Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 16. marts 1989 om fiskerilicenskontrollørers opgaver og beføjelser.

I medfør af § 18, § 20 og § 23 i landstingslov nr. 11 af 21. november 1984 om erhvervsmæssigt fiskeri fastsættes:

 

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter alle fartøjer, der driver licensbetinget fiskeri, forarbejder fiskeriprodukter og/eller omlader fisk og fiskeprodukter på Grønlands fiskeriterritorium.

§ 2. De i § 1 nævnte fartøjer er forpligtet til, overalt på grønlandsk fiskeriterritorium, at modtage kontrollører fra Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK) om bord.
Stk. 2. I tilfælde, hvor fartøjet forlægger direkte til fiskeri på Grønlands fiskeriterritorium fra et sted uden for dette, er fartøjet forpligtet til at modtage kontrollører i havn udenfor Grønland.
Stk. 3. Ved forlægning fra Grønlands fiskeriterritorium er kontrollørerne berettiget til at forblive ombord indtil først anløbne havn eller den havn, hvor fangsten taget på Grønlands fiskeriterritorium oplosses.

§ 3. I forbindelse med fiskeri eller transport til eller fra fiskeri skal kontrollører underbringes og forplejes på en måde, der svarer til den, der gælder fartøjets officerer. Udgifterne i forbindelse med underbringeisen og forplejningen påhviler fartøjet.

§ 4. Tidspunkt og sted for fiskerilicenskontrollørens ombordtagning og fratræden fra borde, såvel som længden af kontrollørers ophold om bord i fartøjet fastsættes i hvert enkelt tilfælde af Fiskerilicensinspektøren ved GFLK eller af en af Fiskerilicensinspektøren bemyndiget person.
Stk. 2. Det påhvilker GFLK at søge den i stk. 1 omtalte ombordtagning og fratræden fra borde af kontrollører foretaget på en sådan måde, at den i mindst muligt omfang er til gene for fartøjets fiskeri eller øvrige opgaver.

§ 5. Kontrollører skal under deres ophold om bord på fartøjet have uhindret adgang til at observere og fotografere i de afdelinger af fartøjet, hvor der foregår fangst, produktion samt stuvning af fangst og produktion herunder emballagelager. Kontrollørerne skal endvidere have uhindret adgang til de afdelinger på fartøjet, hvorfra der navigeres, manøvreres og kommunikeres, samt adgang til ved fartøjets navigationsinstrumenter og kort at afsætte fiskepladser, positioner m.m.

§ 6. Kontrollører har ret til at gøre sig bekendt med fartøjets optegnelser, der er tilført skibsdokumenter, herunder last- og produktionsdagbøger og lignende om bord.
Stk. 2. Fartøjets fører er på kontrollørens anmodning pligtig til at være behjælpelig med fremskaffelsen og fremlæggelsen af de under stk. 1 nævnte dokumenter.
Stk. 3. Kontrollører har ret til at foretage kopiering af de under stk. 1 nævnte dokumenter. Fartøjets fører er forpligtet til i videst muligt omfang at være behjælpelig med, samt stille faciliteter til rådighed for denne kopiering.
Stk. 4. Fartøjets fører er på kontrollørens anmodning pligtig til med sin underskrift på hver enkelt side af de foretagne kopier at bekræfte, at den foreliggende genpart er en tro kopi af originalen. Fartøjsføreren kan ikke uddelegere denne forpligtelse til andre besætningsmedlemmer.

§ 7. Kontrollører skal for fartøjets regning efter behov have ret til at afsende og modtage tjenstlige meldinger over fartøjets kommunikationsmidler.

§ 8. Kontrollørerne har ret til at udtage prøver af fartøjets fangst og produkter samt forlange sådanne prøver opbevaret under betryggende forhold i fartøjets last indtil de mest hensigtsmæssigt kan bringes fra borde.
Stk. 2. I relation til de under stk. 1 nævnte forhold er fartøjsføreren på kontrollørens anmodning pligtig til at udstikke dele af besætningen til hjælp for kontrollørens opgaver i det omfang dette ikke er stridende imod fartøjets forsvarlige drift og i nævneværdig grad stridende imod fartøjets planlagte fiskeri.

§ 9. Det kan medføre bøde at
1) undlade at efterkomme påbud efter §§ 2 og 3, § 6, stk. 2, 3 og 4 samt § 8, stk. 2 og
2) lægge hindringer i vejen for kontrollørens arbejde efter § 6, stk. 1 og 3, § 7 og § 8.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april
Grønlands Hjemmestyre, den 16. marts 1988
Kaj Egede

/

Jørn Graversen