Landstingslov nr. 1 af 27. februar 1986 om vederlag, m.v. til medlemmer af Grønlands Landsstyre, Grønlands Landsting m.v.

 

§ 1. For varetagelse af hverv som landstingsmedlem ydes der til medlemmer af Grønlands Landsting, årligt vederlag med et beløb af samme størrelse som årslønnen for en hjemmehørende tjenestemand i lønramme 31, skalatrin 44.
Stk. 2. Der ydes stedtillæg efter samme regler og med beløb som for tjenestemænd til medlemmer fra bygder og yderdistrikter m.v. samt fra fåreholdersteder.
Stk. 3. Ti1 dækning af landstingsmedlemmernes udgifter i forbindelse med hvervet ydes et ikke-pensionsgivende omkostningstillæg, som ikke omfattes af den skattepligtige indkomst. Tillægget udgør for 1986 kr. 36.000.
Stk. 4. Det i stk. 3 nævnte tillæg fastsættes årligt på finansloven.
Stk. 5. De i stk. 1-3 nævnte vederlag og tillæg udbetales månedsvist forud.
Stk. 6. Der ydes ikke herudover medlemmerne særskilt honorar, diæt eller andet vederlag for deltagelse i møder m.v.

§ 2. Et landstingsmedlem oppebærer vederlag fra den 1. i den måned, hvor godkendelse af hans valg finder sted. Hvis han er indtrådt i anledning af et andet medlems død, eller endelige udtræden af landstinget oppebæres vederlag fra den 1. i den måned hvor dødsfaldet eller den endelige udtræden fandt sted. Vederlaget ophører med udgangen af den måned, hvor medlemskab af landstinget ophører.
Stk. 2. Et medlem, som efter ansøgning er bevilget orlov, oppebærer ikke vederlag i orlovsperioden.
Stk. 3. Orlovsperioden nedrundet til hele måneder fratrækkes ved beregning af efterløns- og pensionsanciennitet soptjening.

§ 3. Under rejser og ophold uden for hjemstedet i forbindelse med varetagelsen af hvervet som landstingsmedlem ydes der landstingsmedlemmerne fri rejse samt dagpenge efter de for tjenestemænd gældende regler.
Stk. 2. Endvidere godtgøres udgifter til logi efter regning.
Stk. 3. Et landstingsmedlem har ret til een gang i hver valgperiode at foretage en orienteringsrejse. Rejsen skal have til formål at udvide medlemmets kendskab til grønlandske forhold. Udgifter afholdes efter stk. 1 og 2.
Stk. 4. De i stk. 1-3 nævnte ydelser kan efter landstingsmedlemmets attestation udbetales af kommunerne med efterfølgende mellemregning til landskassen. Alle andre udgifter er landskassen uvedkommende.
Stk. 5. I perioden mellem et landstingsvalgs udskrivelse og valgets godkendelse i landstinget kan landstingsmedlemmers rejser ikke betales af landskassen, medmindre der er tale om rejser til uopsættelige udvalgsmøder.
Stk. 6. Der ydes et specielt tilskud til de politiske partier til afholdelse af udgifter til rejser i forbindelse med afholdelse af valgmøder. Tilskuddet fastsættes og fordeles af landsstyret.

§ 4. Inden for hver periode af 4 år regnet fra 1. januar 1986 kan der 2 gange til et landstingsmedlems ægtefælle ydes fri rejse til Nuuk for ledsagelse i forbindelse med landstingssamling.
Stk. 2. Der ydes frit logi og dagpenge også til den ledsagende ægtefælle.
Stk. 3. Med ægteskab sidestilles 1 års samliv på fælles folkeregisteradresse.

§ 5. Til landsstyrets formand og medlemmerne af landsstyret ydes vederlag svarende til lønnen for en hjemmehørende tjenestemand i lønramme 39 skalatrin 52 eksklusive generelt tillæg.
Stk. 2. Til landsstyremedlemmer som ikke er landstingsmedlemmer ydes et tillæg svarende til det i § 1, stk. 1 omhandlede vederlag for landstingsmedlemmer.
Stk. 3. Landsstyreformanden og landsstyremedlemmerne oppebærer vederlag fra den 1. i den måned de er valgt, og indtil udgangen af den måned hvor hvervet ophører. Vederlagene udbetales månedsvist forud.
Stk. 4. Der ydes ikke omkostnings- og stedtillæg til landsstyremedlemmer.
Stk. 5. Landsstyreformanden har fri bolig. For de øvrige landsstyremedlemmer stilles bolig til rådighed, der betales husleje efter de almindelige regler.

§ 6. Formanden for landsstyret, formanden for landstinget, samt de enkelte medlemmer af landsstyret er berettiget til at afholde repræsentationsudgifter for landskassens regning.
Stk. 2. Størrelsen af de enkelte repræsentationskonti fastsættes årligt på finansloven.

§ 7. Landsstyremedlemmernes rejser i egenskab af landsstyremedlemmer betales af landskassen.
Stk. 2. Kost og logi dækkes efter regning, med efterfølgende afregning med landskassen.

§ 8. Nærmere bestemmelser om afregning og attestation af de i §§ 3, 6 og 7 omhandlede ydelser fastsættes ved bekendtgørelse af landsstyret.

§ 9. Ved fratræden fra hverv som landstings- eller landsstyremedlem ydes eftervederlag. Eftervederlag ydes med et beløb svarende til den pågældende sidste månedsindtægt.
Stk. 2. Eftervederlag ydes i 1 1/2 måned for hvert påbegyndt funktionsår, den pågældende sammenlagt har haft.
Stk. 3. Ved fratræden fra hvervet som landsstyremedlem ydes eftervederlag for funktionstiden som landsstyremedlem.
Stk. 4. Ved fratræden fra hvervet som landstingsmedlem ydes eftervederlag for funktionsperioden som landstings- og landsrådsmedlem.
Stk. 5. Eftervederlag ydes for mindst tre måneder og højst 12 måneder og udbetales månedsvist forud.
Stk. 6. Når eftervederlag har været udbetalt afkortes eller, hvis der er udbetalt maksimalt eftervederlag, nulstilles eftervederlagsancienniteten for det pågældende hverv.

§ 10. Ægtefællen efter et medlem af landsstyret eller landstinget der ved sin død fungerede som sådan, eller som ved sin død oppebar eftervederlag fra hvervet er, medmindre ægteskabet var opløst ved skilmisse, i den resterende del af eftervederlagperioden, dog højst i 3 måneder efter ægtefællens død berettiget til at modtage eftervederlagsbeløbet.
Stk. 2. Hvis den eftervederlagsberettigede ikke efterlader sig ægtefælle, eller hvis den efterladte ægtefælle dør inden udløbet af de 3 måneder, i hvilke den pågældende er berettiget til at oppebære eftervederlag, indtræder efterladte børn under 18 år i retten til eftervederlag, forudsat disse ved den eftervederlagsberettigedes død var undergivet hans forældremyndighed.

§ 11. Landstingsmedlemmernes suppleanter oppebærer for hver mødedag, hvor de træder i landstingsmedlemmets sted, 1/365 af de i § 1, stk. 1 og 3 nævnte ydelser. Er suppleanten ikke offentligt ansat ydes vederlag tillige for rejse- og opholdsdage. Endvidere ydes dagpenge uden for hjemstedet efter de for tjenestemænd gældende regler samt fri rejse og dækning af logiudgifter efter regning.

§ 12. Ikke-medlemmer af landstinget, som af landstinget er udpeget til de af landstinget nedsatte udvalg og repræsentationer m.v., oppebærer under udøvelsen af sådanne hverv de samme ydelser, diæter og honorarer som hidtil, indtil mandaterne udløber. Endvidere ydes kostgodtgørelse ved mødedeltagelse uden for hjemstedet efter de hidtil gældende regler.
Stk. 2. Til ikke-landstingsmedlemmer, som efter 1. januar 1986 udpeges til udøvelse af hverv på hjemmestyrets vegne, ydes for hver dag vederlag med 1/365 af det i § 1, stk. 1 nævnte vederlag.
Stk. 3. Til ansatte under hjemmestyret, som i embeds medfør er udpeget til eller pålagt de i stk. 1 nævnte hverv, ydes ikke vederlag.

§ 13. Loven træder i kraft den 1. januar 1986.
Stk. 2. For ikke-landstingsmedlemmer træder reglerne dog i kraft med virkning som fastsat i § 12.

§ 14. Nærværende lov ophæver:
1) Landstingslov nr. 4 af 16. maj 1979 om efterløn til landsstyremedlemmer m.v.
2) Landstingslov nr. 2 af 7. maj 1979 om Grønlands Landsting § 27, stk. 3.
3) Landsrådsvedtægt af 19. december 1974 om Grønlands Landskasses kasse- og regnskabsvæsen § 2, stk. 2 og § 13, stk. 1, 2. pkt.
4) Landsrådsvedtægt af 11. oktober 1977 om vederlag til medlemmer af Grønlands Landsråd som ændret ved landstingsvedtægt af 18. oktober 1979.
5) Cirkulærskrivelse af 5. december 1977 om landsrådsmedlemmernes adgang til en rejse i Grønland i løbet af en valgperiode.
6) Cirkulære nr. 1/1981 om landstingsmedlemmernes tjenestetelefoner m.v.
7) Hjemmestyrets cirkulære af 14. marts 1984 om ændring af dyrtidsregulering af vederlag til landstingsmedlemmer.
8) Cirkulære af 11. december 1985 om vederlag m.v. til medlemmer af Grønlands Landsting m.v.
Grønlands Hjemmestyre, den 27. februar 1986
Jonathan Motzfeldt

/

John E.Jensen