Landstingslov nr. 5 af 19. juli 1989 om statistisk virksomhed i Grønland.

 

§ 1. Som central myndighed for den grønlandske statistik oprettes Grønlands statistiske Kontor, der
1) indsamler, bearbejder og offentliggør statistiske oplysninger vedrørende samfundsforhold, eventuelt i samarbejde med kommunale og andre statistiske organer,
2) mod betaling kan påtage sig indsamling, bearbejdelse og offentliggørelse af statistiske oplysninger for hjemmestyrets øvrige institutioner, kommuner, organisationer og private virksomheder m.v.,
3) forestår eller medvirker ved indretning og udnyttelse af offentlige myndigheders centrale registre, der tjener til varetagelse af administrative opgaver for det offentlige og erhvervslivet, og som kan anvendes til statistiske formål,
4) kan bistå udvalg og kommissioner i statistiske spørgsmål,
5) kan udarbejde statistiske analyser og prognoser,
6) varetager opgaver vedrørende internationalt statistisk samarbejde.
Stk. 2. Påtænker en offentlig myndighed eller institution at påbegynde indsamling og bearbejdelse af statistiske oplysninger, skal Grønlands statistiske Kontor underrettes herom med henblik på samordning.
Stk. 3. Fra de offentlige myndigheder og institutioner, som ved lovens ikrafttræden indsamler og bearbejder statistiske oplysniner, skal Grønlands statistiske Kontor inden 3 år tilvejebringe oplysning om deres statistiske virksomhed med henblik på eventuel samordning.

§ 2. Landsstyret nedsætter et udvalg til formidling af samarbejdet mellem Grønlands statistiske Kontor og andre offentlige myndigheder og institutioner.
Stk. 2. Udvalget udarbejder forslag til samordning af offentlig statistik samt forslag til den årlige arbejdsplan, herunder i hvilket omfang og på hvilken måde de i §§ 3-4 nævnte oplysninger skal indhentes.
Stk. 3. Udvalgets forslag forelægges landsstyret til beslutning.

§ 3. Offentlige myndigheder og institutioner skal inden for rammerne af den for statistikproduktionen fastlagte arbejdsplan efter anmodning fra Grønlands statistiske Kontor meddele de oplysninger, de er i besiddelse af.

§ 4. Erhvervsdrivende, arbejdsgivere, ejere og lejere af boliger samt alle, der indfører eller udfører varer til udlandet, herunder Færøerne og Danmark, eller har økonomiske mellemværender med udlandet, skal efter anmodning fra Grønlands statistiske Kontor afgive de oplysninger, som dette har behov for med henblik på udførelsen af den i arbejdsplanen fastlagte statistikproduktion.

§ 5. Oplysninger om enkeltpersoner eller enkelte virksomheder, som Grønlands statistiske Kontor modtager i henhold til bestemmelserne i §§ 3-4, må ikke videregives til andre, medmindre de pågældende oplysninger er offentligt tilgængelige i henhold til lov, eller andet er bestemt i de i henhold til registerlovgivningen fastsatte forskrifter for de af kontoret oprettede edb-registre.

§ 6. Den, der undlader rettidigt at meddele de oplysninger, der afkræves efter §§ 3-4, eller forsætligt eller ved grov uagtsomhed afgiver urigtige oplysninger, kan idømmes bøde.
Stk. 2. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

§ 7. Loven træder i kraft den 1. juli 1989.
Grønlands Hjemmestyre, den 19. juli 1989
Jonathan Motzfeldt

/

Emil Abelsen