Landstingslov nr. 13 af 26. oktober 1989 om udhandling og servering af stærke drikke.

 

Kapitel l
Indledning

§ 1. Udhandling og servering af stærke drikke kræver
1) næringsbrev som handlende, håndværker og industridrivende eller som restauratør og hotelvært, og
2) alkoholbevilling meddelt af kommunalbestyrelsen efter §§ 5 og 6.

§ 2. Bestemmelserne i § l gælder ikke for offentlige institutioners butikker, hoteller, restaurationer og skibe.
Stk. 2. Udhandling og servering af stærke drikke fra de i stk. l nævnte forretningssteder er dog undergivet de begrænsninger, der er fastsat i kapitel 4 og 5. Kommunalbestyrelsen kan i medfør af § 8, stk. 4 nedlægge midlertidigt forbud mod udhandling og servering i offentlige institutioners butikker, hoteller, restaurationer og skibe, når der er tale om forsømmelser i virksomhedens drift.

§ 3. Fra skibe, der ligger i havn, må der ikke ske udhandling eller servering af stærke drikke til andre end skibets passagerer.

§ 4. Ved "stærke drikke" forstås i denne lov
1) øl med over l 3/4 vægtprocent alkohol (ethanol),
2) vin, frugtvin og andre ved alkoholgæring fremkomne drikke med over 2 rumprocent alkohol,
3) destillerede alkoholiske (ethanolholdige) drikke og
4) drikke tilsat de under 1) til 3) nævnte drikke.

 

Kapitel 2
Alkoholbevilling

§ 5. Alkoholbevilling udstedes af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan tage en bevilling op til fornyet overvejelse i bevillingsperioden, når der er tale om væsentlige ændringer i virksomhedens eller ejerens forhold. Kommunalbestyrelsen kan inddrage allerede givne bevillinger tidsbegrænset eller permanent, når der er tale om grove eller gentagne forsømmelser, jf. § 8.
Stk. 2. I forbindelse med udstedelse af alkoholbevillinger skal kommunalbestyrelsen iagttage sammenhængende samfundsmæssige hensyn, som er egnet til at øge ædrueligheden. Kommunalbestyrelsen kan efter omstændighederne endvidere fastsætte særlige betingelser, som er egnet til at øge ædrueligheden eller begrænse gener i forhold til omgivelserne og samfundet iøvrigt.
Stk. 3. Alkoholbevillingen skal være knyttet til et bestemt eller bestemte lokaler. Hvilke lokaler, det drejer sig om, skal fremgå af bevillingsskrivelsen. Bevillingen skal af bevillingshaveren anbringes i butikslokalet eller restaurationen på et for publikum synligt sted.
Stk. 4. Bevillingen udstedes for et tidsrum af 3 år. Når særlige grunde foreligger, kan kommunalbestyrelsen udstede bevilling for et kortere tidsrum, herunder for vinter- eller sommerhalvåret.
Stk. 5. Når ansøgning om bevilling er indgivet, kan kommunalbestyrelsen tillade, at stærke drikke udhandles og serveres. Denne tilladelse gives for et bestemt tidsrum, dog længst til kommunalbestyrelsens afgørelse om bevilling er truffet.

§ 6. Personer skal for at få alkoholbevilling have næringsbrev jf. §§ l og 2. Endvidere må de
1) være fyldt 25 år,
2) ikke være umyndiggjort eller under lavværgemål,
3) ikke være under konkurs eller betalingsstandsning,
4) ikke have udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at de ikke vil drive virksomheden på forsvarlig måde, eller
5) ikke have modtaget ydelser eller påtaget sig forpligtelser som nævnt i stk. 5.
Stk. 2. Selskaber m.v„ skal for at få bevilling have næringsbrev, jr. Landstingslov om restaurations- og hotelvirksomhed i Grønland og Landstingslov om næringsvirksomhed i Grønland. Endvidere skal direktørerne og bestyrelsesmedlemmerne opfylde betingelserne i stk. 1. Landsstyret kan i ganske særlige tilfælde gøre undtagelse herfra. Indtræder nye medlemmer i direktionen eller bestyrelsen, anmeldes dette til kommunalbestyrelsen.
Stk. 3. Alkoholbevilling kan uden tilladelse fra Landsstyret kun meddeles selskaber m.v., når disses vedtægter indeholder bestemmelser om, at aktier (andelsbeviser) ikke kan udstedes eller overdrages til nogen, der fremstiller eller forhandler stærke drikke, at alle aktier (andelsbeviser) skal lyde på og noteres på navn, og at der til overdragelse kræves samtykke fra bestyrelsen.
Stk. 4. Bestyrere i virksomheder, der har alkoholbevilling, skal opfylde betingelserne i stk. l, punkt 1) - 5) og skal godkendes af kommunalbestyrelsen.
Stk. 5. Indehavere af alkoholbevilling og bestyrere i virksomheder med alkoholbevilling må ikke uden tilladelse fra Landsstyret modtage lån, herunder lån af inventar, indskud eller usædvanlig kredit fra nogen, der fremstiller eller forhandler stærke drikke. Uden tilladelse fra Landsstyret må de pågældende ej heller påtage sig forpligtelser, for hvis opfyldelse der stilles sikkerhed af nogen, som fremstiller eller forhandler stærke drikke.
Stk. 6. De i stk. 5, 1. punktum anførte betingelser finder tilsvarende anvendelse på gaver af ikke ubetydelig værdi bestemt til anvendelse i bevillingshaverens virksomhed.
Stk. 7. Bestemmelsen i stk. 5 finder ikke anvendelse med hensyn til lån, indskud eller sikkerhedsstillelse ydet af finansieringsinstitutter, hvis vedtægter sikrer en sådan uafhængighed af leverandører af stærke drikke, at de i henhold til denne bestemmelse har kunnet opnå godkendelse af Landsstyret.
Stk. 8. Alkoholbevilling kan ikke uden tilladelse fra Landsstyret meddeles personer eller selskaber m.v., som fremstiller eller forhandler stærke drikke, eller selskaber m.v. i hvilke noget medlem af direktionen eller bestyrelsen fremstiller eller forhandler stærke drikke.

§ 7. En alkoholbevilling bortfalder
1) når bevillingshaveren afgår ved døden, jf. stk. 2,
2) når bevillingens gyldighedsperiode udløber, uden at ansøgning om fornyelse er indgivet til kommunalbestyrelsen,
3) når bevillingshaveren ikke længere opfylder betingelserne i § 6.
Stk. 2. Efter anmeldelse til kommunen kan et dødsbo, en ægtefælle, der hensidder i uskiftet bo, et konkursbo eller en værge for en umyndiggjort fortsætte afdødes, fallentens eller den umyndiggjortes virksomhed med henblik på afvikling, afhændelse eller lignende uden alkoholbevilling. Adgangen hertil gælder kun i ét år efter dødsfaldet, konkursdekretet eller umyndiggørelsen. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde forlænge fristen.
Stk. 3. Godkendelse af en bestyrer jf. § 6, stk. 4, bortfalder hvis pågældende ikke længere opfylder betingelserne for at få næringsbrev og alkoholbevilling.

§ 8. Drives virksomheden på en sådan måde, at drukkenskab, utugt, uterlighed, vold eller kriminelle handlinger iøvrigt herved fremmes, og politiet tidligere har advaret bevillingshaveren, kan kommunalbestyrelsen stille vilkår, der er egnede til at hindre de nævnte forhold. Overtrædes sådanne vilkår, kan kommunalbestyrelsen inddrage bevillingen midlertidigt eller permanent jf. stk. 2.
Stk. 2. Har en bevillingshaver gjort sig skyldig i grov forsømmelse i virksomheden, kan kommunalbestyrelsen inddrage bevillingen i l måned. Gentages forsømmelserne inden for bevillingsperioden, og giver de udviste forhold anledning til at antage, at virksomheden ikke fremtidigt vil blive drevet på forsvarlig måde, kan kommunalbestyrelsen inddrage bevillingen permanent.
Stk. 3. Afgørelser om inddragelse af alkoholbevilling efter stk. l og stk. 2 kan, inden 4 uger efter at denne er meddelt bevillingshaveren, forelægges Landsstyret, jf. § 26, stk. l og stk. 3.
Stk. 4. Bestemmelserne i stk. l og stk. 2 omfatter også offentlige institutioners butikker, hoteller, restauranter og skibe for så vidt angår kommunalbestyrelsens mulighed for at nedlægge forbud mod udhandling og servering, svarende til midlertidig inddragelse af en bevilling. Kommunalbestyrelsen indberetter forhold vedrørende sådanne virksomheder til Landsstyret, som herefter træffer de videre fornødne foranstaltninger.
Stk. 5. Landsstyret kan undtagelsesvis, og når forholdene i øvrigt taler for det, jf. stk. l og stk. 2, pålægge kommunalbestyrelsen at træffe beslutning om, at en bevillingshavers alkoholbevilling inddrages.
Stk. 6. Har politiet beordret stop for udhandling eller servering af stærke drikke for resten af dagen, jf. § 19, skal dette straks indberettes til kommunalbestyrelsen.

§ 9. Er en alkoholbevilling bortfaldet efter §§ 7 eller 8, skal bevillingsskrivelsen straks tilbagesendes til kommunalbestyrelsen.

§ 10. Landsstyret fastsætter regler om udstedelse og inddragelse af alkoholbevillinger og om særlige betingelser, der kan påbydes i medfør af § 5, stk. 2, 2. punktum.
Stk. 2. Landsstyremedlemmet for Sociale anliggender fører et overordnet tilsyn.

 

Kapitel 3
Alkoholpolitisk udvalg

§ 11. Grønlands Landsting nedsætter af sine medlemmer et stående udvalg på 5 medlemmer, hvoraf ingen kan være Landsstyremedlemmet for Sociale anliggender. Udvalget vælger selv sin formand og næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 2. Udvalget kan ved behandlingen af alle spørgsmål, hvor det skønnes hensigtsmæssigt, supplere sig med sådanne personer, som må antages at repræsentere en særlig viden om de emner, der er til behandling. Sådanne tilforordnede har ikke stemmeret i udvalget.
Stk. 3. Landsstyreområdet for Sociale anliggender stiller sekretærbistand til rådighed for udvalget.

§ 12. Det påhviler udvalget at følge udviklingen inden for områderne misbrug af alkohol, narkotika og lignende stoffer.
Stk. 2. Udvalget skal over for Landstinget udtale sig i alle sager vedrørende misbrug af alkohol, narkotika og lignende stoffer, der forudsætter Landstingets stillingtagen. I sager, der kræver 3 behandlinger i Landstinget, kan ethvert medlem af udvalget endvidere kræve, at udvalget får lejlighed til at udtale sig mellem hver behandling.

 

Kapitel 4
Særlige bestemmelser

§ 13. Erhvervsmæssig servering af stærke drikke må kun ske fra lokaler, der er indrettet til restaurationsvirksomhed og godkendt hertil. Kommunalbestyrelsen kan dog, når særlige grunde taler derfor, dispensere herfra.

§ 14. Fra restaurationer og andre serveringssteder må der ikke sælges stærke drikke ud af huset.

§ 15. Ved foreningssammenkomster, der finder sted i forsamlingshuse, biografer eller andre til offentlig brug egnede lokaler, må servering af stærke drikke mod betaling eller nydelse af sådanne under omstændigheder, der har karakter af servering, kun finde sted efter indhentet tilladelse fra kommunalbestyrelsen, der underretter politiet om givne tilladelser, forinden sammenkomsten afholdes.

§ 16. Servering og nydelse af stærke drikke i private lokaler, herunder fra automat, køleskab og lignende i eller i forbindelse med hotelværelser, under omstændigheder, der har karakter af servering mod betaling, er forbudt.
Stk. 2. I og fra butikker og lignende forretningslokaler må der ikke udleveres stærke drikke under sådanne omstændigheder, at det har karakter af servering.

§ 17. Landsstyret kan fastsætte regler om indretning og benyttelse af lokaler og lignende, der omfattes af denne landstingslov. Der kan fastsættes regler for
1) antal, størrelse og beliggenhed af udhandlingslokaler, serveringslokaler, køkken og toiletter,
2) foranstaltninger til opretholdelse af ro og orden og til sikring af, at virksomhedens drift ikke er til unødig gene for andre, og
3) hvor mange gæster en restauration må modtage ad gangen.
Stk. 2. Lokalerne skal godkendes, inden de tages i brug.
Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte, hvilke myndigheder der skal godkende lokaler og føre tilsyn med overholdelse af de regler, der er fastsat.

§ 18. Udhandling og servering af stærke drikke er ikke tilladt til personer, der er under 18 år, eller er berusede.
Stk. 2. Udhandling og servering af stærke drikke, herunder gennem automat, er forbudt.
Stk. 3. Bevillingshaveren skal på et for publikum synligt sted anbringe opslag om det i stk. l nævnte forbud.
Stk. 4. Det er bevillingshaverens eller dennes stedfortræders ansvar at sikre sig fornøden dokumentation for, at en person er fyldt 18 år.
Stk. 5. Efter kl. 20 har personer under 18 år ikke adgang til restaurationer og andre serveringssteder med servering af stærke drikke, medmindre de ledsages af forældre, værge eller anden myndig person, som har et særligt ansvar for den umyndige.

§ 19. Har slagsmål eller anden betydelig uorden fundet sted i eller i umiddelbar tilknytning til et udhandlings- eller serveringssted, kan politiet beordre lukket for udhandling og servering af stærke drikke for resten af dagen. Sådan lukning skal straks indberettes til kommunalbestyrelsen.

§ 20. Restaurationer og andre serveringssteder skal være lukket fra kl. 01 til kl. 06.
Stk. 2. I lukketiden, bortset fra det første kvarter af denne, må ingen uden politiets tilladelse opholde sig i restaurationslokaler, medmindre dette er nødvendigt af hensyn til opgørelse af dagssalget, rengøring eller bevogtning.

§ 21. Politiet kan forbyde bevillingshaveren og de i restaurationen ansatte at nyde stærke drikke sammen med gæsterne.
Stk. 2. I restaurationer, hvor der serveres stærke drikke, skal bevillingshaveren drage omsorg for, at der også er mulighed for at servere andre drikke, herunder letøl, alkoholfrie vine og mineralvand, og at dette klart fremgår af prislister eller vinkort. Endvidere skal isvand være stillet frem til fri afbenyttelse.
Stk. 3. Bevillingshaveren skal føre faste priser på alle drikkevarer. Priserne skal fremgå af prislister, der anbringes på et for publikum synligt sted i restaurationslokalet.

§ 22. Hjemmefremstilling af stærke drikke må ikke finde sted.
Stk. 2. Malt, humle og ekstrakter, der sædvanligvis alene anvendes til hjemmefremstilling af stærke drikke, må ikke indføres.

§ 23. Landsstyret kan udstede særlige regler om
1) at udhandling og servering af stærke drikke ikke må finde sted uden for nærmere angivne tidsrum,
2) at stoppe al udhandling og servering af stærke drikke, og
3) at pålægge kommunalbestyrelser at administrere særlige ordninger, herunder landsdækkende eller lokale rationeringsordninger, eller bestillingsordninger alene gældende for bygder i en kommune.
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte priser og avancer, som ikke må overskrides, for udhandling og servering af stærke drikke.
Stk. 3. Landsstyret kan udstede særlige regler, der forbyder indtagelse af stærke drikke på arbejdspladser.

 

Kapitel 5
Overtrædelser

§ 24. Overtrædelse af  § l, § 3, § 5, stk. 3, § 6, stk. 5, § 9, §§ 13 - 18, påbud efter § 19, overtrædelse af vilkår fastsat efter § 5, stk. 2, 2. punktum eller § 8, stk. l, 1. punktum, og overtrædelse af forbud efter §§ 20 - 23 kan medføre bøde. Såfremt det strafbare forhold tillige er omfattet af bestemmelserne i § 8, kan der endvidere ske inddragelse af alkoholbevillingen.
Stk. 2. Den, der nyder, køber eller på anden måde skaffer sig selv eller andre stærke drikke i strid med denne lovs bestemmelser, kan idømmes bøde.
Stk. 3. I forskrifter eller påbud, der gives i medfør af loven, kan der fastsættes bestemmelser om bøde for overtrædelse af de angivne forskrifter eller pålæg.
Stk. 4. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, et andelsselskab eller lignende, har virksomheden bødeansvaret.
Stk. 5. Såvel indehaveren som bestyreren af en butik, en restauration eller et hotel kan pålægges bødeansvar for overtrædelse af § 18 og § 21, stk. l, der begås af ansatte i virksomheden, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes dem som forsætlig eller uagtsom.

§ 25. Der kan ikke nægtes tilsynsmyndighederne adgang til lokaler eller rum, der hører til virksomheder, der omfattes af denne lov.

 

Kapitel 6
Klageadgang

§ 26. Afslår kommunalbestyrelsen at udstede eller forny en bevilling eller at godkende en bestyrer, eller beslutter kommunalbestyrelsen at fratage en bevillingshaver bevillingen på grund af væsentligt ændrede forhold eller at inddrage bevillingen midlertidigt eller permanent på grund af forsømmelser, kan kommunalbestyrelsens afgørelse, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt pågældende, indbringes for Landsstyret.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsens beslutning skal gives skriftligt. Afslag skal være begrundet og afslagsskrivelsen skal indeholde oplysning om klagemulighed og fristen herfor. Eventuel klage over kommunalbestyrelsens beslutning har ikke opsættende virkning.
Stk. 3. Landsstyrets afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

 

Kapitel 7
Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 27. Denne landstingslov træder i kraft den 1. april 1990. Samtidig ophæves Landstingslov nr. 13 af 29. oktober 1985 om salg og servering af stærke drikke.
Stk. 2. Bekendtgørelser og andre forskrifter, der er udstedt med hjemmel i Landstingslov nr. 13 af 29. oktober 1985 om salg og servering af stærke drikke forbliver i kraft, indtil de ophæves.
Stk. 3. Påbud i medfør af bestemmelsen i § 5, stk. 2, 2. punktum, hvorefter kommunalbestyrelsen kan stille særlige betingelser, kan dog tidligst kræves gennemført l år efter lovens ikrafttræden, for så vidt angår betingelser om væsentlig ændring af en eksisterende restaurationsvirksomheds karakter, og for så vidt angår særlige krav til indretningen af eksisterende udhandlingslokaler.

§ 28. Landstingsloven gælder ikke for de områder, der er forsvarsområder i henhold til Traktat af 27. april 1951 med senere ændring om forsvaret af Grønland.
Grønlands Hjemmestyre, den 26. oktober 1989
Jonathan Motzfeldt

/

Moses Olsen