Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 7.april 1989 om valg af borgerråd

I medfør af § 2, stk. 2 i landstingslov nr. 13 af 20. oktober 1988 om borgerråd i områder uden for den kommunale inddeling fastsættes:

 

Kapitel 1.
Borgerråd, valgret og valgbarhed

§ 1. Områderne uden for den kommunale inddeling i Søndre Strømfjord og Thule Air Base udgør hvert et selvstændigt borgerrådsområde. Hvert borgerrådsområde udgør 1 valgkreds.

§ 2. I hvert borgerrådsområde vælges et borgerråd på 5 eller 7 medlemmer.
Stk. 2. Medlemstallet fastsættes af det afgående borger råd for den følgende valgperiode.
Stk. 3. Borgerrådets medlemmer vælges for 2 år, og samt lige medlemmer afgår samtidig. Valgperioden regnes fra den 1. juni. Landsstyret fastsætter dagen for valgets afholdelse. I 1989 er valgdagen fastsat til den 9. maj 1989.

§ 3. Valgret til borgerrådet har:
1) Enhver, der har dansk indfødsret, opfylder aldersbetingelsen for valgret til Folketinget og har haft fast bopæl i området i mindst 6 måneder forud for valgets afholdelse.
2) Enhver, der har finsk, islandsk, norsk, svensk statsborgerret, opfylder aldersbetingelserne for valgret til Folketinget og har haft fast bopæl i riget i mindst 3 år og på basen i mindst 6 måneder forud for valgets afholdelse.
Stk. 2. Personer, der er umyndiggjort med retsvirkning i Grønland, har ikke valgret.
Stk. 3. Ingen kan udøve valgret uden at være optaget på valglisten.
Stk. 4. Ved valget den 9. maj 1989 kan stk. 1-3 fraviges ved aftale mellem valgbestyrelsen og landsstyret.

§ 4. Valgbar til borgerrådet er enhver, der i henhold til § 3 har valgret til dette, medmindre vedkommende inden for de sidste 5 år ved endelig dom eller bødevedtagelse er pålagt en kriminalretlig foranstaltning eller inden for de sidste 3 år har været undergivet kriminalretlig foranstaltning for et forhold, der i almindeligt omdømme gør ham uværdig til at være medlem af borgerrådet. Fristerne regnes fra valgdagen.
Stk. 2. Reglerne om fortabelse af valgbarhed i §§ 31-32 i landstingslov nr. 2 af 30. marts 1982 om valg til kommunalbestyrelser og bygderåd med senere ændringer finder tilsvarende anvendelse på medlemmer af borgerråd.

 

Kapitel 2.
Valgbestyrelse og valglister

§ 5. Valget forberedes og ledes af en valgbestyrelse, bestående af l formand og l eller 2 medlemmer, som udpeges af landsstyret fortrinsvis blandt borgerrådets medlemmer De udpegede har pligt til at udføre hvervet. Valgbestyrelsen udpeger en afstemningsleder. Danmarkskontorets folkeregisterleder fungerer som afstemningsleder for så vidt angår brevstemmer afgivet til dette folkeregister.

§ 6. Valgbestyrelsen udarbejder pr. senest den 22. dag forud for valget en valgliste over de i valgkredsen bosatte personer, der har valgret på den dag, da valget skal finde sted.

§ 7. Valglisten skal indeholde vælgernes navne, fødselsdag og fødselsår. Endvidere skal valglisten indeholde en rubrik til afkrydsning ved borgerrådsvalget.

§ 8. Valglisterne fremlægges umiddelbart efter udarbejdelsen i 2 dage på et for alle tilgængeligt sted i valgkredsen.
Stk. 2. Såfremt en person, der er opført på valglisten tager fast bopæl uden for valgkredsen efter valglistens udfærdigelse, slettes han af valglisten.

§ 9. Valgbestyrelsen bekendtgør tid og sted for fremlæggelse af valglisten.
Stk. 2. Enhver, som mener, at han eller en anden er udeladt af eller optaget på listen uden føje, kan senest 2 dage efter udløbet af den tid, hvori valglisten har været fremlagt, skriftligt over for valgbestyrelsen fremsætte klage, ledsaget af en kort angivelse af de grunde, hvorpå klagen er bygget.
Stk. 3. De over valglisten fremkomne klager påkendes af valgbestyrelsen i et møde, som afholdes i løbet af de følgende 6 dage. De herefter berigtigede valglister underskrives af valgbestyrelsens formand.
Stk. 4. Valgbestyrelsen skal give enhver, der ved det i stk. 3 nævnte møde slettes af valglisten, eller hvis klage over egen eller en andens udeladelse ikke tages til følge, skriftlig meddelelse herom.
Stk. 5. Den, som er utilfreds med, at valgret er ham nægtet, kan inden 6 dage efter valglisternes berigtigelse efter stk. 3, skriftligt indbringe spørgsmålet for landsstyret, hvis afgørelse er endelig. Landsstyret underretter klageren og vedkommende valgbestyrelse om sin afgørelse, og de herefter fornødne rettelser i valglisten foretages af valgbestyrelsen.
Stk. 6. I øvrigt kan der ikke ske nogen forandring ved valglisten, når denne er berigtiget af valgbestyrelsen i overensstemmelse med stk. 3 og stk. 5.

 

Kapitel 3.
Kandidatanmeldelser

§ 10. Anmeldelse af kandidater og stedfortrædere for disse skal være indgivet til valgbestyrelsens formand i valgkredsen senest kl. 18.00 den 10. dag forud for valget.
Stk. 2. En kandidatanmeldelse skal være underskrevet af mindst 5, højst 10 af valgkredsens vælgere som stillere.
Stk. 3. For hver kandidat skal opstilles l eller 2 stedfortrædere. Såfremt der opstilles 2 stedfortrædere, skal det i anmeldelsen angives, i hvilken rækkefølge de pågældende skal træde i kandidatens sted.
Stk. 4. Såfremt der foreligger fejl ved anmeldelsen af en kandidat, skal valgbestyrelsen give de pågældende stillere en frist på 2 dage til at få fejlen rettet.
Stk. 5. Valgbestyrelsen beslutter herefter, senest 6 dage før valget, hvorvidt de indkomne anmeldelser skal anerkendes som gyldige.

 

Kapitel 4.
Stemmeafgivning

§ 11. Landsstyret træffer nærmere bestemmelse om tilveje bringelse, udformning og fordeling af de fornødne stemme sedler, der skal være påtrykt betegnelsen "Borgerrådsvalget" på grønlandsk og dansk.
Stk. 2. Vælgere, der vil være forhindret i eller kun med uforholdsmæssig vanskelighed vil kunne indfinde sig på afstemningsstedet inden for de for afstemningen fastsatte  tidsfrister, kan afgive brevstemme til valgbestyrelsen, til afstemningslederen eller på folkeregisteret på Hjemmestyrets Danmarkskontor. Brevstemmeafgivning kan tidligst ske 6 uger før valgdagen.
Stk. 3. Brevstemme kan afgives til valgbestyrelsen og afstemningslederen i valgkredsen, hvor vælgeren er opført på valglisten og til Danmarkskontorets folkeregister. Omslagene med brevstemmerne skal være afstemningslederen og Danmarkskontoret i hænde inden afstemningens påbegyndelse.
Stk. 4. De til denne form for stemmeafgivning nødvendige stemmesedler tilvejebringes af landsstyret.
Stk. 5. Reglerne i den kommunale valglovs §§ 37-41 finder i øvrigt anvendelse med de lempelser landsstyret efter forholdets natur finder fornødne.

 

Kapitel 5.
Fællesbestemmelser

§ 12. Med hensyn til valgets gennemførelse, opgørelse af og indberetning om valgets resultat i de enkelte borgerrådsområder, gælder reglerne for valg til kommunalbestyrelser jævnfør den kommunale valglovs kap. l, med mindre andet er fastsat af landsstyret.

§ 13. Afgørelser truffet af valgbestyrelsen kan indbringes for landsstyret.

§ 14. Udgifter til tryksager, bekendtgørelser og stemmesedler afholdes af landskassen. De øvrige udgifter i forbindelse med gennemførelse af valg til borgerråd afholdes af vedkommende borgerråd.
Grønlands Hjemmestyre, den 7. april 1989
Jonathan Motzfeldt

/

Aqigssiaq Møller