Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 16. maj 1989 om lærerråd og fælleslærerråd.

I medfør af § 59, stk. 4, § 62, stk. 2 og § 63 i landstingsforordning nr. 8 af 7. maj 1988 om styrelsen af kultur- og undervisningsvirksomhed fastsættes herved følgende regler vedrørende lærerråd og fælleslærerråd.

 

I. Rådenes sammensætning.

Lærerråd

§ 1. Ved hver folkeskole med mere end to fast ansatte lærere dannes et lærerråd. Det består af lederen, viceskoleinspektører, fritidsinspektører, tjenestemandsansatte lærere, kontraktansatte lærere, timelærere og årsvikarer. Skolepsykologer, konsulenter samt socialpædagoger, der har faste undervisningstimer ved skolen, indgår i lærerrådet. Lærere m.fl., der har faste undervisningstimer ved mere end én skole, kan kun være medlem af ét lærerråd. Man er medlem af lærerrådet ved den skole, hvor man har flest undervisningstimer i det pågældende skoleår. Kommunalbestyrelsen eller den som kommunalbestyrelsen bemyndiger dertil, træffer i tvivlstilfælde for et skoleår ad gangen afgørelse om, hvilken skoles lærerråd, man er medlem af.
Stk. 2. Ved skoler med kun én eller to fast ansatte lærere træder disse i lærerrådets sted.
Stk. 3. Der dannes lærerråd ved hjemmestyrets folkeskoler i områder, der ikke henhører under nogen kommune, samt på kostskoler oprettet i henhold til § 11, stk. 3 i landstingsforordning nr. 6 af 16. oktober 1979.

 

Fælleslærerråd

§ 2. I kommuner med mere end én kommunal folkeskole vælges et fælleslærerråd. Det består af 1 skoleleder, 1 viceskoleinspektør eller fritidsinspektør, hvis en sådan er ansat ved en skole i kommunen, samt 1 lærerpræsentant for hver af kommunens skoler.
Stk. 2. Valget af fælleslærerråd gælder for ét skoleår. Fælleslærerrådet tiltrædes af en skolepsykolog, såfremt der i kommunen er skolepsykologer med faste undervisningstimer i folkeskolen.

§ 3. Skoleledere, viceskoleinspektører og fritidsinspektører, der har faste timer ved en folkeskole, vælger hvert år inden 1. maj deres repræsentanter blandt samtlige skoleledere, henholdsvis samtlige viceskoleinspektører og fritidsinspektører i kommunen. Fælleslærerrådets formand skal foranledige de nævnte valg afholdt ved
a) indkaldelse til møde af skoleledere, viceskoleinspektører og fritidsinspektører med henblik på valg eller, såfremt dette ikke er muligt,
b) telegrafisk eller pr. brev at indkalde kandidatforslag. Forslagene skal være formanden i hænde inden 1. april. Herefter foretages afstemningen pr. brev eller telegrafisk i henhold til § 4.
Stk. 2. Lærerne ved hver enkelt af kommunens skoler vælger blandt lærergruppen hvert år inden 1. maj deres repræsentant. Har en skole kun én eller to fastansatte lærere, indtræder skolens lærer, henholdsvis den ene af lærerne som skolens repræsentant i fælleslærerrådet.
Stk. 3. Såfremt fælleslærerrådsformanden vælges blandt lærergruppen, vælger lærergruppen ved den skole, hvor fælleslærerrådsformanden gør tjeneste, yderligere 1 medlem til fælleslærerrådet.

§ 4. Valg i henhold til § 3 sker ved skriftlig afstemning.
Stk. 2. Der kræves ved første afstemning absolut stemmeflertal af de tilstedeværende stemmeberettigede, for at den pågældende er valgt. Opnås sådant flertal ikke, foretages ny afstemning. Opnår en kandidat absolut flertal ved anden afstemning, eller afgives der ved denne kun stemmer på én kandidat, er den pågældende valgt. Bringer anden afstemning heller ikke nogen afgørelse, foretages bunden valg mellem de to, der ved anden afstemning har fået flest stemmer. Er stemmerne lige ved anden afstemning afgøres det ved lodtrækning, på hvilke to der ved det bundne valg (tredje afstemning) skal stemmes. Står stemmerne lige ved tredje afstemning, træffes afgørelsen ved lodtrækning.
Stk. 3. Valg af stedfortrædere foretages særskilt og efter samme regler, som anvendes ved valg af repræsentanter.
Stk. 4. Valgene gælder for det følgende skoleår.

§ 5. Fælleslærerrådets formand skal indkalde det nyvalgte fælleslærerråd til et møde, hvor der foretages valg i henhold til § 9, stk. 1, for det følgende skoleår. Rådet indkaldes i øvrigt ikke til møde før udløbet af det skoleår, hvori valget har fundet sted.
Stk. 2. Såfremt ganske særlige geografiske forhold gør sig gældende kan fremgangsmåden, jf. § 3, stk. 1, litra b tages i anvendelse.

 

II. Rådenes kompetence.

Lærerråd

§ 6. Lærerrådet træffer bestemmelse om, hvorvidt en elev skal henvises til specialundervisning. Beslutningen træffes efter indstilling fra de lærere, der har undervist den pågældende elev og efter samråd med eleven og forældrene.
Stk. 2. Skolen skal give elevens forældre underretning om beslutningen, der kan indbringes for skolenævnet til endelig afgørelse.

§ 7. Skolenævnet skal indhente erklæring fra lærerråd om følgende forhold:
1) Udkast til undervisningsplan for skolen og til ændringer i undervisningsplanen,
2) principperne for arbejdets fordeling mellem lærerne samt den ugentlige arbejdsplan,
3) anvendelse af nye undervisningsmidler i skolen,
4) forslag om skolelokalernes forsyning med materiel og inventar,
5) forslag fra skolenævnet vedrørende udgifter, som angår skolen,
6) forslag til arrangementer for skolens elever i og uden for skoletiden og
7) forslag til ordensregler for skolen.
Stk. 2. Lærerrådet medvirker ved behandlingen af byggesager for den pågældende skole efter nærmere fastsatte regler.
Stk. 3. Lærerrådet kan afgive udtalelser og stille forslag til skolenævnet eller kultur- og undervisningsudvalget om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende skole.
Stk. 4. Lærerrådet skal udtale sig om enhver sag, der forelægges det af formanden, skolens leder eller de kommunale skolemyndigheder herunder den ledende skoleinspektør eller skoledirektør.
Stk. 5. Lærerrådets erklæringer og forslag, med eventuelle mindretalsudtalelser, fremsendes gennem skolens leder med dennes udtalelse. Afskrift af skolelederens bemærkninger i sagen tilsendes lærerrådet. Lærerrådets erklæring skal medfølge ved sagens forelæggelse for højere myndighed.
Stk. 6. I områder, der ikke henhører under nogen kommune samt på kostskoler oprettet i henhold til § 11, stk. 3, i landstingsforordning nr. 6 af 16. oktober 1979, indtræder landsstyret i de kommunale myndigheders sted.

 

Fælleslærerråd

§ 8. Kultur- og undervisningsudvalget skal indhente erklæring fra fælleslærerrådet om følgende forhold vedrørende kommunens folkeskole:
1) Udkast til kommunens skoleplan og ændringer i denne samt udkast til udbygningsplan for den kommunale folkeskole,
2) udkast til undervisningsplaner for kommunens skoler samt til ændringer i disse planer og
3) forslag til skolelægeordning, børnetandplejeordningog skolebespisning ved kommunens skoler.
Stk. 2. I en kommune, hvor der kun er én folkeskole, afgives de i stk. 1 nævnte erklæringer af skolens lærerråd.
Stk. 3. Fælleslærerrådet kan afgive udtalelser og stille forslag til skolenævnene og kultur- og undervisningsudvalget om alle spørgsmål, der vedrører henholdsvis de enkelte skoler og kommunens skolevæsen.
Stk. 4. Fælleslærerrådet skal afgive erklæringer om alle sager, der forelægges det af formanden, kultur- og undervisningsudvalget, kommunalbestyrelsen eller den ledende skoleinspektør eller skoledirektør.
Stk. 5. Fælleslærerrådets erklæringer og forslag, med eventuelle mindretalsudtalelser, fremsendes gennem den ledende skoleinspektør eller skoledirektør med dennes udtalelse. Afskrift af den ledende skoleinspektørs eller skoledirektørens bemærkninger i sagen tilsendes fælleslærerrådet. Fælleslærerrådets erklæring skal medfølge ved sagens forelæggelse for højere myndighed.

 

III. Almindelige bestemmelser.

§ 9. Lærerråd og fælleslærerråd vælger blandt medlemmerne for hvert skoleår deres formand og næstformand og fastsætter selv deres forretningsorden. Til at udføre sekretærforretningerne kan der vælges en sekretær. Genvalg kan finde sted.
Stk. 2. Lærerråd og fælleslærerråd kan nedsætte forretningsudvalg, der afgiver erklæring på rådets vegne efter regler fastsat i forretningsordenen. Valg af forretningsudvalg gælder for et skoleår. Genvalg kan finde sted.
Stk. 3. Alle valg i henhold til stk. 1 og 2 foretages inden skolernes sommerferie og gælder for det følgende skoleår.
Stk. 4. Lærerrådsformanden og fælleslærerrådets formand deltager i henholdsvis skolenævnets og kultur- og undervisningsudvalgets møder uden stemmeret.

§ 10. Lærerrådet og fælleslærerrådet afholder møde, når formanden eller de kommunale skolemyndigheder finder det fornødent. For lærerråds vedkommende tillige når skolens leder forlanger det. Hvis ikke andet er fastsat i forretningsordenen, indkaldes det pågældende råd endvidere til møde, når en fjerdedel af dets medlemmer forlanger det.
Stk. 2. Formanden bestemmer tid og sted for møderne, indkalder medlemmerne samt fastsætter dagsordenen.
Stk. 3. Hvis ikke andet er fastsat i forretningsordenen, sker indkaldelsen for lærerrådsmøders vedkommende ved opslag på skolen og for fælleslærerrådsmøders vedkommende ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem. Indkaldelsen bør som regel ske med 14 dages varsel, men kan, hvor omstændighederne taler derfor, ske med kortere varsel, dog for så vidt angår fælleslærerrådsmøder ikke med mindre end 4 dages varsel.
Stk. 4. En fjerdedel af det pågældende råds medlemmer kan forlange, at der på dagsordenen optages forslag til behandling af ethvert spørgsmål vedrørende de enkelte skoler, for fælleslærerrådsmøders vedkommende tillige vedrørende kommunens samlede skolevæsen. Forslag til dagsordenen skal være indgivet til formanden senest 4 eller 10 dage før mødet for henholdsvis lærerrådsmøders og fælleslærerrådsmøders vedkommende. Dagsordenen opslås på skolen, for fælleslærerrådsmøders vedkommende skolerne, som regel senest henholdsvis 2 og 4 dage før mødet. Det skal af dagsordenen fremgå, hvor og i hvilket tidsrum akter vedrørende sager, der er optaget på dagsordenen, er fremlagt til gennemsyn for medlemmerne i det omfang, akterne ikke er udsendt til medlemmerne sammen med dagsordenen.

§ 11. Medlemmerne skal deltage i det pågældende råds møder. Eventuelt frafald skal med angivelse af grunden hertil meddeles formanden inden mødet.
Stk. 2. Møderne afholdes som regel uden for skoletiden.

§ 12. Lærerråd og fælleslærerråd er beslutningsdygtige, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved afgivelse af erklæringer eller forslag anføres det antal medlemmer, der har stemt for erklæringen eller forslaget.
Stk. 2. Formanden drager omsorg for, at der udarbejdes et beslutningsreferat. Mindretal kan forlange, at afvigende meninger i korthed tilføres beslutningsreferatet og medtages ved beslutningens meddelelse til andre myndigheder. Godkendelse af referatet sker i henhold til forretningsordenen, jf. § 9, stk. 1.

§ 13. Lærerråd og fælleslærerråd har ikke pligt og ikke ret til at udtale sig om den enkelte lærers tjenestelige forhold.
Stk. 2. Såfremt et medlem af lærerrådet eller fælleslærerrådet påtager sig at tolke ved et lærer- eller fælleslærerrådsmøde, ydes honorar efter de til enhver tid gældende regler.

§ 14. Udgifterne ved lærerråds og fælleslærerråds virksomhed, herunder til tolkning, maskinskrivning, kopiering, papir, porto og lignende afholdes af en bevilling, der er optaget på kommunens budget til formålet.

 

IV. Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den l. juni 1989. Samtidig ophæves Kultur- og undervisningsdirektionens cirkulære 3/80 om lærerråd, fælleslærerråd og landslærerråd.
Grønlands Hjemmestyre, den 16. maj 1989
Jens Lyberth

/

Hugin S.Christiansen