Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 20. juli 1989 om STI-elevers lønvilkår m.v. under praktik.

I henhold til § 2, stk. 2 i landstingslov nr. 4 af 23. april 1988 om retsforholdet mellem elever under erhvervsmæssige uddannelser og praktikvirksomheder i Grønland fastsættes følgende:

 

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter elever, der har gennemført 1. uddannelsesår på de grundlæggende erhvervsuddannelser, Siamasissumik Tunngaviusumik Ilinniartitaaneq (STI), og som har praktikplads i staten, Hjemmestyret eller kommunerne i Grønland.
Stk. 2. Skoleophold under praktikforholdet er ikke omfattet af bekendtgørelsen.

§ 2. STI-elever får følgende løn pr. måned:

Uddannelsesår Løntrin Pr. 1.8.1989
2. år 1. løntrin kr. 5.065,02
3. år 2. løntrin kr. 7.165,02
4. år 3. løntrin kr. 7.665,02

Stk. 2. STI-elever på fiskeindustriuddannelsen ind placeres på lønskalaen således, at disse elever allerede i 2. uddannelsesår aflønnes på 2. løntrin.

§ 3. STI-elever, som midlertidigt udsendes til arbejde på et andet sted end hjemstedet, oppebærer dagpenge i henhold til de for tjenestemænd i Grønland gældende regler.
Stk. 2. Rejsetiden på tjenesterejser regnes som 1/2 tjenestetid/arbejdstid, idet den således beregnede tjenestetid/arbejdstid for rejsetiden dog ikke kan medføre, at arbejdstidsnormen for den pågældende dag ikke anses for opfyldt.
Stk. 3. Rejsetid mellem kl. 22.00 og 08.00 medregnes dog ikke som tjenestetid/arbejdstid, såfremt der er stillet soveplads til rådighed for den ansatte.

§ 4. Under praktikforhold omfattet af denne bekendtgørelse har STI-elever ret til fuld ferie (30 feriedage) i det enkelte ferieår.
Stk. 2. Retten til ferie bortfalder i det ferieår, hvor 2. uddannelsesår påbegyndes, hvis eleven har afholdt ferie i overensstemmelse med reglerne om praktikstøtte, d.v.s. normalt i juli måned.
Stk. 3. STI-elever optjener ret til ferie med løn i 2 1/2 dag for hver måneds praktikophold, i hvilken de har udført arbejde. Har det udførte arbejde været af kortere varighed end l måned, sættes retten til ferie med løn i forhold til beskæftigelsens længde. Retten til ferie med løn erhverves også i den tid, hvori ferie har været afholdt.
Stk. 4. Såfremt STI-eleven ikke har optjent ret til løn i alle feriedagene, betaler den aktuelle arbejdsgiver STI-eleven løn i de feriedage, hvortil der ikke er optjent ret til løn.
Stk. 5. Den årlige ferie erhverves i løbet af kalenderåret (optjeningsåret) og skal i almindelighed afholdes i løbet af det efter optjeningsårets udløb følgende år, regnet fra 1. februar til 31. januar (ferieåret).
Stk. 6. Ud over løn i feriedagene udbetales særlig feriegodtgørelse på l 1/2 % af den i kalenderåret (optjeningsåret) forud for ferieåret i praktikforholdet indtjente løn.
Stk. 7. Såfremt en STI-elev overgår til praktikophold ved et nyt praktiksted inden tilgodehavende ferie med løn er afholdt, yder det nye praktiksted ferie med løn efter reglerne i stk. 2 - 6.
Stk. 8. Såfremt praktikaftalen ophæves, uden at der indgåes ny praktikaftale med en anden arbejdsgiver, og inden tilgodehavende ferie med løn er afholdt, kan den pågældende fra 1. februar efter optjeningsåret og umiddelbart inden ferien afholdes, kræve 12 1/2 % af den indtjente løn udbetalt. Hvis uddannelsen herefter genoptages ved indgåelse af ny praktikaftale, finder stk. 4 ikke anvendelse i første ferieår ved dette praktiksted.
Stk. 9. Hvis STI-eleven har modtaget uddannelsesbevis som branchearbejder eller faglært inden tilgodehavende ferie med løn er afholdt, kan branchearbejderen, henholdsvis den faglærte fra 1. februar efter optjeningsåret og umiddelbart inden ferien afholdes, kræve 12 1/2 % feriegodtgørelse af den indtjente løn udbetalt. Praktikstedet yder ligeledes en tilsvarende feriegodtgørelse for den del af optjeningsåret, hvor den pågældende har haft skoleophold.
Stk. 10. Der skal ikke fradrag i retten til ferie med løn/feriegodtgørelse under fravær på grund af sygdom.
Stk. 11. Tidspunktet for ferien fastsættes af arbejdsgiveren, idet ferien dog ikke må placeres i skoleophold. Arbejdsgiveren skal give underretning om feriens placering senest en måned før dens påbegyndelse, medmindre særlige omstændigheder hindrer dette. Af ferien skal 18 feriedage gives og holdes i sammenhæng i tiden mellem 1. februar og 31. oktober (ferieperioden). De resterende 12 feriedage skal også gives i sammenhæng, men kan lægges i den del af ferieåret, der falder uden for ferieperioden. Hvor hensynet til praktikstedet gør det ønskeligt, kan denne del af ferien dog efter arbejdsgiverens bestemmelse gives i form af enkelte feriedage.
Stk. 12. Kan STI-elever ikke afholde den dem tilkommende ferie, udskydes udbetalingen af feriegodtgørelse til det følgende år.

§ 5. STI-eleven har ret til løn under fravær på grund af sygdom, medens den pågældende er i praktik. Denne ret bortfalder, såfremt STI-eleven har været syg i mere end sammenlagt 3 måneder.
Stk. 2. Sygdomsforfald kan forlanges dokumenteret ved lægeattest.
Stk. 3. Såfremt STI-eleven på grund af sygdom har forsømt mere end 120 dage, kan såvel STI-eleven som arbejdsgiveren forlange praktiktiden forlænget med et af brancheudvalget eller det lokale erhvervsuddannelsesudvalg godkendt tidsrum, jf. § 11, stk. 3 i Grønlands Hjemmestyres bekendtgørelse nr. 19 af 24. juni 1988 om retsstilling for elever under erhvervsmæssige uddannelser.

§ 6. En STI-elev, der er gravid, skal give praktikstedet meddelelse om svangerskabet senest 3 måneder før den forventede fødsel.
Stk. 2. STI-eleven har i forbindelse med graviditet og barsel ret til midlertidig afbrydelse af praktikperioden efter nedenstående regler. Afbrydelsen modsvares da af en tilsvarende forlængelse af praktikperioden, jf. § 11, stk. 2 i Grønlands Hjemmestyres bekendtgørelse nr. 19 af 24. juni 1988 om retsstilling for elever under erhvervsmæssige uddannelser.
Stk. 3. STI-eleven er under fravær fra praktiktjenesten på grund af svangerskab og fødsel berettiget til sædvanlig løn fra det tidspunkt, da der skønnes at være 4 uger til fødslen, og i indtil 14 uger i alt.
Stk. 4. Er de 14 uger udløbet inden 3 måneder fra fødselstidstidspunktet, ydes der - såfremt STI-eleven ønsker det - tjenestefrihed uden løn i indtil 3 måneder fra fødslen.
Stk. 5. En STI-elev, der i forbindelse med barnets ophold på sygehus genoptager praktiktjenesten inden 14 ugers-periodens udløb, har i tilknytning til barnets udskrivelse ret til fravær fra praktiktjenesten i den del af perioden, der var tilbage ved genoptagelsen af praktiktjenesten, såfremt udskrivelsen finder sted inden 6 måneder fra fødslen.
Stk. 6. Tidspunktet for forventet fødsel skal på forlangende dokumenteres, f.eks. ved kort fra svangerskabsundersøgelsen.
Stk. 7. Fravær inden for det tidsrum, i hvilket STI-eleven efter stk. 3 er berettiget til sædvanlig løn, betragtes ikke som sygdomsforfald, medmindre det godtgøres ved lægeattest, at arbejdsudygtigheden har anden årsag end svangerskab og/eller fødsel. Sygdomsforfald kan ikke bevirke, at perioden efter stk. 3 løber længere end til 14 uger fra fødslen.
Stk. 8. Fravær uden for det i stk. 3 nævnte tidsrum betragtes som sygdomsforfald og noteres i overensstemmelse med de herom gældende regler.
Stk. 9. Lægeattester, der forlanges i henhold til stk. 6, betales af arbejdsgiveren.

§ 7. Om ophævelse af praktikforhold gælder kapitel 4 i Grønlands Hjemmestyres bekendtgørelse nr. 19 af 24. juni 1988 om retsstilling for elevere under erhvervsmæssige uddannelser.

§ 8. STI-eleven har ret til fravær på barns 1. sygedag i overensstemmelse med protokollat af 6. februar 1987 mellem SIK og Det offentlige Aftalenævn om fravær på barns 1. sygedag.
Stk. 2. STI-eleven har ret til tjenestefrihed og frirejse ved nære pårørendes begravelse i overensstemmelse med protokollat af 6. februar 1987 mellem SIK og Det offentlige Aftalenævn om tjenestefrihed og frirejser ved nære pårørendes begravelse.

§ 9. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. august 1989.
Grønlands Hjemmestyre, den 20. juli 1989
Emil Abelsen

/

Jakob Janussen