Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 23. juni 1989 om tilladelse til laksefiskeri i 1989.

I henhold til §§ 7, 8, 9, 12 og 14 i landstingslov nr. 11 af 21. november 1984 om erhvervsmæssigt fiskeri fastsættes følgende:

 

§ 1. Bekendtgørelsen vedrører erhvervsmæssigt fiskeri efter laks, som drives på Grønlands Fiskeriterritorium vest for Kap Farvel og i NAFO-område 1. Den omfatter således ikke fiskeri til eget forbrug.
Stk. 2. Fiskeri udenfor 40 sømil fra basislinien må ikke finde sted.

§ 2. Erhvervsmæssigt fiskeri efter laks er betinget af tilladelse.
Stk. 2. Tilladelse til laksefiskeri kan kun gives til personer og selskaber m.v., der inden den 15. juli 1989 har indsendt angsøgning herom, og som er i besiddelse af bevis for, at de driver fiskeri som hovederhverv. Tilladelsen gives til det fartøj, der er ansøgt for.
Stk. 3. Tilladelse udstedes ikke til fartøjer på eller over 50 BRT/BT 50. Fartøjer, der er på eller over 30 BRT/BT 30 og har udstyr til rejefiskeri ombord må ikke fiske laks.
Stk. 4. Fartøjsstørrelser er i bekendtgørelsen angivet dels efter de målemetoder, som er fastsat i medfør af lov nr. 203 af 18. maj 1977 om skibsmåling, dels efter tidligere gældende regler. Fartøjets målebrev er afgørende for, hvilken tonnagegrænse i bekendtgørelsen der anvendes for det pågældende fartøj.
Stk. 5. Kommunerne udsteder, på landsstyremedlemmet for fiskeri og industris vegne, tilladelser til de ansøgere som opfylder følgende betingelser:
a) 60 % af ansøgerens indtægter i 1988 skal stamme fra fiskeri med eget fartøj.
b) Ansøgeren skal selv eje laksegarn og båd til laksefiskeri.
Stk. 6. Landsstyremedlemmet kan, med henblik på at opnå en passende fordeling blandt fiskerne, fastsætte bestemmelser om forbud mod eller begrænsninger i brug af bestemte redskaber, redskabstyper eller fangstmetoder. Fastsættelsen sker efter forudgående forhandlinger med KNAPK og meddelelse herom kan gives i radio og presse.
Stk. 7. Afslag på ansøgninger om tilladelse til laksefiskeri kan ankes til landsstyremedlemmet for fiskeri og industri, Erhvervsdirektoratet, Box 269, 3900 Nuuk.

§ 3. Fiskeri efter laks må kun foretages med kroge samt med garn, hvis maskestørrelse (i strakt mål) er 140 mm. For denne maskestørrelse gælder en tolerance på 8 pct.
Stk. 2. Masker måles ved, at fiskerikontrollens måleredskab indsættes løst i masken, påhæftet en vægt på 1/2 kg og derefter falder ned i masken. Der måles 20 masker parallelt med liget. Alle masker skal opfylde kravet i stk. 1.

§ 4. Fiskeri efter laks og udsætning af redskaber til fiskeri efter laks må ikke påbegyndes før den,
a) 1. august: Nanortalik, Qaqortoq og Narsaq kommune.
b) 18. august: Paamiut, Nuuk, Maniitsoq, Sisimiut, Kangaatsiaq, Aasiaat, Qasigiannguit, Ilulissat, Qeqertarsuaq, Uummannaq og Upernavik kommune.

§ 5. Fiskeri efter laks må kun ske indenfor følgende fangstmængder (hel fisk):
a) De kommunale kvoter er tilsammen på 453 tons som er fordelt således:

Nanortalik kommune 34 tons
Qaqortoq kommune 38 tons
Narsaq kommune 34 tons
Paamiut kommune 55 tons
Nuuk kommune 50 tons
Maniitsoq kommune 50 tons
Sisimiut kommune 39 tons
Kangaatsiaq kommune 31 tons
Aasiaat kommune 39 tons
Qasigiannguit kommune 20 tons
Ilulissat kommune 20 tons
Qeqertarsuaq kommune 33 tons
Uummannaq kommune 5 tons
Upernavik kommune 5 tons
453 tons

De tre sydligste kommuner; Nanortalik, Qaqortoq og Narsaq kan påbegynde fiskeri efter laks på den kommunale kvote den 1. august 1989. Fiskeriet kan ske til og med den 16. august 1989.
b) Den frie kvote er på ialt 447 tons. Fiskeriet efter laks på den frie kvote påbegyndes den 18. august 1989. Samtlige indehavere af tilladelse og som opfylder de i § 2, stk. 1-5 angivne betingelser, kan fiske af den frie kvote. Når fiskeriet på den frie kvote er ophørt, skal fiskeredskaberne tages op.
c) Et døgn efter at fiskeriet på den frie kvote er ophørt, kan personer og selskaber, der fisker med fartøjer, som opfylder de i bekendtgørelsen § 2, stk. 1-5 fastsatte betingelser, fortsætte fiskeriet indenfor de i § 5, stk. l punkt a) nævnte kommunale kvoter, eller frem til revurderingen, som beskrevet i § 6, stk. 5. Dette gælder også kommunerne Nanortalik, Qaqortoq og Narsaq.
Stk. 2. Fangsterne skal landes til et indhandlingssted i Grønland.
Stk. 3. Indhandling af laks kan kun finde sted i kommuner, hvor fiskeriet er påbegyndt.

§ 6. Når den frie kvote nærmer sig opfiskning, giver landsstyremedlemmet meddelelse om de tidspunkter, hvor henholdsvis fiskeri og indhandling på den frie kvote skal ophøre.
Stk. 2. Hvis den faktisk konstaterede fangst på den frie kvote er større eller mindre end 447 tons, foretager landsstyremedlemmet en regulering af de kommunale kvoter.
Stk. 3. Når en kommunal kvote nærmer sig opfiskning, giver landsstyremedlemmet meddelelse om de tidspunkter, hvor henholdsvis fiskeri og indhandling på den pågældende kommunale kvote skal ophøre. Landsstyremedlemmet kan delegere den i stk. l og stk. 3 nævnte kompetence til Grønlands Fiskerilicenskontrol.
Stk. 4. Landsstyremedlemmet kan, efter samråd med KNAPK, overføre uudnyttede kommunale kvoter til andre kommuner. Reguleringen kan først finde sted efter den 15. september 1989. Når disse kvoter nærmer sig opfiskning, giver landsstyremedlemmet meddelelse om de tidspunkter, hvor henholdsvis fiskeri og indhandling på denne kvote skal ophøre.
Stk. 5. Laksefiskeri- og indhandling er ikke tilladt i dagene 16. og 17. september 1989.
Stk. 6. Meddelelse om de i stk. 1-5 nævnte foranstaltninger gives i radio og presse. Efter de tidspunkter, hvor fiskeriet skal ophøre, er enhver form for erhvervsmæssigt fiskeri efter laks forbudt, herunder fiskeri med det formål at forsyne hjemmemarkedet.

§ 7. Licensen kan fratages og/eller der kan foretages en indskrænkning af licensen det følgende år, når det konstateres, at en licensindehaver har solgt laks til anden side end til et indhandlingssted.

§ 8. Overtrædelse af bestemmelserne i bekendtgørelsen kan medføre bøde. Sager herom behandles i øvrigt efter reglerne i landstingslov om erhvervsmæssigt fiskeri.
Stk. 2. Halvdelen af bøderne tilfalder statskassen, mens den anden halvdel indbetales til Grønlands Hjemmestyre og tilfalder KNAPK's støttefond (Carl Egedes fond) til uddeling af hjælp til vanskeligt stillede fiskere og deres efterladte.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft 15. juli 1989. Samtidig ophæves hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 8. juli 1988 om tilladelse til laksefiskeri i 1988.
Grønlands Hjemmestyre, den 23. juni 1989
Kaj Egede

/

Jørn Graversen