Landstingsforordning nr. 3 af 20. juni 1989 om leje af boliger.

I henhold til Lov for Grønland nr. 944 af 23. december 1986 om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger m.v. fastsættes herved følgende:

 

Kapitel 1.
Forordningens formål

§ 1. Det er forordningens formål at regulere forholdet mellem lejere og udlejere af boliger.

 

Kapitel 2.
Anvendelsesområde

§ 2. Forordningen gælder for leje, herunder fremleje, af hus og husrum til beboelse i følgende tilfælde:
1) Lejemål i ejendomme ejet af Grønlands Hjemmestyre eller kommunerne.
2) Lejemål i ejendomme ejet af private.
3) Lejemål i boliger, der stilles til rådighed som led i et ansættelsesforhold, medmindre det særskilt fremgår af forordningens bestemmelser, at disse ikke finder anvendelse, jfr. dog stk. 3.
Stk. 2. Lejemål, der er nævnt i stk. l , er omfattet af forordningen uanset om lejen betales med andet end penge, f.eks. arbejde, og uanset om lejligheden delvis udlejes til andet end beboelse.
Stk. 3. Forordningen gælder ikke for lejeforhold, der reguleres ved særlig lovgivning.
Stk. 4. Forordningen gælder ikke for aftaler mellem et hotel, sømandshjem, gæstehjem eller lignende og dets gæster.

 

Kapitel 3.
Lejeaftalen

§ 3. Lejemål i boliger, ejet af Grønlands Hjemmestyre eller kommunerne, indgås på trykte formularer, affattet på grønlandsk og dansk og autoriseret af landsstyret.
Stk. 2. I andre lejemål kan lejer kræve, at lejeaftalen indgås på en af landsstyret autoriseret formular.
Stk. 3. Bestemmelser, der tilføjes den trykte tekst i en autoriseret formular, skal være affattet på et sprog, som både lejer og udlejer forstår.
Stk. 4. Bestemmelser i en skriftlig lejeaftale, der pålægger lejeren større forpligtelser eller giver lejeren mindre rettigheder end angivet i forordningen, skal fremhæves for at være gyldige.
Stk. 5. Uanset, hvad der skriftligt eller mundtligt aftales mellem lejer og udlejer, gælder de regler i forordningen, der er ufravigelige.
Stk. 6. Stk. 1-5 kan ikke ved aftale fraviges til skade for lejeren.

 

Kapitel 4.
Lejerens rettigheder under


Boligen ved overtagelsen

§ 4. Boligen skal ved overtagelsen være i god og brugelig stand, men ikke nødvendigvis nyistandsat. Den skal være rengjort og fri for utøj, have hele ruder, skabslåger, døre og brugelige låse, og der skal være 2 sæt nøgler til alle udvendige døre. Herudover skal de tekniske installationer være i orden.
Stk. 2. Inden overtagelsen har lejeren ret til at besigtige boligen sammen med en repræsentant for udlejeren. Lejeren kan kræve en skriftlig bekræftelse på mangler, som konstateres ved besigtigelsen.
Stk. 3. I øvrigt skal mangler, som lejeren ønsker at gøre gældende i forbindelse med overtagelsen, meddeles udlejeren inden 2 uger efter indflytningen. Dette gælder dog ikke, hvis manglen ikke kan ses ved anvendelse af sædvanlig opmærksomhed, eller udlejeren har handlet svigagtigt.
Stk. 4. Stk. 2 og 3 kan ikke ved aftale fraviges til skade for lejer.

 

Lejerens ret til vedligeholdelse

§ 5. I hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme, herunder etageejendomme, rækkehuse, dobbelthuse, enfamiliehuse, klubværelser og hybler, har lejeren ret til selv at lakere gulv, hvidte loft, male og tapetsere og til at få materialer hertil stillet vederlagsfrit til rådighed efter regler, der fastsættes af landsstyret.

 

Lejefastsættelsen

§ 6. Lejeberegningen i hjemmestyrets udlejningsejendomme fastsættes ved tekstanmærkning på finansloven.
Stk. 2. Lejen i udlejningsejendomme opført af eller til de grønlandske kommuner med støtte fra staten eller hjemmestyret beregnes efter samme regler, som gælder for hjemmestyrets udlejningsejendomme.
Stk. 3. Lejeforhøjelse kan gennemføres med 3 måneders varsel. Varslet skal fremsættes skriftligt.

§ 7. Lejen i ejendomme ejet af private må ikke overstige de nødvendige driftsudgifter, jfr. stk. 2, samt et afkast af den investerede kapital, jfr. stk. 3, 4 og 5.
Stk. 2. De nødvendige driftsudgifter omfatter dokumenterede udgifter til bl.a. el, vand, renholdelse, administration og forsikring samt udgifter til vedligeholdelse og henlæggelse til fornyelse af tekniske installationer i det omfang, det er rimeligt under hensyn til ejendommens og det lejedes karakter.
Stk. 3. Kapitalafkastet må, uanset ejendommens prioritering, højst udgøre et beløb, der svarer til ydelsen på nominelt forrentede realkreditlån optaget til finansiering af dokumenterede byggeomkostninger, herunder finansieringsomkostninger, ved ejendommens opførelse, med et tillæg som nævnt i stk. 4.
Stk. 4. Til beløbet efter stk. 3 kan lægges en forrentning, svarende til den af Københavns Fondsbørs offentliggjorte maksimumsrente på finansieringstidspunktet, af den resterende del af de i stk. 3 nævnte omkostninger. Dette beløb reguleres hvert år 1. januar i takt med stigninger og fald i den fastsatte maksimumsrente pr. den foregående 1. juli.
Stk. 5. For ejendomme taget i brug før 1. januar 1990 kan udlejeren i stedet for et kapitalafkast beregnet efter stk. 3 og 4 beregne et beløb, der højest må udgøre maksimumsrenten efter stk. 4 af ejendommens værdi. Ejendommens værdi fastsættes efter de vurderingsregler, der anvendes af Nuna-Tek, idet der dog ses bort fra forbedringer, som udlejer har fået lejeforhøjelse for.
Stk. 6. Leje og lejeforhøjelser fordeles på boligerne efter areal. Landsstyret fastsætter regler om beregning af arealet.
Stk. 7. Krav om lejeforhøjelse kan fremsættes l gang årligt, og kravet skal fremsættes samtidigt over for samtlige lejere af beboelseslejligheder i ejendommen.
Stk. 8. Lejeforhøjelsen kan gennemføres med 3 måneders varsel. Kravet skal fremsættes skriftligt og indeholde en angivelse af forhøjelsens størrelse samt oplysning om lejerens adgang til at gøre indsigelse. Opfylder kravet ikke disse betingelser, er det ugyldigt.
Stk. 9. Vil lejeren ikke godkende kravet, skal han fremsætte skriftlig indsigelse senest 6 uger efter, at kravet er kommet frem til ham, og lejeren skal angive, på hvilke punkter kravet ikke kan godkendes. Udlejer skal da inden yderligere 6 uger anlægge sag ved retten, hvis han ønsker at fastholde kravet om lejeforhøjelse.
Stk. 10. Er sagen indbragt for retten, kan udlejeren, indtil rettens afgørelse foreligger, opkræve den varslede forhøjelse som en foreløbig lejeforhøjelse. Lejen skal reguleres i overensstemmelse med rettens afgørelse.
Stk. 11. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler for, hvorledes driftsudgifterne efter stk. 2 opgøres, herunder fastsætte normtal for udgifter til administration, vedligeholdelse samt henlæggelse til fornyelse.
Stk. 12. Stk. 1-10 kan ikke ved aftale fraviges til skade for lejeren.

§ 8. Ved privat udleje af værelser i offentlige eller private ejendomme må lejen højst udgøre en forholdsmæssig andel af boligens samlede udgifter til leje eller terminsydelser, varme, el, vand m.v., beregnet efter antallet af værelser.
Stk. 2. Lejeforhøjelse kan gennemføres med l måneds varsel for værelser, der er en del af udlejers egen bolig. For andre værelser er varslet 3 måneder, og varslet skal fremsættes skriftligt.

§ 9. Reglerne i §§ 6-8 kan ikke ved aftale fraviges til skade for lejeren.

 

Varmeregnskab

§ 10. I ejendomme, der indeholder flere boliger med fælles opvarmning, skal varmeudgifterne, herunder udgifterne til opvarmning af varmt vand og fællesrum, betales af lejerne på grundlag af et varmeregnskab, der udarbejdes af udlejeren. Udlejer kan forlange, at lejerne skal betale a'contobidrag til dækning af lejernes andel af varmeudgifterne.
Stk. 2. I varmeregnskabet kan udlejer kun medtage udgiften til varmeforbruget i varmeregnskabsåret. I hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme følger varmeregnskabsåret kalenderåret.
Stk. 3. Varmeregnskabet fremlægges senest 4 måneder efter varmeregnskabsårets udløb. Der skal gives offentlig meddelelse om fremlæggelsen.
Stk. 4. Er regnskabet ikke fremlagt inden den frist, der er fastsat i stk. 3, mister udlejeren sin ret til at kræve betaling udover betalte a contobidrag.
Stk. 5. Er regnskabet ikke fremlagt senest 6 måneder efter varmeregnskabsårets udløb, har lejeren ret til at få forrentet et tilgodehavende efter det endelige regnskab med højeste indlånsrente i et grønlandsk pengeinstitut, indtil udbetaling finder sted.
Stk. 6. Senest 8 uger efter fremlæggelsen af varmeregnskabet skal lejeren have skriftlig meddelelse om ekstrabetaling eller tilbagebetaling. Meddelelsen skal indeholde oplysning om lejerens ret til at gøre indsigelse efter Stk. 8.
Stk. 7. Er der ikke givet lejeren meddelelse inden den frist, der er nævnt i stk. 6, vil der ikke kunne kræves efterbetaling hos lejeren.
Stk. 8. Lejerens indsigelser mod regnskabet skal fremsættes skriftligt overfor udlejeren inden 6 uger efter modtagelsen af meddelelsen efter stk. 6. Indsigelsen skal indeholde meddelelse om, på hvilke punkter regnskabet ikke kan godkendes.
Stk. 9. Nærmere regler om, hvordan varmeregnskabet skal udarbejdes og fremlægges, om fordeling af udgifter samt om, hvordan betaling og efterregulering af varmebidrag skal ske, kan fastsættes af landsstyret.
Stk. 10. Bestemmelserne i stk. 1-8 kan ikke ved aftale fraviges til skade for lejeren.

 

Rettigheder ved død, separation, skilsmisse, samlivsophævelse m.v.

§ 11. Ved lejerens død har den efterlevende ægtefælle ret til at fortsætte lejeforholdet på de hidtidige vilkår.
Stk. 2. Samme ret har en person, der i mindst 2 år har haft fælles husstand med lejeren.
Stk. 3. Ved lejerens separation eller skilsmisse eller ved omstødelse af lejerens ægteskab afgøres det, om nødvendigt ved bevillingen eller dommen, hvilken af ægtefællerne, der har ret til at fortsætte lejeforholdet.
Stk. 4. Har lejeren forladt sin ægtefælle, har denne ret til at fortsætte lejeforholdet.
Stk. 5. Hvis en lejer på grund af alder eller sygdom flytter til et plejehjem eller lignende, finder bestemmelserne i stk. l og 2 tilsvarende anvendelse.

§ 12. Såfremt personer, der i mindst 2 år har haft fælles husstand, ophæver samlivet, kan de træffe aftale om, hvem af dem, der skal have ret til at fortsætte lejemålet. Udlejeren kan modsætte sig aftalen, såfremt han har vægtige grunde hertil.
Stk. 2. Kan der ikke opnås enighed mellem de pågældende, kan der ved dom træffes bestemmelse om, hvem af dem, der skal have ret til at fortsætte lejeforholdet til en hidtil fælles bolig. Ved dommen skal der navnlig tages hensyn til umyndige børn.

§ 13. Lejeren kan ikke give afkald på de rettigheder, der tilkommer lejeren eller andre efter §§ 11 og 12, jfr. dog stk. 2.
Stk. 2. Bestemmelserne i §§ 11 og 12 gælder ikke, når en bolig er stillet til rådighed som led i et ansættelsesforhold, jfr. § 2, stk. l, nr. 3.

 

Fremleje

§ 14. I hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme har lejeren ret til at udleje værelser til logerende efter regler, der fastsættes af landsstyret, jfr. dog § 8.

 

Beboerrepræsentation

§ 15. I boligkvarterer eller i ejendomme med mindst 6 beboelseslejligheder, der ejes af samme ejer, og som har fælles opvarmning, vaskeri, selskabsrum, beboerhus eller andre fælles faciliteter, har lejerne ret til at vælge beboerrepræsentanter.
Stk. 2. Beboerrepræsentanterne vælges på et beboermøde, hvor mindst en fjerdedel af lejemålene er repræsenteret. En lejer kan give møde ved fuldmagt, når lejerens fravær skyldes sygdom, bortrejse eller arbejdsmæssige forhold.
Stk. 3. På beboermødet træffer lejerne afgørelse om antallet af beboerrepræsentanter. Afgørelse træffes ved stemmeflertal blandt de tilstedeværende lejere. Antallet af beboerrepræsentanter skal være mindst 3 og højst 5. Valgbar som beboerrepræsentant er enhver myndig person, der bor i en beboelseslejlighed i de ejendomme, hvis lejere ønsker repræsentation overfor udlejeren, uanset om vedkommende er optaget på lejekontrakten. Valgperioden er l år.
Stk. 4. Beboerrepræsentanterne har ret til at drøfte alle spørgsmål af betydning for ejendommens drift med udlejeren. I hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme har repræsentanterne ret til at blive gjort bekendt med de foreliggende bevillinger, således at de kan rådgive med hensyn til anvendelse af midler, der er afsat til vedligeholdelse, renholdelse, udbygninger m.v. I privat boligudlejning har beboerrepræsentanterne ret til at få udleveret driftsregnskaber og til at foreslå forbedringer, når der samtidig anvises mulighed for finansiering og dækning af de driftsudgifter, der følger af gennemførelsen af forbedringen.
Stk. 5. Beboerne kan på et beboermøde vedtage en husorden, der skal være gældende, medmindre udlejeren har vægtige grunde til at modsætte sig dette.
Stk. 6. En lejer kan ikke opsiges, jfr. § 26, sålænge pågældende er beboerrepræsentant.
Stk. 7. Nærmere regler om beboerrepræsentation fastsættes af landsstyret.
Stk. 8. Reglerne i stk. 1-6 kan ikke ved aftale fraviges til skade for lejeren.

 

Kapitel 5.
Lejerens pligter under lejemålet


Betaling af husleje og varme

§ 16. Lejeren har pligt til at betale husleje og varme til de tidspunkter, der er fastsat i lejekontrakten. Betaling skal ske senest den tredie hverdag efter forfaldsdagen.

 

Brug af boligen

§ 17. Lejeren skal bruge det lejede på forsvarlig måde. Såfremt det ved en besigtigelse konstateres, at der foreligger vanrøgt, skal skaden uden ophold udbedres, hvis udlejeren forlanger det.
Stk. 2. Lejeren må ikke uden udlejerens samtykke overlade brugen af det lejede til andre end medlemmer af husstanden, jfr. dog § 14.
Stk. 3. Lejeren må ikke uden udlejerens samtykke anvende boligen til anden brug end aftalt.

§ 18. Lejeren og dennes husstand samt personer, der af lejeren gives adgang til det lejede, skal overholde de for ejendommen gældende ordensregler.

 

Fraflytning i utide

§ 19. Lejeren må ikke fraflytte boligen i utide uden at træffe fornøden aftale med udlejeren.

 

Adgang til boligen

§ 20. Lejeren må ikke uden gyldig grund nægte udlejeren adgang til boligen, når denne skal besigtige boligen med henblik på konstatering af vedligeholdelsestilstanden, når reparationer skal udføres eller ved genudlejning.

 

Kapitel 6.
Udlejerens pligter og rettigheder


Vedligeholdelse

§ 21. I hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme har udlejeren pligt til at holde ejendommen og det lejede forsvarligt vedlige. Alle tekniske installationer til afløb, varme, el, gas og vand skal holdes i god og brugbar stand. På samme måde påhviler det udlejeren at vedligeholde lofter, vægge, gulve, el-kontakter, paneler, dørkarme, radiatorer, rør, faste skabe, inventar m.v. Fornyelse eller anden istandsættelse som følge af forringelse ved slid og ælde skal foretages, så ofte det findes påkrævet under hensyn til ejendommens og det lejedes karakter.
Stk. 2. Udlejeren i det boligbyggeri, der er nævnt i stk. l, kan mod hensættelse af en del af lejen på individuelle vedligeholdelseskonti indføre en vedligeholdelsesordning, hvorefter en del af den indvendige vedligeholdelse, (hvidtning af lofter, maling eller tapetsering samt lakering af gulve) overtages af lejeren. I løbende lejeforhold skal udlejeren give lejeren et varsel om ændring af vedligeholdelsesordningen, svarende til opsigelsesvarslet i den mellem parterne gældende kontrakt.
Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler for lejerens overtagelse af den indvendige vedligeholdelse i hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme.

§ 22. I privat boligudlejning finder de regler, der er nævnt i § 21, tilsvarende anvendelse, medmindre det mellem lejer og udlejer aftales, at lejeren helt eller delvist overtager vedligeholdelsespligten.

 

Forbedringer i ejendomme ejet af private

§ 23. Udlejeren har ret til at forbedre ejendommen eller det lejede.
Stk. 2. Har udlejeren forbedret det lejede, kan han forlange lejen forhøjet med et beløb, der som udgangspunkt giver en passende forrentning af den udgift, der med rimelighed er afholdt til forbedringen. Herudover må lejeforhøjelsen dække henlæggelse til fornyelse af tekniske installationer, sædvanlige udgifter til vedligeholdelse, forsikring o.lign.
Stk. 3. Reglerne i § 7, stk. 8-10, finder tilsvarende anvendelse.

 

Opsigelse af lejeaftalen

§ 24. Er lejeaftalen tidsbestemt, ophører lejeforholdet uden opsigelse ved den aftalte lejetids udløb. Den tidsbestemte lejeaftale kan ikke bringes til ophør i lejeperioden, medmindre det er aftalt, at lejeaftalen skal kunne opsiges, eller den anden part i lejeforholdet misligholder aftalen.
Stk. 2. Er lejeaftalen ikke tidsbestemt, kan opsigelse fra udlejers side kun ske efter reglerne i §§ 25-27. Opsigelse skal ske med mindst 3 måneders varsel til udgangen af en måned, jfr. dog stk. 4. Opsigelse fra lejers side skal ske skriftligt med mindst l måneds varsel til udgangen af en måned.
Stk. 3. Fraflytter lejeren inden opsigelsesvarslets udløb, skal udlejeren bestræbe sig på at genudleje det lejede. Hvad udlejeren får eller burde have fået i lejeindtægt ved genudlejning, skal fragå i hans krav over for lejeren.
Stk. 4. En personalebolig skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør, jfr. § 2, stk. l, nr. 3.

§ 25. Udlejeren kan frit opsige lejeforhold om:
1) Værelser, der er en del af udlejerens beboelseslejlighed, eller er en del af et en- eller tofamiliehus, som udlejer bebor.
2) Beboelseslejlighed i et hus, hvori der på opsigelsestidspunktet kun findes to beboelseslejligheder, hvoraf ejeren bebor den ene.

§ 26. Andre lejeforhold end de, der er nævnt i § 25, kan udlejeren kun opsige i følgende tilfælde:
1) Når udlejeren selv ønsker at bo i det lejede, og opsigelsen er rimelig ud fra en vurdering af begge parters forhold.
2) Når udlejeren dokumenterer, at nedrivning eller ombygning af ejendommen medfører, at det lejede må fraflyttes.
3) Når lejeren har været antaget som funktionær ved ejendommens drift, og boligen ved genudlejning skal benyttes af efterfølgeren.
4) Når lejeren trods udlejerens påmindelse ikke iagttager god skik og orden, eller iøvrigt er til ulempe for ejendommen eller de øvrige beboere, uden at forholdet er af en sådan art, at udlejeren kan hæve lejeaftalen.
5) Når vægtige grunde iøvrigt gør det særligt magtpåliggende for udlejeren at blive løst fra lejeforholdet.

§ 27. Udlejerens opsigelse efter § 25, nr. 2, og § 26 skal være skriftlig og indeholde oplysning om lejerens adgang til at gøre indsigelse efter stk. 2. Opsigelse efter § 26 skal endvidere indeholde oplysning om opsigelsesgrunden.
Stk. 2. Vil lejeren ikke godkende opsigelsen, skal han inden 6 uger efter modtagelsen af opsigelsen fremsætte skriftlig indsigelse. Udlejeren må da anlægge sag ved retten inden yderligere 6 uger, hvis udlejeren ønsker at opretholde opsigelsen.

§ 28. Reglerne i §§ 24-27 kan ikke ved aftale fraviges til skade for lejeren.

 

Udlejers ret til at hæve lejeaftalen

§ 29. Overtrædes bestemmelserne i §§ 16-20 og § 30, stk. 3, kan lejemålet ophæves af udlejeren og lejeren udsættes af boligen, medmindre misligholdelsen er uvæsentlig.
Stk. 2. Før lejemålet kan hæves, skal udlejer give lejeren påbud om at bringe forholdet i orden. Udlejer kan ikke påberåbe sig overtrædelse af de forhold, der er nævnt i §§ 16-20 og § 30, stk. 3, hvis de er rettet, inden udlejer hæver lejeaftalen.
Stk. 3. Ophæves lejemålet af de grunde, der er nævnt i §§ 16-20 og § 30, stk. 3, har lejeren pligt til at fraflytte det lejede straks og betale leje og andre ydelser, der følger af lejemålet, indtil lejeren kunne fraflytte med sædvanligt varsel. Endvidere har lejeren pligt til at erstatte udlejeren tab, der følger af misligholdelsen, derunder omkostninger ved udsættelsen af det lejede.
Stk. 4. Udlejeren skal bestræbe sig på at genudleje det lejede. Hvad udlejeren får eller burde have fået i lejeindtægt ved genudlejning i det tidsrum, der er nævnt i stk. 3, skal fragå i kravet overfor lejeren.
Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 2-4 kan ikke ved aftale fraviges til skade for lejeren.

 

Kapitel 7.
Depositum

§ 30. Inden lejemålet indgås, skal lejeren i hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme dokumentere, at der på en spærret konto i et grønlandsk pengeinstitut er indbetalt et beløb svarende til 3 måneders husleje, jfr. dog stk. 2. Beløbet kan i lejeperioden ikke uden udlejerens samtykke hæves af lejeren. Udlejeren kan under lejemålet eller i forbindelse med fraflytning hæve på kontoen til dækning af skader, som er konstateret ved en besigtigelse, og som kan tilskrives lejeren, samt til dækning af huslejerestancer ved fraflytning.
Stk. 2. Såfremt lejeren ikke ved lejemålets indgåelse kan indbetale depositum, kan lejeren enten på tidspunktet for lejeaftalens indgåelse eller senere få en afdragsordning på indtil 9 måneder, således at depositumsbeløbet indbetales i månedlige rater, indtil det fulde beløb står på kontoen.
Stk. 3. Overholdes en afdragsordning ikke af lejeren, betragtes dette som misligholdelse af lejekontrakten svarende til, at leje ikke bliver betalt til tiden, jfr. § 16.
Stk. 4. Ved lejemålets ophør skal udlejeren meddele det pengeinstitut, der er nævnt i stk. l, at depositumsbeløbet med eventuelle påløbne renter kan udbetales lejeren, såfremt der ikke er sket skader, der kan lægges lejeren til last, og lejeren ikke er i restance med huslejen.
Stk. 5. Nærmere regler om depositum, herunder for personer, der modtager sociale ydelser, aldersrente eller erhvervsudygtighedsrente, fastsættes af landsstyret.

§ 31. I privat boligudlejning må depositum, indskud og forudbetalt leje ikke overstige et beløb svarende til 6 måneders leje.

 

Kapitel 8.
Fraflytning og aflevering

§ 32. Ved fraflytning skal lejeren aflevere det lejede i samme stand som ved indflytningen med undtagelse af den forringelse, der skyldes slid og ælde, samt mangler, som det påhviler udlejeren at udbedre.
Stk. 2. Når lejemålet er opsagt, eller lejligheden af anden grund skal fraflyttes, skal der mellem udlejer og lejer træffes aftale om fraflytningstidspunkt og besigtigelse af lejligheden. Lejeren har ret til at deltage i besigtigelsen eventuelt sammen med en sagkyndig. Lejeren skal med to dages varsel skriftligt anmodes om at deltage i besigtigelsen.
Stk. 3. Ved besigtigelsen skal udlejeren udarbejde en besigtigelsesrapport, hvori anføres mangler og misrøgt, som udlejeren mener, lejeren er ansvarlig for. Er lejeren uenig heri, skal dette anføres i rapporten med angivelse af lejerens synspunkter. Lejeren er berettiget til at få en kopi af rapporten og skal uden ophold have skriftlig meddelelse om de arbejder, der efter udlejers mening skal bekostes af lejeren. Lejeren skal senest 8 dage før flytningen opgive den adresse, som meddelelser skal sendes til.
Stk. 4. Såfremt lejeren eller dennes befuldmægtigede undlader at møde op til besigtigelsen, er udlejeren berettiget til at lægge rapporten til grund og til at få frigjort lejerens depositumbeløb til dækning af udgifterne til udbedring af mangler og misrøgt.
Stk. 5. Udlejeren kan ikke påberåbe sig mangler, som ved sædvanlig agtpågivenhed burde have været bemærket ved besigtigelsen, medmindre lejeren har handlet svigagtigt.
Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 kan ikke ved aftale fraviges til skade for lejeren.

 

Kapitel 9.
Forordningens ikrafttræden

§ 33. Forordningen træder i kraft den 1. januar 1990.
Stk. 2. Forordningen finder ikke anvendelse på lejemål, der er indgået før forordningens ikrafttræden. Reglerne i kapitel 4 finder dog anvendelse på allerede indgåede lejemål i hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme.
Grønlands Hjemmestyre, den 20. juni 1989
Jonathan Motzfeldt

/

Moses Olsen


Bemærkninger til forslag