Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 18. maj 1989 om jagt- og fiskeritegn.

I medfør af § l, stk. 2, i lov nr. 72 af 29. marts 1957 om jagt og ferskvandsfiskeri i Grønland fastsættes:

 

§ 1. Tilladelse til jagt og fiskeri for andre end danske statsborgere med fast bopæl i Grønland gives i form af jagt- og fiskeritegn.
Stk. 2. Tegnene udstedes fortløbende nummereret af landsstyret og sælges af landsstyret, politiet, og hvem landsstyret i øvrigt bemyndiger hertil.

§ 2. Tegnene giver adgang til at udøve ikke-erhvervsmæssig jagt og fiskeri efter følgende regler:
1) Fiskeritegn A (afgift kr. 200) giver adgang til fiskeri med stang eller håndline på det grønlandske land- og søterritorium. Fiskeri med anvendelse af enhver form for ruse, bundgarn, net eller andre redskaber til massefangst er ikke tilladt. Tegnet gælder for en måned.
2) Fiskeritegn B (afgift kr. 500) giver adgang til fiskeri i det under 1) nævnte omfang, men er gældende for tre måneder.
3) Jagt- og fiskeritegn C (afgift kr. 1.000) giver adgang til fiskeri i det under 1) nævnte omfang samt jagt på hare, ræv, ringsæl, grønlandssæl, klapmyds samt fugle. Ægsamling er forbudt. Tegnet gælder for tre måneder.
4) Jagt- og fiskeritegn D (afgift kr. 3.000) giver adgang til jagt og fiskeri i det under 1) og 3) nævnte omfang samt jagt på et rensdyr. Rensdyret må ikke være en voksen buk. Tegnet gælder for tre måneder.
5) Jagt- og fiskeritegn E (afgift kr. 4.000) giver adgang til jagt og fiskeri i det under 1) og 3) nævnte omfang samt til jagt på et rensdyr. Rensdyret må være en voksen buk. Tegnet gælder for tre måneder.

§ 3. Afgifter efter § 2 tilfalder landskassen.

§ 4. Det er forbudt at anvende hel- og halvautomatiske skydevåben.
Stk. 2. Det er forbudt i forbindelse med jagt at anvende luftfartøjer eller motordrevne køretøjer, herunder snescootere.

§ 5. Landsstyret kan til videnskabelige og andre formål dispensere fra reglerne i §§ 1-2.

§ 6. Al jagt og fiskeri skal udøves under overholdelse af gældende fredningsbestemmelser.
Stk. 2. Overtræder indehaveren af et jagt- eller  fiskeritegn reglerne i § 2 og § 4 eller de til enhver tid gældende fredningsbestemmelser, kan tegnet inddrages.
Stk. 3. Overtrædelse af fredningsbestemmelser kan desuden medføre retsvirkninger efter de herom gældende regler.

§ 7. Landsstyret kan bestemme, at indehaveren af et jagt- eller fiskeritegn efter dettes udløb skal indberette omfanget af jagten eller fiskeriet.

§ 8. Overtrædelse af reglerne i § 2 og § 4 kan medføre bøde. Ulovligt benyttede transportmidler, jagt- og fiskeredskaber samt vildtet eller fangsten eller værdien heraf kan konfiskeres.
Stk. 2. Landsstyret beslutter hvorledes, der skalforholdes med det konfiskerede.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 1989 og samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 543 af 11 november 1976 om jagt- og fiskeritegn i Grønland som ændret ved bekendtgørelse af 3. december 1981.
Grønlands Hjemmestyre, den 18. maj 1989
Jonathan Motzfeldt

/

Aqigssiaq Møller