold til § 2, stk. l, i Landstingslov nr. 11 af 12. november 1980 om naturfredning i Grønland fastsættes:

 

Jagtbare arter - Fredningstider

§ 1. Følgende fuglearter kan jages uden for de nedenstående fredningstider: (* angiver, at der gælder særlige fredningstider i visse områder, se § 2).

Islom (Gavia immer) 1. juni - 15. august.
Rødstrubet Lom (Gavia stellata) 1. juni - 15. august.
Mallemuk (Fulmarus glacialis) 1. juni - 15. august.
Skarv (Phalacrocorax carbo) 1. april - 30. september.
Blisgås (Anser albifrons) 1. maj - 15. august.
Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) 1. maj - 15. august.*
Bramgås (Branta leucopsis) 1. maj - 15. august.*
Gråand (Anas platyrhynchos) 1. juni - 15. august.
Havlit (Clangula hyemalis) 1. juni - 15. august.
Ederfugl (Somateria mollissima) 1. juni - 30. september.*
Kongeederfugl (Somateria spectabilis) 1. juni - 15. august.
Toppet Skallesluger (Mergus serrator) 1. juni - 15. august.
Fjeldrype (Lagopus mutus) 1. juni - 15. august.
Alm. Kjove (Stercorarius parasiticus) 1. juni - 15. august.
Mellemkjove (Stecorarius pomarinus) 1. juni - 15. august.
Lille Kjove (Stercorarius longicaudus) 1. juni - 15. august.
Svartbag (Larus marinus) . 1. juni - 15. august
Gråmåge (Larus hyperboreus) 1. juni - 15. august.*
Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) 1. juni - 15. august.
Ride (Rissa tridactyla) 1. juni - 15. august.
Søkonge (Alle alle) 1. juni - 15. august.*
Polarlomvie ("alk") (Uria lomvia) 15. marts - 15. oktober.*
Atlantisk Lomvie (Uria aalge) 15. marts - 15. oktober.*
Tejst (Cepphus grylle) 1. juni - 15. august.
Ravn (Corvus corax) 1. april - 30. juni.*

Stk. 2. Alle andre fuglearter er totalfredede. Det er forbudt at udføre en totalfredet fugleart fra Grønland, herunder også forsendelse fra Grønland med henblik på senere tilbagesendelse til Grønland i konserveret tilstand. Forbudet gælder levende såvel som døde fugle, herunder frosne, tørrede eller på anden måde konserverede samt opstillede skind, skindlagte eksemplarer, kranier og æg.
Stk. 3. Dødfundne eksemplarer af de totalfredede arter skal afleveres til politiet.

 

Særlige fredningstider

§ 2. Ud over de i § l, stk. l, nævnte generelle fredningstider gælder følgende særlige regler:
a) I Ittoqqortoormiit kommune er kortnæbbet gås og bramgås fredet i perioden 1. juni - 31. august, dog er det tilladt langs iskanten at skyde trækkende fugle af de to arter indtil 1. juli.
b) Nord for Kangaatsiaq kommune er ederfuglen fredet i perioden 1. juni - 15. august.
c) Nord for Kangaatsiaq kommune er polarlomvien i Vestgrønland fredet i perioden 1. juni - 31. august.
d. I Avanersuaq og Ittoqqortoormiit kommuner er jagt på gråmåge, søkonge, polarlomvie og ravn tilladt hele året.
Stk. 2. Massedrivning af roænder og rogæs (isat) af ederfugl, kongeederfugl, havlit samt af blisgås, kortnæbbet gås og bramgås er forbudt.

 

Fuglefjelde

§ 3. Ethvert sted, hvor mindst ti par havfugle yngler, betegnes et fuglefjeld.
Stk. 2. Sålænge fugle befinder sig på fjeldet, i Avanersuaq og Ittoqqortoormiit kommuner dog først fra 1. juli, er det forbudt at skyde eller på unødvendig måde at frembringe støj indenfor en afstand fra fuglefjeldet på:
a) 5 km, hvis fuglefjeldet (innaq) beboes af lomvier, alke, tejste, søkonger, rider, mallemukker eller skarve.
b) 200 m, hvis fuglefjeldet er en lille, mere eller mindre flad ø beboet af ederfugle, kongeederfugle, tejste, terner eller andre mågefugle end riden.

 

Ægsamling m.v.

§ 4. Ægsamling er forbudt. 
Stk. 2. Det er dog tilladt at indsamle æg fra mallemuk, havterne, alm. kjove, svartbag, hvidvinget måge, gråmåge, ride, tejst og søkonge indtil 1. juli. I Avanersuaq og Ittoqqortoormiit kommuner er det tillige tilladt at indsamle ederfugleæg og ederfugledun indtil 25. juni samt æg af gråmåge og ravn hele året.
Stk. 3. De i medfør af stk. 2 indsamlede æg må kun anvendes til privat forbrug og må ikke erhvervsmæssigt gøres til genstand for salg og lignende.

§ 5. Det er for alle fuglearters vedkommende forbudt at fjerne ikke-flyvefærdige unger fra reden eller dennes omgivelser samt at holde unger i fangenskab. I Avanersuaq og Ittoqqortoormiit kommuner er det dog tilladt at fange ikke-flyvefærdige unger af søkonge.

 

Jagt på lomvier m.v.

§ 6. Jagt på lomvier er forbeholdt danske statsborgere med fast bopæl i Grønland.
Stk. 2. Nedlagte lomvier må ikke gøres til genstand for erhvervsmæssig handel, erhvervsmæssig produktion eller erhvervsmæssig nedfrysning og kan alene handles på "Brædtet" i bopælskommunen, jf. dog stk. 4.
Stk. 3. Landsstyret kan efter ansøgning fra en kommunalbestyrelse give tilladelse til en begrænset erhvervsmæssig produktion i produktionsanlæg i bygder og yderdistrikter under nærmere angivne vilkår.
Stk. 4. Fritids- eller hobbyjægere må kun skyde højst 10 lomvier pr. jagttur og kun til eget og familiens forbrug. Jagtudbyttet må ikke gøres til genstand for salg eller lignende.

§ 7. Nedlagte fugle skal anvendes til menneskeføde, hvis ikke landsstyrets tilladelse til anden brug er givet. Det er endvidere i erhvervsmæssig sammenhæng forbudt at eksportere nedlagte fugle eller dele deraf.

 

Transportmidler

§ 8. Benyttelse af speedbåde til transport (i jagtøjemed) er tilladt. Under jagt er det dog forbudt at forfølge trækkende fugle, nedskyde fugle under flugten eller indhente dem på en sådan måde, at nedskydningen lettes væsentligt på grund af bådens fart.

§ 9. Luftfartøjer, motorkøretøjer samt snescootere må ikke anvendes ved jagt.
Stk. 2. I særlige tilfælde kan det ved kommunal vedtægt fastsættes, at snescootere tillades anvendt til transport til og fra et jagtområde.

 

Jagtredskaber

§ 10. Haglgevær (indtil kaliber 12), salonrifler (kaliber 22) samt alm. rifler er tilladt som jagtredskaber. Det er forbudt at anvende halv- og helautomatiske rifler samt halvautomatiske haglgeværer. "Pump guns" er tilladt, såfremt de er blokeret til højst at indeholde 2 patroner.
Stk. 2. Brug af bue og pil samt kajakpil (fuglepil) er tilladt.
Stk. 3. Brug af snarer, fælder (sakse, limpinde, kassefælder m.fl.), selvskud, levende lokkefugle samt gift eller bedøvelsesmiddel er forbudt.
Stk. 4. Til fangst af fugle må ikke opsættes og anvendes net af nogen art (fiskenet, luftnet, ruser m.fl.) hverken under vand eller i luften. Dog må der i Avanersuaq og Ittoqqortoormiit kommuner anvendes håndnet (ketchernet) til fangst af søkonger.

 

Fredede områder

§ 11. Enhver ilandstigning og færdsel i øvrigt er forbudt i perioden 1. juni - 31. august på følgende lokaliteter samt indenfor en afstand af 500 m fra disse:
1) Lion Øer syd for Qeqertat (Avanersuaq kommune),
2) Kuup apparsuit (Kap Schackleton, Upernavik kommune),
3) Torqussaq (Upernavik kommune),
4) Kingittuarsuk og
5) Upernaviup apparsuit (Sanderson's Hope, Upernavik
kommune),
6) Salleq (Uummannaq kommune),
7) Assissut (Brændevinsskær ved Kronprinsens Ejland, Qeqertarsuaq
kommune),
8) Nunatsiaq (Rotten ved Hunde Ejland, Aasiaat kommune),
9) Saattuarssuit ved Grønne Ejland (Aasiaat kommune),
10) fjordarmen Tasiussarssuaq bag Naternaq ved Nordenskjolds Bræ (Kangaatsiaq og Qasigiannguit kommuner),
11) Appat (Ritenbenk, Ilulissat kommune) samt
12) Ydre Kitsissut (Qaqortoq kommune).
Ved Upernaviup apparsuit (Sanderson's Hope) kan sejlads dog tillades indenfor beskyttelseszonen i dårligt vejr.

 

Ederfuglevarp

§ 12. Ederfuglevarp kan tillades på særligt udvalgte lokaliteter som en plejeforanstaltning af ynglepladser for almindelig ederfugl.
Stk. 2. Regler for færdsel, jagt, ægindsamling m.v. i et varpområde samt for varpretindehaverens rettigheder og pligter i øvrigt skal fremgå af en kommunal vedtægt.

 

Indførsel og udsætning

§ 13. Det er forbudt at indføre eller udsætte levende fugle af vildt levende arter, der ikke tilhører Grønlands naturlige fauna.

 

Dispensation

§ 14. Landsstyret kan til videnskabelige og andre formål meddele dispensation fra § l, stk. 1-2, § 2, stk. l a-c, § 4, stk. 1-2, § 5, § 7, § 10, stk. 4, § 11 og § 13.

 

Stadfæstelse af vedtægt

§ 15. Kommunale vedtægter, som vedtages i medfør af nærværende bekendtgørelse, skal stadfæstes af landsstyret, inden ikrafttræden finder sted.

 

Bøde og konfiskation

§ 16. For overtrædelse af §§ 1-2, § 3, stk. 2, §§ 4-5, § 6, stk. l, 2 og 4, §§ 7-8, § 9, stk. l, § 10, stk. l, 3 og 4, § 11 og § 13 kan idømmes bøde samt konfiskation af evt. jagtudbytte. Bøder tilfalder statskassen, medens det konfiskerede tilfalder landskassen.
Stk. 2. I gentagelsestilfælde kan jagtredskabet konfiskeres.
Stk. 3. Beslutning om anvendelse af det konfiskerede udbytte samt om anvendelse af de i § l, stk. 3, nævnte dødfundne fugle træffes af landsstyret.

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. oktober 1989 og samtidigt ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 5. maj 1988 om fredning af fugle i Grønland.
Grønlands Hjemmestyre, den 19. september 1989
Jonathan Motzfeldt

/

Aqigssiaq Møller