Landstingslov nr. 10 af 21. oktober 1989 om ændring af landstingslov om landstinget og landsstyret.

 

§ 1.

I landstingslov nr. 11 af 20. oktober 1988 om landstinget og landsstyret foretages følgende ændringer:

 

1. § 8 affattes således:
"§ 8. Begærer et medlem at udtræde af landstinget eller landsstyret afgør landstinget, hvorvidt begæringen kan imødekommes.
Stk. 2. Begærer et medlem af landstinget orlov som følge af sin helbredstilstand, forretninger eller lignende væsentlige årsager afgør landstinget hvorvidt begæringen kan imødekommes.
Stk. 3. Begærer et medlem af landsstyret orlov som følge af helbredstilstand eller lignende væsentlige årsager afgør landstinget, hvorvidt begæringen kan imødekommes.
Stk. 4. Et landstingsmedlem anmelder til landstingsformanden såfremt medlemmet er midlertidigt forhindret i at møde i landstinget. Landstinget afgør, hvad der er lovligt forfald. Deltagelse i møder i folketinget er dog altid lovligt forfald.
Stk. 5. Udtræder et medlem af landstinget, afgår ved døden, bevilges orlov eller har lovligt forfald, indkaldes vedkommendes stedfortræder til at deltage i landstingets forhandlinger. Stedfortræderens valgbarhed undersøges efter reglerne i § 6 og § l, stk. 3. Når et medlem efter orlov eller midlertidigt lovligt forfald genoptager sit landstingshverv, udtræder stedforfortræderen.".

 

§ 2.

Loven træder i kraft den 15. november 1989
Grønlands Hjemmestyre, den 21. oktober 1989Jonathan Motzfeldt

/

Aqigssiaq Møller