Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 17 af 6. maj 1989 om registrering af og kontrol med ind- og udførsel af varer m. m.

I henhold § 2, § 3, § 11 og § 13 i landstingslov nr. 16 af 29. oktober 1985 om registrering af og kontrol med ind- og udførsel af varer til og fra Grønland samt i henhold til § 9, § l0 og § 11 i landstingslov nr. l af 6. maj 1989 om indførselsafgifter m.v. fastsættes følgende:

 

Kapitel l
Vareindførsel


Registrerings- og kontrolordningens hovedregler

§ 1. Varer, der indføres i Grønland udefra, skal angives for Afgifts- og Samhandelskontrollen i Grønland eller Aalborg på en sådan måde og i et sådant omfang, at denne kontrolmyndighed kan tilvejebringe grundlag for den af Landsstyret ønskede udenrigshandelsstatistik. Tillige søges sikret, dels at afgiftspligtige varer registreres og skyldige afgifter opkræves, dels at varer, der ikke må indføres i Grønland, ikke bringes i omsætning i Grønland, og at ilandbragte varer opfylder de for indførsel eventuelt fastsatte særlige bestemmelser.

§ 2. Afgifts-, statistik- og kontrolbehandlingen er lagt til rette på den måde, at den primære afgifts- og statistikbehandling m.m. finder sted i Grønland. Det vil sige, at varer, der føres til Grønland med skib direkte fra udlandet eller med fly fra Danmark eller udlandet samt post direkte fra udlandet, behandles i Grønland. I øvrigt foretages afgifts- og statistikbehandlingen i Danmark.
Stk. 2. Afgiftsbehandlingen sker på grundlag af den til kontrolmyndigheden afgivne afgiftsanmeldelse eller indførselsangivelse.
Stk. 3. Statistikbehandlingen m.m. i Grønland hviler på tre fundamenter:
a) den af ekspeditøren til kontrolmyndigheden afgivne godsdeklaration,
b) den af kontrolmyndigheden foretagne godsregistrering, samt
c) varemodtagerens indførselsangivelse.
Stk. 4. For ikke-erhvervsmæssige forsendelser og for småforsendelser gælder der undtagelsesbestemmelser, jfr. § 5, stk. 4 og 5, og § 10. Det samme er tilfældet med hensyn til varer, der indføres i persontrafikken, jfr. bekendtgørelse nr. 16 af 6. maj 1989 om afgiftsfri indførsel af varer ved indrejse.

 

Skibsgods fra Danmark

§ 3. Personer og firmaer i Danmark, der med skib sender varer til Grønland, som er omfattet af de grønlandske afgiftsbestemmelser, skal i forbindelse med varernes indlevering til forsendelse i Aalborg afgive en afgiftsanmeldelse og på begæring tillige leverandørfaktura.
Stk. 2. Afsenderen kan enten betale det skyldige afgiftsbeløb ved vareindleveringen eller optage dette som et udlæg på fragtbrevet, således at afgiftsbeløbet opkræves hos varemodtageren i Grønland.

 

Udenlandsk skibsgods via Danmark

§ 4. For varer, der leveres fra udlandet (herunder Færøerne) eller fra Københavns Frihavn, og som føres til Grønland med skib via Danmark, skal vedkommende leverandør (speditør/agent) afgive en indførselsangivelse til kontrolmyndigheden i Aalborg. Indførselsangivelsen skal ledsages af leverandørfaktura, forsendelsesdokument og eventuelt andre for afgifts- og  statistikbehandlingen m.m. nødvendige dokumenter.
Stk. 2. Med hensyn til betaling/debitering af skyldige afgiftsbeløb, finder § 3, stk. 2 tilsvarende anvendelse.

 

Skibsgods direkte fra udlandet

§ 5. Med hensyn til varer, der kommer til Grønland med skib direkte fra udlandet, herunder fisk og fiskeprodukter ilandbragt fra danske og færøske fiskefartøjer, skal der for hver forsendelse afgives en godsdeklaration. Godsdeklarationen udfærdiges af vedkommende ekspeditør, d.v.s. den, der som reder, rederiagent eller lignende forestår indførslen, og skal sammen med kopi af skibsmanifest eller anden ladningsfortegnelse afgives til kontrolmyndigheden i Grønland snarest muligt og senest inden godset fjernes fra havneområdet.
Stk. 2. Senest 10 hverdage fra godsdeklarationens registreringsdato (lørdage sidestilles med søn- og helligdage), skal varemodtageren enten genudføre varerne eller til kontrolmyndigheden i Grønland afgive en indførselsangivelse.
Stk. 3. Indførselsangivelse kræves ikke for paller, tomme containere, garneringsmateriale, tomme og brugte emballagegenstande, kister og urner samt rejseudstyr, rejseproviant og lignende.
Stk. 4. Indførselsangivelse skal heller ikke afgives, når kontrolmyndigheden har frigivet forsendelsen. Indeholder forsendelsen hverken afgiftspligtige eller indførselsforbudte varer og lignende, kan kontrolmyndigheden frigive en forsendelse, som indeholder:
1) Gaver fra en privat person til en privat person.
2) Genstande til brug ved aktuelle og større redningseller bjergningsoperationer.
3) Velfærdsmateriel for søfarende til besætningsbrug under skibes ophold i havn.
4) Velfærdsmateriel for søfarende, der ilandbringes til reparation fra udenlandsk skib i international fart.
5) Reservedele og udstyr m.v. til danske skibe og fly i udenrigsfart og til udenlandske skibe og fly, når reservedelene henholdsvis udstyret er afleveret til vedkommende skibe eller fly.
6) Varer, der genindføres fra reparation eller anden midlertidig anvendelse i udlandet, såfremt varemodtager fremlægger genpart af vedkommende udførselsangivelse eller anden nødvendig dokumentation.
7) Bohave og lignende løsøregenstande, der bærer præg af at være brugt, og som indføres til personer, der tager bopæl i Grønland.
8) Varer og materiel, der indføres til USA's styrker i forsvarsområderne i forbindelse med den virksomhed, der er omfattet af overenskomster om forsvaret af Grønland.
Stk. 5. Varer, der er bestemt til eller ønskes genudført, skal henligge i uåbnet emballage, og genudførselsfristen er som i stk. 2 anført 10 hverdage, idet der dog gælder en udvidet genudførselsfrist på op til 8 måneder for følgende varer, som allerede ved indførslen var bestemt til genudførsel:
1) Videnskabeligt udstyr samt ekspeditionsudstyr, som af udenlandsk ejer indføres til midlertidig anvendelse.
2) Radio-, video- og fjernsynsudstyr samt udstyr til filmoptagelse, som af udenlandsk ejer indføres til midlertidig brug ved optagelse af radio- og fjernsynsudsendelser eller filmsoptagelser.
3) Fagligt udstyr, såsom værktøj, redskaber, apparater, instrumenter og maskiner, som af udenlandsk ejer indføres til midlertidig brug.
Stk. 6. Opnåelse af den udvidede genudførselsfrist er betinget af, at specificeret vareangivelse afleveres til kontrolmyndigheden sammen med godsdeklarationen inden forsendelsens udlevering.

 

Flygods fra Danmark eller udlandet

§ 6. Det luftfartsselskab eller den agent for et luftfartsselskab eller den ekspeditør i øvrigt, der forestår indførsel til Grønland af varer fra Danmark eller udlandet, skal i ankomstlufthavnen afgive en godsdeklaration for hver forsendelse. Godsdeklarationen afleveres til kontrolmyndigheden sammen med kopi af flymanifest eller anden ladningsfortegnelse, inden godset fjernes fra lufthavnsområdet.
Stk. 2. Senest 10 hverdage fra godsdeklarationens registreringsdato (lørdage sidestilles med søn- og helligdage) skal vedkommende varemodtager enten genudføre varerne eller til kontrolmyndigheden afgive en indførselsangivelse eller afgiftsanmeldelse.
Stk. 3. Bestemmelserne i § 5, stk. 3-6 finder tilsvarende anvendelse.

 

Pakkepost fra Danmark

§ 7. Afsendere i Danmark af pakkepost, der indeholder afgiftspligtige varer (dog ikke eneretsvarer) købt i Danmark, skal afgive afgiftsanmeldelse til Grønlands Postvæsen i København eller Aalborg, der på kontrolmyndighedens vegne foranlediger skyldige afgiftsbeløb betalt når forsendelsen udleveres i Grønland. Drejer det sig om en erhvervsmæssig forsendelse kan afgiftsanmeldelsen forlanges bilagt leverandørfaktura.

 

Pakkepost fra udlandet via Danmark

§ 8. Pakkepost fra udlandet, som sendes til Grønland via Danmark, skal ledsages af adressekort, faktura, evt. indførselsbevilling og anden dokumentation, der er nødvendig for at sætte Grønlands Postvæsen i København eller Aalborg i stand til at afgive indførselsangivelse til kontrolmyndigheden i Aalborg samt til at beregne evt. afgiftsbeløb til opkrævning når forsendelsen udleveres i Grønland.

 

Post direkte fra udlandet

§ 9. Post, der kommer til Grønland direkte fra udlandet, godsregistreres af Grønlands Postvæsen i ankomstbyen.

 

Postforsendelsers frigivelse

§ 10. Kontrolmyndighedens instruks foreskriver Grønlands Postvæsens adgang til at videreekspedere mindre postforsendelser uden statistikbehandling m.m.

 

Almindelige bestemmelser vedrørende vareindførsel

§ 11. Ved afgivelse af godsdeklarationer, afgiftsanmeldelser og indførselsangivelser skal man benytte de af kontrolmyndigheden autoriserede blanketter, der skal udfyldes omhyggeligt og i overensstemmelse med blanketternes rubricering og de angivne ledetekster.
Stk. 2. Blanketterne udleveres af kontrolmyndigheden.
Stk. 3. Blanketterne skal ledsages af de af kontrolmyndigheden forlangte bekræftelsesdokumenter, såsom fakturaer, forsendelsesdokumenter, eventuelle indførselstilladelser m.m.

§ 12. Godsregistrerede varer er til fri disposition for den angivne varemodtager, når indførselsangivelse er modtaget af kontrolmyndigheden og på betingelse af, at varemodtageren har opfyldt eventuelle særlige indførselsbetingelser for de pågældende varer.

§ 13. Overdrages varer, der er under godsregistrering, til anden varemodtager, påhviler det ekspeditøren eller overdrageren straks at anmelde ejerskiftet til kontrolmyndigheden med angivelse af den nye ejers fulde navn og adresse.

§ 14. Er varerne registreret for en varemodtager, som ikke er bosiddende i Grønland, anses den, der udfærdiger godsdeklarationen, for varemodtager og hæfter derfor bl.a. for betaling af skyldig indførselsafgift og ekspeditionsgebyr.

§ 15. Kontrolmyndigheden kan forlænge den foreskrevne 10-dages frist for indgivelse af indførselsangivelse, når særlige forhold gør sig gældende.
Stk. 2. Det påhviler vedkommende transportør at give oplysning om godsregistrerede forsendelsers ankomst til det endelige bestemmelsessted.

§ 16. Indgives indførselsangivelse ikke inden udløbet af den herfor fastsatte frist, sender kontrolmyndigheden den angivelsespligtige et skriftligt påkrav, hvorved der sættes en endelig frist på 3 dage til berigtigelse af forholdet.
Stk. 2. Anførte påkrav udløser uden videre en pligt for den angivelsespligtige til betaling af et ekspeditionsgebyr på 500 kr.
Stk. 3. Oversiddes den forlængede frist, kan kontrolmyndigheden foretage skønsmæssig ansættelse af eventuelle afgiftsbeløb.

§ 17. Den fakturapris, der danner grundlag for værdiansættelsen, er varens nettopris, d.v.s. den pris, der faktisk er betalt forud for indførselstidspunktet, eller som skulle betales hvis afregningen fandt sted på indførselstidspunktet. Dette indebærer, at enhver rabat (eller anden prisnedsættelse) kan fradrages ved fastsættelsen af værdien, såfremt rabatten bringer prisen i overensstemmelse med det beløb, der er betalt eller skal betales. Det er en betingelse, at rabatten vedrører de varer, der skal værdiansættes. Tilbagevirkende rabatter kan ikke fradrages.
Stk. 2. Ved omregning af fremmed valuta i forbindelse med fastsættelse af fakturabeløbet anvendes den af et grønlandsk pengeinstitut senest offentliggjorte kursliste.

§ 18. Afgifter beregnes efter den afgiftssats, som er gældende den dag, hvor indførselsangivelsen indleveres til kontrolmyndigheden i Grønland. Ved afgiftsbehandling i Danmark er gældende satsdag den dag, hvor afgiftsanmeldelsen modtages af Kalaallit Niuerfiat eller Grønlands Postvæsen.
Stk. 2. Afgiftsbeløb på under 10 kr. pr. forsendelse opkræves ikke.
Stk. 3. Viser det sig efter afgiftsbehandlingen af en varesending, at der er beregnet for meget i afgift, er der mulighed for at få reguleret den skete afgiftsberegning. Ansøgning om regulering skal, bilagt faktura og forsendelsesdokument, indsendes til kontrolmyndigheden i Aalborg sammen med afgiftskvitteringen for den pågældende varesending.

§ 19. Godsdeklaration skal afgives til kontrolmyndigheden i Grønland i forbindelse med køb i Danmark eller andet land af skibe eller fly, som kommer til Grønland på egen køl eller ved egen kraft.

 

Vareindførsel til forsvarsområderne

§ 20. Indførsel af varer til danske statsborgere og virksomheder i forsvarsområderne i Kangerlussuaq og Pituffik skal med hensyn til afgivelse af handelsstatistiske oplysninger ske i overensstemmelse med de regler, som gælder for vareindførsel til det øvrige Grønland.

 

Kapitel 2
Vareudførsel


Registrerings- og kontrolordningens hovedregler

§ 21. Varer, der fra Grønland føres til Danmark eller andre lande, skal angives for Afgifts- og Samhandelskontrollen i Grønland på en sådan måde og i et sådant omfang, at denne myndighed sættes i stand til:
a) at attestere varedokumenter, der bevidner varers oprindelsesstatus,
b) at tilvejebringe grundlag for den af Landsstyret ønskede udenrigshandelsstatistik, samt i øvrigt
c) at søge sikret, dels at varer, der ikke må udføres fra Grønland, forbliver i landet, dels at varerne opfylder de for udførsel eventuelt fastsatte særlige betingelser.
Stk. 2. Udførselsangivelsen skal anvendes ved vareudførsel direkte til udlandet og ved forsendelse til udlandet via Danmark. Udførselsangivelsen skal endvidere anvendes ved udførsel pr. skib til Danmark af visse varer.

 

Varecertifikater ved udførsel til Danmark og andre EF-lande

§ 22. For at nyde toldpræference i Danmark eller et andet EF-land skal en vare ledsages af et af kontrolmyndigheden attesteret og afstemplet varecertifikat (oprindelsesdokument EUR 1).
Stk. 2. For postforsendelser, der kun indeholder varer med oprindelsesstatus, der giver toldpræference, og hvis vareværdi ikke overstiger den af EF fastsatte beløbsgrænse, kan eksportøren dog benytte certifikat EUR 2, der ikke skal forelægges kontrolmyndigheden til attestation.
Stk. 3. Varer af ikke-erhvervsmæssig karakter i småforsendelser til private modtagere i Danmark kan forsendes uden afgivelse af varecertifikat, når den samlede værdi af forsendelsen ikke overstiger den af EF fastsatte beløbsgrænse, og når afsender på forsendelsesdokumentet erklærer, at den pågældende forsendelse udelukkende indeholder varer med oprindelsesstatus, der giver toldpræference.
Stk. 4. Oplysning om beløbsgrænserne i stk. 2 og 3 kan indhentes hos kontrolmyndigheden.

 

Varecertifikater ved udførsel til andre lande, som Grønland har indgået handelsaftale med

§ 23. For at nyde toldpræference i et land, hvormed Grønland har indgået frihandels- eller lignende aftale, skal en vare være ledsaget af et varecertifikat, som skal være attesteret og afstemplet af kontrolmyndigheden.
Stk. 2. Varecertifikatets nærmere indhold og udformning er aftalebestemt, og vedkommende eksportør/vareafsender bør derfor indhente nærmere oplysning om varecertifikattypen hos kontrolmyndigheden.

 

Udførselsangivelser
Skibsgods til Danmark

§ 24. For varer, der fra Grønland transporteres til Danmark med skib, og som hører under brugstariffens kapitler 2, 3, 5, 15, 16, 22, 23, 25, 26, 41, 43 og 51, skal eksportøren/afsenderen til kontrolmyndigheden afgive en udførselsangivelse.
Stk. 2. Undtaget fra kravet om udførselsangivelse er:
1) Gaveforsendelser til en værdi af højst 950 kr. (detailpris i Grønland), der afsendes af en privat person. Forsendelsespapirerne skal være påtegnet: "Gaveforsendelse".
2) Vareprøver i forretningsøjemed til en værdi af højst 500 kr. Emballage og forsendelsespapirer skal være påtegnet: "Vareprøve".
3) Forsendelser i transit via Danmark mellem Vest- og Østgrønland.
4) Fisk og fiskeprodukter hidrørende fra udenlandske fiskefartøjer, herunder danske og færøske, medmindre disse produkter er blevet behandlet på landanlæg i Grønland.
Stk. 3. For varesendinger, hvor den samlede udførselsværdi pr. angivelse overstiger 10.000 kr., skal eksportøren afgive et eksemplar eller kopi af den udfærdigede faktura til kontrolmyndigheden. For varesendinger, der udføres til midlertidig anvendelse, skal proformafaktura dog afgives uanset udførselsværdiens størrelse.
Stk. 4. Ved genudførsel af godsregistrerede varer, der ikke er blevet afgifts- og statistikbehandlet, afgives der ikke udførselsangivelse, hvorimod godsdeklarationens røde advistalon fremlægges for kontrolmyndigheden.

 

Forsendelser med skib direkte til udlandet eller via Danmark

§ 25. For varer, der med skib sendes direkte til udlandet eller til udlandet via Danmark, skal eksportøren/afsenderen afgive udførselsangivelse til kontrolmyndigheden.
Stk. 2. Fritaget for afgivelse af udførselsangivelse er dog:
1) Varer, der medføres som håndbagage eller indskrives som rejsegods, medmindre udførslen sker i erhvervsmæssigt øjemed.
2) Rejseudstyr, rejseproviant og andre varer, der medføres i rejsetrafikken, medmindre udførslen sker i erhvervsmæssigt øjemed.
3) Værktøj, instrumenter, redskaber og lignende, som rejsende håndværkere eller kunstnere benytter til udøvelsen af deres håndværk eller kunst, og som medbringes ved udrejsen.
4) Gaveforsendelser til en værdi af højst 950 kr. regnet efter varernes detailpris i Grønland, og som afsendes af en privat person. Det er en forudsætning for fri udførsel, at varerne ikke udføres i erhvervsmæssigt øjemed, og at forsendelsespapirerne ved afsendelsen er påført angivelse af, at det drejer sig om en gaveforsendelse.
5) Kranse og blomster, der forsendes eller medbringes til udlandet i anledning af begravelse eller udsmykning af grave, samt blomsterbuketter og lignende, der forsendes eller medbringes til udlandet som gave ved festligheder.
6) I udlandet indregistrerede luftfartøjer og motorkøretøjer, der midlertidigt har været indført til Grønland.
7) Skibe, både og fartøjer, der ikke er genstand for salg, og som afgår på egen køl. Er der tale om salg, skal udførselsangivelse afgives og forevises i forbindelse med afmelding til Skibsregistret.
8) I Grønland hjemmehørende luftfartøjer, der ikke er genstand for salg. Er der tale om salg, skal udførselsangivelse afgives og forevises i forbindelse med afmelding til Luftfartsdirektoratet.
9) Bøger, noder, kataloger, prislister, bekendtgørelser, plakater, brugsanvisninger og andre tryksager, der udføres som lån eller gave.
10) Manuskripter, tidsskrifter, ugeblade, aviser og lignende, der er trykt i Grønland, og som af grønlandske firmaer sendes til udlandet til abonnenter og forhandlere.
11) Frimærker, der sendes til udlandet til bytning med andre frimærker.
12) Kister med menneskelig og urner med aske af brændte menneskelig.
13) Vareprøveforsendelser, der af virksomheder hjemmehørende i Grønland sendes til udlandet, når værdien ikke overstiger 500 kr., og vareprøverne sendes i forretningsøjemed og ikke er genstand for salg eller bytte. Såvel emballagen som forsendelsespapirerne skal være påført ordet "Vareprøve".
14) Klicheer og papmatricer.
15) Sportseffekter, herunder væddeløbskøretøjer og kaproningsbåde, der udføres midlertidigt til brug ved sportskonkurrencer og lignende i udlandet, eller som genudføres efter tilsvarende brug i Grønland.
16) Pengesedler og skillemønt, veksler, checks og lignende, samt statspapirer, aktier og andre værdipapirer.
17) Ved genudførsel af godsregistrerede og ikke afgifts- og statistikbehandlede varer.
Stk. 3. For flyforsendelser, der er godsregistreret ved ankomst til Grønland, og som er ankommet fra og afsendt af dansk leverandør, skal udførselsangivelse dog afgives, når forsendelsen genudføres til udlandet.
Stk. 4. Bestemmelserne i § 24, stk. 3 finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 5. Udførselsangivelse kræves tillige i tilfælde af, at udenlandske skibe, herunder danske og færøske, bunkrer olie under midlertidigt ophold i kontrolområdet.

 

Gods pr. fly til Danmark

§ 26. Udførselsangivelse afgives ikke i Grønland ved udførsel af varer pr. fly til varemodtagere i Danmark.
Stk. 2. Ved genudførsel af godsregistrerede varer, der ikke er blevet afgifts- og statistikbehandlet, fremlægges godsdeklarationens røde advistalon for kontrolmyndigheden.

 

Gods pr. fly direkte til udlandet eller via Danmark

§ 27. Varer, der med fly sendes direkte til udlandet eller til udlandet via Danmark, skal udførselsangives. Udførselsangivelsen anvendes også i de tilfælde, hvor fly, der ikke er indregistreret i Grønland, tanker brændstof under midlertidigt ophold i kontrolområdet. Herfra er dog undtaget tankning i forsvarsområdet i Pituffik.
Stk. 2. De i § 25, stk. 2 og 3 anførte bestemmelser finder tilsvarende anvendelse.

 

Pakkepost til Danmark

§ 28. Der skal ikke afgives udforselsangivelse i Grønland ved udførsel til modtagere i Danmark af pakkepost.

 

Pakkepost til udlandet

§ 29. Ved udførsel af pakkepost til modtagere i udlandet skal der afgives Udførselsangivelse.
Stk. 2. Fritaget for Udførselsangivelse er dog de i § 25, stk. 2, under litra 1-5 og 9-17 incl. angivne forsendelser.
Stk. 3. Udførselsangivelsen skal indleveres til Grønlands Postvæsen, samtidig med, at varerne indleveres til forsendelse.
Stk. 4. De i § 24, stk. 3 og 4 anførte bestemmelser finder tilsvarende anvendelse.

 

Udførselsangivelser

§ 30. Ved afgivelse af Udførselsangivelser skal man benytte de af kontrolmyndigheden autoriserede blanketter, der skal udfyldes omhyggeligt og i overensstemmelse med blanketternes rubricering og de angivne ledetekster.
Stk. 2. Blanketterne udleveres af kontrolmyndigheden.
Stk. 3. Blanketterne skal ledsages af de af kontrolmyndigheden forlangte bekræftelsesdokumenter, såsom fakturaer, forsendelsesdokumenter, evt. eksporttilladelser m.m.

 

Kapitel 3
Fælles bestemmelser for ind- og udførsel

Kontrolområdet

§ 31. Kontrolområdet omfatter det grønlandske landområde, det grønlandske søterritorium samt luftrummet over disse områder.

 

Kontrol med skibe

§ 32. Havnemyndigheden skal underrette kontrolmyndigheden om skibes forventede ankomst samt om uanmeldte skibes ankomst, idet havnemyndigheden dog ikke har meldepligt for skibe i fast rutefart, der ankommer efter en forud til kontrolmyndigheden opgivet fartplan.
Stk. 2. Snarest efter ankomsten skal skibets fører meddele kontrolmyndigheden, hvor skibet kommer fra, samt hvilken ladning og proviant det medfører. Ønsker kontrolmyndigheden at undersøge skibet nærmere, skal føreren af skibet inden denne inkvirering til kontrolmyndigheden afgive en skriftlig angivelse af skib, ladning og proviant m.m.
Stk. 3. Føreren af et skib, der skal afgå fra en havn eller et anløbssted i kontrolområdet, skal anmelde afsejlingen til kontrolmyndigheden, og skibet må ikke afsejle, førend kontrolmyndigheden har givet tilladelse dertil. Anmeldelsespligten gælder ikke for skibe i fast rutefart, der sejler efter en til kontrolmyndigheden forud opgivet fartplan.
Stk. 4. Føreren af et skib hæfter for afgifter af varer og proviantbeholdning, som i kontrolområdet fraføres eller forbruges i strid med reglerne.

 

Kontrol med fly

§ 33. Lufthavnsmyndighederne skal underrette kontrolmyndigheden om flys forventede ankomst og afgang samt om uanmeldte flys ankomst. Meldepligten omfatter ikke fly i rutefart, der ankommer efter en forud til kontrolmyndigheden opgivet fartplan.
Stk. 2. Snarest efter ankomsten skal flyets fører meddele kontrolmyndigheden, hvor flyet kommer fra, samt hvilken ladning og proviant det medfører. Ønsker kontrolmyndigheden at undersøge flyet nærmere, skal føreren af flyet inden denne inkvirering til kontrolmyndigheden afgive en skriftlig angivelse af fly, ladning og proviant m.m.
Stk. 3. Føreren af et fly, der skal afgå fra en lufthavn i kontrolområdet, skal anmelde afgangen til kontrolmyndigheden, og flyet må ikke afgå, førend kontrolmyndigheden har givet tilladelse. Anmeldelsespligten gælder ikke fly i fast rutefart, der flyver efter en til kontrolmyndigheden forud opgivet fartplan.
Stk. 4. Føreren af et fly hæfter for afgift af varer og proviantbeholdning, som i kontrolområdet fraføres eller forbruges i strid med reglerne.

 

Virksomhedsregistrering

§ 34. Virksomheder med hjemsted i Grønland, som foretager ind- og udførsel af varer i erhvervsmæssigt øjemed, skal anmelde sig til registrering hos kontrolmyndigheden. Ved ind- og udførsel af varer i erhvervsmæssigt øjemed forstås ind- og udførsel, der foretages af en virksomhed i eller for dennes drift.
Stk. 2. Når anmeldelse er foretaget, kan virksomheden tildeles et registreringsnummer. Bevis for registreringen vil blive tilsendt virksomheden.
Stk. 3. Registreringsnummeret (virksomhedsnummeret) skal af virksomheden anvendes og angives ved enhver ind- og udførsel af varer, og nummeret angives i de dertil beregnede rubrikker på ind- og udførselsangivelser. På forsendelser, hvor "afgiftsanmeldelse" er udstedt af dansk leverandør, angives registreringsnummeret på "afgiftsanmeldelsen".

 

Kontrolmyndighedens pligter og kompetence m.v.

§ 35. Kontrolmyndighedens personale er udstyret med legitimationskort og skal på begæring forevise dette.

§ 36. Alle oplysninger, som kommer kontrolmyndighedens personel i hænde som led i udøvelsen af kontrolfunktionerne, skal behandles strengt fortroligt.

§ 37. Kontrolmyndigheden har uhindret adgang til overalt på pladser, lufthavne, heliporte, pakhuse samt i skibe, fly og automobiler at udøve kontrol, når dette skønnes nødvendigt af kontrolhensyn. Kontrolmyndigheden kan forlange godsforsendelser åbnet for kontrol.
Stk. 2. Det påhviler varemodtagere og vareafsendere at foretage det nødvendige arbejde (ud- og indpakning, opvejning, opmåling m.v.) i forbindelse med undersøgelse af varer. Varer, der ved åbning af emballagen vil blive beskadiget eller ødelagt, eller som vil kunne forvolde skade på ting eller personer, må dog ikke åbnes ved godsregistreringen. Dette gælder for eksempel:
- natrium
- gasser i trykbeholdere
- radioaktive stoffer
- smitstoffer
- lysfølsomme film
- plastsprøjtepulver i hermetisk lukkede beholdere.
Stk. 3. Såfremt forsendelser indeholdende de i stk. 2 nævnte varer ønskes åbnet, må modtageren underrettes af kontrolmyndigheden, således at denne kan instrueres om, hvorledes varerne kan åbnes på forsvarlig måde.
Stk. 4. Kontrolmyndigheden er berettiget til uden erstatning at udtage prøver af varerne i det omfang, det er nødvendigt for at undersøge deres beskaffenhed. Kontrolmyndigheden kan give tilladelse til at erstatte de varemængder, der er udtaget som prøve, med identiske varer, for at gøre forsendelsen komplet.
Stk. 5. Vareafsenderen er berettiget til efter undersøgelsens afslutning på begæring at få de udtagne prøver tilbageleveret i det omfang, de ikke er medgået til undersøgelsen.
Stk. 6. Det påhviler vedkommende vareafsender, varemodtager eller eksportør at frembyde varerne for kontrolmyndigheden i så god tid, at de nødvendige kontrolforanstaltninger kan gennemføres.

§ 38. Postpakker, som Grønlands Postvæsen ikke selv er bemyndiget til at udlevere, jfr. § 10, skal af postvæsenet frembydes til visitation for kontrolmyndigheden ved forelæggelse af adressekort og tilhørende deklaration.
Stk. 2. Uregistrerede pakker visiteres på grundlag af selve pakken og den derpå hæftede deklaration.
Stk. 3. Visitation skal foretages i postvæsenets lokaler, og kontrolmyndigheden er berettiget til at foretage enhver undersøgelse, der er nødvendig for kontrollens udøvelse. Ved undersøgelsen foretages ud- og indpakning af postvæsenet.
Stk. 4. Lukkede brevforsendelser må ikke åbnes. Modtageren skal i disse tilfælde indfinde sig på postkontoret og foretage den nødvendige åbning m.v. af forsendelserne.

 

Kapitel 4
Ikrafttrædelses- og sanktionsbestemmelser

§ 39. Overtrædelser af bestemmelserne i denne bekendtgørelse kan medføre bøde.

§ 40. Denne bekendtgørelse træder i kraft straks.
Stk. 2. Fra bekendtgørelsens ikrafttræden ophæves bekendtgørelse nr. 10 af 5. december 1984 om registrering af og kontrol med ind- og udførsel af varer til og fra Grønland samt om beregning af og opkrævning af indførselsafgifter med senere ændringer.
Grønlands Hjemmestyre, den 6. maj 1989
Emil Abelsen

/

Kaare Hagemann