Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 23 af 15. juni 1989 om skattebegunstigede opsparingsordninger.

I henhold til § 10 i landstingslov nr. 2 af 6. maj 1989 om skattebegunstiget opsparing fastsættes følgende:

 

§ 1. Pengeinstitutter, som opretter skattebegunstigede opsparingsordninger, varetager følgende opgaver i forbindelse med ordningerne:
1) Konstaterer kontohaverens navn, cpr. nr. og adresse, og
2) påser, at indbetalingsvilkårerne for skattebegunstigede opsparingsordninger til enhver tid opfyldes.

§ 2. Udbetaling af opsparingsbeløb på skattebegunstigede opsparingsordninger, hvortil der er tilskrevet skattefri præmierenter, er betinget af, at kontohaveren over for pengeinstituttet dokumenterer, at beløbet anvendes til opsparingsberettigede formål, samt underskriver en tro og love erklæring.
Stk. 2. Pengeinstituttet fremsender løbende den modtagne dokumentation samt tro og love erklæringen til Skattedirektoratet.

§ 3. Pengeinstituttet indberetter hvert år til brug ved ligningen en status pr. ultimo foregående år for hver skattebegunstiget konto. Indberetningen skal indeholde omlysning om:
1) Cpr-nummer, navn og adresse for kontohaver.
2) Opsparingens art.
3) Registreringsnummer for pengeinstitut.
4) Kontonummer for kontohaver.
5) Saldo pr. 31. december.
6) Tilskreven grundrente i årets løb.
Stk. 2. For skattebegunstigede konti, som er ophævet eller hvorpå der er hævet i årets løb, indberettes tillige tilskreven præmierente.

§ 4. Pengeinstituttet indberetter endvidere hvert år til Skattedirektoratet en status pr. ultimo foregående år indeholdende følgende oplysninger:
1) Samlede antal skattebegunstigede opsparingskonti inden for hvert enkelt formål, samt indestående på disse.
2) Samlet antal helt eller delvist hævede skattebegunstigede konti inden for hvert enkelt formål, samt det samlede frigivne beløb.
3) Samlet antal helt eller delvist hævede skattebegunstigede konti uden for formålene, samt det samlede hævede beløb.

§ 5. Skattedirektoratet fastsætter de nærmere regler for oplysningspligtens gennemførelse.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. juni 1989.
Grønlands Hjemmestyre, den 15. juni 1989
Emil Abelsen

/

Kaare Hagemann