Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 19. januar 1989 om brancheudvalg.

I medfør af landstingsforordning nr. 2 af 16. november 1984 for Grønland om erhvervsmæssige uddannelser, uddannelsesstøtte og erhvervsvejledning fastsættes følgende regler for nedsættelse af brancheudvalg, disses opgaver, ansvar, sammensætning og forretningsorden.

 

Kapitel 1.
Formål

§ 1. For hvert hovederhvervsområde nedsættes et brancheudvalg.

§ 2. Brancheudvalget skal påse, at uddannelsernes faglige niveau overholdes og skal sikre ensartetheden af indholdet i de lokale erhvervsuddannelser gennem kontakt til de lokale erhvervsuddannelsesudvalgs forretningsudvalg.
Stk. 2. Brancheudvalget afgiver indstilling til Erhvervsuddannelsesrådet om:
1) uddannelsernes mål og indhold,
2) retningslinier for uddannelsen på praktikstederne,
3) retningslinier for godkendelse af praktiksteder,
4) iværksættelse af videregående uddannelser, og
5) iværksættelse af efter- og videreuddannelsestiltag, samt omskoling inden for det pågældende hovederhvervsområde.

§ 3. Brancheudvalg for de områder, som ikke er omfattet af de decentrale grundlæggende erhvervsuddannelser, kaldet STI (Siamasissumik Tunngaviusumik Ilinniartitaaneq), godkender praktiksteder og praktikaftaler.
Stk. 2. Brancheudvalget kan ophæve godkendelsen af praktiksteder under første del af STI, jf. bekendtgørelsen herom. Brancheudvalget godkender praktiksteder under anden del af STI-uddannelsen.

§ 4. Brancheudvalget kan påtale eventuelle utilfredsstillende forhold vedrørende den faglige undervisning overfor forstanderen eller den lokale erhvervsuddannelsesleder.

§ 5. Brancheudvalget tager stilling til eventuel bortvisning af elever fra brancheskolen efter indstilling fra skolens forstander.

§ 6. Brancheudvalget fungerer som ankeinstans:
1) for de lokale erhvervsuddannelsesudvalgs behandling af elevsager for så vidt angår spørgsmål af faglig og disciplinær karakter, og
2) ved eksaminationer, såfremt der fremkommer tvivl i vurderingen.

§ 7. Ifølge § 30, stk. 2 i bekendtgørelsen om STI kan brancheudvalget undtagelsesvis dispensere for første del eller dele heraf efter individuel ansøgning med baggrund i dokumenteret relevant erhvervsarbejde eller anden uddannelse.

§ 8. Brancheudvalget kan nedsætte mindre arbejdsgrupper indenfor de enkelte fagområder til at bistå udvalget med dets opgaver.

§ 9. Brancheudvalget kan indstille til direktøren for Erhvervsuddannelsen, at der indkaldes særlige sagkyndige til at bistå med det fortsatte udviklingsarbejde på brancheskolerne.

§ 10. Brancheudvalget holder sig orienteret med de lokale aktiviteter indenfor fagområder til at bistå udvalget med dets opgaver.

§ 11. Brancheudvalgets afgørelse kan indankes for Erhvervsuddannelsesrådet, dette gælder dog ikke afgørelser truffet efter §§ 6 og 7, hvor brancheudvalget har den endelige administrative afgørelse.

§ 12. Udgifterne ved brancheudvalgets virksomhed afholdes af den udøvende institution.

 

Kapitel 2.
Brancheudvalgenes sammensætning

§ 13. Brancheudvalgene for Bygge- og Anlægsområdet samt Jern- og Metalområdet sammensættes således:
1) to medlemmer udpeget af Den Grønlandske Arbejdsgiverforening, DGA,
2) to medlemmer udpeget af Sulinermik Inuutissarsiuteqartut Kattuffiat, SIK,
3) et medlem udpeget af Grønlands Tekniske Organisation, GTO,
4) et medlem udpeget af kommunalbestyrelsen,
5) et medlem udpeget af skolens lærerråd,
6) et medlem udpeget af skolens elevråd, og
7) et medlem udpeget af landsstyremedlemmet.

§ 14. Brancheudvalget for Handel- og Kontorområdet sammensættes således:
1) to medlemmer udpeget af Sulinermik Inuutissarsiuteqartut Kattuffiat, SIK,
2) et medlem udpeget af Kalaallit Niuerfiat, KNI,
3) et medlem udpeget af De grønlandske kommuners Landsforening, KANUKOKA,
4) et medlem udpeget af Foreningen af næringsdrivende i Grønland, FANG,
5) et medlem udpeget af kommunen,
6) et medlem udpeget af skolens lærerråd,
7) et medlem udpeget af skolens elevråd, og
8) et medlem udpeget af landsstyremedlemmet.

§ 15. Brancheudvalget for Journalistområdet sammensættes således:
1) et medlem udpeget af Kalaallit Nunatta Radioa, KNR,
2) et medlem udpeget af de trykte medier, der er godkendt som praktiksteder,
3) et medlem udpeget af Kalaallit Nunaatta-TV, KNR,
4) et medlem udpeget af Presseforeningen, TP,
5) et medlem udpeget af de studerende, og
6) et medlem udpeget af landsstyremedlemmet.
Stk. 2. Brancheudvalget kan supplere sig med medlemmer med et særligt kendskab til kulturelle og sproglige forhold.

§ 16. Brancheudvalget for det Sociale område sammensættes således:
1) et medlem udpeget af Inunnik Isumaginnittut Peqatigiiffiat, IIP,
2) et medlem udpeget af socialrådgivernes organisation ,
3) to medlemmer udpeget af De grønlandske kommuners Landsforening, KANUKOKA,
4) to medlemmer udpeget af Socialdirektoratet,
5) et medlem udpeget af Kultur- og undervisningsdirektoratet,
6) et medlem udpeget af skolens elevråd,
7) et medlem udpeget af skolens lærerråd, og
8) et medlem udpeget af landsstyremedlemmet.
Stk. 2. De under stk. 1, nr. 3 og 4 nævnte medlemmer skal tilsammen have kendskab til begge områder.

§ 17. Brancheudvalget for Søfarts- og fiskeriområdet sammensættes således:
1) et medlem udpeget af Avataasiutinik Aalisariutaatillit Kattuffiat, AAK,
2) et medlem udpeget af Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat, KNAPK,
3) et medlem udpeget af Kalaallit Niuerfiat, KNI,
4) et medlem udpeget af kommunalbestyrelsen,
5) et medlem udpeget af Kilisaatini Aalisariutinilu Inuttat Peqatigiiffial, KAIP,
6) et medlem udpeget af Aalisartut Avataasiutillit Peqatigiffiat, AAP,
7) et medlem udpeget af Grønlands Hjemmestyres Trawlervirksomhed, GHT,
8) et medlem udpeget af skolens elevråd,
9) et medlem udpeget af skolens lærerråd, og
10) et medlem udpeget af landsstyremedlemmet.

§ 18. Brancheudvalget for Fiskeindustriområdet sammensættes således:
1) to medlemmer udpeget af Kalaallit Tunisassiorfiat, KTU, heraf fabrikslederen i skolebyen og uddannelseslederen fra KTU,
2) et medlem udpeget af Sulinermik Inuutissarsiuteqartut Kattuffiat, SIK,
3) et medlem udpeget af kommunalbestyrelsen fra skolebyen,
4) et medlem udpeget af skolens lærerråd,
5) et medlem udpeget af skolens elevråd, og
6) et medlem udpeget af landsstyremedlemmet.

§ 19. Brancheudvalget for Levnedsmiddelområdet sammensættes således:
1) et medlem udpeget af Hotel- og Restauratørforeningen,
2) et medlem udpeget af Den grønlandske Økonomaforening,
3) et medlem udpeget af Kalaallit Niuerfiat, KNI og sammenslutningen af Brugsforeninger i fællesskab,
4) et medlem udpeget af Sulinermik Inuutissarsiortut Kattuffiat, SIK,
5) et medlem udpeget af kommunalbestyrelsen,
6) et medlem udpeget af Kalaallit Tunisassiorfiat, KTU, som medlem for fabriksledelsen i skolebyen,
7) et medlem udpeget af skolens lærerråd,
8) et medlem udpeget af skolens elevråd, og
9) et medlem udpeget af landsstyremedlemmet.
Stk. 2. Medlemmet under stk. 1, nr. 3 udpeget af Kalaallit Niuerfiat, KNI og sammenslutningen af Brugsforeninger i fællesskab som repræsentant for bager- og slagterområdet.

§ 20. Såfremt de udpegede medlemmer ikke er fra skolebyen, udpeges der tillige lokale suppleanter.

§ 21. De af landsstyremedlemmet udpegede medlemmer skal have branchefaglig eller pædagogisk indsigt.

§ 22. Medlemmer udpeget af Sulinermik Inuutissarsiortut Kattuffiat, SIK skal have branchefaglig indsigt.

§ 23. Brancheudvalget kan supplere sig med tilforordnede personer efter brancheudvalgets ønske og behov.

§ 24. Forstanderen på den enkelte brancheskole fungerer som udvalgets sekretær.
Stk. 2. uddannelsesleder ved Journalistuddannelsen er sekretær for brancheudvalget for Journalistområdet samt sekretær for forretningsudvalg. Skolens forstander deltager i udvalgets møder som tilforordnet.
Stk. 3. Sekretæren har ingen stemmeret i udvalget.

§ 25. Brancheudvalget konstituerer sig selv med formand og næstformand.

§ 26. Udvalgets formand og næstformand samt sekretæren udgør et forretningsudvalg til behandling af uopsættelige sager og rutinespørgsmål. Såfremt formanden eller/og næstformanden ikke er bosiddende i skolebyen, udpeget lokale suppleanter for disse.
Stk. 2. Forstanderen på den enkelte brancheskole er ligeledes sekretær for forretningsudvalg.

 

Kapitel 3.
Forretningsorden

§ 27. Brancheudvalget nedsættes af landsstyremedlemmet.

§ 28. Brancheudvalgets arbejde ledes af formanden. I dennes fravær af næstformanden.

§ 29. Sekretæren for brancheudvalget tilrettelægger udvalgets arbejde i samarbejde med formanden og sørger for udarbejdelse af dagsorden, mødeoplæg og mødereferater samt udsendelse af disse.

§ 30. Sekretæren afgiver indstilling til brancheudvalget, og tilvejebringer de nødvendige oplysninger for udvalgets sagsbehandling.

§ 31. Brancheudvalget er omfattet af den tavshedspligt, der gælder for udøvelse af offentligt hverv.

§ 32. Brancheudvalget holder møde så ofte der er behov for det.

§ 33. Sekretæren indkalder til ordinært møde på formandens vegne og udsender dagsorden med et varsel på mindst 20 dage.

§ 34. Ekstraordinære møder kan - med mindst 3 dages varsel - afholdes, når formanden, skolen eller 2 medlemmer mener det nødvendigt.
Stk. 2. Samtidig med mødeindkaldelsen orienteres medlemmerne skriftligt om grunden til det ekstraordinære møde.

§ 35. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.
Stk. 2. For at brancheudvalget kan være beslutningsdygtigt, skal over halvdelen af medlemmerne være tilstede ved mødet.
Stk. 3. I tilfælde af stemmelighed er mødelederens stemme udslagsgivende.

§ 36. Ved ønske om hurtig afgørelse af presserende sager kan beslutninger tages af forretningsudvalget. Sådanne beslutninger forelægges dog udvalget til orientering ved næstefølgende ordinære møde.

§ 37. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. februar 1989.
Stk. 2. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 3. april 1981 om brancheudvalg.
Grønlands Hjemmestyre, den 19. januar 1989
Jens Lyberth

/

Ejvind Christoffersen