Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 11. april 1989 om valg af skolenævn.

I medfør af § 20, stk. 4 i landstingsforordning nr. 8 af 7. maj 1988 om styrelsen af kultur- og undervisningsvirksomhed fastsættes herved følgende regler om valg til skolenævn.

 

§ 1. Der nedsættes ved hver folkeskole et skolenævn til at bistå kultur- og undervisningsudvalget.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at nedsættelse af skolenævn ved en mindre skole i en bygd kan undlades.
Stk. 3. Skolenævnet består af 3 eller 5 medlemmer efter kommunalbestyrelsens bestemmelse.

§ 2. Kommunalbestyrelsen udpeger et medlem til hvert skolenævn. Pågældende skal bo i den by eller bygd, hvor skolen er beliggende.
Stk. 2. De øvrige medlemmer af skolenævnene og stedfortrædere for disse vælges af og blandt de personer, der er bosiddende i kommunen, og som på valgets tidspunkt har forældremyndigheden over børn og unge, der er indskrevet i vedkommende skole.
Stk. 3. Følgende personer kan desuden tillægges valgret og valgbarhed som forældre, hvis de fremsætter ønske herom over for skolens leder, og der vedlægges den fornødne dokumentation:
1) Personer, der har modtaget et barn i døgnpleje, og barnet er indskrevet i skolen, såfremt de senest l år før valgets afholdelse har fået meddelt plejetilladelse med hensyn til pågældende barn. Forældremyndighedens indehaver(e) kan ikke samtidig deltage i valget.
2) Den, der har indgået ægteskab med indehaveren af forældremyndigheden over et barn, der er indskrevet i skolen, såfremt den pågældende bor sammen med forældremyndighedens indehaver og barnet.
3) Faderen til et barn, der er indskrevet i skolen, såfremt faderskabet er fastslået, og pågældende bor sammen med forældremyndighedens indehaver og barnet. Skolens leder skal modtage dokumentation for, at betingelserne i l - 3 er opfyldt i form af
ad 1) plejetilladelse dateret et år før valgets afholdelse,
ad 2) vielsesattest samt attest fra folkeregistret og
ad 3) fødsels- og dåbsattest samt attest fra folkeregistret.
Stk. 4. Forældre til børn, der med virkning fra skoleårets start er optaget i en anden folkeskole i kommunen end den, hvor de er elever på valgets tidspunkt, deltager kun i valg af skolenævn ved børnenes nye skole.
Stk. 5. Medlemskab af skolenævnet er udelukket for enhver, der har undervisning ved den pågældende skole som hovederhverv.

§ 3. Skolens leder sørger for, at der udarbejdes en liste over de personer, der er valgberettigede ved valg af skolenævn på skolen. Listen udarbejdes på grundlag af skolens protokol/kartotek samt eventuelle fremsatte ønsker i henhold til § 2 Stk. 3.
Stk. 2. Valglisten fremlægges til eftersyn på skolen senest 14 dage før det i § 5 nævnte møde. Eventuelle anmodninger om optagelse på valglisten eller om ændring heri fremsættes over for skolens leder senest kl. 16 7. dagen efter tidspunktet for listens fremlæggelse til eftersyn. Valgbestyrelsen (§ 4) afgør snarest muligt og senest 3 dage før det i § 5 nævnte møde, om eventuelle rettidigt fremsatte anmodninger kan tages til følge og giver samtidig skriftlig meddelelse herom til den eller de personer, afgørelsen angår. Klage over valgbestyrelsens afgørelse kan indgives efter reglerne i § 14.

§ 4. Den nyvalgte kommunalbestyrelse udpeger på sit konstituerende møde for hver skole en valgbestyrelse, der består af et kommunalbestyrelsesmedlem som formand, formanden for det afgående skolenævn og skolens leder. Valgbestyrelsen forestår valg til skolenævnet ved den pågældende skole. Valgberettigede forældre kan bistå som medhjælp for valgbestyrelsen.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter og bekendtgør offentligt samt ved brev til forældrene tidspunkt for fremlæggelse af valgliste til eftersyn, for seneste fremsættelse af anmodning om optagelse på eller ændringer i listen jf. § 3, stk. 2 samt tidspunkt for det 1 § 5 nævnte møde.

§ 5. Kommunalbestyrelsen indkalder de valgberettigede forældre ved de enkelte skoler til et møde senest 2 måneder efter sit konstituerende møde. Indkaldelse til mødet med dagsorden udsendes med 14 dages varsel. Dagsordenen skal omfatte en redegørelse for skolenævnets opgaver, en redegørelse for de regler, der gælder for valget, herunder klageadgang, opstilling af kandidater, afstemning, stemmeoptælling og opgørelse af afstemningen. Kun valgberettigede forældre kan deltage.

§ 6. Ved opstillingen af kandidater er kun forældre, der er optaget på den i § 3, stk. l nævnte liste valgbare.
Stk. 2. Der skal opstilles mindst dobbelt så mange kandidater som det antal medlemmer, der skal vælges.

§ 7. Ved afstemning vælges 2 eller 4 medlemmer til skolenævnet, jf. § l, stk. 3 og § 2.
Stk. 2. Hver stemmeberettiget kan afgive én stemme.
Stk. 3. Afstemningen er skriftlig. Det påhviler valgbestyrelsen at sørge for, at det fornødne antal stemmesedler og øvrige valgmaterialer er til stede, og at afstemningen gennemføres på betryggende måde.
Stk. 4. Der kan ikke afgives stemme pr. brev eller gennem fuldmagt.

§ 8. Stemmeoptællingen og opgørelsen af afstemningen foretages af valgbestyrelsen straks efter afstemningens afslutning og under overværelse af tilstedeværende stemmeberettigede.
Stk. 2. Det nødvendige antal medlemmer erklæres for valgt i rækkefølge efter de opnåede stemmetal.
Stk. 3. De kandidater, der ikke erklæres for valgt, betragtes som stedfortrædere i rækkefølge efter de opnåede stemmetal.
Stk. 4. Har 2 kandidater opnået samme stemmetal, afgøres rækkefølgen i det omfang, det er nødvendigt, ved lodtrækning.
Stk. 5. Er der ikke afgivet stemmer på det nødvendige antal medlemmer og stedfortrædere, udpeges de resterende medlemmer og stedfortrædere ved lodtrækning blandt ikke valgte kandidater.
Stk. 6. Valgets resultat meddeles kommunalbestyrelsen, der offentliggør resultatet.

§ 9. Skolens lærerpersonale har pligt til at bistå ved udfærdigelsen af listen over de valgberettigede og ved tilrettelæggelsen af det i § 5 nævnte møde efter skolelederens nærmere bestemmelse.

§ 10. Valgets omkostninger påhviler kommunen.

§ 11. Valg til skolenævn gælder for kommunalbestyrelsens valgperiode, men skolenævnene fungerer indtil udgangen af den måned, i hvilken nye valg til disse har fundet sted.
Stk. 2. Såfremt en ny skole oprettes i løbet af en valgperiode, vælges der snarest muligt et skolenævn ved skolen.

§ 12. Snarest efter valgets afslutning træder skolenævnet sammen til valg af formand og fastsættelse af forretningsorden. Indtil valg af formand har fundet sted, føres forsædet af det medlem, der er ældst af alder. Nævnet er kun beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

§ 13. Dersom et medlem af skolenævnet begærer at udtræde som følge af sin helbredstilstand, forretninger eller anden væsentlig årsag, afgør kommunalbestyrelsen, om begæringen skal tages til følge.
Stk. 2. Et medlem har ret til at udtræde af nævnet, hvis medlemmet ikke længere er valgberettiget ved pågældende skole.
Stk. 3. Udtræder et medlem, tiltræder en stedfortræder jf. § 8, stk. 3. Er antallet af stedfortrædere opbrugt, afholdes suppleringsvalg.

§ 14. Tvivlsspørgsmål vedrørende fremgangsmåden ved valgenes gennemførelse indbringes for kommunalbestyrelsen, der træffer afgørelse i sagen under hensyntagen til de gældende regler vedrørende valg til de kommunale råd.
Stk. 2. Klager over valg eller afstemning må inden 7 dage efter afstemningen indgives til kommunalbestyrelsen, som - efter at have indhentet en udtalelse fra på- gældende skoles valgbestyrelse - på det førstkommende kommunalbestyrelsesmøde træffer afgørelse i sagen i overensstemmelse med de i stk. l nævnte regler. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan inden 30 dage efter kommunalbestyrelsesmødet indbringes for Landsstyret, der har den endelige afgørelse.

§ 15. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. marts 1989 og samtidig ophæves kultur- og undervisningsdirektionens cirkulære 4/80.
Grønlands Hjemmestyre, den 11. april 1989
Jens Lyberth

/

Hugin S.Christensen