Landstingslov nr. 9 af 13. november 1986 om sanering af uddannelsesgæld.

 

Kapitel 1
Lovens område

§ 1. Grønlands Hjemmestyre yder efter reglerne i denne landstingslov tilskud til sanering af uddannelsesgæld. Tilskud kan kun ydes til personer med fast bopæl i Grønland.
Stk. 2. Der kan ydes rentetilskud til hjemmestyregaranterede studielån i banker og sparekasser samt til bank- og sparekasselån, som Hjemmestyret har indfriet på grund af misligholdelse.
Stk. 3. Der kan ydes tilskud til afvikling af uddannelsesgæld. Ved uddannelsesgæld forstås almindelige rentebærende hjemmestyrelån, hjemmestyregaranterede bank- og sparekasselån, bank- og sparekasselån, som af Hjemmestyret er indfriet på grund af misligholdelse, for meget udbetalt uddannelsesvederlag samt gæld hidrørende fra restancer i forbindelse med ophold på Hjemmestyrets uddannelsesinstitutioner.

 

Kapitel 2
Rentetilskud

§ 2. Rentetilskud, jfr. § 1, stk. 2, ydes for et år ad qangen.
Stk. 2. Rentetilskuddet for hjemmestyregaranterede bank- og sparekasselån fastsættes således, at rentesatsen for det pågældende lån udgør 4% p.a. For lån, som Hjemmestyret har indfriet, fastsættes rentesatsen til 8% p.a.
Stk. 3. Rentetilskuddet udbetales til låntagerens pengeinstitut i forbindelse med rentetilskrivningen.

 

Kapitel 3
Tilskud til afvikling af uddannelsesgæld

§ 3. Grønlands Hjemmestyre kan efter ansøgning yde tilskud til afvikling af uddannelsesgæld, jfr. § 1, stk. 3, med et beløb, der svarer til ansøgerens indbetaling det foregående år.
Stk. 2. Til personer med fast bopæl i en bygd eller i et yderdistrikt kan Grønlands Hjemmestyre efter ansøgning på tilsvarende måde yde tilskud med et beløb, der svarer til 2 gange ansøgerens indbetaling det foregående år.
Stk. 3. Tilskud efter nærværende bestemmelse ydes for et år ad gangen og anvendes til nedbringelse af uddannelsesgældens restgæld. Tilskuddet kan ikke overstige restgælden.

 

Kapitel 4
Almindelige betingelser

§ 4. Tilsagn om gældssanering kan kun gives, hvis
- ansøger senest ved ansøgningens indgivelse har afsluttet eller afbrudt uddannelsen, eller tilbagebetalingspligten er indtrådt,
- ansøger senest den 31. december året forud har indgået en aftale med långiver om afvikling af uddannelsesgælden eller har fået bevilget udsættelse hermed.
Stk. 2. Såfremt den indgåede afviklingsaftale ikke overholdes, bortfalder tilsagnet om gældssanering.
Stk. 3. I tilfælde af bevilling af sanering af uddannelsesgæld til Hjemmestyret kan Uddannelsesinspektoratet bestemme, at tilbagebetalingsperioden kan forlænges ud over det fastsatte tilbagebetalingstidspunkt.

 

Kapitel 5
Administration

§ 5. Administrationen af gældssanering i henhold til denne lov varetages af Uddannelsesinspektoratet.

§ 6. Til brug for administration skal banker og sparekasser give Hjemmestyret oplysning om den hjemmestyregaranterede studiegæld for alle låntagere, opgjort pr. 31. december, herunder oplysning om låntagers CPR-nummer, pengeinstituttets registreringsnummer, låntagers kontonummer samt hovedstol og restgæld.

§ 7. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler om ansøgningsfrist, ansøgningens indhold og beregningsgrundlaget for gældssanering, herunder i hvilket omfang indtægts- og formueforhold skal være afgørende for ydelse af gældssanering.

 

Kapitel 6
Klageadgang

§ 8. Klager over afgørelser efter loven truffet af Uddannelsesinspektoratet kan indbringes for Ankenævnet for uddannelsesstøtte inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. Afgørelserne skal indeholde oplysning om klageadgangen.

 

Kapitel 7
Særlige forhold

§ 9. I de tilfælde, hvor en ansøger ikke opfylder de generelle betingelser for gældssanering, men ellers har særlige vanskelige vilkår, kan Landsstyret eller den, det bemyndiger hertil, inden for et over finansloven fastsat beløb afskrive uerholdelige beløb.
Stk. 2. Uddannelsesgæld kan afskrives ved dødsfald og fuld invaliditet.

 

Kapitel 8
Ikrafttrædelse m.v.

§ 10. Loven træder i kraft 1. januar 1987.

§ 11. Landstingsloven tages op til revision senest den 1. januar 1989.
Grønlands Hjemmestyre, den 13. november 1986
Jonathan Motzfeldt

/

Josef Motzfeldt