Landstingslov nr. 7 af 20. oktober 1989 om ændring af landstingslov om indførsel af varer og om indførselsafgifter.

 

§ 1.

I landstingslov nr. l af 6. maj 1989 om indførsel af varer og om indførselsafgifter foretages følgende ændringer:

 

1. I den grønlandske tekst ændres i § 2, nr. 19 b) "og 1602.50.90.9" til: "og 1602.90.61.0."

2. I § 2 indsættes som nyt stk. 2:
"Stk. 2. De af stk. l omfattede varer skal angives og afgiftsanmeldes i overensstemmelse med de forskrifter, som er fastsat ved eller i henhold til landstingslov om registrering af og kontrol med ind- og udførsel af varer til og fra Grønland."

3. Som ny § 3 indsættes:
"§ 3. Der kan indrømmes afgiftsfrihed ved indførsel af afgiftspligtige varer, der er bestemt til genudførsel.
Stk. 2. Fra denne afgiftsfrihed undtages:
a) Varer, der er bestemt til benyttelse eller fortæring ombord på grønlandsk indregistrerede skibe eller fly, medmindre disse indgår i fast international passager rutetrafik.
b) Varer, der er bestemt til salg til grønlandsk indregistrerede skibe og lign., deres besætning eller passagerer uden for afgiftsområdet.
Stk. 3. For varer, der efter § 5 kun må indføres i afgiftsområdet af Kalaallit Niuerfiat, indrømmes der kun afgiftsfrihed ved genudførsel, i det omfang dette følger af internationale forpligtelser overfor fremmede skibe og fly.
Stk. 4. Træffes et fartøj inden for afgiftsområdet med afgiftspligtige varer ombord til et afgiftsbeløb på mere end kr. 500, anses disse varer som bestemt til det i stk. 2, b) nævnte salg, medmindre der skabes overvejende sandsynlighed for det modsatte."

4. I § 4, 3), sidste pkt. ændres "§ 3" til: "§ 3, stk. 2, a)."

5. Som ny § 13 indsættes:
"§ 13. Overtrædelse eller forsøg på overtrædelse af bestemmelserne i denne lov eller af forskrifter, der er udstedt i henhold til loven, kan medføre bøde. Ved udmålingen af bøden skal der tages særlig hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet opnået økonomisk fordel. Endvidere skal der ved udmålingen lægges vægt på forseelsens grovhed.
Stk. 2. På samme måde som anført i stk. l straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt sælger eller på anden måde overdrager, køber eller på anden måde erhverver, modtager, transporterer eller opbevarer indsmuglede varer.
Stk. 3. På samme måde som anført i stk. l straffes den, der uden for afgiftsområdet sælger afgiftspligtige varer, velvidende, at disse varer er bestemt til indsmugling i afgiftsområdet.
Stk. 4. Overtrædelse af stk. l - 3 medfører pligt til at betale de på varerne hvilende afgiftsbeløb.
Stk. 5. Ved overtrædelse eller forsøg på overtrædelse, der begås på en virksomheds vegne, kan der pålægges virksomhedens ejer ansvar i henhold til stk. l - 3, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes ejere som forsætligt eller uagtsomt.
Stk. 6. Ved overtrædelse eller forsøg på overtrædelse, der begås af selskaber, foreninger eller lignende, kan der pålægges selskabet eller foreningen ansvar i henhold til stk. l - 3.
Stk. 7. For overtrædelse eller forsøg på overtrædelse, der begås af en kommune eller et kommunalt fællesskab, kan der pålægges kommunen eller det kommunale fællesskab ansvar i henhold til stk. l - 3."

6. Som ny § 14 indsættes:
"§ 14. Ved overtrædelse eller forsøg på overtrædelse af bestemmelserne i denne lov eller af forskrifter, der er udstedt i medfør af loven, kan der, hvad enten bøde pålægges eller ej, ske konfiskation af udbytte og genstande i henhold til kapitel 31 i kriminallov for Grønland."

7. Som ny § 15 indsættes:
"§ 15. Forefindes i skib eller fly, der er ankommet til afgiftsområdet afgiftspligtige varer, som ikke er optaget i ladningsdokumenterne, og som ikke er behørigt angivet for afgiftskontrollen, anses varerne som forsøgt indsmuglet med salg for øje af disses ejer, medmindre han skaber overvejende sandsynlighed for, at dette ikke er tilfældet.
Stk. 2. Træffes et fartøj inden for afgiftsområdet med afgiftspligtige varer ombord til et afgiftsbeløb på mere end kr. 500, anses forsøg på indsmugling med salg for øje at foreligge, medmindre der skabes overvejende sandsynlighed for, at dette ikke er tilfældet."

8. Som ny § 16 indsættes:
"§ 16. Befordringsmidler, der har været anvendt ved indsmugling eller forsøg på indsmugling af afgiftspligtige varer eller til befordring af sådanne indsmuglede varer i afgiftsområdet, kan tilbageholdes af politiet på begæring af afgiftskontrollen, indtil de afgifts- og bødebeløb og sagsomkostninger, der er forskyldt af ejeren eller fører, mandskab eller andre i tjeneste på befordringsmidlet, er betalt, eller der er stillet sikkerhed for betalingen. Sker dette ikke inden 2 måneder efter sagers endelige afgørelse, kan der søges fyldestgørelse i befordringsmidlet.
Stk. 2. Tilbageholdelse kan kun ske, såfremt det er påkrævet for at sikre betaling af de nævnte beløb. Var den, der havde rådighed over befordringsmidlet under dettes benyttelse ved indsmugling m.v., uberettiget i besiddelse af det, kan tilbageholdelse ikke ske."

9. Som ny § 17 indsættes:
"§ 17. Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere bøde end 2 gange den unddragne afgift, kan Skattedirektoratet tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt han erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.
Stk. 2. Med hensyn til personer, der er forhyret på skibe eller fly i udenrigsfart, samt personer, der ikke er bosiddende her i landet, kan Skattedirektoratet træffe en foreløbig afgørelse om bøde og afgiftsbetaling. Den, som afgørelsen vedrører, kan inden for en frist af 14 dage efter, at afgørelsen er meddelt ham, kræve den indbragt for domstolene. Afgørelsen skal indeholde oplysning om adgangen til domstolsprøvelse og om fristen herfor. Sagens indbringelse for retten foranlediges af Skattedirektoratet. Den pågældende kan ikke ved at kræve sagen indbragt for domstolene befri sig for forpligtelse til at efterkomme Skattedirektoratets afgørelse, indtil rettens afgørelse måtte foreligge.
Stk. 3. Med hensyn til den i stk. l nævnte tilkendegivelse finder bestemmelserne i retsplejelovens kap. 5 om indholdet af anklageskrift tilsvarende anvendelse.
Stk. 4. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelsen inddrevet, bortfalder videre forfølgning."

10. Som ny § 18 indsættes:
"§ 18. Varer, der forefindes under smugleri eller forsøg herpå, tages i forvaring af afgiftskontrollen eller af politiet på afgiftskontrollens vegne. I øvrigt kan indsmuglede varer eller andre varer, med hensyn til hvilke afgift er unddraget eller søgt unddraget det offentlige, tages i forvaring eller beslaglægges af de nævnte myndigheder under iagttagelse af de i retsplejeloven fastsatte regler om beslaglæggelse af ting, der findes at burde konfiskeres. Varer, som efter § 5 kun må indføres af Kalaallit Niuerfiat, skal altid konfiskeres.
Stk. 2. Når skyldig afgifts- og bødebeløb og sagsomkostninger er betalt, udleveres varer, der er taget i forvaring eller beslaglagt under iagttagelse af de gældende almindelige indførselsforskrifter til den, fra hvem de er taget i bevaring eller beslaglagt, eller til anden, der godtgør at være berettiget til varerne. Dette gælder dog ikke varer, som efter § 5 kun må indføres af Kalaallit Niuerfiat, idet disse altid skal konfiskeres. Er varerne ikke afhentet inden 2 måneder efter udløbet af den måned, i hvilken sagen er endelig afgjort, bortsælges de af afgiftskontrollen ved behørigt annonceret auktion efter almindelig grønlandsk sædvane. Varer, der efter afgiftskontrollens skøn er ukurante eller urealisable, kan dog efter fristens udløb destrueres under afgiftskontrol. Af det ved auktionen indkomne beløb dækkes først det offentliges omkostninger ved opbevaring og salg og derefter skyldige afgifts- og bødebeløb og sagsomkostninger. Et eventuelt overskud udbetales til ejeren, såfremt han melder sig inden forløbet af 3 år efter auktionen og behørigt godtgør sin ejendomsret til de bortsolgte varer."

11. § 14 bliver herefter § 19.

 

§ 2.

Landstingsloven træder i kraft straks.
Grønlands Hjemmestyre, den 20. oktober 1989
Jonathan Motzfeldt

/

Emil Abelsen