Landstingslov nr. 15 af 23. november 1989 om sanering af uddannelsesgæld.

 

Kapitel 1.
Tilskud til afvikling af uddannelsegæld

§ 1. Grønlands Hjemmestyre yder tilskud til afvikling af uddannelsesgæld til Hjemmestyret og hjemmestyregaranteret uddannelsesgæld i pengeinstitutter.
Stk. 2. Tilskud ydes ikke til uddannelsesgæld, der hidrører fra:
1) tyveri og hærværk,
2) manglende betaling for kost og logi eller
3) for meget eller fejlagtigt udbetalt uddannelsestøtte.
Stk. 3. Lån, der hidrører fra de i stk. 2 nævnte forhold, kan ikke indgå i beregning af tilskuddets størrelse. Ligeledes vil indbetalinger foretaget på lån fra de i stk. 2 nævnte årsager ikke berettige til tilskud evt. anden uddannelsesgæld.

§ 2. Tilskud ydes til personer med fast bopæl i Grønland.
Stk. 2. Tilskud kan i særlige tilfælde ydes til personer, der er bosiddende uden for Grønland:
1) hvis den gennemførte uddannelse ikke umiddelbart kan give beskæftigelse i Grønland, eller
2) hvis fortsat uddannelsesstøtte har været gjort betinget af samtidig afvikling af gammel uddannel sesgæld.
Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler herom.

§ 3. Tilskud ydes på grundlag af det indbetalte beløb i et kalenderår (indbetalingsåret), uanset om beløbet er afdrag på gælden eller betaling af renter.
Stk. 2. Tilskud udbetales pr. 1. juni i året efter indbetalingsåret, jf. stk. 1:
1) hvis den samlede indbetaling, jf. stk. l udgør mindst 6.000 kr., og
2) indbetalingen samtidigt overstiger den tilskrevne rente i året.
Stk. 3. Ved meget store gældsposter vil der kunne ses bort fra betingelsen i stk. 2, nr. 2, hvis den månedlige indbetaling er mindst 2.000 kr.
Stk. 4. Ansøgning om tilskud skal være indsendt inden 1. april i tilskuddets udbetalingsår.

§ 4. Tilskuddet udgør som udgangspunkt et beløb af samme størrelse, som det i indbetalingsåret indbetalte beløb.
Stk. 2. Afhængigt af bopæl for den indbetalende samt gældens størrelse og art forhøjes tilskuddet, idet beløbet udregnet efter stk. l ganges med een af de i bilag l viste faktorer.
Stk. 3. Ved opdelingen i stk. 2 mellem byer og 'bygder og yderdistrikter' følges den til enhver tid for tjenestemænd i Grønland gældende opdeling.
Stk. 4. Ved gældens størrelse, jf. stk. 2, forstås saldoen pr. 31. december i indbetalingsåret. I saldoen medregnes ikke det tilskud, der tilskrives pr. 1. juni året efter. Saldoen er den samlede saldo for alle tilskudsberettigede lånetyper, jf. § 1.
Stk. 5. Ved gæld sammensat af flere typer af de i bilaget nævnte lånetyper ydes tilskud til hver del af gælden for sig.

§ 5. Tilskuddet udregnet efter § 4 nedsættes med 0,5 % for hver 1.000 kr., den skattepligtige indkomst i indbetalingsåret, jf. § 3, stk. l, overstiger bruttolønnen til en hjemmehørende tjenestemand på skalatrin 30 pr. 1. oktober i indbetalingsåret. Bruttolønnen afrundes nedad til nærmeste med 5.000 kr. delelige beløb, før beregningen foretages.

§ 6. Tilskud ydes i første række til afvikling af gæld til Grønlands Hjemmestyre uanset hvilken lånetype efter § 4, stk. 5, der udløser tilskuddet.

§ 7. Tilskuddet kan ikke overstige den samlede restgæld pr. 1. juni i tilskudsåret.

 

Kapitel 2.
Eftergivelse af uddannelsesgæld

§ 8. Er en låntager særligt vanskeligt stillet, kan Landsstyret efter ansøgning inden for en på finansloven afsat beløbsramme eftergive uddannelsesgæld helt eller delvist, selvom låntageren ikke opfylder betingelserne for tilskud til afvikling af uddannelsesgæld.
Stk. 2. Uddannelsesgæld eftergives altid ved dødsfald eller fuld invaliditet, hvis evnen til at betale er bortfaldet.
Stk. 3. Landsstyret fastsætter nærmere regler for, hvornår en låntager kan eftergives uddannelsesgæld efter stk. l og 2.

 

Kapitel 3.
Forskellige bestemmelser

§ 9. Ansøgere skal afgive alle nødvendige oplysninger til beregning af tilskud.
Stk. 2. Afgiver en ansøger urigtige eller mangelfulde oplysninger efter stk. l, kan tilskud, der er opnået med urette, kræves tilbagebetalt med påløbne renter.

§ 10. Til brug for administrationen af denne lov skal pengeinstitutter efter fremsat ønske herom fra Grønlands Hjemmestyre afgive oplysninger om personnummer og navn samt restgæld, afdrag og renter.

§ 11. Landsstyret kan fastsætte regler om ansøgningsprocedurer og lignende.
Stk. 2. Landsstyret kan administrativt bestemme, at tilbagebetalingsperioden for hjemmestyrelån eller hjemmestyregaranterede lån kan forlænges ud over den frist, der blev afgivet ved udstedelsen af lånetilsagnet eller garantierklæringen.

§ 12. Klage over en afgørelse efter loven eller regler udstedt i henhold hertil kan indbringes for  Ankenævnet for Uddannelsesstøtte inden for 4 uger efter meddelelsen af afgørelsen. En afgørelse efter denne lov eller regler fastsat i henhold hertil, skal altid indeholde oplysning herom.

§ 13. Loven træder i kraft 1. januar 1990 med virkning for indbetalingsåret 1989.
Stk. 2. Samtidigt ophæves landstingslov nr. 9 af 13. november 1986 og Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 19. marts 1987 om sanering af uddannelsesgæld.
Grønlands Hjemmestyre, den 23. november 1989
Jonathan Motzfeldt

/

Jens Lyberth


Bilag