Landstingslov nr. 4 af 9. juni 1986 om pension til tidligere medlemmer af Grønlands Landsstyre, Grønlands Landsråd og Grønlands Landsting m.v.

 

§ 1. Til tidligere medlemmer af Grønlands Landsstyre, Grønlands Landsråd og Grønlands Landsting, samt til disses ægtefæller ydes pension efter de i denne lov fastsatte regler.

§ 2. Pensionsretten er betinget af, at den pågældende har bestridt hvervet som landsstyremedlem i een eller flere perioder som sammenlagt udgør mindst 8 påbegyndte funktionsår, eller at den pågældende har bestridt hvervet som landsrådsmedlem og landstingsmedlem i een eller flere perioder som sammenlagt udgør mindst 8 påbegyndte funktionsår.
Stk. 2. Pensionen ydes fra udløbet af den måned for hvilken der er udbetalt vederlag eller eftervederlag for hvervet, såfremt den pågældende på dette tidspunkt er blevet 60 år, og ellers fra den 1. dag i måneden efter at denne alder opnås.
Stk. 3. Et pensioneret medlem som påny indtræder i det hverv fra hvilket pågældende oppebærer pension, oppebærer ikke pension i den periode for hvilken der udbetales vederlag eller eftervederlag.

§ 3. Pensionen udbetales på baggrund af det sidst udbetalte pensionsberettigende vederlag og reguleres efter de for hjemmehørende tjenestemænd gældende regler.

§ 4. Egenpensionen for landstingsmedlemmer udgør for hvert påbegyndt funktionsår 1/20 af den højeste pension som kan opnås ved pensionering fra en tjenestemandsstilling i lr. 31. Højeste pension opnås efter 20 års funktionstid.

§ 5. Egenpensionen for landsstyremedlemmer udgør for hvert påbegyndt funktionsår 1/20 af den højeste pension som kan opnås ved pensionering fra en tjenestemandsstilling i lr. 39. Højeste pension opnås efter 20 års funktionstid.

§ 6. Er een person berettiget til at modtage pension fra begge hverv kan den samlede pensionsudbetaling højst udgøre den højst mulige pension efter § 5.
Stk. 2. Såfremt en person, der oppebærer pension i henhold til nærværende lov, også er berettiget til løn eller pension fra anden offentlig stilling, reduceres pensionen efter nærværende lov således, at løn og pension tilsammen højst kan udgøre et beløb svarende til den pensionsydelse efter denne landstingslov, som vedkommende ved opnåelse af højeste anciennitet fra det pensionsberettigende hverv kan oppebære.

§ 7. Ægtefælle- og børnepension ydes efter de for Grønlandske tjenestemænd gældende regler.

§ 8. Denne landstingslov ophæver:
1) Landstingslov nr. 3 af 16. maj 1979 om pensionsordning for tidligere langvarige medlemmer af Grønlands Landsråd og Grønlands Landsting. "Hædersgaveloven"
2) Landstingslov nr. 7 af 14. juli 1982 om pension til tidligere medlemmer af landsstyret m.v.
Stk. 2. Aktuelle ydelser og eksisterende rettigheder efter de i stk. 1 nævnte love udbetales dog i samme omfang og efter samme regler som hidtil indtil rettig heder efter disse love ophører.

§ 9. Denne landstingslov træder i kraft 1. juli 1986.
Grønlands Hjemmestyre, den 9. juni 1986
Jonathan Motzfeldt

/

John E.Jensen