Landstingslov nr. 2 af 24. april 1986 om mønstring af søfarende.

 

§ 1. Mønstring skal finde sted, når en søfarende tiltræder eller fratræder sin tjeneste i et skib hjemmehørende i Grønland.
Stk. 2. Undtaget fra reglen i stk. 1 er
a) ikke passagerskibe under 20 BRT/BT 20
b) lystfartøjer under 20 BRT/BT 20
c) pramme, lægtere, uddybningsmaskiner og flydekraner i havneområder.
Stk. 3. Landsstyremedlemmet kan fastsætte de lempelser i bestemmelsen i stk. 1, der skønnes hensigtmæssige.

§ 2. Ved mønstring forstås i denne lov, at et bemandingsskema bliver udfyldt og underskrevet af den søfarende og skibsføreren.
Stk. 2. Udtrykket "søfarende" omfatter i denne landstingslov enhver person, der udfører arbejde ombord i et skib i søen bortset fra skibsføreren.
Stk. 3. Mænd og kvinder under 16 år må ikke anvendes til arbejde ombord.

§ 3. Landsstyremedlemmet fastsætter nærmere regler for indberetning til landsstyreområdet om førerskifte i skibe hjemmehørende i Grønland.

§ 4. Skibsføreren skal ved mønstring forvisse sig om, at den søfarendes kvalifikationer opfylder lovgivningens krav til tjenestegørende i vedkommende stilling. Skibsføreren skal navnlig påse, at den pågældende opfylder lovgivningens krav vedrørende alder, helbred og uddannelse.
Stk. 2. Ved mønstring skal anvendes det bemandingsskema, der er udstedt af landsstyremedlemmet.
Stk. 3. En kopi af det i § 2, stk. 1 nævnte bemandingsskema skal indsættes i en mappe ombord. Denne mappe benævnes skibsbemandingslister.
Stk. 4. Landsstyremedlemmet fastsætter nærmere regler for indsendelse af genparter af bemandingslisten.

§ 5. For enhver, der påmønstres i skibe hjemmehørende i Grønland, gælder, at den søfarendes genpart af det i § 2, stk. 1 nævnte bemandingsskema er at betragte som gyldigt mønstringsbevis.
Stk. 2. Indehaveren af en dansk søfartsbog har ret til at anvende denne som mønstringsbevis. Denne skal i så fald påtegnes af skibsføreren.

§ 6. Det er ikke tilladt at underskrive bemandingsskema for personer under 16 år.
Stk. 2. For ugifte personer under 18 år gælder, at bemandingsskemaer kun må underskrives, når vedkommende foreviser skiftlig tilladelse fra forældremyndighedens indehaver til at tage beskæftigelse til søs.
Stk. 3. Landsstyremedlemmet fastsætter nærmere regler for helbredsundersøgelse af søfarende.

§ 7. Landsstyremedlemmet fastsætter nærmere regler for mønstring og for kontrol med mønstring.
Stk. 2. Landsstyremedlemmet kan af rederi eller skibsfører kræve alle oplysninger om skibsmandskab og skib, som er nødvendige af hensyn til kontrollen. Landsstyremedlemmet kan endvidere på ethvert skib hjemmehørende i Grønland lade foretage de undersøgelser, der er nødvendige af hensyn til kontrollen.
Stk. 3. Landsstyremedlemmet kan delegere kompetence efter stk. 2 til kommunal eller anden offentlig myndighed.

§ 8. Overtrædelse af §§ 1, 2, stk. 3, 4, stk. 1 og 3 og 6, stk. 1 og 2 medfører bøde med mindre, der i henhold til Kriminallov for Grønland findes at burde anvendes mere indgribende foranstaltninger for Grønland.
Stk. 2. På samme måde dømmes den, der undlader at meddele de oplysninger, som afkræves af vedkommende i medfør af § 7, stk. 2.
Stk. 3. I forskrifter, der udstedes i henhold til §§ 3, 4, stk. 4, 6, stk. 3 og 7, stk. 1 kan fastsættes at overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne medfører bøde.

§ 9. Loven træder i kraft den 1. juli 1986.
Grønlands Hjemmestyre, den 24. april 1986
Jonathan Motzfeldt

/

Moses Olsen