Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 13. september 1989 vedrørende betaling for børns ophold i kommunal daginstitution og i kommunalt formidlet dagpleje.

I medfør af § 26 og § 22 stk. 3 i Landstingsforordning nr. 12 af 1. november 1982 om hjælp til børn og unge, som er ændret ved landstingsforordning nr. 4 af 28. april 1988, fastsættes:

 

Betaling

§ 1. Kommunalbestyrelsen fastsætter den årlige takst for daginstitutioner og formidlet dagpleje ud fra de årlige driftsudgifter pr. normeret plads.
Stk. 2. Betalingen fastsættes af kommunalbestyrelsen for et regnskabsår af gangen på grundlag af institutionernes og dagplejens budgetter.
Stk. 3. Forældrene skal have meddelelse om betalingens størrelse senest l måned før regnskabsårets begyndelse.
Stk. 4. Betalingen udregnes efter følgende skala:

Indtægter på: % af driftsudgiften pr. plads:
min. % max. %
Indtil - 99.999 kr. 0 5
100.000 - 104. 999 kr. 6 6
105.000 - 109. 999 kr. 7 7
110.000 - 114. 999 kr. 8 8
115.000 - 119. 999 kr. 9 9
120.000 - 124. 999 kr. 10 10
125.000 - 129. 999 kr. 10 11
130.000 - 134. 999 kr. 10 12
135.000 - 139. 999 kr. 10 13
140.000 - 144. 999 kr. 10 14
145.000 - 149. 999 kr. 10 15
150.000 - 154. 999 kr. 10 17
155.000 - 159. 999 kr. 10 19
160.000 - 164. 999 kr. 10 21
165.000 - 169. 999 kr. 10 23
170.000 - 174. 999 kr. 10 25
175.000 - 179. 999 kr. 10 27
180.000 - 184. 999 kr. 10 29
185.000 - 189. 999 kr. 10 31
190.000 - 194. 999 kr. 10 33
195.000 - 199. 999 kr. 10 35
200.000 - 204. 999 kr. 10 37
205.000 - 209. 999 kr. 10 39
210.000 - 214. 999 kr. 10 41
215.000 - 219. 999 kr. 10 43
220.000 - 224. 999 kr. 10 45
225.000 - 229. 999 kr. 10 47
230.000 - 234. 999 kr. 10 49
235.000 - 239. 999 kr. 10 51
240.000 - 244. 999 kr. 10 53
245.000 - og derover 10 55

§ 2. Der kan ikke fastsættes institutionsvis takst i samme by.
Stk. 2. Såfremt en kommune består af en by og en eller flere bygder, kan der fastsættes særskilt takst for institutionerne i bygderne.
Stk. 3. Der kan enten fastsættes ens takst for børn under 7 år, eller særskilt takst for O - 2 årige og for 3 -6 årige.
Stk. 4. Der fastsættes særskilt takst for daginstitutioner for børn/unge over 7 år.

§ 3. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte særskilt takst for dagpleje.

 

Hel og halvdagspladser

§ 4. For et barn der er optaget i en daginstitution eller dagpleje i indtil 25 timer ugentlig betales halv takst.

 

Søskenderabat

§ 5. Når en forsørger har mere end et hjemmeboende barn under 13 år optaget i en kommunal daginstitution eller i kommunalt formidlet dagpleje betales fuld takst for det ældste barn.
Stk. 2. For hvert af de efterfølgende børn betales halv takst.

 

Hel eller delvis friplads

§ 6. Børn mellem 0 og 13 år, som er anbragt på døgninstitution eller i offentlig formidlet familiepleje, tildeles friplads i kommunale daginstitutioner.

§ 7. Til børn, der af det sociale udvalg indstilles til optagelse i en daginstitution eller i dagpleje af pædagogiske årsager, kan udvalget bevilge hel eller delvis friplads.

 

Beregningsgrundlag for betalingsfastsættelse

§ 8. Skattemyndighedernes indkomstopgørelse for det seneste slutlignede år lægges til grund for fastsættelsen af betalingen for enlige og gifte forsørgere.
Stk. 2. For ikke gifte, men fast samlevende par, opgøres den skattepligtige indkomst på grundlag af parternes samlede skattepligtige indkomst, når samlivet har bestået i et år eller længere.

§ 9. Det sociale udvalg kan bestemme, at den indkomst, som lægges til grund for fastsættelse af betalingen, kan være en anden end den senest kendte skattepligtige indkomst, når der er sket eller kan forventes at ske væsentlige ændringer i de fremtidige indkomstforhold.

§ 10. Hvis ligningsmyndigheden ikke har fastsat en skattepligtig indkomst, sker betalingen på grundlag af forældrenes aktuelle indkomst omregnet forholdsmæssigt til fuld årlig indkomst.

§ 11. Det sociale udvalg kan beslutte at lægge en anden indtægt end forældrenes til grund, når barnet i en periode på mere end 3 måneder har ophold uden for hjemmet.

 

Indkomsterklæring

§ 12. I forbindelse med et barns optagelse i daginstitution eller i dagpleje afgiver forsørgeren en skriftlig indkomsterklæring til det sociale udvalg.
Stk. 2. Indkomsterklæringen skal indeholde en bemyndigelse til, at det sociale udvalg, så længe barnet er optaget i kommunal daginstitution eller dagpleje, kan indhente de fornødne oplysninger hos skattemyndighederne.
Stk. 3. Såfremt en forsørger undlader at afgive denne bemyndigelse, fastsættes betalingen til højeste takst.

§ 13. Det påhviler forsørgeren selv at underrette kommunen om ændrede eller nye indkomstfastsættelser.
Stk. 2. Indkomstoplysninger afgives til eller indhentes af socialforvaltningen også i de tilfælde, hvor forældrebetalingen er henlagt til de enkelte institutioner.

 

Restancer og udmeldelse

§ 14. Enhver udmeldelse af et barn fra daginstitution eller dagpleje skal ske med mindst 14 dages varsel, med virkning fra den 1. i en måned.

§ 15. Såfremt en forsørger kommer i restance med betalingen, og pågældende ikke trods skriftlig påmindelse herom har indgået aftale om afvikling af det skyldige beløb, udmeldes barnet af daginstitutionen/dagplejen.
Stk. 2. Sker udmeldelse på grund af restance, og såfremt restancen fuldt ud indfries inden 14 dage, anses beslutning om udmeldelse for bortfaldet.
Stk. 3. Udmeldelse af et barn på grund af restance indberettes til det sociale udvalg. Finder udvalget, at barnet af pædagogiske årsager bør blive i daginstitutionen/dagplejen, kan udvalget bevilge hel eller delvis friplads jvf. § 7.

 

Ikrafttræden

§ 16. Denne bekendtgørelse træder i kraft 1. januar 1990. Samtidig ophæves Socialdirektoratets cirkulære nr. 130.
Grønlands Hjemmestyre, den 13. september 1989
Moses Olsen

/

Martha Labansen