Landstingsforordning nr. 1 af 16. maj 1989 om uddannelse af lærere til folkeskolen og om de sociale uddannelser .

I medfør af Lov nr. 582 af 29. november 1978 om erhvervsmæssige uddannelser, fastsættes hermed følgende:

 

Kapitel 1.
Almindelige bestemmelser

§ 1. Læreruddannelse og sociale uddannelser varetages af Ilinniarfissuaq.
Stk. 2. Undervisningssproget er grønlandsk.
Stk. 3. I det omfang lærerkræfterne eller undervisningsmidlerne gør det nødvendigt, kan dansk tillige være undervisningssprog.

§ 2. Læreruddannelsen har til formål at uddanne lærere til folkeskolen og tillige give et grundlag for undervisning i erhvervsuddannelserne og i fritidsundervisningen for børn, unge og voksne.
Stk. 2. Uddannelsen skal give den faglige og pædagogiske indsigt og praktiske skoling, der er nødvendig til varetagelse af lærergerningen, og skal tilstræbe at fremme de studerendes personlige udvikling.

§ 3. De sociale uddannelser har til formål at uddanne arbejdskraft inden for det sociale område i offentlige og private forvaltninger, institutioner og virksomheder samt give grundlag for at følge udviklingen inden for området.
Stk. 2. Socialpædagoguddannelsen skal kvalificere til at varetage socialpædagogiske funktioner i skoler, ved dag- og døgnforanstaltninger, særforsorg, alderdomshjem m.m.
Stk. 3. Socialrådgiveruddannelsen skal kvalificere til at varetage social sagsbehandling og rådgivning samt vejledning for kriminalforsorg, sundhedsvæsen, private og offentlige institutioner.
Stk. 4. Formålet med den decentrale socialmedhjælperuddannelse fastsættes i henhold til de for erhvervsuddannelsen gældende regler.

§ 4. Landsstyret kan nedsætte særlig sagkyndige råd.
Stk. 2. Landsstyret nedsætter for den decentrale socialmedhjælperuddannelse et brancheudvalg efter de i øvrigt for erhvervsuddannelsen gældende regler.

 

Kapitel 2.
Optagelsesbestemmelser

§ 5. Optagelse til læreruddannelsen er betinget af, at ansøgeren har bestået gymnasial uddannelse med grønlandsk på modersmålsniveau og med mindst karakteren 7 i gennemsnit, eller har bestået gymnasial uddannelse med grønlandsk på modersmålsniveau suppleret med erhvervsarbejde i et omfang svarende til mindst 1000 sammenhængende arbejdstimer.
Stk. 2. Ansøgere med anden uddannelse med relevant bogligt indhold kan søge optagelse. Kultur- og undervisningsdirektoratet skal i hvert enkelt tilfælde godkende det relevante i den pågældende uddannelse.

§ 6. Optagelse til de sociale uddannelser er betinget af, at ansøgeren
1) har gennemført den to-årige socialmedhjælperuddannelse og behersker grønlandsk og dansk, eller
2) har gennemført folkeskolens afgangsprøve i grønlandsk, regning/matematik og dansk, samt har mindst et års erhvervserfaring, og er fyldt 19 år.
Stk. 2. Ansøgere med andre forudsætninger kan søge optagelse, såfremt de har erhvervet tilsvarende kvalifikationer ad anden vej. Kultur- og undervisningsdirektoratet skal i hvert enkelt tilfælde godkende sådanne ansøgeres kvalifikationer.

§ 7. Hvis der er flere ansøgere til Ilinniarfissuaq, end der kan optages, bestemmer rektor, hvem der skal optages.
Stk. 2. Klager over afgørelser i henhold til bestemmelserne i stk. 1 indbringes for landsstyret.

§ 8. Optagelse sker ved uddannelsernes påbegyndelse. Landsstyret kan dog under særlige forhold tillade fravigelse fra denne bestemmelse.

§ 9. Optagelse på den decentrale socialmedhjælperuddannelse sker i henhold til de for erhvervsuddannelsen gældende regler.

§ 10. Landsstyret fastsætter særlige bestemmelser for optagelse på den decentrale læreruddannelse, jf. §§17 - 20.

 

Kapitel 3.
Læreruddannelserne


Den centrale læreruddannelse

§ 11. Læreruddannelsen skal for alle studerende omfatte:
1) Obligatoriske fag:
a) Det pædagogiske fagområde: Pædagogik, psykologi, undervisningslære og praktisk skolegerning,
b) Fagene: Grønlandsk med skrivning, orientering med kristendomskundskab, dansk og regning/matematik.
2) Valgfag:
a) Ét af følgende fag: Engelsk eller fysik/kemi.
b) Ét af følgende fag: Håndarbejde, formning, idræt, sang/musik, sløjd, husgerning.
3) Liniefag:
a) Efter den studerendes eget valg ét af følgende under nr. 1, litra b gennemførte fag: Regning/matematik, dansk eller det under nr. 2, litra a, valgte og gennemførte valgfag.
b) Efter den studerendes eget valg ét af følgende fag: Religion, historie, samtidsorientering, geografi, biologi.
4) Supplerende kurser.
Stk. 2. Ud over den i stk. 1 nævnte uddannelse kan den studerende vælge undervisning i form af kursus eller studiekreds i emner, der peger mod folkeskolen, erhvervsuddannelserne eller fritidsundervisningen.

§ 12. Landsstyret kan, hvor ganske særlige forhold taler for det, fritage en studerende for ét af de i § 11 stk. 1, nr. 2, litra b nævnte valgfag.
Stk. 2. Landsstyret kan, hvor ganske særlige forhold taler for det, fritage en studerende for ét af de i § 11 stk. 1, nr. 3 nævnte liniefag mod, at der vælges yderlige ét under de i § 11 stk. 1, nr. 2 nævnte valgfag.
Stk. 3. Oplysning om fritagelse jf. stk. 1 og 2 skal gives i afgangsbeviset.

§ 13. Uddannelsen efter § 11 afsluttes med eksamen i følgende fag: Det pædagogiske fagområde, grønlandsk, regning/matematik, dansk og liniefag.
Stk. 2. I orientering/kristendomskundskab og valgfagene afsluttes uddannelsen med en standpunktskarakter.
Stk. 3. I praktisk skolegerning afsluttes uddannelsen med bedømmelsen "godkendt" eller "ikke godkendt".
Stk. 4. Der holdes ikke prøver i supplerende kurser og kursusemner efter § 11 stk. 1, nr. 4 og Stk. 2.
Stk. 5. De studerende skal indstille sig til uddannelsens afsluttende prøver efter 3 år. Indstilling senere end efter 3 år kan i særlige tilfælde finde sted efter godkendelse fra seminariets rektor.

§ 14. De i § 13 omhandlede prøver er skriftlige og mundtlige. Landsstyret bestemmer prøvens form i de forskellige fag.
Stk. 2. Opgaverne ved de skriftlige prøver stilles af landsstyret.
Stk. 3. De mundtlige prøver er offentlige. Ved disse eksamineres der af vedkommende lærere, og eksamensspørgsmålene stilles af disse efter censors godkendelse.
Stk. 4. Landsstyret beskikker censorerne.
Stk. 5. Der udstedes bevis for den gennemførte uddannelse. Kultur- og undervisningsdirektoratet fastsætter regler om bevisets indhold og form.

§ 15. Landsstyret fastsætter, jf. §§11- 14, de nærmere regler om:
1) De enkelte fags og kursers formål, indhold og omfang.
2) Formen for og fordringerne ved prøver og standpunktsbedømmelser.
3) Prøvernes afholdelse.
4) Karakter og censur.

§ 16. Landsstyret kan godkende sådanne afvigelser fra denne forordnings bestemmelser om uddannelse, jf. §§ 11 - 15, som muliggør forsøgsarbejde.

 

Den decentrale læreruddannelse

§ 17. Den decentrale læreruddannelse omfatter:
1) Selvstændig undervisning med hovedvægten på fagene: Grønlandsk, regning/matematik, orientering og mindst 1 praktisk/musisk fag.
2) Selvstudium med 1 årligt internatkursus indenfor:
a) Det pædagogiske fagområde: Pædagogik, psykologi og undervisningslære.
b) Fagene: Grønlandsk, regning/matematik og orientering med kristendomskundskab.
3) 1 års supplerende uddannelse med følgende:
a) Det pædagogiske fagområde.
b) Grønlandsk.
c) Et liniefag jf. S 11, stk. 1, nr. 3, litra b eller regning/matematik.
d) Ét valgfag jf. S 11, stk. 1, nr. 2, litra b.

§ 18. Uddannelsen efter § 17, stk. 1, nr. 1 og nr. 2 afsluttes med eksamen i to af følgende fag: Grønlandsk, orientering med kristendomskundskab eller regning/matematik, og efter 1 års supplerende uddannelse jf. nr. 3, med eksamen i det pædagogiske fagområde, grønlandsk og liniefaget.
Stk. 2. I det praktisk/musiske fag og valgfaget afsluttes uddannelsen med en standpunktskarakter.
Stk. 3. Selvstændig undervisning afsluttes med bedømmelsen "godkendt" eller "ikke godkendt".
Stk. 4. De studerende skal indstille sig til eksamen efter S 17, stk. 1, nr. 1 og nr. 2 efter 3 år og efter  nr. 3 efter yderligere 1 års studium.

§ 19. De i § 18 omhandlede prøver er skriftlige og mundtlige. Landsstyret bestemmer prøvens form i de forskellige fag.
Stk. 2. Opgaverne ved de skriftlige prøver stilles af landsstyret.
Stk. 3. De mundtlige prøver er offentlige. Ved disse eksamineres der af vedkommende lærere, og eksamensspørgsmålene stilles af disse efter censors godkendelse.
Stk. 4. Landsstyret beskikker censorerne.
Stk. 5. Der udstedes bevis for den gennemførte uddannelse. Kultur- og undervisningsdirektoratet fastsætter regler om bevisets indhold og form.

§ 20. Landsstyret fastsætter jf. §§ 17 - 19 nærmere regler om:
1) Betingelser for at etablere et decentralt uddannelsessted.
2) Fagenes, kursernes og vejledningens formål og indhold.
3) Formen for og fordringer ved prøver og standpunktsbedømmelser.
4) Prøvernes afholdelse.
5) Karakterer og censur.
6) Uddannelsens indpasning i den centrale læreruddannelse.
7) Undervisningskompetence for de, der alene har gennemgået de 3 første studieår i den decentrale læreruddannelse jf. nr. 1 og 2 i § 17.

§ 21. Landsstyret kan godkende sådanne afvigelser fra denne forordnings bestemmelser om uddannelse, jf. §§ 17 - 20, som muliggør forsøgsarbejde.

 

Kapitel 4.
De sociale uddannelser

§ 22. Socialpædagog- og socialrådgiveruddannelserne er tre-årige og består af 6 sammenhængende teoretiske og praktiske semestre.
Stk. 2. Uddannelserne starter med en fælles basisperiode før det endelige valg af studieretning.

§ 23. Basisperioden omfatter flg. fag:
1) Psykologi og socialpædagogik.
2) Sociale fag.
3) Mediefag.
4) Kreative fag.

§ 24. Socialpædagoguddannelsen skal for alle studerende omfatte:
1) Det pædagogiske fagområde.
2) Det sociale fagområde.
3) Det kulturelle og kreative fagområde.
4) Praktik.
5) Supplerende kurser, herunder psykiatri og socialmedicin, samt tilvalg.

§ 25. Socialrådgiveruddannelsen skal for alle studerende omfatte:
1) Teori og metode.
2) Socialret.
3) Psykologi.
4) Sociologi.
5) Økonomi.
6) Forvaltningskundskab.
7) Familieret.
8) Praktik.
9) Supplerende kurser i psykiatri, kriminalret, civilret, skatteret og socialmedicin.

§ 26. Uddannelsen efter § 24 afsluttes med eksamen i følgende fag: Det pædagogiske fagområde og det sociale fagområde.
Stk. 2. I det kulturelle og kreative fagområde afsluttes uddannelsen med godkendelse af de studerendes produkter.
Stk. 3. Praktikken afsluttes med bedømmelsen "godkendt" eller "ikke godkendt".
Stk. 4. Der holdes ikke prøver i supplerende kurser eller tilvalg.

§ 27. Uddannelsen efter § 25 afsluttes med eksamen i følgende fag: Teori og metode, socialret, psykologi, gociologi, økonomi, forvaltningskundskab og familieret.
Stk. 2. Praktikken afsluttes med bedømmelsen "godkendt" eller "ikke godkendt".
Stk. 3. Der holdes ikke prøver i supplerende kurser.

§ 28. De i §§ 26 og 27 omhandlede prøver er skriftlige og mundtlige. Landsstyret bestemmer prøvernes form i de forskellige fag.
Stk. 2. Opgaverne ved de skriftlige prøver stilles af landstyret.
Stk. 3. De mundtlige prøver er offentlige. Ved disse eksamineres der af vedkommende lærere, og eksamensspørgsmålene stilles af disse efter censors godkendelse.
Stk. 4. Landsstyret beskikker censorerne.
Stk. 5. Der udstedes bevis for den gennemførte uddannelse. Kultur- og undervisningsdirektoratet fastsætter regler om bevisets indhold og form.

§ 29. Landsstyret fastsætter jf. §§ 22 - 27 de nærmere regler om:
1) De enkelte fags og kursers formål, indhold og omfang.
2) Formen for og fordringerne ved prøver og standpunktsbedømmelser.
3) Prøvernes afholdelse.
4) Karakter og censur.

§ 30. Landsstyret kan godkende sådanne afvigelser fra denne forordnings bestemmelser om uddannelse, jf. §§ 22 - 29, som muliggør forsøgsarbejde.

§ 31. Indhold, opbygning og afslutning af den decentrale socialmedhjælperuddannelse fastsættes i henhold til de for erhvervsuddannelsen gældende regler.

 

Kapitel 5.
Ilinniarfissuaq

§ 32. Ilinniarfissuaq ledes af en rektor, der ansættes af landsstyret.
Stk. 2. For henholdsvis læreruddannelsen og de sociale uddannelser ansættes studieledere.

§ 33. Landsstyret ansætter efter indstilling fra rektor det fornødne lærerpersonale.

§ 34. Landsstyret fastsætter nærmere bestemmelser om Ilinniarfissuaq's indre styrelse.

§ 35. Undervisningen på Ilinniarfissuaq er vederlagsfri .

§ 36. Afgørelse om eventuel bortvisning af studerende træffes af rektor.
Stk. 2. Afgørelsen efter stk. 1 kan indankes for landsstyret.

§ 37. Ilinniarfissuaq varetager funktionerne som brancheskole vedrørende socialmedhjælperuddannelsen under de decentrale grundlæggende erhvervsuddannelser efter de for erhvervsuddannelsen i øvrigt gældende regler.

§ 38. Videreuddannelse af lærere ved hjemmestyrede eller kommunale undervisningsinstitutioner og videre uddannelse af socialrådgivere og socialpædagogisk personale ved hjemmestyrede -, kommunale eller private institutioner eller forvaltninger samles efter landsstyrets nærmere bestemmelse ved Ilinniarfissuaq.
Stk. 2. Efter landsstyrets nærmere bestemmelse kan videreuddannelse endvidere foregå ved Danmarks Lærerhøjskole, Socialpædagogisk Højskole, Den sociale Højskole, Ilisimatusarfik eller andre lignende institutioner.

§ 39. Landsstyret fastsætter nærmere bestemmelser for vikardækning og indregning af videreuddannelse i tjenestetiden.

 

Kapitel 7.
Ikrafttræden m.v.

§ 40. Landstingsforordningen træder i kraft den 1. august 1989. Samtidig ophæves landstingsforordning nr. 16 af 23. oktober 1979 om uddannelse af lærere til folkeskolen.
Stk. 2. Landstingsforordningens bestemmelser om uddannelse af lærere til folkeskolen finder første gang anvendelse ved optagelse af studerende til studieåret 1990/91.
Stk. 3. De studerende, der pr. 1. august 1989 er optaget i 1., 2., 3. eller 4 læreruddannelsesklasse færdiggør studierne efter de bestemmelser, der er gældende i henhold til landstingsforordning nr. 16 af 23. oktober 1979 om uddannelse af lærere til folkeskolen.
Stk. 4. Bestemmelser udstedt i henhold til tidligere landstingsforordninger inden for området forbliver i kraft, indtil de afløses eller ophæves ved bestemmelser fastsat med hjemmel i denne landstingsforordning.
Grønlands Hjemmestyre, den 16. maj 1989
Jonathan Motzfeldt

/

Jens Lyberth