Landstingslov nr. 16 af 23. november 1989 om arbejdsgiveres erhvervsuddannelsesbidrag (AEB)

 

§ 1. Bidragspligt i henhold til denne lov påhviler enhver privat og offentlig arbejdsgiver, der udbetaler lønindkomst til personer, der er skattepligtige til Grønland.
Stk. 2. Undtaget fra bidragspligten er:
l) Staten og dens institutioner,
2) arbejdsgivere i det omfang, de er fritaget herfor ifølge koncession eller tilladelse udstedt i henhold til lov om mineralske råstoffer i Grønland,
3) arbejdsgivere i det omfang, de udbetaler løn indkomst hidrørende fra udførelse af arbejder i henhold til kontrakt med D.A. Airforce om udførelse af arbejder i forsvarsområderne, indgået før denne lovs vedtagelse,
4) arbejdsgivere, der udbetaler lønindkomst hidrørende fra landbrug, jagt, fangst eller fiskeri.
Stk. 3. Undtagelserne efter stk. 2, nr. 3 og 4 omfatter kun den del af lønindkomsten, der hidrører fra arbejde i henhold til kontrakterne henholdsvis fra landbrug, jagt, fangst eller fiskeri.

§ 2. I henhold til denne lov bidrager arbejdsgivere til finansiering af Hjemmestyrets udgifter til praktikstøtte til førsteårselever under Siamasissumik Tunngaviusumik Ilinniartitaaneq (STI).
Stk. 2. Endvidere bidrager arbejdsgivere til finansiering af Erhvervsuddannelsens efter- og videreuddannelseskurser for ufaglært og faglært arbejdskraft. Fonnålet er at udjævne og mindske udgifterne for de enkelte arbejdsgivere ved at sende ansatte på kurserne.
Stk. 3. Arbejdsgivere bidrager endeligt til udgifter ved administration af ordningen.

§ 3. Bidraget fastsættes for et kalenderår, kaldet bidragsåret, på baggrund af lønudbetalingen i kalenderåret 2 år før. Bidraget indbetales halvårligt til Hjemmestyret pr. 1. april og 1. oktober efter forudgående påkrav. Sidste rettidige indbetalingsdag er den 20. i forfaldsmåneden.
Stk. 2. Det fastsatte bidrags størrelse kan påklages til Landsstyret inden for 4 uger efter modtagelse af påkrav.
Stk. 3. Indbetales bidraget ikke rettidigt, pålægges morarenter med 2 pct. pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato. Morarenter opkræves sammen med det næste bidrag. Morarenter tilfalder Landskassen.

§ 4. Bidraget udskrives med af af Landstinget på finansloven fastsat procentdel af de bidragspligtiges samlede løn sum i kalenderåret 2 år før bidragsåret.
Stk. 2. Udskrivningsprocenten fastsættes således, at provenuet dækker Hjemmestyrets udgifter til de i § 2 nævnte fonnål.

§ 5. Til en bidragsyders løn sum henregnes alle A-indkomster efter landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat.
Stk. 2. Direktoratet for Erhvervsuddannelsen kan anmode de i stk. l nævnte udbetalinger af A-indkomst oplyst hos skattemyndighederne eller hos den bidragspligtige selv. Såfrem oplysninger ikke kan skaffes, kan bidraget fastsættes skønsmæssigt.

§ 6. Landsstyret, eller den Landsstyret bemyndiger hertil, kan nedsætte bidraget, såfremt størrelsen af en arbejdsgivers aktuelle udbetaling af A-indkomst har ændret sig væsentligt i forhold til de udbetalte A-indkomster i det kalenderår, bidraget er fastsat ud fra.
Stk. 2. Ansøgning herom skal være indgivet inden 4 uger efter modtagelse af påkrav.
Stk. 3. Landsstyret kan, når ganske særlige grønlandske interesser taler for det, helt eller delvist fritage en arbejdsgiver for bidrag.

§ 7. Den, der forsætligt eller af grov uagtsomhed afgiver urigtige oplysninger, i henhold til denne landstingslov §§ 5 og 6, kan idømmes bøde.
Stk. 2. For overtrædelser begået af selskaber, foreninger eller lign. kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.
Stk. 3. For overtrædelser begået af kommuner eller kommulale fællesskaber kan pålægges kommunen eller fællesskabet bødeansvar.

§ 8. Landsstyret kan fastsættes regler om gennemførelsen af denne lov, herunder om tilskud til de i § 2, stk. 2 nævnte kurser.

§ 9. Loven træder i kraft 1. januar 1990.
Stk. 2. Samtidig ophæves landstingslov nr. 5 af23. april 1988 om opkrævning af midler til finansiering af praktikstøtte.
Stk. 3. Bidraget for efteråret 1989 efter den i stk. 2 nævnte lov fastsættes til halvdelen af 0,8 pct.
Stk. 4. Bidragspligten efter den i stk. 2 nævnte landstingslov ophæves med virkning fra 1. august 1988 for de i nærværende landstingslovs § l, stk. 2, nr. 3 nævnte arbejdsgivere.
Grønlands Hjemmestyre, Nuuk, den 23. november 1989
Jonathan Motzfeldt

/

Jens Lyberth


Bemærkninger til forslag