Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 16. januar 1989 om kvoter for fiskeri i 1989.

I henhold til Landstingslov nr. 11 af 21.november 1984 om erhvervsmæssigt fiskeri, § 7, § 9, § 14 og § 23, fastsættes:

 

Gyldighedsområder

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for Grønlands fiskeriterritorium.
Stk. 2. "Vestgrønland" omfatter i denne bekendtgørelse den del af NAFO-underområde 1, som er beliggende på Grønlands fiskeriterritorium. "Østgrønland" omfatter den del af ICES-områderne II, V, XII og XIV, som er beliggende på Grønlands fiskeriterritorium.
Stk. 3. "Basislinierne" er de basislinier, som er fastsat i statsministeriets bekendtgørelser nr. 629 af 22. december 1976 og nr. 176 af 14. maj 1980 om fiskeriterritoriet ved Grønland.

 

Fangstmængder

§ 2. For de bestande, der er nævnt i bilaget, fastsættes de samlede fangstmængder (TAC) for 1989 som anført i bilagets kolonne 1.

§ 3. Af de bestande, der er nævnt i bilaget, må grønlandske fartøjer (jfr. Landstingslov om erhvervsmæssigt fiskeri, § 3) ikke fiske større kvoter i 1989 end anført i bilagets kolonne 2. Fiskeriet skal foregå på de dér angivne vilkår.

§ 4. Fartøjer registreret på Færøerne må i alt i 1989 kun fiske de kvoter, som er anført i bilagets kolonne 3, og kun på de dér angivne vilkår.

§ 5. Fartøjer registreret i EF-lande må i alt i 1989 kun fiske de kvoter, som er anført i bilagets kolonne 4, og kun på de dér angivne vilkår.

§ 6. Fartøjer registreret i Norge må i alt i 1989 kun fiske de kvoter, som er anført i bilagets kolonne 5, og kun på de dér angivne vilkår.

§ 7. Andre fartøjer end dem, der er nævnt i §§ 3-6, må kun fiske de kvoter, som er angivet i bilagets kolonne 6, og kun på de dér angivne vilkår.

§ 8. Antallet og gyldighedsperioden af de licenser, som landsstyremedlemmet udsteder til fartøjer nævnt i §§ 4-7 skal modsvare størrelsen af kvoterne, og udstedelsen skal ske under hensyn til de nævnte fartøjers fiskerikapacitet.

 

Ophør af fiskeri

§ 9. Landsstyremedlemmet standser, som følge af udnyttelsen af de kvoter, der er angivet i bilaget, det fiskeri på de pågældende bestande, som udøves af hver af de grupper af fartøjer, som er nævnt i §§ 3- 7.
Stk. 2. For grønlandske fartøjer (jfr. § 3) vil tidspunkt for standsning blive meddelt i radio og presse.
Stk. 3. For fartøjer nævnt i §§ 4-7 vil tidspunkt for standsning blive meddelt pr. telex eller telegram til det pågældende fartøj eller dets rederi. For fartøjer nævnt i § 5 sendes tilsvarende meddelelse til EF-kommissionen.
Stk. 4. Fartøjer skal ophøre med at fiske på det af landsstyremedlemmet fastsatte tidspunkt.

 

Bifangstregler

§ 10. Følgende bifangstregler gælder, hvor fartøjer nævnt i §§ 3-7 har adgang til at fiske torsk eller helleflynder ved Vestgrønland eller Østgrønland (jfr. bilaget):
a) Når kvoten af torsk ved henholdsvis Vestgrønland og Østgrønland er opbrugt, må de pågældende fartøjer ikke fiske torsk i vedkommende område som bifangst ved andet fiskeri.
b) Når kvoten af helleflynder ved henholdsvis Vestgrønland og Østgrønland er opbrugt, må de pågældende fartøjer ikke fiske helleflynder i vedkommende område som bifangst ved andet fiskeri.
Stk. 2. Følgende bifangstregler gælder ved henholdsvis Vestgrønland og Østgrønland, hvor fartøjer nævnt i §§ 3-7 ikke har adgang til at fiske torsk, henholdsvis helleflynder (jfr. bilaget):
a) For så vidt angår fartøjer, der fisker med bundtrawl, må bifangster af torsk, som beholdes om bord efter sortering, ikke overstige 10 vægtprocent af fangsten af rødfisk og 3 vægtprocent af fangsterne af andre arter.
b) For så vidt angår fartøjer, der fisker med langline, må bifangster af torsk, som beholdes om bord efter sortering, ikke overstige 10 vægtprocent af fangsten af helleflynder og hellefisk og 3 vægtprocent af fangsterne af andre arter.
c) Bifangster af helleflynder, som beholdes om bord efter sortering, må ikke overstige 3 vægtprocent af fangsterne af andre arter.
d) De bifangster, der er nævnt i punkt a)-c), beregnes som en procentvis andel af vægten af al fisk ombord efter sortering, eller af vægten af al fisk under dæk eller ved lånding. Denne procentvise andel beregnes på grundlag af en eller flere repræsentative prøver.
e) Beregningen af bifangst må tidligst foretages 48 timer efter fiskeriets påbegyndelse.
Stk. 3. For fartøjer, som er nævnt i § 3, er det tilladt at tage bifangster af arter, som kun må fiskes med licens. Et fartøj må dog ikke have sådanne bifangster ombord, hvis bifangsten af hver art overstiger 10 vægtprocent (dog højst 2,5 t) af den samlede ombordværende fangst (i hel vægt).
Stk. 4. For fartøjer, som er nævnt i §§ 4-7, er det tilladt at tage bifangster af andre arter end torsk og helleflynder, selvom de pågældende lande ikke har fået tildelt kvote for disse arter. Et fartøj må dog ikke have sådanne bifangster ombord, hvis bifangsten af hver art overstiger 10 vægtprocent (dog højst 2,5 t) af den samlede ombordværende fangst (i hel vægt).
Stk. 5. Forbudte bifangster og bifangster, der overstiger de i stk. 2, 3 og 4 nævnte mængder må ikke beholdes ombord, men skal straks genudsættes.

 

Sanktioner

§ 11. Overtrædelse af bestemmelserne i bekendtgørelsen kan medføre bøde. Sager herom behandles i øvrigt efter reglerne i Landstingslov om erhvervsmæssigt fiskeri.

 

Ikrafttræden

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 1989.
Grønlands Hjemmestyre, den 15. januar 1989
Jonathan Motzfeldt

/

Jørn Graversen


bilag