Landstingslov nr. 14 af 25. marts 1986 om en konsulentformidling i Grønland.

 

Kapitel I
Formål og opgaver for Konsulentformidlingen

§ 1. Konsulentformidlingen har til opgave at støtte udviklingen af grønlandske erhvervsvirksomheder indenfor rammerne af de vedtagne erhvervspolitiske målsætninger.
Stk. 2. Konsulentformidlingen skal bistå med rådgivning i forbindelse med etablering og drift af virksomhed samt vurdere moderniserings- og udbygningsmudligheder for den enkelte virksomhed.
Stk. 3. Konsulentformidlingen skal som led i en aktiv erhvervspolitik følge den økonomiske og teknologiske udvikling i og udenfor Grønland.
Stk. 4. Konsulentformidlingen skal omsætte indvundne erfaringer til gavn for erhvervslivets udvikling gennem anvisninger på forbedrede eller nye produktionsmuligheder.
Stk. 5. I forbindelse med specialopgaver og i det omfang konsulentformidlingen ikke har mulighed for at give den ønskede konsulentbistand, skal konsulentformidlingen formidle kontakt til relevante alternative rådgivningsmuligheder.

 

Kapital II
Konsulentformidlingens opbygning

§ 2. Til varetagelse af Konsulentformidlingens opgave ansættes fagkonsulenter under Grønlands Hjemmestyre. Konsulentformidlingens officielle navn er Kalaaallit Nunaanni Inuutissarsiutitigut Siunnersuisoqarfik - K.I.S.
Stk. 2. K.I.S. henhører under Landsstyreområdet for fiskeri og industri, men udøver sin virksomhed som en selvstændig administrativ enhed.
Stk. 3. Landsstyremedlemmet kan fastsætte nærmere retningslinier for konsulentformidlingens virksomhed.

§ 3. Konsulentformidlingens opgaver kan endvidere varetages lokalt gennem kommunalt ansatte erhvervskonsulenter.

 

Kapitel III
Lokale erhvervskonsulenter

§ 4. Kommunen eller flere kommuner i fællesskab kan ansætte erhvervskonsulenter.
Stk. 2. Kommunale erhvervskonsulenter har til opgave, i samarbejde med K.I.S., at bistå det lokale og/eller regionale erhvervsliv med følgende:
a) at udføre opgaver i henhold til § l,
b) at holde arbejsmarkedsudvalget løbende orienret om initiativer til erhvervsfremmende foranstaltninger, som er iværksat eller planlægges iværksat, samt om erhvervsmæssige spørgsmål, der har principiel eller vidererækkende økonomisk eller beskæftigelsesmæssig betydning,
c) at medvirke ved udarbejdelse af forslag til kommunale beskæftigelsesforanstaltninger,
d) at samarbejde med kommunens arbejsmarkedskontor vedrørende øvrige erhvervsspørgsmål, der har berøring med arbejdsmarkedsforhold.

 

Kapitel IV
Tavshedspligt

§ 5. Konsulentformidlingen skal gennem sin konsulentvirksomhed sikre den nødvendige fortrolighed vedrørende virksomhedsinterne og personlige forhold.
Stk. 2. Konsulenter under K.I.S. og kommunale erhvervskonsulenter er undergivet tavshedspligt vedrørende enkeltsager. Tavshedspligten ophører ikke med udtræden af tjenesten.

 

Kapitel V
Finansiering

§ 6. Udgifter i forbindelse med driften af K.I.S. afholdes af Grønlands Landskasse.

§ 7. Udgifter i forbindelse med de lokale, kommunale og/eller regionale erhvervskonsulenters virke afholdes af kommunerne. Grønlands Landskasse kan yde tilskud hertil, efter forhandling med De grønlandske kommuners Landsforening.

§ 8. Private firmaer og enkeltpersoner vil kunne afkræves betaling for ydet konsultativ bistand.

 

Kapitel IV
Ikrafttræden

§ 9. Denne landstingslov træder i kraft den 1. april 1986.
Stk. 2. Samtidig ophæves landstingsforordning nr. 6 af 24. oktober 1980.
Grønlands Hjemmestyre, den 25. marts 1986
Jonathan Motzfeldt

/

Moses Olsen