Landstingsforordning nr. 4 af 20. juni 1989 om andelsboliger.

Efter Lov for Grønland nr. 944 af 23. december 1986 om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger m.v. fastsættes:

 

Kapitel l
Forordningens område

§ 1. Denne forordning finder anvendelse for boliger, der opføres med offentlig støtte, og som ejes og drives af en andelsboligforening.

 

Kapitel 2
Andelsboligforeninger

§ 2. Som medlem af en andelsboligforening kan kun optages den, der i forbindelse med optagelsen opnår brugsretten til en bolig i foreningens ejendom. Medlemsskabet kan kun vedrøre den bolig, brugsretten omfatter. Et medlem kan kun opnå brugsret til een bolig.
Stk. 2. Den, der finansierer en andelshavers indskud i en andelsboligforening, kan ikke betinge sig nogen indflydelse på boligernes eller foreningens drift.
Stk. 3. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. På generalforsamlingen har hver andel een stemme. Til at forestå den daglige ledelse vælger generalforsamlingen en bestyrelse og eventuelt en administrator. Generalforsamlingen fastsætter foreningens vedtægter. Generalforsamlingen fastsætter årligt boligafgiften for den enkelte andelsbolig.
Stk. 4. Landsstyret udarbejder en normalvedtægt hvis indhold som minimum skal være indeholdt i andelsboligforeningens vedtægt.

 

Kapitel 3
Støtte til opførelse af andelsboliger

§ 3. Tilsagn om støtte til opførelse af andelsboliger gives af landsstyret og kommunalbestyrelsen.
Stk. 2. Landsstyrets tilsagn om støtte gives inden for den af Landstinget hvert år over finansloven fastsatte bevilling. Udnyttes bevillingen i et finansår ikke fuldt ud, kan de uforbrugte midler overføres til det følgende finansår.
Stk. 3. Tilsagn om støtte kan kun gives til en stiftet andelsboligforening, jf. § 2, hvis formål er at opføre andelsboliger til brug for foreningens medlemmer.
Stk. 4. For at opnå tilsagn om støtte skal andelsboligforeningen antage professionel rådgivning til varetagelse af de praktiske bygherrefunktioner.
Stk. 5. Medlemmerne skal senest tegne sig for en andel, når tilsagn om støtte er givet.

§ 4. Den offentlige støtte til de samlede opførelsesomkostninger gives i form af et rente- og afdragsfrit anlægslån. Lånet registreres med sikkerhed i bygningerne og vil kunne rykke for realkreditlån eller pengeinstitutlån, som optages med sikkerhed i bygningerne i forbindelse med forbedringer eller ombygninger. Lånet og del i eventuel værdistigning vil kunne kræves tilbagebetalt ved andelsboligforeningens nedlæggelse.
Stk. 2. Landskassen og kommunen yder hver et lån på en tredjedel af de samlede opførelsesomkostninger.
Stk. 3. Det enkelte medlem af andelsboligforeningen yder et indskud på 7 pct. af de samlede opførelsesomkostninger for sin bolig.
Stk. 4. Den resterende del af de samlede opførelsesomkostninger finansieres ved et af andelsboligforeningen optaget realkreditlån eller pengeinstitutlån.

§ 5. Medlemmet skal inden tegning af en andel af foreningens bestyrelse have oplysning om andelsindskuddets forventede størrelse, om boligafgiftens forventede størrelse, samt have forelagt det forventede budget.

§ 6. For at nedsætte byggeomkostningerne inden for rammebeløbet, i henhold til § 11, kan bestemte former for medbyg godkendes. Arten af medbyg skal fremgå af projektmaterialet, og godkendes af landsstyret. Arbejdets værdi skal indeholdes i andelens værdi.

 

Kapitel 4
Almindelige bestemmelser om støtte til byggeriet

§ 7. De enkelte ansøgninger behandles i den rækkefølge de med kommunalbestyrelsens anbefaling indkommer til landsstyret.

§ 8. Tildelingen af offentlig støtte til andelsboligforeninger tilrettelægges således, at der sikres en passende geografisk spredning.
Stk. 2. Tilsagn om støtte gives med hensyntagen til udlejningssituationen i det område, hvor andelsboligerne skal opføres.

§ 9. Andelsboligforeningen skal dokumentere sin andel af de samlede opførelsesomkostninger, samt have arealtildeling fra kommunen.
Stk. 2. De samlede opførelsesomkostninger skal indeholde udgifter til projektering, intern byggemodning og opførelse af byggeriet.

§ 10. Det støttede byggeri skal opfylde gældende bygge- og planlovgivning og som minimum opfylde de på opførelsestidspunktet gældende standarder for byggeteknik og drift.
Stk. 2. Reglerne for godkendelsesprocedure fastsættes af landsstyret.
Stk. 3. Endeligt tilsagn om støtte gives kun, såfremt der ikke er indgået bindende kontrakter, og byggearbejderne ikke er igangsat.

§ 11. Landsstyret fastsætter hvert år et maksimalt kvadratmeterbeløb, kaldet rammebeløb, til opførelsen af andelsboliger.

§ 12. Andelsboligforeningen skal i bygder bestå af mindst 4 boligenheder og i byer af mindst 6 boligenheder.

§ 13. Den enkelte boligs areal må ikke overstige 105 kvadratmeter. Eventuelle fælleslokaler medregnes ikke i boligarealet, men må højest udgøre 10 pct. heraf.
Stk. 2. Der skal i hver boligenhed som minimum være indeholdt køkkenfaciliteter, toilet- og badefaciliteter, bryggers samt et beboelsesrum, der bør kunne opdeles i mindst 2 rum. Ved indretning af bryggersfunktion i fælleslokaler kan bryggers i den enkelte boligenhed eventuelt udelades.
Stk. 3. Der må ikke indrettes erhvervslokaler i andelsboliger.
Stk. 4. Andelsboligerne kan opføres som etagebyggeri eller som tæt/lavt byggeri. Landsstyret kan i særlige tilfælde tillade opførelse af enkelthuse eller dobbelthuse.

§ 14. Boligerne skal forsikres i et forsikringsselskab, der har Finanstilsynets tilladelse til at drive bygningskaskoforsikringsvirksomhed.

§ 15. Boligernes værdi fastsættes efter det af landsstyret og kommunalbestyrelsen endeligt godkendte byggeregnskab for boligernes samlede opførelsesomkostninger.

§ 16. Landsstyret kan ikke yde støtte, såfremt kommunalbestyrelsen ikke vil medvirke til byggeriets gennemførelse og finansiering.

 

Kapitel 5
Forsøgsbyggeri

§ 17. Merudgifter i forbindelse med forsøg med nye byggemetoder, nye materialer, forsøg med uddannelses- og beskæftigelsesmæssige foranstaltninger eller andre tiltag, som ligger uden for byggeriets egentlige rammer, kan holdes uden for rammebeløbet efter tilladelse fra landsstyret. Ved indsendelse af ansøgning oplyses, hvem der yder støtte til forsøget. Merudgifterne til forsøg indgår som en særskilt del af byggeregnskabet og dermed ikke i andelens værdi.

 

Kapitel 6
Medlemmerne

§ 18. Et medlem hæfter alene med sit indskud for forpligtelser, der vedrører foreningen, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Har generalforsamlingen besluttet, at der i foreningens ejendom skal optages realkreditlån eller pengeinstitutlån, der er sikret ved pantebrev eller håndpant i et ejerpantebrev, hæfter medlemmerne personligt og solidarisk for denne pantegæld, hvis kreditor udtrykkeligt har stillet krav herom.
Stk. 3. En andelshaver eller dettes bo hæfter efter stk. l og stk. 2, indtil en ny andelshaver har overtaget boligen og gældsforpligtelsen.

§ 19. Medlemmerne har andel i foreningens formue i forhold til deres andelsværdi. Generalforsamlingen kan foretage regulering af andelene, således at det indbyrdes forhold mellem andelene kommer til at svare til boligernes indbyrdes værdi.

§ 20. Andelene i foreningens formue kan ikke gøres til genstand for pantsætning eller retsforfølgning.

§ 21. For andelen udstedes andelsbevis, der lyder på andelshaverens navn. Bortkommer andelsbeviset, kan der udstedes et nyt som skal angive, at det træder i stedet for det bortkomne.

 

Kapitel 7
Overdragelse af andele

§ 22. Ved overdragelse af en andel i en andelsboligforening må prisen ikke overstige andelens oprindelige værdi, med tillæg for forbedringer og fradrag for eventuelle forringelser samt del i en eventuel stigning i byggeomkostningsniveauet. Landsstyret fastsætter de nærmere regler for en beregningsmodel for byggeomkostningsniveauet.
Stk. 2. Værdien af forbedringer ansættes af andelsboligforeningens bestyrelse til anskaffelsesprisen på tidspunktet for forbedringens gennemførelse med fradrag af eventuel værdiforringelse på grund af slitage og alder.

§ 23. Foreningen formidler overdragelse og salg af en andel.
Stk. 2. Foreningen skal inden aftalens indgåelse til erhververen udlevere et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter, andelsboligforeningens seneste årsregnskab og budget samt opstilling af, hvorledes prisen beregnes med specifikation af prisen for andelen, udførte forbedringer og inventar. Foreningen skal endvidere inden aftalens indgåelse skriftligt gøre erhververen bekendt med medlemsforpligtelserne, jf. i § 18.
Stk. 3. Overdragelsessummen indbetales til foreningen, som efter fradrag af eventuelle tilgodehavender udbetaler resten til den fraflyttende andelshaver.

§ 24. Ved andelshaverens død har den efterlevende ægtefælle, selvom denne ikke er medlem, ret til at fortsætte medlemskabet.
Stk. 2. Ved andelshaverens død har en person, der i mindst 2 år har haft fælles husstand med andelshaveren, ret til at fortsætte medlemsskabet.
Stk. 3. Ved andelshaverens separation eller skilsmisse eller ved omstødelse af vedkommendes ægteskab afgøres det, om nødvendigt ved bevillingen eller dommen, hvilken af ægtefællerne der har ret til at fortsætte medlemskabet.
Stk. 4. Har andelshaveren forladt sin ægtefælle, har andelshaverens ægtefælle ret til at fortsætte medlemskabet, jf. dog stk. 3.
Stk. 5. Hvis andelshaveren på grund af alder eller sygdom flytter til et plejehjem eller lignende, finder bestemmelserne i stk. l og 2 tilsvarende anvendelse.

§ 25. Såfremt personer, hvoraf een er andelshaver, efter mindst 2 års fælles husstand ophæver samlivet, kan de træffe aftale om, hvem der skal have ret til medlemskabet. Aftalen skal godkendes af bestyrelsen, og denne kan modsætte sig aftalen, såfremt der haves vægtige grunde.

§ 26. Overdragelse af andelen ved arv til en person, der ikke bebor boligen, skal godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan modsætte sig overdragelsen, såfremt der haves vægtige grunde. I sådanne tilfælde er bestyrelsen, når en ny andelshaver har erhvervet andelen, dog forpligtet til at udbetale arvtager andelens værdi, opgjort efter reglerne i § 22.

§ 27. Overdragelse af andele i andre situationer end de nævnte i §§ 24-25 og § 26, stk. l, sker efter regler fastsat i normalvedtægten.

 

Kapitel 8
Vedligeholdelse m.v.

§ 28. Boligerne skal holdes forsvarligt vedlige.
Stk. 2. Al vedligeholdelse inde i boligen påhviler andelshaveren, herunder maling, hvidtning og tapetsering, udskiftning af gulve, døre, køkkenborde og lignende.
Stk. 3. Al anden vedligeholdelse påhviler andelsboligforeningen.
Stk. 4. Generalforsamlingen fastsætter nærmere regler om udførelse af den i stk. 3 nævnte vedligeholdelse, herunder vedligeholdelse af gård- og udenomsarealer, fælleshus og lignende.
Stk. 5. Forsømmer en andelshaver sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen kræve nødvendig vedligeholdelse foretaget inden for en nærmere fastsat frist. Bestyrelsen har ret til at få eller skaffe sig adgang til boligen for at konstatere, at vedligeholdelsesarbejderne er foretaget. Foretages vedligeholdelsen ikke inden for den fastsatte frist, kan vedligeholdelsesarbejderne udføres af foreningen for andelshaverens regning, eller andelshaveren kan ekskluderes, jf. § 31, stk. l, nr. 3. Dog kan brugsretten først bringes til ophør med mindst 3 måneders varsel, jf. § 31, stk. 2.

 

Kapitel 9
Forandringer

§ 29. Andelshaveren er berettiget til at foretage forandringer i boligen. Iværksættelsen af udvendige forandringer skal godkendes af bestyrelsen.
Stk. 2. Forandringerne skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen og andre offentlige forskrifter.
Stk. 3. Enhver forandring af boligen skal, inden den bringes til udførelse, forelægges for bestyrelsen. I tilfælde, hvor byggetilladelse er påkrævet, forevises den for bestyrelsen, inden arbejdet iværksættes. Bestyrelsen er ikke ansvarlig for, at de nødvendige myndighedsgodkendelser indhentes.
Stk. 4. Bestyrelsen er ikke ansvarlig for skader hidrørende fra udførte forandringer af boligen.

 

Kapitel 10
Udleje / Fremleje

§ 30. En andelshaver kan udleje eller udlåne sin bolig med bestyrelsens tilladelse, som kun kan gives, når en andelshaver af særlige grunde midlertidigt må fraflytte sin bolig. Bestyrelsen skal endvidere godkende lejeren og betingelserne for lejemålet.
Stk. 2. Udleje eller udlån af enkelte værelser kan tillades af bestyrelsen.
Stk. 3. Udleje og udlån samt fastsættelse af lejens størrelse skal ske i overensstemmelse med reglerne i landstingsforordningen om leje.
Stk. 4. Andelshaver hæfter overfor andelsboligforeningen for boligafgiftens betaling.

 

Kapitel 11
Eksklusion

§ 31. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem og bringe dennes brugsret til ophør i følgende tilfælde, når
1) et medlem ikke betaler skyldigt indskud, og medlemmet ikke har betalt det skyldige beløb senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem til medlemmet,
2) et medlem er i restance med boligafgiften eller andre ydelser, der skal erlægges sammen med denne, og medlemmet ikke har berigtiget restancen senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem til medlemmet, eller
3) et medlem groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt, jf. reglerne i § 28, stk. 5.
Stk. 2. I forbindelse med eksklusion skal der gives en frist på mindst 3 måneder, før brugsretten til boligen kan bringes til ophør.

 

Kapitel 12
Regnskab og revision

§ 32. Foreningens budget- og årsregnskab udarbejdes efter retningslinier fastsat af landsstyret. Regnskabsåret skal omfatte 12 måneder. Dog kan foreningens første regnskabsperiode - og ved omlægning af regnskabsperioden en senere periode - omfatte et kortere eller længere tidsrum, dog højest 18 måneder.
Stk. 2. Landsstyret eller kommunalbestyrelsen kan kræve andelsboligforeningens regnskab forelagt.

 

Kapitel 13
Opløsning

§ 33. Opløsningen ved likvidation forestås af to likvidatorer, som vælges af generalforsamlingen.
Stk. 2. Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden deles en eventuel resterende formue mellem de til den tid værende medlemmer i forhold til de enkelte andeles størrelser.

§ 34. Opløsningen af andelsboligforeningen skal forelægges landsstyret til godkendelse. Landsstyret og kommunalbestyrelsen bestemmer hvilken anden boligform, andelsboligerne skal overgå til, samt hvorvidt der skal ske tilbagebetaling af det offentligt ydede lån.
Stk. 2. Opløses en andelsboligforening som nævnt i § 33 og § 34, stk. l, og overgår boligerne til almindelig udlejning, har de hidtidige andelshavere ret til at blive boende som lejere, og udlejeren kan da forlange, at der indbetales 4 måneders leje, som dækker depositum og een måneds leje.

 

Kapitel 14
Forvaltningsbestemmelser

§ 35. Kommunalbestyrelsen kan meddele andelsboligforeningen pålæg om at foretage vedligeholdelsesarbejder.

§ 36. Nærmere regler om gennemførelse af denne forordnings bestemmelser fastsættes af landsstyret.

 

Kapitel 15
Sanktionsbestemmelser

§ 37. Ved overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning kan der idømmes bøde.

§ 38. De offentlige långivere kan i tilfælde af overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning kræve sine ydede lån tilbagebetalt.
Stk. 2. Nærmere regler for tilbagebetaling af de ydede lån fastsættes af landsstyret.

 

Kapitel 16
Ikrafttrædelse

§ 39. Forordningen træder i kraft den 1. januar 1990
Grønlands Hjemmestyre den 20. juni 1989
Jonathan Motzfeldt

/

Moses Olsen