Landstingsforordning nr. 5 af 28. november 1989 om ændring af landstingsforordning om støtte til boligbyggeri i Grønland.

I henhold til lov for Grønland nr. 944 af 23. december 1986 om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger m.v. fastsættes følgende:

 

§ 1.

I bekendtgørelse nr. 53 af 28. februar 1959 om støtte til boligbyggeri i Grønland som senest ændret ved landstingsforordning nr. 10 af 22. december 1986, nr. 2 af 15. december 1987 og nr. 2 af 18. maj 1989 foretages følgende ændringer:

1. § 6 affattes således:
"§ 6. Lån, der ydes i henhold til nærværende bekendtgørelses Kap. II, amortiseres med en halvårlig ydelse på 3,5% af lånets oprindelige hovedstol, hvoraf renten udgør 3% af den til enhver tid værende restgæld, medens resten er afdrag, jfr. dog § 19, stk. 3 og 4 samt § 29.
Stk. 2. For lån, ydet i henhold til nærværende bekendtgørelses Kap. II, hvor lånetilsagn og/eller pantebrev er udstedt i tiden 1. januar 1972 - 31. decemcember 1989, forhøjes den halvårlige rente fra 2% til 3%, og de halvårlige ydelser fastsættes fra og med 1. maj termin 1990 således, at den oprindelige afdragstid forbliver uændret.
Stk. 3. For lån, ydet i henhold til nærværende bebekendtgørelses Kap. II, hvor lånetilsagn og/eller pantebrev er udstedt i tiden indtil 31. december 1971, sker ingen ændringer.
Stk. 4. Boligstøtteudvalget fastsætter, til hvilke tider ydelserne skal erlægges. Betaling af afdrag påbegyndes i den anden termin efter husets færdiggørelse eller efter indflytningen, hvis denne sker forinden. Indflytningen skal ske snarest muligt efter færdiggørelsen. Ydelserne beregnes af de på dette tidspunkt udbetalte a conto-beløb med tillæg af byggelånsrenter.
Stk. 5. Byggelånsrenter beregnes som 4% af de samlede udgifter til byggeriet.
Stk. 6. Låntageren kan til enhver tid erlægge ekstraordinære afdrag med den virkning, at afdragstiden forkortes, eller den halvårlige ydelse nedsættes. Sådanne afdrag berettiger ikke til tilskud efter reglerne i §§ 21 og 22."

2. § 21 affattes således:
"§ 21. Af lån, ydet i henhold til nærværende kapitel, erlægger låntageren kun 70% af den i § 6 nævnte ydelse, således at såvel renten som afdrag kun opkræves med 70% af det i henhold til § 6, stk. l, 2 og 3 fremkomne beløb.
Stk. 2. Reglerne i stk. l finder tilsvarende anvendelse på lån, der er ydet i henhold til bekendtgørelse af 29. juni 1953 om støtte til boligbyggeri i Grønland."

3. I § 25 indsættes som nyt stk. 4:
"Stk. 4. For lån, ydet i henhold til nærværende paragraf, forhøjes renten til 8% p.a., og de halvårlige terminer fastsættes fra og med 1. maj termin 1990 således, at afdragstiden forbliver uændret."

 

§ 2.

Ved opgørelse af det endelige lånebeløb i henhold til § 19 i bekendtgørelse nr. 53 af 28. februar 1959 medtages som en del af byggeudgifterne afholdte administrationsudgifter i forbindelse med byggeriet.

 

§ 3.

Nærværende forordning træder i kraft straks og har virkning for terminsydelser, der opkræves fra og med 1. maj 1990.
Grønlands Hjemmestyre, den 28. november 1989
Jonathan Motzfeldt

/

Moses Olsen