Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 6. maj 1989 om afgiftsfri indførsel af varer ved indrejse.

I henhold til § 9 i landstingslov nr. l af 6. maj 1989 om indførsel af varer og om indførselsafgifter fastsættes følgende:

 

§ 1. Ved indrejse kan rejsende afgiftsfrit medføre varer i følgende omfang:
a) 200 cigaretter eller 50 cigarer eller 100 cigarillos eller 250 g røgtobak.
b) 200 stk. cigaretpapir eller cigarethylstre.
c) l liter spiritus eller 2 liter hedvin samt 2 liter bordvin.
d) 50 g parfume og 1/4 liter toiletvand.
e) 2 liter øl.
f) l kg. i alt af chokolade-, lakridsvarer eller lignende.
g) l kg. kaffe eller the.
h) 5 kg. i alt af kød, kødvarer eller fjerkræ.
Stk. 2. Afgiftsfri indførsel af øl, vin og spiritus samt tobaksvarer kan kun foretages af personer, der er fyldt 18 år.

§ 2. Transportpersonale - det vil sige personale på skibe og fly, der er indsat i international trafik, og som udfører arbejde med transportmidlets drift eller betjening om bord - kan, når indrejse sker efter mindre end 15 dages ophold uden for Grønland, medføre:
a) 60 cigaretter eller 40 cigarer eller 50 cigarillos eller 250 g røgtobak.
b) 2 liter hedvin og 2 liter bordvin, men ingen spiritus.
c) 50 g parfume og 1/4 liter toiletvand.
d) 500 g kaffe.
e) 100 g the.
Stk. 2. Ved indrejse efter ophold uden for Grønland i 15 dage eller derover kan transportpersonale medføre varer efter reglerne i § 1.

§ 3. Besætningsmedlemmer på skibe, der er registreret uden for Grønland, nyder afgiftsfrihed under skibets rejser i grønlandske farvande. Afgiftsfriheden er pr. besætningsmedlem pr. døgn: 1/4 liter vin, 1/4 liter spiritus og 40 g tobaksvarer.
Stk. 2. Besætningsmedlemmer, der har erhvervet varer afgiftsfrit i henhold til stk. l, kan ved afmønstring for at tiltræde rejse ud af afgiftsområdet medbringe varer i det omfang, det følger af §§ l og 2. Disse varer må ikke forbruges i afgiftsområdet.
Stk. 3. Turister på udenlandske passagerskibe nyder afgiftsfrihed som nævnt i stk. 1.
Stk. 4. Turister, der nyder afgiftsfrihed i henhold til stk. 3, må ikke ilandbringe andre afgiftsvarer end tobaks-, chokolade- og lakridsvarer til eget forbrug. Når hjemrejse tiltrædes via Grønland, kan turister medtage afgiftsfri varer i henhold til § 1. Disse varer må ikke forbruges i afgiftsområdet.
Stk. 5. Afgiftsfriheden i henhold til stk. l og 3 gælder kun for varer, som skibet har indkøbt uden for afgiftsområdet.

§ 4. Til personligt brug under rejsen kan afgiftsfrit indføres parfume, kosmetik og toiletmidler, der er afgiftspligtige efter lovens § 2, nr. 20, såfremt disse efter kontrolmyndighedens skøn, under hensyn til deres mængde og beskaffenhed, står i rimeligt forhold til rejsetiden.

§ 5. Til personligt brug under midlertidigt ophold i Grønland kan der afgiftsfrit indføres rejseudstyr af den i lovens § 2, nr. 24-31 nævnte art, såfremt dette efter kontrolmyndighedens skøn, under hensyn til deres mængde og beskaffenhed, kan betragtes som sædvanligt rejseudstyr.
Stk. 2. Det er en forudsætning for afgiftsfrihed, at rejseudstyret medtages ved udrejse.

§ 6. Personer med bopæl eller fast ophold i Grønland kan ved genindrejse i Grønland, afgiftsfrit genindføre rejseudstyr af den i lovens § 2, nr. 24-31 nævnte art, som den rejsende har udført til personlig brug under rejse uden for afgiftsområdet.

§ 7. Det er en forudsætning for afgiftsfrihed efter §§ l - 6, at varerne/rejseudstyret medbringes på personen eller i den ved indrejsen personligt medbragte bagage, således at varerne/rejseudstyret kan fremvises på indrejsestedet.

§ 8. Ved fastsættelse af vægt, mål og værdi m.v. finder de af det danske toldvæsen fulgte regler tilsvarende anvendelse.

§ 9. Kontrol med afgiftsbestemmelsernes overholdelse udøves af politiet i Grønland og Kalaallit Niuerfiat. Disse myndigheder har de pligter og beføjelser, der fremgår af landstingslov nr. 16. af 29. oktober 1985 om registrering af og kontrol med ind- og udførsel af varer til og fra Grønland.

§ l0. For overtrædelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse kan idømmes bøde ligesom varen eller et beløb, der svarer til dens værdi kan konfiskeres.

§ 11. Denne bekendtgørelse træder i kraft straks.
Stk. 2. Fra bekendtgørelsens ikrafttræden ophæves bekendtgørelse nr. 36 af 30. december 1985 om indførsel af varer og indførselsafgifter.
Grønlands Hjemmestyre, den 6. maj 1989
Emil Abelsen

/

Kaare Hagemann